Modules for course XC38 | BA/APS
BA Astud. Plentyndod/Seicoleg

These were the modules for this course in the 2017–18 academic year.

You can also view the modules offered in the years: 2018–19; 2019–20.

Use the buttons after the module titles (where available) to see a brief description of the content, or:
Show all descriptions
Hide all descriptions

Year 2 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • PPP-2010: Social Psychology (10)
  ONE of the following textbooks will provide you with a basic overview of the topic to support your learning through this course. However, please remember that it is expected that you will read original papers (research or review articles from peer reviewed journals) rather than relying on the textbook whenever possible. Please refer to the word documents that accompany each lecture to see a comprehensive list of original sources in the reference sections – consider these references as your reading lists for each topic. Sutton, R. & Douglas, K. (2013). Social Psychology. London: Palgrave MacMillan. ISBN-10: 0230218032 ISBN-13: 978-0230218031 Hogg, M.A. & G.M. Vaughan. (2011). Social Psychology 6th Edition. London: Prentice Hall. ISBN-10: 0273741144 ISBN-13: 978-0273741145 Please note that the most recent edition of the above textbook is preferred, but the previous edition (5th) is acceptable Aronson, E. (2008). The Social Animal 10th Edition. New York: Worth. ISBN-10: 1429203161 ISBN-13: 978-1429203166
 • PPP-2012: Cognitive Psychology (10)
  Ashcraft, M. H., & Radvansky, G. A. (2010). Cognition. NJ, US: Pearson Education. ISBN 10: 0-13-508168-8 ISBN 13: 978-0-13-508168 Core textbook for the whole module Baddeley. A, D. (1999). Essentials of Human Memory. Hove, England: Psychology Press. ISBN 0863775454 (pbk.) 0863775446 Alternative core textbook for the topic of Memory Styles, E. A. (1997). The Psychology of Attention. Hove UK: Psychology Press. ISBN 0863774652 (PBK) 0863774644 Alternative core textbook for the topic of Attention Goldstein, E.B. (1999). Sensation and Perception. Belmont, CA: Wadsworth Publishing. ISBN 0534346804 (alk. paper) Alternative core textbook for the topic of Perception Harley, T. (2009). Talking the talk. Hoboken: Taylor & Francis Alternative core textbook for the topic of Language; ~15 hard copies available in the library, also available as an e-book. The author’s The Psychology of Language textbook offers more advanced coverage of the same topics, for those who wish to delve deeper.
 • PPP-2014: Personality & Indiv Diffs (10)
  Recommended reading for this module includes the following text, however additional texts may be also be given prior to the module and during the module. Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. (2013). Personality, Individual Differences and Intelligence. Pearson Education Limited.

Semester 2

 • PPP-2011: Developmental Psychology (10)
  Recommended reading for this module is as follows: Shaffer, D.R., & Kipp, K. (2012). Developmental Psychology: Childhood and Adolescence. (9th Ed.) International Edition. London: Thompson. (Previous edition is also acceptable as they cover much the same ground.) Additional reading will be made available to students through Blackboard. Required reading for each lecture topic will be presented in class.
 • PPP-2013: Biological Psychology (10)
  Reading List All readings Carlson (10th edition) – Physiology of Behavior K & W=Kolb and Whishaw Fundamentals of Human Neuropsychology, 6th edition (in parenthesis page numbers from the 5th edition)
 • PPP-2016: Aspects of Clinical Psychology (10)
  Reading List Core Textbooks Davey, G. (2014). Psychopathology: Research, Assessment and Treatment in Clinical Psychology (BPS Textbooks in Psychology Series). BPS Blackwell The 1st Edition (2008) is also fine, but it may not be completely in line with the 2nd Edition (2014). Journal Articles and additional book chapter readings: A number of core readings will be posted on Blackboard for each module topic, when required. You can also use your Year 1 'Abnormal Psychology' textbook by Kring, Johnson, Davison and Neal (2013).

Optional Modules

60 credits from:

 • XAC-2030: Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu (20) (Semester 1 + 2)
  Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • hyrwyddo dysgu adfyfyriol ymysg myfyrwyr ynghyd â meddwl yn feirniadol ynghylch cynhwysiant a darparu ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. • materion yn ymwneud ag addysg gynhwysol, materion mynediad, cefnogi teuluoedd, deddfwriaeth a chefnogi unigolion wrth iddynt ennill eu hawliau ym meysydd addysg, gwasanaethau a’r gymdeithas; • craffu ar astudiaeth achos sy'n ymwneud â phlentyn neu berson ifanc penodol a gwerthuso effaith cefnogaeth yng ngoleuni darlleniadau eraill ac ymchwil arall; • mynychu lleoliad AAA a chadw llyfr log fel sail ar gyfer dadansoddi ac adfyfyrio’n feirniadol ar natur y ddarpariaeth mewn perthynas â’r gofynion statudol; • canfod cyfrifoldebau pobl a natur swyddogaethau yn y lleoliad a sut y cyflawnir anghenion y plant a’r bobl ifanc.
  or
  XAE-2030: Inclusion & Learning Needs (20) (Semester 1 + 2)
  The module will focus on; • promoting student reflective learning and critical thinking on inclusion of, and provision for, children and young people with ALN; • issues related to inclusive education, access issues, supporting families, legislation and supporting individuals in achieving their rights in education, services and society; • examining a case study related to a particular child or young person and evaluating the impact of support in light of other readings and research; • attending an SEN placement and keep a log book as a basis to critically analyse and reflect on the nature of the provision with regard to the statutory requirements; • identifying people’s responsibilities and the nature of roles in the setting and how the children and young people’s needs are met.
 • XAC-2032: Y Plentyn Byd-eang (20) (Semester 1 + 2) or
  XAE-2032: The Global Child (20) (Semester 1 + 2)
 • XAC-2035: Plant, Llythrennedd a Llen (20) (Semester 1 + 2)
  Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau perthnasol yn ymwneud â llythrennedd a llenyddiaeth plant, megis: • pwysigrwydd a gwerth arfogi plant â sgiliau llythrennedd yng nghyd-destun llenyddiaeth plant; • diffinio llythrennedd cynnar plentyn a’u llythrennedd datblygol; • damcaniaethau ynghylch sut dylid datblygu llythrennedd plant; • sut y gall rhieni hyrwyddo llythrennedd cynnar plant, Rhaglenni Sgiliau Sylfaenol Cymru – Rhaglen Iaith a Chwarae, Rhaglen Dechrau’n Deg; Rhaglen Cychwyn Cadarn; Twf; Mudiad Ysgolion Meithrin, Llyfrgellydd Plant; • gweithdy ymarferol ar sut i gyfansoddi stori, llyfr gwybodaeth, neu flodeugerdd i blant; gwerthuso sut mae defnyddio’r cyfansoddiadau sy’n cyfrannu at lythrennedd plant, dadansoddi detholiad o lenyddiaeth arwyddocaol; • ysgrifennu/creu stori, llyfr ffeithiol a barddoniaeth i blant, a dadansoddi nodweddion y ffurfiau hyn; • gwerthuso sut mae ymarferwyr gwahanol yn hyrwyddo sgiliau llythrennedd plant a gwahanol ddulliau, strategaethau ac adnoddau sy’n cynnal diddordeb plant mewn llythrennedd a darllen.
  or
  XAE-2035: Children Literacy & Literature (20) (Semester 1 + 2)
  The module will focus on a range of relevant topics on children’s literacy and literature, such as: • importance and value of arming children with literacy skills in the context of children’s literature; • defining a child’s early literacy and developmental literacy; • theories concerning the manner in which children’s literacy should be developed; • promotion of children’s early literacy by parents, Wales Basic Skills Programmes – Language & Play Programme, Fair Start Programme; Sure Start Scheme; Twf; Mudiad Ysgolion Meithrin (Nursery Schools Movement), Children’s Librarian; • practical workshop on how to compose a story, an informative book, or an anthology for children; evaluate how the use of the compositions contributes to children’s literacy, the analysis of a selection of significant literature; • writing/creating a story, a factual book and poetry for children, and analysing the characteristics of these forms; • evaluate how different practitioners promote children’s literacy skills and various methods, strategies and resources which maintain children’s interest in literacy and reading.
 • XAC-2040: Iechyd Meddwl Mewn Plentyndod (20) (Semester 1 + 2) or
  XAE-2040: Seicopatholeg ymhlith Plant (20) (Semester 1 + 2)
 • XAC-2041: Llencyndod (20) (Semester 1 + 2) or
  XAE-2041: Adolescence (20) (Semester 1 + 2)

Year 3 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • XAC-3035: Diogelu Plant (20)
  Mae’r modiwl yn astudio: • gweithdrefnau amddiffyn plant yn eu lle i ddiogelu plant; • pwysigrwydd cyfathrebu a chydweithredu effeithiol rhwng asiantaethau perthnasol, a gwerthuso’r canlyniadau pan fydd yna fethiannau. • cymharu datblygiad amddiffyn plant â’r ddarpariaeth heddiw, a’r strategaethau i ddiogelu ac asesu plant a phobl ifanc sy’n wynebu risg. • natur cwnsela plant a phobl ifanc; • y prif ddamcaniaethau, yn enwedig cwnsela ymddygiadol a chwnsela sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn; • cwnsela yn ystod cyfnodau tyngedfennol ym mywydau plant a phobl ifanc: newid ysgol, profedigaeth, perthynas yn chwalu, ac yn ystyried cwnsela ar gyfer rhai cyflyrau penodol megis iselder, pryder, ffobiâu, obsesiynau a dibyniaeth e.e. ar gyffuriau, sylweddau ac alcohol; • meithrin trwy gyfrwng prosesau nad ydynt yn fygythiol, datblygiad hunanymwybyddiaeth y myfyrwyr a’u gwybodaeth am sgiliau cynghori
  or
  XAE-3035: Safeguarding Children (20)
  The module studies: • child protection procedures in place to safeguard children; • the importance of effective communication and co-operation between relevant agencies, and of evaluating the consequences when there are failings. • compares the development of child protection to present day provision, and the strategies to safeguard and assess children and young people at risk. • the nature of counselling children and young people; • main theories, particularly behavioural counselling and person-centred counselling; • counselling during critical periods in children and young people’s lives: changing school, bereavement, failed relationships, and looks at counselling for specific conditions such as depression, anxiety, phobias, obsessions and dependency i.e. on drugs, substances, and alcohol; • fostering by means of unthreatening procedures, the development of students' self-awareness and knowledge of advisory skills.
 • XAC-3036: Hunaniaethau mewn Plentyndod (20) or
  XAE-3036: Identities in Childhood (20)

Semester 2

 • XAC-3035: Diogelu Plant
  Mae’r modiwl yn astudio: • gweithdrefnau amddiffyn plant yn eu lle i ddiogelu plant; • pwysigrwydd cyfathrebu a chydweithredu effeithiol rhwng asiantaethau perthnasol, a gwerthuso’r canlyniadau pan fydd yna fethiannau. • cymharu datblygiad amddiffyn plant â’r ddarpariaeth heddiw, a’r strategaethau i ddiogelu ac asesu plant a phobl ifanc sy’n wynebu risg. • natur cwnsela plant a phobl ifanc; • y prif ddamcaniaethau, yn enwedig cwnsela ymddygiadol a chwnsela sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn; • cwnsela yn ystod cyfnodau tyngedfennol ym mywydau plant a phobl ifanc: newid ysgol, profedigaeth, perthynas yn chwalu, ac yn ystyried cwnsela ar gyfer rhai cyflyrau penodol megis iselder, pryder, ffobiâu, obsesiynau a dibyniaeth e.e. ar gyffuriau, sylweddau ac alcohol; • meithrin trwy gyfrwng prosesau nad ydynt yn fygythiol, datblygiad hunanymwybyddiaeth y myfyrwyr a’u gwybodaeth am sgiliau cynghori
  or
  XAE-3035: Safeguarding Children
  The module studies: • child protection procedures in place to safeguard children; • the importance of effective communication and co-operation between relevant agencies, and of evaluating the consequences when there are failings. • compares the development of child protection to present day provision, and the strategies to safeguard and assess children and young people at risk. • the nature of counselling children and young people; • main theories, particularly behavioural counselling and person-centred counselling; • counselling during critical periods in children and young people’s lives: changing school, bereavement, failed relationships, and looks at counselling for specific conditions such as depression, anxiety, phobias, obsessions and dependency i.e. on drugs, substances, and alcohol; • fostering by means of unthreatening procedures, the development of students' self-awareness and knowledge of advisory skills.
 • XAC-3036: Hunaniaethau mewn Plentyndod or
  XAE-3036: Identities in Childhood

Optional Modules

20 credits from:

 • SCH-3010: Y Corff Caeth (20) (Semester 2)
  • Dehongliad Cymdeithasol y Corff • Y Corff a'r Synhwyrau: Profiadau bywyd a sgema'r corff • Camddefnyddio Sylweddau a'r Hunaniaeth a Ddifethwyd • Seiocodeinameg Caethiwed • Caethiwed ac Adferiad: Cysyniadau a Dulliau • Deinameg Gymdeithasol ac Ymddygiadau Cysylltiedig • Stigma, Hunaniaeth a Labelu • Habitus, Cyfalaf Cymdeithasol ac Anomie • Llywodraetholdeb a Bio-bŵer • Meddyginiaethu a Rheolaeth • Rheoleiddio Cymdeithasol: Disgyblaeth, Cosb neu Ailsefydlu?
 • XAC-3034: Iaith Plentyn a Dwyieithrwydd (20) (Semester 1 + 2)
  Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • datblygiad iaith plentyn, beth yw iaith, beth yw pwrpas iaith a phwrpas astudio iaith; • safbwyntiau theoretig a dulliau o astudio caffaeliad iaith; • dulliau o astudio datblygiad iaith a phwrpas profion iaith; • Datblygiad ffonetig plentyn, caffael geirfa, datblygiad cystrawennol a datblygiad sgiliau cyfathrebu • y gwahaniaeth rhwng dysgu iaith yn blentyn bach ac ar ôl y cyfnod hwnnw, anhwylderau iaith, a’r gwahaniaethau rhwng plant uniaith a dwyieithog Yn y cyd-destun dwyieithog, mae’r modiwl yn canolbwyntio ar y canlynol: • ymchwilio ac asesu'n feirniadol natur ac anghenion dwyieithrwydd yn achos yr unigolyn a chymdeithas • cymysgu codau, cyfnewid codau a dyrannu ieithoedd, ac agweddau ar ddwyieithrwydd sy’n effeithio ar rieni; • paratoi ar gyfer y gymdeithas ddwyieithog, llythrennedd yn y ddwy iaith: addysgu a dysgu a dwyieithrwydd ac ymwybyddiaeth o’r byddar.
  or
  XAE-3034: Child Language & Bilingualism (20) (Semester 1 + 2)
  The module focuses on: • child’s language development, what is language, what is the purpose of language and the purpose of studying language; • theoretical perspectives and methods of studying of language acquisition; • language development study methods and the purpose of language tests; • the child’s phonetic development, the acquisition of vocabulary, syntactic development and of communication skills. • the difference between learning a language in early childhood and after that period, language disorders, and the differences between monoglot and bilingual children. In the bilingual context, the module focuses on: • critical investigation and assessment of the nature and needs of bilingualism for the individual and for society • mixing codes, code switching and language allocation, and aspects of bilingualism that affect parents; • preparing for the bilingual society, literacy in two languages: learning and teaching and bilingualism and Deaf Awareness.
 • XAC-3038: Plant ag Anawsterau Cyfathrebu (20) (Semester 1 + 2)
  Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth beirniadol myfyrwyr o Anawsterau Iaith a Chyfathrebu, a dadansoddi effaith y cyflyrau hyn ar sgiliau rhyngweithio cymdeithasol, a datblygiad emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc trwy ymdriniaeth o: • Beth yw Cyfathrebu a chylch datblygiad iaith plentyn? • Fathau o Anawsterau Iaith a Chyfathrebu. • Beth mae’r Côd Ymarfer Anghenion Arbennig, dogfennaeth statudol ac ymchwil yn ei ddweud? • Rol rhieni a gofalwyr yr unigolion ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu. • Oblygiadau’r rhwystredigaeth ar blant a phobl ifanc, megis problemau ymddygiadol ac emosiynol. • Rwydwaith gefnogi broffesiynol ag asiantaethau gwirfoddol • Raglenni ymyrraeth a strategaethau cefnogi i ymateb i anghenion unigolion ifanc sydd ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu.
  or
  XAE-3038: Children w. Com. Difficulties (20) (Semester 1 + 2)
  This module will concentrate on the development of students’ critical understanding of Language & Communication Difficulties, and analyse the effect of such conditions on the social interaction skills and emotional and social development of children and young people by giving attention to the following: • What is Communication and the development circle of a child’s language? • Different kinds of Language & Communication Difficulties. • What does the Special Needs Code of Practice, statutory documentation and research state? • The role of parents and carers of individuals with Language & Communication Difficulties. • The implications of frustration on children and young people, such as behavioural and emotional problems. • A professional support network with voluntary agencies. • Intervention programmes and support strategies in response t the needs of young individuals with Language & Communication Difficulties.
 • XAC-3039: Anawsterau Dysgu Dwys (20) (Semester 1 + 2)
  Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygiad nodweddiadol ym mlynyddoedd cynnar bywyd, a sut mae ymchwil i'r ffactorau sy'n dylanwadu ar ddatblygiad, a dealltwriaeth ohonynt, yn dylanwadu ar addysg a gofal plant a phobl ifanc gydag ADD ac ADDLl. Bydd yn cynnwys: • Dysgu Cynnar a'r Cof • Datblygiad echddygol • Datblygu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasu • Rhyngweithio rhwng babanod gydag anableddau a heb anableddau a'r rhai sy'n gofalu amdanynt - goblygiadau ar gyfer y datblygiad. • Datblygiad y golwg a chanfyddiad • Materion meddygol yn ymwneud ag ADD ac ADDLl • Materion wrth ymchwilio i ddatblygiad a dysgu cynnar iawn ac ADD ac ADDLl • .Asesu plant a phobl ifanc gydag amhariadau lluosog a'u datblygiad: canfyddiadau o ymchwil. • Ymyriadau cyffredin mewn cyfathrebu a rhyngweithio a'r dystiolaeth gyfredol ar gyfer y rhain, yn cynnwys materion wrth werthuso'r dystiolaeth ar gyfer ymyriadau. • Darpariaeth addysg a gofal i blant a phobl ifanc gydag ADDD ac ADDLl - goblygiadau ymchwil seicolegol a dulliau damcaniaethol eraill.
  or
  XAE-3039: Profound Learning Difficulties (20) (Semester 1 + 2)
  The module will focus on typical development in the early years of life, and how research on and understandings of the factors which influence development, inform the education and care of children and young people with SLD and PMLD. Content will include: • Early Learning and Memory; • Motor development; • Development of communication and socialisation; • Interactions between infants with and without disabilities and their caregivers - implications for the development; • Development of vision and perception; • Medical issues relating to SLD and PMLD; • Issues in researching very early learning and development and SLD and PMLD; • .Assessment of and development of children and young people with multiple impairment: insights from research; • Common interventions in communication and interaction and the current evidence base for these including issues in evaluating the evidence for interventions; • Education and care provision for children and young people with SLD and PMLD - implications of psychological research and other theoretical approaches.

60 credits from:

 • PLP-3001: Applied Behaviour Analysis (20) (Semester 2)
  Recommended reading for this module is as follows: Skinner, B. F. (1974). About Behaviorism. New York: Alfred Knopf. Daniels, A. C. (2000). Other People's Habits: How to Use Positive Reinforcement to Bring Out the Best in People Around You. New York: McGraw-Hill. www.behavior.org Additional readings will be placed on Blackboard for students to download, or given out in class.
 • PHP-3002: Psyc of Addictive Behaviours (20) (Semester 1)
  Reading List A reading list will be distributed at the start of the course.
 • PLP-3002: Brain and Language (20) (Semester 2)
  Reading List The following is a list of recommended course reference books for use as background/supplementary reading. There is no assigned textbook. A detailed week-by-week list of readings for the weekly seminars will be distributed in Week 1. Readings will be available through the library (either in hard copy or electronically) and/or via the module Blackboard site. Goldrick, Ferreira, & Miozzo (2014). The oxford Handbook of Language Production. Oxford University Press. Harley, T. A. (2014). The Psychology of Language (4th edition). Psychology Press. Hillis, A. E. (2002). The handbook of adult language disorders. Psychology press. http://aalfredoardila.files.wordpress.com/2013/07/ardila-a-2014-aphasia-handbook-miami-fl-florida-international-university1.pdf
 • PSP-3002: Evolution & Human Soc Beh (20) (Semester 1)
  Reading List Required texts are: The Selfish Gene by Richard Dawkins, and The Mating Mind, by Geoffrey Miller Students will be provided with reading lists for each lecture. Other required and recommended readings include approximately 0-4 journal articles per week, all freely available through the university library website. Students may find the book In Your Face, by David Perrett helpful for the second half of the course.
 • PDP-3003: Intelligence (20) (Semester 1)
  READING N.J. Mackintosh (2011). IQ and human intelligence. Oxford: Oxford University Press. 2nd edition. Deary, I.J. (2000). Looking Down on Human Intelligence: From Psychometrics to the Brain (Oxford Psychology Series).
 • PLP-3003: Evidence Based Beh Meths in Ed (20) (Semester 1)
  Recommended reading for this module is as follows: All reading for this module will be available in Blackboard using Talis Aspire. Additionally, there will be readings made available as PDF publications as well as web links to useful resources from within Blackboard. Following is a list of all library books purchased for this module, though you may choose to not read all of them: Barrett, B. H. (2002). The technology of teaching revisited: A reader's companion to B. F. Skinner's book. Concord, MA: Cambridge Centre for Behavioral Studies. Flesch, R. (1986). Why Johnny can't read: And what you can do about it: Harper Paperbacks. Johnson, K. R., & Street, E. M. (2004). The Morningside model of generative instruction: What it means to leave no child behind. Concord, MA: Cambridge Centre for Behavioral Studies. Johnson, K. R., & Street, E. M. (2013). Response to Intervention and Precision Teaching: Creating synergy in the classroom. London: The Guilford Press. (Available as e-book in our library). Johnston, J. M., & Pennypacker, H. S. (2004). Strategies and tactics of behavioral research (3rd ed.): Routledge. Kubina, R. M., & Yurich, K. K. L. (2012). The Precision Teaching Book. Lemont, PA: Greatness Achieved. Lindsley, O. R. (2010). Skinner on measurement. Kansas City: KA: Behavior Research Company. Maloney, M. (1998). Teach your children well: A solution to some of North America's educational problems. Cambridge, MA: Cambridge Center for Behavioral Studies. Moran, D. J., & Malott, R. W. (Eds.). (2004). Evidence-based educational methods. California: Elsevier Academic Press. (Available as e-book in our library). Peal, R. (2014). Progressively worse: The burden of bad ideas in British schools. London: Civitas. Pennypacker, H. S., Gutierrez Jr, A., & Lindsley, O. R. (2003). Handbook of the Standard Celeration Chart: Deluxe edition. Concord, MA: Cambridge Center for the Behavioral Sciences. Skinner, B. F. (1968). The technology of teaching: Appleton Century Crofts. Snider, V. E. (2006). Myths and misconceptions about teaching: What really happens in the classroom. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Education. Stein, M., Silbert, J., & Carnine, D. (2005). Designing effective mathematics instruction: A direct instruction approach (4th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. Vargas, J. S. (2009). Behavior analysis for effective teaching. New York: Routledge.
 • PSP-3003: Organisational Psychology (20) (Semester 1)
  Reading List Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington D. C: National Academy Press. Gorbis, M. (2013). The Nature of the Future (Chapter 4 – available through the library). New York: Free Press. Halpern, D. F. & Hakel M. D. (2002). Applying the science of learning to university teaching and beyond. New Directions for Teaching and Learning, 89 (special edition).
 • PCP-3004: Cognitive Neuroscience (20) (Semester 2)
  Reading List Many of the topics covered are discussed in Gazzaniga, M., Ivry, R., & Mangun, G., (2008), Cognitive Neuroscience: The biology of Mind (3rd Edition). MIT Press. Shallice, T. & Cooper, R.P. (2011). The organization of mind. Oxford University Press. Additional readings will be given in class.
 • PCP-3005: Consumer & Applied Psychology (20) (Semester 2)
  Readings Possibly Required (still TBD): Blackwell, R.D., Miniard, P.W., & Engel, J.F (2006). Consumer Behavior, 10th edition. International Student Edition. Mason, Ohio: Thomson Higher Education. ISBN: 0324271972 Possibly Required (still TBD): Case studies (About 1 per week – mostly included in required text). Scientific Papers (About 1 per week - distributed during the course). Recommended: Strunk and White, The Elements of Style. Available for ~£6 or online at: http://www.bartleby.com/141/
 • PCP-3006: Perceiving & Acting in 3-D (20) (Semester 2)
  Reading List Students will be provided with a reading list at the start of the module.
 • PHP-3006: Topics in Illness & Disability (20) (Semester 2)
  Recommended reading for this module is as follows: Morrison V & Bennett P (2012). An Introduction to Health Psychology, 3rd ed. London: Pearson/Prentice Hall. In addition to this textbook empirical papers shall be provided in a reference list each week, which will be drawn from research articles published in academic journals. These will be available through the library or via the module Blackboard site.