Cancer Research Wales funding boosts efforts to fight Cancer at Bangor

Bydd canser yn effeithio ar y rhan fwyaf o bobl yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Er bod gwella canser yn llwyr yn dal yn her enfawr, mae blynyddoedd o gynnydd graddol wedi arwain at ddiagnosis cynharach, gwell triniaethau a chynyddu'r amser y mae llawer o gleifion canser yn byw ar ôl cael yr afiechyd.  Yn y rhan fwyaf o achosion cyflawnwyd y datblygiadau hyn drwy adeiladu ar ddealltwriaeth o'r ffordd mae celloedd normal yn gweithredu, a sut maent yn mynd o chwith mewn canser. Daw hyn i'r amlwg yn natblygiad atalyddion PARP, math newydd o therapi a ddefnyddir i drin cleifion sy'n dioddef o ganser yr ofariau a'r fron gyda mwtaniadau mewn genynnau BRCA1 neu BRCA2. Mae'r tebygolrwydd i bobl sydd wedi eu geni gyda'r mwtaniadau hyn ddatblygu canser yr ofariau yn ystod eu hoes yn cynyddu i bron 100%, oherwydd mae BRCA1 a 2 yn gweithredu fel rheol i drwsio DNA sydd wedi torri - rhywbeth sy'n bwysig iawn i atal tiwmorau rhag datblygu. Yn un o'r arbrofion pwysicaf ym maes gwyddor fodern trin canser, datgelodd ymchwil ar gelloedd mewn labordy fod y diffyg trwsio DNA ei hun a welir mewn celloedd mwtaniad BRCA yn fan gwan i ganser gan fod yn ymatebol i driniaeth gydag atalyddion PARP. 

Mae ymchwilwyr yn y labordy newydd a gafodd ei sefydlu gan Dr Chris Staples yn Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin (sydd wedi'i leoli yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol) wedi adnabod cyfres o broteinau nad oeddent wedi'u hastudio o'r blaen. Mae'r rhain yn debyg iawn i BRCA1 a BRCA2, ac maent yn gweithio'n galed i ganfod sut yn union y mae'r proteinau hyn yn gweithio i drwsio DNA. Mae'r gwaith yn labordy Staples wedi cael hwb  arall yn ddiweddar, sef efrydiaeth PhD wedi'i hariannu'n llawn gan Ymchwil Canser Cymru i gynorthwyo ymhellach â'r ymchwil hon.  'Dwi'n ddiolchgar iawn i Ymchwil Canser Cymru am y cyllid hwn,' meddai Dr Staples, 'ac rwy'n falch fy mod wedi penodi Miss Fay Antonopoulou i'r efrydiaeth. Cyn hyn bu'n gweithio yn labordy Jean-Christophe Bourdon yn Dundee ar yr atalydd tiwmor p53 ac roedd canmoliaeth mawr i'w gwaith yno.' 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2019