Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Uned Dreialon Clinigol NWORTH yn croesawu cyhoeddiad y Llywodraeth ar Gynnydd Dementia Cyllid ar gyfer Ymchwil

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan David Cameron, mae NWORTH, Uned Treialon Clinigol Prifysgol Bangor, yn croesawu'r newyddion bod arian y DU ar gyfer ymchwil Dementia ar fin dyblu i £ 66m erbyn 2015.

A hwythau ag arbenigedd a gydnabyddir yn genedlaethol mewn datblygu a darparu astudiaethau profi ymyriadau i wella ansawdd bywyd pobl â dementia a'u gofalwyr, mae Prifysgol Bangor mewn sefyllfa dda i gyflawni ymchwil sy'n anelu at fynd i'r afael â'r 'argyfwng cenedlaethol'.

Wrth sôn am y cyhoeddiad, dywedodd Rhiannon Whitaker, Cyfarwyddwr Cysyllton (Gwyddonol) NWORTH: "Mae cynnydd yn lefel y cyllid ar gyfer ymchwil dementia yn newyddion ardderchog ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y maes ac yn llawer mwy pwysig i bobl â dementia a'u gofalwyr, yn rhai hynny sy’n derbyn cyflog a’r gofalwyr gwirfoddol."

Mae dementia yn thema ymchwil o bwys i’r uned, sy’n cael ei harwain gan yr Athro Bob Woods, seicolegydd clinigol sydd  â bri rhyngwladol  am ei ymchwil ar ofal dementia. Dywedodd: "Mae'r cynnydd yn y cyllid ymchwil i'w groesawu'n fawr, ond mae’r buddsoddiad dal i lusgo y tu ôl i gyllid ar gyfer ymchwil canser, yn enwedig pan ystyrir costau cymdeithasol dementia."

Mae NWORTH  yn bartneriaid ymchwil allweddol a chyd-ymchwilwyr ar nifer o grantiau ymchwil a rhaglenni sy’n ymwneud â dementia. Mae cydweithio cryf  rhyngddynt  ag elusennau yn y DU megis Age Concern, Cymdeithas Alzheimer a sefydliadau academaidd, gan gynnwys UCL, y Sefydliad Seiciatreg, Kings 'College Llundain a Phrifysgol Hull ynghyd â Byrddau Iechyd ar draws y DU.

Yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, mae  NWORTH wedi datblygu a chydweithio ar bortffolio cryf o bwys pragmatig aml-ganolbwynt ar dreialon rheoledig ar hap (RCTs) a rhaglen grantiau. Mae'r ymchwil hwn yn mynd i'r afael â chwestiynau fel:
• y ffordd orau o reoli ymddygiad heriol mewn dementia yn y cartref ac mewn cartrefi gofal
• sut i wella bywyd gyda dementia trwy ddarparu cymorth yn y cartref,
• sut i ymyrryd i wella iechyd meddwl a lleihau defnydd o feddyginiaeth gwrth-seicotig ymysg pobl â dementia mewn cartrefi gofal.

Maent hefyd yn mynd i'r afael â chwestiynau am driniaethau ddi-gyffur, fel a ydy Therapi Gwybyddol Ysgogi unigol neu gwaith therapi hel atgofion sy’n seiliedig ar grŵp yn gweithio? Mewn cydweithrediad efo’r Athro Linda Clare, o'r Ysgol Seicoleg, maent wedi ymchwilio materion mwy damcaniaethol fel os ydy dwyieithrwydd yn ffactor amddiffynnol wrth ohirio datblygiad nam gwybyddol sy'n gysylltiedig ag oedran a dealltwriaeth o ymwybyddiaeth ymysg pobl sydd â dementia datblygedig iawn.

 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2012