Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgol Seicoleg Bangor i chwarae rhan flaenllaw mewn ymchwil £1.1.M MRC yn ymwneud â dibyniaeth a mania

Bydd Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor yn gwneud ymchwil i driniaeth ffarmacolegol newydd ar gyfer afiechydon seiciatrig.  Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Rhydychen, a Phrifysgol British Columbia, wedi cael nawdd gan y Cyngor Ymchwil Feddygol i werthuso gallu cyffur newydd i leihau ymddygiadau byrbwyll a gysylltir â dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau yn ogystal â mania. 

Dywedodd yr Athro Robert Rogers, sy'n arwain cyfraniad Prifysgol Bangor at yr ymchwil; " Mae ymddygiadau byrbwyll yn nodwedd arwyddocaol o ddibyniaeth a chlefydau eraill megis anhwylder deubegynnol.  A gall byrbwylltra gymhlethu triniaeth, er enghraifft, trwy ei gwneud yn fwy tebygol y bydd pobl â phroblemau camddefnyddio alcohol neu gyffuriau yn llithro'n ôl.  Serch hynny, ar hyn o bryd, nid oes dim ymyriadau effeithiol i helpu pobl i ymdopi â'r agwedd hon ar yr afiechydon hyn. Bydd Prifysgol Bangor yn gwneud cyfraniad pwysig tuag at y gwaith arbrofol hwn a fydd, os llwydda, yn gosod y sylfeini ar gyfer treialon clinigol dilynol mewn cleifion. 

Rhoddwyd £1,113,146 o nawdd i gyd a daw'r arian trwy Gynllun Ariannu Llwybrau Datblygol y Cyngor Ymchwil Feddygol. 

Dr John Parkinson, Pennaeth Gweithredol yr Ysgol Seicoleg:

““Mae'r ysgol wrth ei bodd yn croesawu'r Athro Rogers sydd newydd ymuno â ni o Adran Seiciatreg Prifysgol Rhydychen.   Mae diddordeb Robert mewn seicoffarmacoleg yn ychwanegiad gwirioneddol gyffrous i'n portffolio ac mae ei gyfraniad at yr ymchwil hon dan nawdd y Cyngor Ymchwil Feddygol yn ddatblygiad newydd sbon i'r ysgol.   Mae'n arbennig o werthfawr yng nghyd-destun ymgyrch strategol Llywodraeth Cymru i brifysgolion Cymru ennill y math yma o nawdd."

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2014