Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC i ariannu project ar y cyd gyda Heddlu Gogledd Cymru

Arloesi a dysgu o fewn Heddlu Gogledd Cymru fydd canolbwynt project cydweithrediadol newydd a arweinir gan Ysgol Busnes Bangor, diolch i grant ymchwil mawr.

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth i Dr Clair Doloriert, Darlithydd mewn Rheoli a Sefydliadau, ar gyfer y project gan Gyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC, a fydd yn cefnogi Heddlu Gogledd Cymru wrth iddynt atgyfnerthu eu prosesau rheoli gwybodaeth, datblygu sgiliau ac arloesi.

Drwy weithio ar safle a chydweithio'n agos gyda Heddlu Gogledd Cymru, bydd y project – dan y teitl 'Cefnogi arloesi a dysgu yn Heddlu Gogledd Cymru' – yn gweithio tuag at gael gwell dealltwriaeth o sylfaen sgiliau'r heddlu ar hyn o bryd, ac wedyn datblygir cronfa wybodaeth, nodir pencampwyr dysgu ac arloesi ac anogir diddordeb o fewn y cynllun.

Cynhelir gweithdai cyfnewid gwybodaeth a bydd graddedigion o fewn yr heddlu'n cael eu hannog i ail-ymwneud â'r sgiliau a enillwyd yn ystod eu hastudiaethau, a hybu'r defnydd ohonynt o fewn y sefydliad.

“Rwyf wrth fy modd bod y wobr bwysig hon wedi ei dyfarnu imi, yn enwedig o ystyried y nifer fawr o geisiadau a'r gystadleuaeth ffyrnig", meddai Dr Doloriert, Arweinydd a Phrif Ymchwilydd y Project. "Mae'r project yn un cyffrous iawn o ran fy niddordebau academaidd ac o ran effeithio ar arferion o fewn sefydliad sector cyhoeddus allweddol yng ngogledd Cymru. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at y cydweithio ac at ddefnyddio fy arbenigedd i gael effaith gadarnhaol ar arloesi a rheoli gwybodaeth yn Heddlu Gogledd Cymru."

Cyd-Ymchwilydd Dr Doloriert fydd Dr Martina Feilzer, Uwch Ddarlithydd mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol a Phennaeth yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, a bydd y project yn adeiladu ar ymchwil blaenorol a wnaed ganddyn nhw a'r Athro Sally Sambrook, hefyd o Ysgol Busnes Bangor.

Ms Glesni Davies, a raddiodd gyda gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Fangor, a Swyddog Rhaglen Gorfforaethol Heddlu Gogledd Cymru, fydd y partner allanol ar y project 10 mis, a fydd yn dechrau ym mis Mehefin.

Gan siarad ar ran Heddlu Gogledd Cymru, nododd y Prif Uwch-arolygydd Jeremy Vaughan bod: "hyn yn cynrychioli cyfle cyffrous i ddatblygu ymhellach y cysylltiadau cryf sy'n bodoli eisoes gyda Phrifysgol Bangor. Mae'n gynyddol bwysig i'r gwasanaeth heddlu ddatblygu cronfa dystiolaeth o beth sy'n gweithio i leihau troseddau gan ddatblygu dulliau arloesol o blismona a lleihau troseddau.

"Ni all partneriaeth â sefydliadau academaidd ond atgyfnerthu ein gallu i weithio'n fwy effeithlon ac effeithiol wrth wasanaethu'r cyhoedd a chadw pobl yn ddiogel. Gobeithir, drwy'r cynllun hwn, y byddwn yn datblygu ymhellach ein dealltwriaeth a'n defnydd o ymchwil wrth blismona, ac yn ehangu'n dealltwriaeth o ddulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth o ddatrys problemau sy'n effeithio ar gymunedau gogledd Cymru.

Ychwanegodd yr Athro John Thornton, Pennaeth Ysgol Busnes Bangor, y bydd "y project hwn o fudd i Heddlu Gogledd Cymru a Phrifysgol Bangor wrth gynnal y berthynas rhwng y Brifysgol a'i graddedigion sy'n gweithio yn yr heddlu. Rhagwelir y caiff y cydweithio effaith sylweddol ar sut mae Heddlu Gogledd Cymru'n rheoli'i wybodaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth, a'i arferion rheoli gwybodaeth".

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2016