Pam parhau i astudio y tu hwnt i’r radd Baglor?

Mae gradd uwch:

Yn fuddsoddiad yn eich dyfodol proffesiynol

Mae cael swydd ym maes Seicoleg yn mynd yn fwyfwy cystadleuol, a disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus gael rhywfaint o hyfforddiant pellach neu fod ag arbenigedd mewn maes penodol. Felly, gallech fod â diddordeb mewn dilyn rhaglen ôl-radd uwch neu wneud ymchwil i wella eich rhagolygon gyrfaol. Os bydd gennych gymhwyster ôl-radd ar eich CV, bydd cyflogwyr yn gweld nid yn unig eich lefel academaidd uwch a’ch medrau dadansoddol, ond hefyd eich ysgogiad, eich diddordeb a’ch penderfyniad – a’r cyfan ohonynt yn gymwysterau sydd eu hangen i lwyddo’n yrfaol.

Yn ffordd o ddiweddaru eich medrau

Mae dysgu medrau newydd yn broses gydol oes. Fodd bynnag, oherwydd amryw o amgylchiadau, efallai y byddwch yn profi rhai anawsterau o ran diweddaru’r medrau hyn. Gall rhywfaint o hyfforddiant eich helpu i lenwi bylchau a gwella eich rhagolygon gyrfaol.

Yn ffordd o newid disgyblaethau

Weithiau, nid yw pobl yn fodlon ynglŷn â’r gyrfaoedd a ddewisasant ar un adeg. Efallai eu bod wedi gweithio’n rhy hir yn yr un maes, wedi gweithio mewn gwahanol swyddi heb y llwyddiant yr oeddent wedi’i ddisgwyl, neu, yn syml, eu bod wedi ymddiddori fwyfwy mewn seicoleg. Mae gyrfa ym maes seicoleg yn gyffrous ac yn llawn posibiliadau, a gall gradd uwch agor y drws ar gyfer eich dyfodol fel seicolegydd.

Yn orchwyl pleserus yn ei rinwedd ei hun

Efallai eich bod, yn syml, yn mwynhau astudio seicoleg ar lefel uwch gan mai hwn yw’r cyfle i archwilio hoff bwnc yn fwy manwl a pharhau bywyd fel myfyriwr.

Pam astudio ym Mangor?

Sefydlwyd Prifysgol Bangor fwy na chanrif yn ôl ac mae ganddi nawr dros 10,000 o fyfyrwyr a mwy na 400 o staff addysgu wedi’u gwasgaru ymysg 6 choleg ac ynddynt 26 o adrannau academaidd. Mae’r Ysgol Seicoleg ym Mangor ymysg adrannau Seicoleg mwyaf blaenllaw’r wlad. Fel myfyriwr ôl-raddedig mewn Seicoleg, byddwch yn gweithio gydag ymchwilwyr o fri rhyngwladol ac yn defnyddio cyfleusterau ymchwil gwych. Mae’r Ysgol Seicoleg yn uchel iawn ei pharch o ran ansawdd yr addysgu a geir yno, ac mae wedi cael cydnabyddiaeth swyddogol fel “Rhagorol” yn Asesiad diweddaraf y Llywodraeth ar Ansawdd Dysgu. Mae aelodau ein staff academaidd nid yn unig yn addysgu’n dda, ond maent hefyd yn gwneud ymchwil o’r ansawdd uchaf sy’n dylanwadu ar y sector cyhoeddus (yn enwedig gweithgareddau Iechydol a Chlinigol) yn ogystal ag mewn diwydiant ac yn y byd academaidd.

Mae'r Ysgol yn un o'r saith adran Seicoleg uchaf ym Mhrydain am ymchwil; gyda mwy na dwbwl y cyfartaledd cenedlaethol o allbwn ymchwil "ymysg yr orau yn y byd" yn ogystal a 65% o gyfanswm yr allbwn ymchwil adrannol yn y dau gategori uchaf ( "ymysg yr orau yn y byd" a "Rhagoriaeth Rhyngwladol" ) yn yr Asesiad diweddaraf ar draws y DU ar Ansawdd Ymchwil.

Rydym wedi ymrwymo i roi’r hyfforddiant gorau posibl i’n hôl-raddedigion. Mae ein myfyrwyr ôl-radd yn cael budd o ryngweithiad amgylchedd ymchwil rhyngwladol a sylw gofalus i ansawdd addysgu ar bob lefel. Rydym hefyd wedi ymrwymo i roi’r cymorth gorau posibl i’n myfyrwyr sicrhau cyllid ar gyfer eu hastudiaethau, ac yn cynnig 1+3 o efrydiaethau sy’n agored i bawb, a bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Rydym hefyd yn cynorthwyo myfyrwyr i gael cyllid trwy ffynonellau’r Brifysgol a thrwy ffynonellau allanol megis y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Mae Bangor yn lle gwych i fyw ac i astudio. Ar ôl ichi bori trwy ein gwefan, os byddwch am wybod mwy am gyrsiau ôl-radd ym Mangor, rydym yn gobeithio y byddwch yn dod i gysylltiad â ni neu’n dod draw ar ymweliad.

  • Lawrlwythwch broffiliau ôl-radd Prifysgol Bangor, am farn myfyrwyr ar raglenni ôl-radd Bangor. (3.5 mb)