Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Yr Arglwydd Mostyn yn ymweld â labordai ymchwil cancr ac elusen yn ymrwymo i gyfrannu cyllid o £400,000

Mae'r Arglwydd Mostyn wedi cyfarfod ag ymchwilwyr, gwyddonwyr a chlinigwyr blaenllaw yng Ngogledd Cymru sy'n arloesi â datblygiadau ym maes ymchwil a thriniaeth cancr.

Ymwelodd Gregory Mostyn â Sefydliad Ymchwil Cancr y Gogledd Orllewin yn Ysgol Gwyddorau Meddygol Prifysgol Bangor yr wythnos hon a chyfarfod â Chadeirydd y Sefydliad Dr Edgar Hartsuiker, a'i tywysodd o gwmpas y labordai ymchwil sydd â chyfleusterau o'r radd flaenaf.

Mae'r Arglwydd 31 mlwydd oed yn noddwr anrhydeddus elusen Ymchwil Cancr y Gogledd Orllewin. Daw ei ymweliad wrth i'r elusen gyhoeddi cynnydd yn ei hymrwymiad i gyllido gwerth dros £400,000 o ymchwil cancr yn y Sefydliad dros y ddwy flynedd nesaf.

Yn ystod ei ymweCh-dd: Nigel Lanceley, Cadeirydd yr Elusen; Joan Davies, Cadeirydd Cangen Treffynnon; Arglwydd Mostyn, Noddwr yr elusen gyda Dr Edgar Hartsuiker yn labordai canser Prifysgol Bangor.Ch-dd: Nigel Lanceley, Cadeirydd yr Elusen; Joan Davies, Cadeirydd Cangen Treffynnon; Arglwydd Mostyn, Noddwr yr elusen gyda Dr Edgar Hartsuiker yn labordai cancr Prifysgol Bangor."Mae fy nheulu a minnau wedi bod yn cefnogi elusennau lleol a chenedlaethol ers sefydlu’r ystâd. Mae’n bwysig ein bod yn rhoi rhywbeth yn ôl i'r cymunedau yr ydym yn rhan ohonynt.

"Rydw i'n ffodus i allu buddsoddi rhywfaint o amser a chymorth i gefnogi'r frwydr yn erbyn cancr. Mae'n wirionedd caled bellach y caiff y rhan fwyaf ohonom ein heffeithio arnom gan gancr ar ryw bwynt yn ein bywydau, a dyna pam mae ymchwil mor bwysig.

"Roedd yn ddiddorol iawn cael fy nhywys o gwmpas y labordai ymchwil cancr yma ym Mangor a gweld drosof fy hun sut mae cyllido gan Ymchwil Cancr y Gogledd Orllewin yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo ymchwil i'r clefyd hwn sy’n newid bywydau. Mae wedi agor fy llygaid i'r gost fesul diwrnod o redeg mainc ymchwil ac wedi atgyfnerthu fy ffydd ym mhwysigrwydd cyllido a chefnogaeth drwy godi arian.

"Edrychaf ymlaen at gryfhau fy mherthynas gydag Ymchwil Cancr y Gogledd Orllewin yn y misoedd nesaf a chefnogi cenhadaeth a gweithgareddau'r sefydliad ym mha bynnag ffordd y gallaf."

Cafodd Sefydliad Ymchwil Cancr y Gogledd Orllewin ei sefydlu yn 2004, gyda chefnogaeth gan Gronfa Ymchwil Cancr y Gogledd Orllewin, Prifysgol Bangor a Llywodraeth Cymru.

Ymchwil Cancr y Gogledd Orllewin yw’r cyllidwr annibynnol mwyaf i ymchwil cancr yng Ngogledd Cymru, a hyd yma mae wedi cyllido gwerth oddeutu £2.5 miliwn o ymchwil ym Mhrifysgol Bangor.

Mae hynny'n cynnwys cefnogaeth i ymchwilwyr a myfyrwyr PhD, yn ogystal â chreu cymrodoriaethau ymchwil a helpu i ddenu rhai o ymchwilwyr cancr mwyaf blaenllaw'r byd i Fangor.

Bu'r Arglwydd Mostyn yn edrych ar ddelweddau microsgop   croyw gyda Dr Jana Jezkova, Swyddog Ymchwil yn y Ganolfan ym Mangor.Bu'r Arglwydd Mostyn yn edrych ar ddelweddau microsgop croyw gyda Dr Jana Jezkova, Swyddog Ymchwil yn y Ganolfan ym Mangor.Dywedodd Nigel Lanceley, cadeirydd Ymchwil Cancr y Gogledd Orllewin: "Mae'n anrhydedd gennym groesawu'r Arglwydd Mostyn i Sefydliad Ymchwil Cancr y Gogledd Orllewin ym Mhrifysgol Bangor. Mae’n wych gweld bod ganddo ddiddordeb byw yn yr ymchwil rydym yn ei chyllido, yn ogystal â'i gefnogaeth i'n hymdrechion i godi arian.

"Ni yw'r cyllidwr annibynnol mwyaf i ymchwil cancr yng Ngogledd Cymru ac mae hynny diolch yn rhannol i'n rhwydwaith o bwyllgorau codi arian ar draws y wlad sy'n codi cannoedd o filoedd o bunnoedd i ni bob blwyddyn. Roedd yn bleser gennym groesawu Joan Davies o'n pwyllgor yn Nhreffynnon, a gyflwynodd yr Arglwydd Mostyn i'n helusen yn y lle cyntaf.

"Edrychwn ymlaen at weithio ymhellach gyda'r Arglwydd Mostyn yn ei waith fel noddwr a gyda'i gymorth gallwn godi proffil y gwaith a wnawn ac annog hyd yn oed mwy o gyllido i ymchwil cancr sy'n achub bywydau."

Ychwanegodd Dr Edgar Hartsuiker: "Nid oes amheuaeth mai cefnogaeth barhaus i'n helusen sydd wedi gwneud ein hymchwil arloesol yn bosib. Ac rydym yn ddiolchgar i bawb sy'n codi arian ac yn cyfrannu."

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016