Partneriaethau a Chynlluniau Cydweithredol Strategol

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i gydweithio wrth gyflawni ei gweledigaeth.   Mae nifer o bartneriaethau strategol rhanbarthol wedi cael eu ffurfio ac maent yn cael eu gweithredu ar draws nifer o feysydd yn y Brifysgol.

Cynghrair Strategol Aberystwyth-Bangor

Gan adeiladu ar hanes maith o ddiddordebau cyffredin a chydweithredu, nod Cynghrair Strategol Aber-Bangor yw meithrin buddiannau i'r ddau sefydliad drwy gynlluniau cydweithredol.   Mae'r Gynghrair yn cael dylanwad sylweddol. Bu'r Bartneriaeth Ymchwil a Menter, a gyllidwyd yn ddiweddar gan HEFCW, yn gyfrwng i lansio'r Gynghrair hon. Hon yw'r ehangaf o'n Cynghreiriau yn y rhanbarth ac mae'n cynnwys gweithgareddau ar y cyd yn y meysydd canlynol:

 • Ymchwil a Menter
 • Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon
 • Gwasanaethau Cydweithredol ac a Rennir
 • Dysgu ac Addysgu
 • Gweithgareddau Iaith Gymraeg a Chyfrwng Cymraeg

Cewch ragor o wybodaeth yn: http://www.aberbangorstrategicalliance.ac.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB)

Trwy ei hymchwil a’i rhaglenni addysg, mae’r Brifysgol yn cyfrannu’n sylweddol at feysydd iechyd a meddygaeth. Wedi’u canoli yn y Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, mae’r gweithgareddau’n ymestyn dros yr Ysgolion Gwyddorau Gofal Iechyd, Gwyddorau Meddygol, Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, Seicoleg a Gwyddorau Cymdeithas. Mae’r Brifysgol â chysylltiad agos hanesyddol â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, wrth i nifer o benodiadau academaidd a chlinigol rychwantu’r ddau sefydliad a chyda chydweithrediad mewn rhaglenni addysg a hyfforddiant mewn llawer o feysydd. Mae mwy o wybodaeth am y cysylltiad i’w gweld ar y gwe-dudalennau isod.

Cliciwch Yma

Grŵp Llandrillo Menai

Mae Prifysgol Bangor a Choleg Llandrillo Cymru wedi cydweithio am lawer o flynyddoedd, yn arbennig o ddechrau'r 1990au, ar raglenni i ehangu mynediad i addysg uwch.  Mae'r berthynas ar ffurf Partneriaeth Strategol, a'i diben yw hwyluso a hyrwyddo cydweithio rhwng y ddau sefydliad mewn meysydd gweithgarwch penodol gyda'r bwriad o wella a chyfoethogi'r cyfleoedd dysgu yn y ddau sefydliad, ehangu mynediad i Addysg Uwch, gwella datblygiad sgiliau lefel uwch ymysg dysgwyr, a datblygu cyswllt â chyflogwyr.
Dyma rai o'r meysydd lle mae'r ddau sefydliad yn anelu at gydweithio ynddynt:

 •  Datblygu a dilysu Graddau Sylfaen a darpariaeth AU arall
 • Galluogi myfyrwyr i symud ymlaen o AB i AU
 • Recriwtio myfyrwyr rhyngwladol a meithrin cysylltiadau
 • Ymwneud â chyflogwyr a rhyngweithio â diwydiant a masnach
 • Cynlluniau ar y cyd ym maes astudiaethau cyfrwng Cymraeg a dwyieithrwydd
 • Mwy o ryngweithio ar lefel staff uwch ac ymarferwyr