Mwy am yr Ysgol

Os ydych yn ystyried astudio’r amgylchedd, rydych wedi dod i’r lle iawn

Mae gan yr Ysgol enw da haeddiannol am ansawdd ein haddysgu ac am ein gofal bugeiliol dros ein myfyrwyr, a chymeradwywyd hyn gan ganlyniadau arolygon o fyfyrwyr israddedig ac ôl-radd. Mae Prifysgol Bangor wedi ei gosod ymhlith y 10 prifysgol uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr (heb gynnwys sefydliadau arbenigol), yn seiliedig ar Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017, oedd yn adlewyrchu'r ffaith bod y Brifysgol yn canolbwyntio ar brofiad cyffredinol myfyrwyr.

Mae gan yr Ysgol enw da'n fyd eang am ymchwil, gydag arbenigedd neilltuol mewn ecoleg a rheolaeth coedwigoedd; astudiaethau amgylcheddol a gwyddor pridd; systemau amaethyddol; coedamaeth; cadwraeth bioamrywiaeth; ac ecosystemau trofannol.  Yn asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 o brifysgolion ym Mhrydain, barnwyd bod mwy nag 80% o'n hymchwil o leiaf yn 'rhagorol yn rhyngwladol', gyda mwy na 25% o safon 'gyda'r gorau yn y byd'.  Ein cenhadaeth ymchwil yw darparu sail wyddonol i amaethyddiaeth gynaliadwy, coedwigaeth a chadwraeth adnoddau naturiol.

 

Lleoliad gwych

Nid yn unig y mae Bangor yn lle hardd i fyw, ond mae hefyd yn cynnig cyfleoedd heb eu hail i astudio yn y disgyblaethau yr ydym yn ymdrin â hwy, yn enwedig yr amgylchedd naturiol, y defnydd o dir a chadwraeth. O fewn 15 milltir i Fangor ceir 10 gwarchodfa natur genedlaethol, 1 parc cenedlaethol, 2 ardal o harddwch naturiol eithriadol, 4 arfordir treftadaeth, 9 gwarchodfa natur leol ac 83 safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Rydym yn gwneud defnydd mawr o’r holl adnoddau hyn yn ein cyrsiau sy’n cynnwys elfen sylweddol o waith maes. Labordy byw ar garreg ein drws!

Cyfleoedd dysgu ardderchog

Mae’r ysgol yn trefnu nifer o deithiau maes yn y DU a thramor, yn cynnwys teithiau i’r Iseldiroedd, Tenerife, Sbaen a’r Almaen, byddant o fudd mawr i chi yn eich astudiaethau, yn rhoi cyfle i chi siarad â phobl sy’n gweithio yn y sector ac yn gosod yr hyn rydych wedi ei ddysgu yn y dosbarth mewn cyd-destun real.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni gradd, megis Environmental Science; Environmental Management; Environmental Conservation; Geography; Forestry; Agriculture, Conservation and Environment; ac Applied Terrestrial and Marine Ecology. Mae strwythur ein graddau yn golygu y gall myfyrwyr ddewis modiwlau o lawer o ddisgyblaethau eraill, ond mae gennym gysylltiadau arbennig o gryf gydag Ysgol Gwyddorau’r Eigion a‘r Ysgol Gwyddorau Biolegol.

Astudiaeth ac ymchwil ôl-radd

Mae ein rhaglenni Meistr hyfforddedig yn cynnwys Agroforestry; Conservation and Land Management; Environmental Forestry; Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy; Sustainable Tropical Forestry; a Sustainable Forestry and Nature Management. Rydym hefyd yn cynnig rhaglen ôl-radd hyfforddedig dysgu o bell ym maes coedwigaeth. Lluniwyd y cwrs yn bennaf er mwyn eich galluogi i ddilyn cwrs ar lefel MSc wrth weithio. 

Cynigir graddau ymchwil mewn amrywiaeth eang o bynciau amgylcheddol megis gwyddor planhigion a phridd; ecoleg, cadwraeth a rheolaeth adnoddau naturiol; a gwyddor cnydau a choedwigoedd.

Mae llawer o’n rhaglenni wedi eu hachredu gan gyrff proffesiynol, yn cynnwys ein rhaglenni coedwigaeth sydd wedi eu hachredu gan Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig (ICF) a’n rhaglenni amgylcheddol sydd wedi eu hachredu gan Sefydliad y Gwyddorau Amgylcheddol.

Diwrnodau Agored

I wybod mwy amdanom pam wna wnewch chi lwytho mwy o wybodaeth am yr ysgol i lawr i weld beth sydd ar gael neu dewch draw i un o’n diwrnodau agored.