Ymgynghoriad ar ddatblygu Strategaeth Ystadau

Mae ystâd y brifysgol yn cynnwys 126 o adeiladau sydd wedi eu gwasgaru ac ar draws nifer o leoliadau, gyda chnewyllyn y brifysgol wedi ei leoli yn agos at ganol dinas Bangor, ac yn cynnwys Ffordd y Coleg, Pontio a safle Ffordd Deiniol. Yn ogystal, mae’r brifysgol yn gweithredu o ddeg safle arall ar bellteroedd amrywiol o’r canolbwynt hwn.

Mae’r ddogfen hon yn argymell crynhoi Ystâd y Brifysgol mewn modd radical i leihau’r ôl-troed a gwella ansawdd yr ystâd adeiledig, gan leihau costau a gwella profiad myfyrwyr, staff ac ymwelwyr.

Mae dadansoddiad o faint, cyflwr a lefelau defnydd yr ystâd, ynghyd ag asesiad realistig o lefelau posibl buddsoddiad yn y dyfodol gan y Brifysgol, i gyd yn dangos mai crynhoi’r ystâd mewn ffordd reoledig yw’r unig opsiwn ymarferol i gyflawni’r arbedion sydd eu hangen arnom o fewn y gyllideb fuddsoddi gymharol fychan sydd ar gael.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu natur y sefyllfa ac yn cyflwyno dadansoddiadau i gefnogi’r casgliad hwn. Nod y ddogfen yw bod yn sail ar gyfer ymgynghori â’r holl randdeiliaid. Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd cynllun cyflawni manwl, wedi’i gostio’n llawn, yn cael ei ddatblygu i’w weithredu dros gyfnod 2020–2030 y cynllun hwn.

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 25 Mehefin 2019.