Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC Prifysgol Bangor

Beth yw'r Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC?

Effaith "…y cyfraniad amlwg y mae ymchwil rhagorol yn ei wneud i gymdeithas a'r economi." – Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK)

Mae Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC Prifysgol Bangor (IAA) wedi cael ei ymestyn i fis Mawrth 2019. Croesewir ceisiadau gan bob disgyblaeth ar draws y Brifysgol.

Mae'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) wedi dyfarnu'r grantiau bloc mawr eu bri, y Cyfrif Cyflymu Effaith i 24 o brifysgolion dethol, yn cynnwys Prifysgol Bangor, er mwyn cyflymu'r cyfleoedd i ddarparu effaith economaidd a chymdeithasol.

Drwy'r grant bloc IAA, mae'r ESRC yn ceisio galluogi Prifysgol Bangor i ddarparu cyllid ar gyfer gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth (CG) mewn ffyrdd sy'n gweddu orau i'n strategaethau sefydliadol a'n cyfleoedd ar gyfer darparu effaith.  (Mae'r cyllid hwn yn ategu llwybrau cyllid eraill, er enghraifft Llwybrau at Effaith, a fydd yn parhau i fod y prif ddull y mae'r ESRC yn disgwyl fydd yn ariannu'r cyfleoedd ar gyfer Cyfnewid Gwybodaeth a'r effaith o ymchwil).

Cynlluniwyd Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC Prifysgol Bangor i gefnogi effaith economaidd a chymdeithasol yn y meysydd canlynol:

  • Adeiladu perthnasau a rhwydweithiau gyda darpar ddefnyddwyr ymchwil, er mwyn hwyluso proses o gynhyrchu gwybodaeth ar y cyd a sicrhau'r effaith fwyaf bosibl.
  • Symud a secondio pobl rhwng Sefydliadau Ymchwil a rhanddeiliaid ddefnyddwyr.
  • Cynorthwyo'r ymchwilwyr i ddatblygu rhwydweithiau gyda darpar ddefnyddwyr cynnyrch eu gwaith ymchwil, a gweithio ymhellach i sefydlu 'prawf cysyniad' ar gyfer eu datblygiadau arloesol.
  • Ysgogi newid diwylliant ym Mhrifysgol Bangor, i hybu proses o gyfnewid gwybodaeth a gwella setiau sgiliau a galluoedd cysylltiedig.
  • Gwella ymgysylltiad gyda'r sector cyhoeddus, cymdeithas sifil, diwydiant (yn cynnwys busnesau bach a chanolig, busnesau lleol ac Innovate UK) a'r cyhoedd.

Beth nad yw'r Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC

Nid yw'r Cyfrif Cyflymu Effaith yn grant ymchwil. Fe'i defnyddir i ddarparu effaith o ymchwil sydd eisoes wedi'i gwblhau.
Nid yw Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC yn botyn o arian mewnol.  Mae Prifysgol Bangor – a phawb sy'n derbyn cyllid IAA Prifysgol Bangor – yn atebol i'r ESRC am wariant, yn cynnwys darparu gwybodaeth fanwl ac ymateb i archwiliadau.

Cynaliadwyedd a chamau dilynol cyllido

Mae'r ESRC yn disgwyl i bawb sy'n derbyn cyllid IAA arddangos bod eu gweithgarwch neu eu hallbwn yn gynaliadwy y tu hwnt i'r cyfnod cyllido, yn hytrach na dibyniaeth ar arian IAA ESRC.  Dylai ymgeiswyr arddangos ystyriaeth i weithgarwch dilynol ar ôl y prosiect yn eu ceisiadau a'u hadroddiadau (os bydd eu cais am gyllid yn llwyddiannus).  Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, cyfnewid gwybodaeth, ymgysylltu â'r cyhoedd, dosbarthu gweithredol, cyllid ychwanegol a/neu weithgareddau masnacheiddio sy'n deillio yn ystod oes prosiect sy'n cael ei ariannu gan yr IAA neu'n dilyn prosiect o'r fath.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus gwblhau Adroddiad Dilynol un flwyddyn ar ôl cwblhau'r prosiect er mwyn dangos y gweithgareddau sy'n deillio ohono - naill ai rhai sydd wedi'u cynllunio neu rai annisgwyl - sy'n cyfrannu at ddiffiniad RCUK o Lwybrau at Effaith.

Cyllid a hyfforddiant ar gyfer ymchwilwyr Prifysgol Bangor

Estynnir gwahoddiad i staff Prifysgol Bangor i edrych ar Gynlluniau IAA ESRC Prifysgol Bangor (mae angen i staff fewngofnodi) i ddysgu mwy am y cynlluniau cyllido sydd ar gael, canllaw ar sut i wneud cais a rhaglenni hyfforddiant.  Fel arall, anfonwch e-bost at esrciaa@bangor.ac.uk.
Prosiectau sy'n cael eu hariannu gan IAA ESRC

Mae Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC Prifysgol Bangor wedi ariannu 55 o brosiectau hyd yma o nifer o ddisgyblaethau gwahanol, yn cynnwys y Gwyddorau Cymdeithasol, Seicoleg, y Gwyddorau Biolegol, Newyddiaduriaeth, Saesneg, Dwyieithrwydd a Busnes.  Gallwch ddarllen o ddetholiad o brosiectau sy'n cael eu hariannu gan yr IAA.

Cydweithredu a phartneriaethau

Rydym yn croesawu cydweithrediadau gyda phartneriaid allanol o brifysgolion eraill, sefydliadau ymchwil, busnesau, elusennau a llawer mwy, yn rhanbarthol a rhyngwladol.  I ganfod sut y gall eich sefydliad chi elwa o bartneriaeth gyda Phrifysgol Bangor, neu i gael gwybodaeth bellach am Gyfrif Cyflymu Effaith ESRC Bangor, anfonwch e-bost at esrciaa@bangor.ac.uk neu ffoniwch +44 (0)1248 36 5924.