Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogi'ch Ysgol

Gwybodaeth, Cyngor a Chanllawiau ar Yrfaoedd

Canllawiad i Fyfyrwyr a Graddedigion Diweddar


Mae’r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn rhoi cyngor a chefnogaeth ar gyfer amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â chyflogadwyedd, gyrfaoedd a dewisiadau astudio ôl-radd. Rydym hefyd yn gallu cynnig cyngor cyfrinachol i unrhyw fyfyrwyr sy’n ystyried newid cwrs neu drosglwyddo i gwrs arall. Gall myfyrwyr siarad â chynghorwr cyflogadwyedd yn ein clinig gyrfaoedd, a gynhelir o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gall myfyrwyr hefyd gael cyfarwyddyd ar-lein drwy ein gwefan gyrfaoedd. Rydym yn eich annog i gyfeirio myfyrwyr atom ni, waeth ym mha flwyddyn maent yn astudio. Cliciwch yma i weld rhai cwestiynau yr hoffech eu gofyn i’ch hyfforddeion wrth drafod eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol / cyflogadwyedd yn gyffredinol.

Adnoddau Gyrfaoedd

Mae llawer o wybodaeth am yrfaoedd ar gael ar-lein erbyn hyn, ond mae gennym adran adnoddau gyrfaoedd fechan o hyd sy’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau ac adnoddau, yn cynnwys gwybodaeth am gyfeiriaduron cyflogwyr graddedigion, cylchgronau gyrfaoedd, taflenni ar sgiliau chwilio am swyddi a chynllunio gyrfaoedd, cyfeirlyfrau a DVDs gyrfaoedd.

Gweithdai a Digwyddiadau


Rydym yn cyflwyno rhaglen o wybodaeth, datblygu sgiliau, gweithdai a digwyddiadau cyflogadwyedd, yn gyffredinol yn y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd ac ar y cyd gydag ysgolion academaidd, fel rhai ‘unwaith-yn-unig’ a hefyd i gefnogi Gwobr Cyflogadwyedd Bangor. Mae teitlau gweithdai’n cynnwys: Cynllunio gyrfa; datblygu CV; Sgiliau gwneud cais a chyfweliadau; Canolfannau Asesu a Phrofion Seicometrig, Gwneud cais am gwrs gradd Meistr/PhD ac Ymwybyddiaeth Fasnachol. Gallwch dderbyn y wybodaeth diweddaraf am ein digwyddiadau ewch i'n calendr digwyddiadau a'n tudalen Facebook.

Er mwyn annog cydweithio parhaus gydag ysgolion academaidd, byddem yn hapus trafod y posibilrwydd o gyflwyno gweithdai, boed yn gysylltiedig â’r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd ai peidio, yn ogystal â sgyrsiau rhagarweiniol byr i gyflwyno ein hunain i fyfyrwyr newydd yn ystod yr Wythnos Groeso, a rhoi cyflwyniadau i grwpiau blynyddoedd eraill lle gallem dynnu sylw'ch myfyrwyr at y ffyrdd y gall ein gwasanaethau helpu i gefnogi datblygu eu cyflogadwyedd drwy gydol eu gradd.

Rhoddir cyflwyniadau mewn ysgolion academaidd gan ymgynghorwyr gyrfaoedd sy’n gysylltiedig ag ysgolion unigol a/neu gyflwynwyr a busnesau allanol.

Menter ac Entrepreneuriaeth


Mae’r rhaglen B-Fentrus yn ddelfrydol i fyfyrwyr sydd â syniad busnes neu sydd eisiau datblygu eu sgiliau menter yn gyffredinol. Mae’r rhaglen yn cynnig datblygu sgiliau, hyfforddiant a chefnogaeth i ddarpar entrepreneuriaid ac intrapreneuriaid. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr a graddedigion i arbrofi'r farchnad ac ennill profiad menter trwy weithgareddau fel Marchnad Nadolig flynyddol y myfyrwyr a trwy gymeryd rhan mewn amryw o gystadleuthau mewnol ac allanol fel y Wobr Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander flynyddol Bwtcamp I fusnes a Dathlu Syniadau Mawr Cymru. Mae teitlau’r gweithdai B-Fentrus yn cynnwys Sut i Weithio'n Llawrydd a Sut i fod yn Ymgynghorwr yn ogystal a gweithdai i'r rhai sydd eisiau datblygu eu busnesau eu hunain. Cynnigir mentora busnes cyfrinachol ac am ddim yma yn y Brifysgol i rhai sydd eisiau datblygu syniad busnes. Gallwn gynnig cefnogaeth mewn ffordd creadigol a gweledol trwy Simply Do Ideas, platfform sy'n helpu efo datblygu syniadau busnes. Ceir y gweithgareddau eu hariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru, a bydd myfyrwyr o ysgolion sy’n cymryd rhan yn ychwanegu at eu cyfrif cyflogadwyedd am bob gweithgaredd B-Fentrus.

Trwy Syniadau Mawr Cymru, menter sy'n cael ei gyllido gan Llywodraeth Cymru i ysbrydoli pobl ifanc yng Nghymru, gallwn roi ysgolion academiadd mewn cysylltiad efo modelau rôl mentrus sy'n cael eu cyllido gan Llywodraeth Cymru i siarad a rhwydweithio efo myfyrwyr drwy gyflwyniadau a gweithdai strwythuredig neu anffurfiol lle gallent ysbrydoli myfyrwyr i ddeall amrywiaeth o brofiadau entrepreneuraidd, ystyried cychwyn busnes a rhannu profiadau. Gallent hefyd ddarparu cysylltiadau hanfodol â chyflogwyr i’ch Ysgol. Yn y gorffennol mae modelau rôl wedi siarad mewn amrwy o ysgolion academiadd fel siaradwyr gwestai, wedi cyflwyno mewn Ffeiriau Cyflogadwyedd ac wedi bod yn feirniaid mewn amrwyw o gystadlaethau a digwyddiadau o fewn ysgolion.  Dyma linc i fanylion am rai o'r modelau rôl ond mae llawer mwy ar gael. Am fwy o wybodaeth neu i archebu cysylltwch efo B-Fentrus.

Dod o hyd i Waith Cyflogedig

Rydym yn hysbysebu cyfleoedd cenedlaethol a lleol, yn cynnwys swyddi gwag i raddedigion, lleoliadau gwirfoddol a lleoliadau gwaith yn ogystal â gwaith rhan-amser drwy Bangor TARGETconnect, ein biwro cyflogaeth myfyrwyr.