Plant ac Oedolion Bregus

Datganiad Egwyddorion

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i’r canlynol:

  • Darparu amgylchedd diogel i’w holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr cyn belled ag y bo’n ymarferol bosibl.
  • Darparu, cyn belled ag y bo’n ymarferol bosibl, amgylchedd sy’n ddiogel i rai o dan 18 oed.
  • Cefnogi hawliau plant a phobl ifanc i gael eu hamddiffyn rhag eu cam-drin, rhyddid rhag niwed a mwynhau amgylchedd diogel ac iach.
  • Sicrhau bod dulliau gweithredu priodol ar gael i ddiogelu plant rhag camdriniaeth neu niwed.  
  • Sicrhau bod dulliau gweithredu priodol ar gael i ddelio â honiadau o gam-drin.