Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Newyddion: Rhagfyr 2013

Datblygu system siarad â chyfrifiaduron yn Gymraeg

Mae Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor newydd gael grant gwerth £56,000 gan gronfa Technoleg a’r Gymraeg Lywodraeth Cymru a buddsoddiad gan gronfa ddigidol S4C i ddatblygu mwy ar adnabod lleferydd ar gyfer y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Rhagfyr 2013

A all gosod negeseuon ar sigarennau ein darbwyllo i beidio ag ysmygu?

Bu dau academydd o Ysgol Fusnes enwog Prifysgol Bangor wrthi’n defnyddio eu gwybodaeth o astudiaethau marchnata a rheolaethol er mwyn ymchwilio i gyfwng newydd o gyfleu’r neges dim ysmygu, sef y sigarét ei hun.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2013

Edrych ar sut mae ein hymennydd yn asesu ‘bargen’

Mae’n ymddangos nad ydym mor dda am adnabod ‘bargen’ a manteisio ar gynigion archfarchnadoedd ag yr ydym yn credu. Dyna awgrym canlyniadau cynnar astudiaeth a fu’n archwilio ymennydd siopwyr wrth iddynt ymgymryd â thasg ‘siopa’.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2013

Grŵp Amgylchedd Hanesyddol

Mae’r Grwp Amgylchedd Hanesyddol (GAH) yn gorff sydd yn cynghori’r Cynulliad ar amgylchedd hanesyddol Cymru, ac yn Nhachwedd 2013 cyfarfu ym Mhrifysgol Bangor.  Mae nifer o aelodau staff o’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg yn cyfrannu at y GAH, o dan arweiniad yr Athro Ray Karl. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2013

Cynhadledd yr G8 yn cyhoeddi project ymchwil gwerth £4 miliwn ynghylch gwella bywyd gyda dementia

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn £4 miliwn i arwain y project ‘Gwella profiad Dementia a gwella bywyd gweithgar: Byw'n dda gyda dementia’ (IDEAL).  Cynhelir yr astudiaeth ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Brunel, Ysgol Economeg Llundain, King’s College Llundain, Prifysgol Sussex, y 'Research Institute for the Care of Older People (RICE)', y Gymdeithas Alzheimer ac 'Innovations in Dementia CIC'.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2013

Defnyddio modelau i ddeall hydrodynameg

Mae technoleg llanw a thonnau o’r diwedd wedi dechrau yn boblogaidd, ac mae Prydain yn arwain y byd ym maes ynni o’r tonnau a’r llanw. Mae Prifysgol Bangor yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad yr adnodd ynni adnewyddol bwysig hon. Fel y mae’r diwydiant yn symud tuag at fasnacheiddio ar raddfa fawr, mae arbenigwyr yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion yn gweithio i gynyddu effeithlonrwydd dyfeisiau i’r eithaf.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2013

Astudiaeth yn cysylltu'r dotiau rhwng genynnau, yr ymennydd ac ymddygiad dynol

Cynllun cydweithredol rhyngwladol yn mapio marcwyr genetig datblygiad yr ymennydd mewn pobl gyda syndrom Williams

Mae sefydlu cysylltiadau rhwng genynnau, yr ymennydd ac ymddygiad dynol yn fater canolog mewn ymchwil ym maes niwrowyddoniaeth wybyddol, ond mae astudio sut mae genynnau'n dylanwadu ar alluoedd gwybyddol ac ymddygiad wrth i'r ymennydd ddatblygu o blentyndod i oedolaeth wedi bod yn anodd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2013

Astudio gwenwyn nadredd wedi dilyniannu genom cyfan neidr wenwynig y Merchgobra

Am y tro cyntaf, mae gwyddonwyr sy’n astudio gwenwyn nadredd wedi dilyniannu genom cyfan neidr wenwynig, y Marchgobra, a chadarnhau damcaniaeth a oedd wedi’i chynnig o’r blaen ond heb ei dogfennu’n dda, yn egluro sut y cynhyrchir gwenwyn neidr a’r hyn a arweiniodd at gymhlethdod mawr y gwenwynau sy’n cynnwys dwsinau o docsinau unigol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2013

Cyfraniad seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar i wella iechyd a lles yng Nghymru yn cael sylw aelodau'r Senedd

Cafodd Aelodau'r Cynulliad a pobol proffesiynol o feysydd iechyd a gofal eu gwahodd i dderbyniad yn y Senedd yng Nghaerdydd heddiw (3.12.13) i glywed sut mae dulliau arloesol o ymdrin ag iechyd a lles yn cael eu rhoi ar waith yng Nghymru a mannau eraill o ganlyniad i waith y Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2013