Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cwestiynau Cyffredin

Cliciwch ar gwestiwn i weld yr ateb.

A oes rhaid i mi gofrestru?

Nid oes rhaid i chi gofrestru i ddod i’r diwrnod agored, ond rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gwneud hynny. Os ydych yn cofrestru ar ein gwefan, bydd hyn yn ein galluogi i anfon gwybodaeth atoch trwy e-bost a byddwn yn anfon gwybodaeth bwysig am y diwrnod agored atoch trwy'r post yn nes at yr amser.

A fyddaf yn cael gwybodaeth am y diwrnod agored trwy e-bost neu drwy’r post?

Ar ôl cofrestru, cewch amryw o negeseuon e-bost gennym, yn cynnwys neges yn dweud beth i'w ddisgwyl yn y Diwrnod Agored a chyngor ymarferol ar gyfer Dyddiau Agored. Cewch hefyd becyn Diwrnod Agored trwy’r post.

A oes rhaglen o'r diwrnod ar gael?

Anfonir y rhaglenni yn y pecynnau diwrnod agored rhyw fis cyn y digwyddiad a bydd y rhaglen hefyd ar gael ar ein gwefan wythnos cyn y diwrnod agored. Mae gwybodaeth fanwl yn y Rhaglen ynglyn â sesiynau'r Diwrnod Agored.

Am faint o'r gloch fydd y diwrnod agored yn dechrau?

Bydd y Diwrnod Agored yn dechrau am 10am ac yn gorffen am 4.30pm, ond mae croeso i ymwelwyr gyrraedd a chofrestru o 9am ymlaen. Bydd y Diwrnod Agored yn dechrau am 10am gyda chyflwyniad a chroeso i Fangor. (Sylwer bod y cyflwyniad yn boblogaidd iawn ac ni allwn addo y bydd lle i bob ymwelydd.)

Dilynir y sgwrs gan sesiwn yn yr ysgolion academaidd rhwng 10.30am a 12.15pm. Caiff y cyflwyniad a’r croeso eu hailadrodd am 1.15pm i’r rhai oedd yn methu bod yno yn y bore, a cheir cyfle i ymweld â’r ysgolion academaidd rhwng 1.45pm a 3.30pm. Bydd nifer o sgyrsiau a theithiau eraill hefyd yn ystod y diwrnod, yn ogystal â man arddangos a gwybodaeth lle gallwch siarad gydag amrywiol aelodau o staff y Brifysgol.

I ba safle dylwn i fynd i ymweld â Gwyddorau Iechyd?

Bydd staff academaidd ar gyfer y cyrsiau yn bresennol AR DDAU SAFLE GWAHANOL (Bangor a Wrecsam) yn ystod y Diwrnod Agored a bydd y safle y bydd angen i chi fynd iddo yn dibynnu ar y cwrs a ddewisiwch.

Ewch i safle Bangor os ydych â diddordeb mewn:

 • Nyrsio BN (Anableddau Dysgu)
 • Nyrsio BN (Iechyd Meddwl)

Ewch i Gampws Wrecsam os ydych â diddordeb mewn:

 • Nursio BN (Plant)
 • Radiograffeg BSc

Ewch i safle Bangor NEU Wrecsam os ydych â diddordeb mewn:

 • Nyrsio BN (Oedolion)
 • Bydwreigiaeth BM

Am fwy o wybodaeth am ymweld â'r safle yn Wrecsam ffoniwch:

 • Nyrsio - 01248 383924
 • Radiograffeg - 01248 383931

Ble gallaf aros dros nos?

Ar gyfer Diwrnodau Agored yr haf, mae'r Brifysgol yn cynnig llety mewn ystafelloedd gwely sengl en suite ar gael ar gampws y Brifysgol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r tîm archebu ar 01248 388088 neu anfonwch e-bost at conferences@bangor.ac.uk. Neu llenwch y ffurflen archebu ar y dudalen yma.

Mae gan y Brifysgol lety 4* yn y Ganolfan Rheolaeth, sydd ar agor drwy'r flwyddyn, ac mae pris arbennig ar gael i bobl sy'n dod i'r Diwrnod Agored. Ffoniwch 01248 365900 neu anfonwch e-bost i info@themanagementcentre.co.uk i archebu ystafell (cofiwch sôn am y pris arbennig i’r Diwrnod Agored).

Mae’r gwestai cenedlaethol ym Mangor yn cynnwys y Premier Inn a’r Travelodge. I gael gwybodaeth am westai eraill a gwely a brecwast, cysylltwch â Thwristiaeth Gogledd Cymru ar 01492 531731. (Sylwer nad yw’r Brifysgol yn cefnogi’r lletyau a restrir.)

A oes lleoedd parcio ar gael?

Oes, rydym yn cynnig cyfleuster parcio a theithio gan mai nifer cyfyngedig o leoedd parcio sydd ar gael yng nghyffiniau prif adeiladau’r Brifysgol ar Ffordd y Coleg. Bydd arwyddion yn dangos y ffordd i leoliad y cyfleuster parcio a theithio ar yr A55/A5 i gyfeiriad y Brifysgol ac mae bysiau wedi eu trefnu i fynd ag ymwelwyr ar y daith fer i brif adeiladau’r Brifysgol rhwng 8.30am a 10.30am.

Byddaf yn dod i Fangor ar y trên, sut mae mynd i'r Brifysgol o’r orsaf?

Bydd bysiau mini Prifysgol Bangor yn codi pobl o’r orsaf ac yn eu danfon i'r prif adeilad rhwng 8.30am a 12.30pm. Cadwch olwg am y bysiau mini gydag arfbais Prifysgol Bangor ar y ffenestr, ger mynedfa'r orsaf.
Neu gallwch gerdded i’r Brifysgol, dim ond 10 munud o waith cerdded sydd o'r orsaf i Brif Adeilad y Celfyddydau. Trowch i’r chwith wrth adael yr orsaf, dilynwch y ffordd heibio Morrisons ac i Fangor Uchaf, trowch i’r dde ger tafarn y Belle Vue i Ffordd y Coleg, a dilynwch y ffordd nes y byddwch yn gweld Prif Adeilad y Brifysgol ar y dde.

A gaf i droi i fyny a chrwydro o amgylch y lle?

Na chewch, oherwydd trefn y campws, mae rhaglen strwythuredig i’r Diwrnod Agored. Bydd rhaid i ymwelwyr ddod i’r prif adeilad am y cyflwyniad a’r croeso (gweler y cwestiynau a’r atebion uchod ac isod). Dilynir y cyflwyniad gan ymweliadau â’r ysgolion academaidd – eto, ymweliadau strwythuredig yw’r rhain a gynhelir ar amser penodedig. Yn achos llawer o ysgolion academaidd, bydd rhywun naill ai’n eich hebrwng neu’n eich danfon mewn bws o’r prif adeilad i leoliad yr ysgol academaidd. Oherwydd yr amser y gwnaiff ei gymryd i fynd i’r lleoliad cywir, disgwylir i ymwelwyr sy’n cyrraedd yn hwyr ac sydd wedi colli dechrau rhaglen yr ysgol academaidd fynd i sesiwn y prynhawn yn yr ysgol academaidd.   Os byddwch yn cofrestru ymlaen llaw, cewch raglen y diwrnod agored trwy’r post a bydd honno’n nodi amser a lleoliad pob gweithgaredd.

Faint o bobl all ddod gyda mi?

Mae ein Diwrnodau Agored yn brysur iawn ac er mwyn sicrhau bod pob ymwelydd yn cael y profiad gorau posib, gofynnwn i chi beidio â dod â mwy na dau westai gyda chi. Oherwydd bod rhai ysgolion yn disgwyl nifer fawr o ymwelwyr a chan fod rhaid danfon ymwelwyr ar fysiau i ysgolion megis Gwyddorau’r Eigion, Addysg a Gwyddorau Chwaraeon, mae’n rhaid glynu wrth y rheol “darpar fyfyriwr a dau ymwelydd” er mwyn sicrhau bod cymaint o ddarpar fyfyrwyr â phosib yn cael cyfle i ymweld â’r ysgolion hynny. Hefyd, bydd rhaid cerdded cryn dipyn yn ystod y diwrnod agored ac felly mae’n bosib na fydd yn addas i berthnasau oedrannus a phlant bach, yn enwedig os byddwch eisiau ymweld â’r ysgolion academaidd nad ydynt ar Ffordd y Coleg.

Beth ddylwn ei wneud ar ôl cyrraedd?

Dylech fynd i’r Brif Adeilad ar ôl cyrraedd (rhif 51 ar y map) lle bydd rhaid i chi gofrestru. Os byddwch wedi derbyn cerdyn cofrestru, dewch â’r cerdyn gyda chi a’i roi i aelod o staff mewn crys-t du (staff). Rydym yn eich cynghori i fynd i’r cyflwyniad a’r croeso os yn bosib gan y bydd myfyrwyr yn mynd ag ymwelwyr i’r ysgolion academaidd ar ôl pob cyflwyniad a chroeso. Dylech fod wrth ymyl mynediad y prif adeilad chwarter awr cyn yr amser a bennwyd i'r ymweliadau â'r ysgolion academaidd.

Ar ddiwedd y cyflwyniad a’r croeso, bydd myfyrwyr mewn crysau-t Bangor yn dod allan o Neuadd Prichard Jones ac yn mynd i'r maes parcio ac yn dal arwydd gydag enw ysgol academaidd wedi ei nodi ar bob un. Yr unig beth fydd rhaid i chi ei wneud bydd dilyn y myfyriwr sy’n dal yr arwydd gydag enw'r ysgol academaidd sydd gennych ddiddordeb ynddi a gwnânt eich arwain i’r ysgol. Yna byddwch yn treulio awr a hanner yn yr ysgol.

Beth arall fydd yn digwydd yn ystod y diwrnod?

Ceir dwy sesiwn o ymweliadau â'r ysgolion academaidd, y naill yn y bore rhwng 10.30am a 12.15pm a’r llall yn y prynhawn rhwng 1.45pm a 3.30pm. Dim ond dwy ysgol academaidd y gallwch ymweld â hwy yn ystod y diwrnod agored, er y gellir gwneud trefniadau ar ddiwedd y diwrnod (ar gais gennych chi) i chi gyfarfod aelod o staff academaidd neu weinyddol trydedd ysgol.

Yn ychwanegol at y brif raglen, bydd rhai o’r gweithgareddau eraill fydd yn digwydd yn ystod y diwrnod yn cynnwys:

 • Teithiau bws dan arweiniad myfyrwyr o amgylch y campws a’r neuaddau. Bydd y teithiau’n digwydd yn rheolaidd rhwng 11am a 4.30pm (sylwer y bydd y teithiau hyn yn arbennig o brysur dros amser cinio ac mae’n bosib y bydd rhaid i chi giwio am hyd at hanner awr).
 • Gweld yr adnoddau a’r cyfleusterau astudio yn y Brif Lyfrgell
 • Cyflwyniad ar gyllid myfyrwyr am 12.30pm a 3.30pm
 • Cyflwyniad ar lety ym Mangor am 1.30pm
 • Cyflwyniad am fywyd myfyriwr ym Mangor am 11.30am a 2.15pm
 • Man arddangos a gwybodaeth

A allaf ymweld â mwy nag un ysgol?

Mae’r rhaglen yn gadael i chi ymweld â dwy ysgol academaidd (sylwer nad oes unrhyw ddiben i chi ymweld â’r un ysgol academaidd ddwywaith gan y bydd sesiwn y prynhawn yn ailadrodd sesiwn y bore).

A allaf fynd ar daith o amgylch y campws a gweld y neuaddau preswyl yn ystod y diwrnod?

Bydd teithiau bws dan arweiniad myfyrwyr yn mynd â chi o amgylch Bangor i'r pentref neuaddau preswyl fwyaf yn Ffriddoedd. Bydd y teithiau’n cychwyn o gyferbyn Prif Adeilad y Brifysgol (51 ar y map) yn rheolaidd ar ôl 11am a bydd y daith olaf  yn cychwyn am 4.30pm. Bydd pob taith yn para tua thri chwarter awr. Sylwer bod y teithiau hyn yn gallu bod yn brysur iawn, ac er y bydd gennym 4 bws yn mynd trwy’r dydd, mae’r teithiau’n arbennig o brysur yn ystod amser cinio ac mae’n bosib y bydd rhaid i chi giwio am hyd at hanner awr.

Beth fydd ar gael o ran bwyd a diod?

Bydd te, coffi a sudd oren ar gael i chi am ddim drwy'r dydd yn Neuadd Powis ym Mhrif Adeilad y Brifysgol. Byddwch hefyd yn gallu prynu brechdanau cartref a byrbrydau. Bydd ar agor rhwng 8.30am a 3.30pm. Yn ogystal mae Caffi a Lolfa'r Teras yn y Brif Adeilad yn gweini bwyd poeth yn ystod y dydd. Mwy o wybodaeth...

Mae Bar Uno, sydd ar safle Ffriddoedd (rhif 33 ar y map), ar agor rhwng 10.30am ac 11pm. Mae’n cynnig dewis mawr o fwyd poeth a byrbrydau trwy’r dydd. Ceir hefyd amryw o siopau, caffis a thafarndai ar Ffordd Caergybi, sydd o fewn cerdded o’r prif adeilad.

A fydd egwyl i gael cinio?

Cynhelir gweithgareddau trwy gydol y diwrnod felly nid oes amser penodol wedi ei drefnu am egwyl i gael cinio. Rydym yn eich cynghori i gynllunio eich diwrnod a phenderfynu faint o’r gloch fyddai orau i chi gael cinio. Bydd lleoedd bwyta’r Brifysgol yn gweini bwyd trwy gydol y dydd a cheir hefyd amryw o siopau, caffis a thafarndai ar Ffordd Caergybi, sydd o fewn cerdded o’r Brif Adeilad.

Mae gennyf anabledd; a ddylwn roi gwybod i chi am hynny?

Os ydych chi neu rywun fydd yn dod gyda chi i’r diwrnod agored yn anabl ac o bosib angen i ni wneud addasiadau rhesymol ar eich cyfer (yn cynnwys gofynion mynediad), rhowch wybod i ni ymlaen llaw er mwyn i ni allu gwneud unrhyw drefniadau angenrheidiol. Ffoniwch 01248 382005. Hefyd, bydd aelod o'r tîm anabledd ar stondin Gwasanaethau Myfyrwyr o 10am-2pm i siarad gyda darpar fyfyrwyr a’u teuluoedd am y gefnogaeth sydd ar gael ym Mangor. Os hoffech fwy o wybodaeth, ewch i'r wefan Gwasanaethau Anabledd.

A fydd cyfle i mi ymweld â’r Brifysgol eto?

Bydd! Cofiwch nad dyma’r unig gyfle y cewch i ymweld â Phrifysgol Bangor. Ar ôl i chi wneud cais i astudio ym Mangor, cewch wahoddiad i ddod i Ddiwrnod Ymweld UCAS a gynhelir gan yr ysgol academaidd rydych wedi gwneud cais i astudio ynddi. Mae Dyddiau Ymweld UCAS yn rhoi cyfle arall i chi ymweld â'r Brifysgol a chyfarfod â darlithwyr y cwrs, staff a myfyrwyr a dysgu am y cwrs, yr adran a’r Brifysgol.

Beth os bydd gennyf gwestiynau i’w gofyn ar y diwrnod?

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os byddwch yn ansicr o le dylech fod, gofynnwch i unrhyw un fydd yn gwisgo crys t coch neu ddu Bangor - rydym yma i’ch helpu! Bydd gennym hefyd stondinau yn y man arddangos a gwybodaeth lle cewch ragor o wybodaeth am y canlynol:

 • Llety
 • Derbyniadau
 • Gyrfaoedd a chyfleoedd
 • Uned Dyslecsia
 • Gwasanaethau Llyfrgell
 • Canolfan Chwaraeon Maes Glas
 • Ysgoloriaethau a bwrsariaethau
 • Cyllid Myfyrwyr
 • Gwasanaethau Myfyrwyr (yn cynnwys y Gwasanaeth Anabledd)
 • Undeb y Myfyrwyr
 • Astudio dramor

Rwyf wedi cofrestru i ddod i’r Diwrnod Agored, ond gan mai dim ond wythnos sydd cyn y digwyddiad, a fyddaf yn derbyn fy mhecyn diwrnod agored mewn pryd?

Gofynnir i unrhyw un sy’n cofrestru wythnos neu lai cyn y diwrnod agored i lawr lwytho’r rhaglen a’r map o’r wefan gan na fyddwn yn gallu anfon y pecyn atoch trwy’r post mewn pryd. Bydd angen i chi lenwi cerdyn cofrestru ar y diwrnod.

Gyda phwy y dylwn gysylltu os oes gennyf ragor o gwestiynau?

Os oes gennych ragor o gwestiynau, anfonwch e-bost i openday@bangor.ac.uk neu ffoniwch Marchnata, Recriwtio a Chyfathrebu ar 01248 382005 / 383561.