Swyddfa Cynllunio a Llywodraethu

Arweinir y Swyddfa Cynllunio a Llywodraethu* gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Llywodraethu, sydd hefyd yn gweithredu fel Ysgrifennydd y Brifysgol.

Mae'r swyddfa'n rhoi arweinyddiaeth, cydlynu a chefnogaeth i'r Brifysgol o ran cynllunio strategol, gwybodaeth busnes, llywodraethu, materion cydymffurfio, cynlluniau argyfwng, datblygu polisi a phartneriaethau strategol. 
Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys:

  • Cynllunio Strategol - datblygu a monitro cynllun strategol y Brifysgol a dangosyddion perfformiad allweddol; cefnogi cynllunio strategol gydag ysgolion academaidd a gwasanaethau canolog; nifer myfyrwyr a chynllunio adnoddau; cysylltu â HEFCW ar faterion strategol; cynllunio busnes a senarios
  • Dadansoddi a Darparu Gwybodaeth - darparu gwybodaeth reoli yn y brifysgol, yn cynnwys datblygu'r system Gwybodaeth Busnes a galluoedd meincnodi; ystadegau data statudol i HEFCW a HESA; ymateb i geisiadau ad hoc am wybodaeth.
  • Llywodraethu, Rheoli a Datblygu Polisi - prosesau gwneud penderfyniadau, swyddogaeth y Cyngor, y Llys, y Senedd, y Pwyllgor Gweithredu a Grwpiau Tasg
  • Materion cyfreithiol a chyfansoddiadol - Siarter, Statudau, statws elusennol, rheoliadau, materion yn ymwneud â'r Cyfrin Gyngor etc.
  • Partneriaethau Strategol - yn cynnwys arolygu Cynghrair Strategol Aberystwyth-Bangor a rheoli project y Bartneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
  • Materion cydymffurfio - cydymffurfio â'r gyfraith (yn cynnwys diogelu data, rhyddid gwybodaeth, gwybodaeth amgylcheddol, rhyddid i lefaru, amddiffyn plant, dyletswydd Prevent, gwrthdaro buddiannau a chofrestr buddiannau) a chyswllt gyda’r heddlu.
  • Rheoli Argyfwng - cydlynu a rheoli digwyddiadau, polisïau, dulliau gweithredu a hyfforddiant yn ymwneud â rheoli argyfyngau / parhad busnes;
  • Moeseg - cydlynu materion moesegol yn cynnwys Pwyllgor Moeseg y Brifysgol a’r Corff Lles Anifeiliaid & Adolygu Moeseg;
  • Newid Strategol - adnabod a gweithredu Projectau Newid Strategol wedi'u hanelu at wella systemau a phrosesau busnes.   Mae hyn yn cynnwys rhoi cefnogaeth i Ysgolion, Colegau a Gwasanaethau Canolog gyda'u projectau rheoli newid.

* sefydlwyd y Swyddfa Cynllunio a Llywodraethu yn 2014 drwy uno'r Swyddfa Cynllunio ac Adnoddau, yr Uned Cydymffurfio a rhai o ddyletswyddau Swyddfa'r Cofrestrydd.