Cynllun Cyhoeddi Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Mae Prifysgol Bangor wedi mabwysiadu Cynllun Cyhoeddi Model y Comisiynydd Gwybodaeth a geir yma.

Mae'r brifysgol wedi ymrwymo i sicrhau bod y dosbarthiadau gwybodaeth canlynol ar gael i'r cyhoedd. Fe ddewch o hyd i'r rhan fwyaf o'r wybodaeth hon ar ein gwefan trwy ddilyn y cysylltiadau o dan y disgrifiadau dosbarth perthnasol.

 • Pwy ydym ni a’r hyn yr ydym yn ei wneud 
 • Yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario. 
 • Beth yw ein blaenoriaethau a sut yr ydym yn dod ymlaen
 • Sut yr ydym yn gwneud penderfyniadau
 • Ein polisïau a'n gweithdrefnau 
 • Rhestrau a chofrestri
 • Y gwasanaethau a gynigir gennym

Mae gwybodaeth bellach am bob dosbarth ar gael yn Nogfen Ddiffinio'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer prifysgolion a sefydliadau addysg uwch eraill.

Hefyd mae’r brifysgol wedi darparu Arweiniad i Wybodaeth sy'n rhoi rhagor o fanylion am y wybodaeth sydd ar gael yn arferol o dan bob dosbarth, sut mae modd mynd at y wybodaeth honno, a lle bo'n briodol, unrhyw dâl a godir.

Gwybodaeth sydd wedi ei heithrio

Ni fydd y dosbarthiadau gwybodaeth uchod yn cynnwys fel rheol: -

 • Gwybodaeth y gwaherddir ei datgelu o dan y gyfraith neu sydd wedi ei heithrio o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu yr ystyrir fel arall ei bod wedi ei gwarchod rhag ei datgelu;
 • Gwybodaeth ar ffurf ddrafft;
 • Gwybodaeth nad yw ar gael yn rhwydd oherwydd ei bod mewn ffeiliau sydd wedi eu cadw mewn archifau neu sydd yn anodd mynd ati am resymau tebyg. 
 • Gwybodaeth mewn Fformatau eraill

Bydd y brifysgol yn cyhoeddi gwybodaeth yn y Gymraeg yn unol â'i Chynllun Iaith Gymraeg

Hefyd bydd y brifysgol yn darparu gwybodaeth mewn ffurfiau a fformatau eraill yn unol â gofynion Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995. Os bydd arnoch angen unrhyw wybodaeth mewn fformat amgen cysylltwch â Gwenan Hine, yr Uwch Gofrestrydd Cynorthwyol. 

Ffioedd

Mae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth yng nghynllun cyhoeddi'r brifysgol ar gael am ddim ar ein gwefan Mewn achosion lle mae'n anymarferol darparu gwybodaeth dros y we, mae'r brifysgol yn cadw'r hawl i godi ffioedd i dalu am lungopïo, postio a phecynnu.

Hawlfraint

Mae'r rhan fwyaf o'r cyhoeddiadau a restrir yng nghynllun cyhoeddi'r brifysgol o dan hawlfraint Prifysgol Bangor.  Gall atgynhyrchu deunydd a ddarparwyd trwy'r cynllun cyhoeddi neu mewn ymateb i gais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth heb i'r brifysgol (neu ddeiliaid yr hawlfraint) ddatgan caniatâd dorri hawlfraint.

Gwybodaeth nad yw wedi ei chyhoeddi o dan y cynllun hwn

Er mwyn gofyn am wybodaeth arall nad yw wedi ei chyhoeddi o dan y cynllun hwn cysylltwch â Gwenan Hine, Uwch Gofrestrydd Cynorthwyol. Ystyrir darparu'r wybodaeth hon yn unol â darpariaethau'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a'r Ddeddf Diogelu Data.

Cysylltwch â:

Gwenan Hine

Pennaeth Cydymffurfio
Swyddfa Cynllunio a Llywodraethu
Prifysgol Bangor University
Ffordd y Coleg, Bangor
Gwynedd LL57 2DG

info-compliance@bangor.ac.uk