Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymarfer ynddo’i hun ddim yn ddigon i ferched golli pwysau

Yn aml mae pobl yn dechrau ar raglen ymarfer corff gyda’r bwriad o golli pwysauYn aml mae pobl yn dechrau ar raglen ymarfer corff gyda’r bwriad o golli pwysauMae ymchwil newydd o Brifysgol Bangor wedi dangos nad yw ymarfer corff ynddo’i hun yn  arwain at i  ferched golli pwysau.

Yn aml mae pobl yn dechrau ar raglen ymarfer corff gyda’r bwriad o golli pwysau, ond weithiau’n  teimlo’n rhwystredig pan nad ydynt yn colli pwysau fel yr oeddynt yn ei ddisgwyl.

Cynlluniodd Dr Hans-Peter Kubis yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer  ddarn o ymchwil ddiduedd i weld a yw merched yn colli pwysau drwy ymarfer corff yn unig.

Fel yr esbonia Dr Kubis:

“Dangosodd ein hymchwil nad yw ceisio colli pwysau drwy ymarfer corff yn unig yn ffordd effeithiol o golli pwysau i ferched, boed hwy’n fain neu’n rhy drwm.

Mae ein system gorfforol yn ei rheoli ei hun mor effeithiol, fel ei bod yn canfod ffordd i wneud iawn am ddiffyg egni ar ôl ymarfer. P’un a fyddant yn ymwybodol o hynny ai peidio, gall rhywun sydd wedi gwneud mwy o ymarfer corfforol brofi cynnydd yn eu harchwaeth am fwyd o ganlyniad, ac mae hyn yn ei gwneud yn anodd iddynt gyrraedd eu hamcanion.”

Ond ni ddylai merched sydd eisiau colli pwysau roi’r gorau i’w cynlluniau ymarfer corff.

Ychwanegodd Dr Kubis:

“Tydi hyn ddim yn golygu nad ydy ymarfer o gymorth. Yn wir, mae’n glir bod manteision iechyd enfawr yn deillio o ymarfer. I fod yn effeithiol, dylai ymarfer corff  i golli pwysau gael ei ddefnyddio fel rhan o newid eich ffordd o fyw er mwyn colli pwysau, yn cynnwys ymarfer a diet.

Gall gweld dim newid ar y glorian fod yn ddigon i rai roi’r gorau i ymarfer, heb sylweddoli eu bod wedi gwella eu corff drwy gynyddu mas eu cyhyrau.Gall gweld dim newid ar y glorian fod yn ddigon i rai roi’r gorau i ymarfer, heb sylweddoli eu bod wedi gwella eu corff drwy gynyddu mas eu cyhyrau.Gall gweld dim newid ar y glorian fod yn ddigon i rai roi’r gorau i ymarfer, heb sylweddoli eu bod wedi gwella eu corff drwy gynyddu mas eu cyhyrau.

Dylai cyfleusterau ymarfer, fel canolfannau hamdden, fuddsoddi mewn offer sy’n mesur cyfansoddiad y corff,” meddai.

Nid yw’r cwestiwn a ydym yn medru colli pwysau drwy ymarfer yn unig yn un hawdd i’w ateb. Mewn ymdrech i  ganfod pam fod ymchwil yn y gorffennol wedi dangos ystod o ganlyniadau, cynlluniodd Dr Kubis  ymchwil a fyddai’n lleihau tuedd yn y canlyniadau.

Roedd y grŵp ymchwil wedi cuddio pwrpas yr ymchwil rhag y rhai a oedd yn cymryd rhan, gan ddefnyddio rhesymau ffug yn eu lle. Yn ogystal, ni ddefnyddiwyd merched oedd wedi datgan bwriad i golli pwysau, oherwydd y posibilrwydd y byddent yn lleihau eu diet yn ystod y cyfnod.

Bu’r cyfranogwyr yn mynd i ddosbarthiadau ymarfer, lle gwnaethant ymarferion hyfforddiant cylchol dair gwaith yr wythnos mewn dwy astudiaeth hyfforddi dros 4 ac 8 wythnos. Yn y dosbarthiadau roeddynt yn dilyn ymarferion hyfforddiant cylchol. Mesurodd yr ymchwilwyr gyfansoddiad eu corff a chymerwyd samplau gwaed er mwyn  dadansoddi hormonau archwaeth sy’n medru effeithio ar archwaeth a’r bwyd sy’n cael ei fwyta. Fe wnaethant ddarganfod na wnaeth merched main a gordew golli pwysau naill ai ar ôl 4 neu ar ôl 8 wythnos o hyfforddiant ymarfer.  Fodd bynnag cynyddodd mas cyhyrau merched main. Yn ogystal, dangosodd y mesuriadau hormonau archwaeth y gall mai hormonau archwaeth penodol yw’r eglurhad pam fod rhai pobol yn ennill neu golli pwysau wedi hyfforddiant ymarfer.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2017