Llwyddiant Ysgubol i Farchnad Nadolig y Myfyrwyr!

Llongyfarchiadau i Rebecca Smith a Becky Rigby am ennill y wobr am y stondinau gorau, a noddwyd gan dîm BEA. Dyfarnwyd gwerth £50 mewn tocynnau i’r ddau gyd-enillydd hyn gan y beirniaid, sef Mari Roberts o BEA a Chris Little, Pennaeth Gyrfaoedd.Llongyfarchiadau i Rebecca Smith a Becky Rigby am ennill y wobr am y stondinau gorau, a noddwyd gan dîm BEA. Dyfarnwyd gwerth £50 mewn tocynnau i’r ddau gyd-enillydd hyn gan y beirniaid, sef Mari Roberts o BEA a Chris Little, Pennaeth Gyrfaoedd.Cynhaliodd y tîm Byddwch Fentrus ym Mhrifysgol Bangor ei bedwaredd Farchnad Nadolig Myfyrwyr yn olynol yn Neuadd PJ cyn y Nadolig.

Cymerodd rhyw 120 ran yn y gwaith o gynnal mwy na 60 o stondinau, a mwy na 1,700 o ymwelwyr yn dod draw yn ystod y diwrnod. Roedd rhai o’r myfyrwyr a gymerodd ran wedi cymryd rhan hefyd yn y gweithdai ategol ar ‘Sut i Brisio’ a ‘Sut i Werthu eich Nwyddau neu’ch Gwasanaeth’ a gynhaliwyd gan ddarlithydd a oedd wedi cael hyfforddiant yn Ysgol Adwerthu Mary Portas. Daeth hynny’n arbennig o amlwg wrth weld ansawdd uchel ac amrywiaeth y nwyddau a oedd ar werth, yn ogystal â’r modd y cyflwynwyd y nwyddau a ffordd y stondinwyr o ymwneud â’r ymwelwyr. Roedd y nwyddau a gynigiwyd yn cynnwys tlysau, nwyddau wedi’u gweu a’u crosio, bwydydd rhyngwladol, ffotograffau, paentiadau a phlanhigion, ac enwi ond ychydig. Roedd y trefnwyr yn arbennig o falch fod nifer o’r stondinau eleni â thema Gymreig, neu eu bod yn defnyddio deunyddiau o ffynonellau lleol, felly roedd y myfyrwyr wedi ystyried cynaladwyedd eu cynhyrchion yn ofalus. Roedd Ogof Siôn Corn yn bresennol unwaith eto, gan ddenu llawer o staff a myfyrwyr. Bydd stondinwyr wedi ennill 15 o bwyntiau xp BEA (Gwobr Cyflogadwyedd Bangor) am gynnal stondin, a mwy o bwyntiau trwy gymryd rhan yn y gweithdai ategol.

Meddai Katherine Browning, a oedd yn cynnal stondin dlysau: ‘Gwelsom lawer o bethau pert, gwerthu llawer o bethau pert, a rhoddais gynnig ar wneud pethau pert. Dwy ddim eto wedi cyfrif faint rydym wedi codi at Gymorth Canser Macmillan hyd yma, ond rwyf wrth fy modd yn rhannu fy hobi a’m hangerdd gyda chymaint o bobl.’ Meddai Cat Bullock, stondinwraig arall, ynglŷn â’r digwyddiad: ‘Roedd yn wych – yn lledaenu’r neges nid yn unig wrth fyfyrwyr, ond hefyd wrth y gymuned.’

Cafwyd cerddoriaeth fyw trwy gydol y prynhawn, oddi wrth Fand Pres Prifysgol Bangor a Chymdeithas Werin Prifysgol Bangor, a hynny’n ychwanegu at y naws lon. Roedd rholiau twrci a chnau pob a gwin poeth ar werth o ‘Bwyd@Bangor’.

Llongyfarchiadau i Rebecca Smith a Becky Rigby am ennill y wobr am y stondinau gorau, a noddwyd gan dîm BEA. Dyfarnwyd gwerth £50 mewn tocynnau i’r ddau gyd-enillydd hyn gan y beirniaid, sef Mari Roberts o BEA a Chris Little, Pennaeth Gyrfaoedd.

Rhoddodd llawer o’r stondinwyr rywfaint o’u helw i elusen. Mae’r elusennau sy’n mynd i elwa yn cynnwys Macmillan, Cymdeithas Dystonia, Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty Gwynedd, y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, a llawer mwy.

Bu llawer o Glybiau a Chymdeithasau UM, yn cynnwys yr Undeb Athletau, y Gymdeithas Ddaearyddol, HogSoc a’r Gymdeithas Ffotograffiaeth, hefyd yn cynnal stondinau er mwyn codi arian at gyllideb eu cymdeithasau.

Mae rhai myfyrwyr sy’n gwerthu yn y farchnad eisoes yn cynnal eu busnesau eu hunain. Mae cefnogaeth ddilynol, ar ffurf mentora un i un a gweithdai, ar gael i’r holl stondinwyr ac i fyfyrwyr eraill, i ddatblygu syniad busnes trwy ei chynllun Byddwch Fentrus. Anfonwch e-bost at:

Ar hyn o bryd, Llywodraeth Cymru sy’n rhoi’r cyllid i gynnal y Farchnad, a hynny trwy Bartneriaeth Canolbwynt Rhanbarthol rhwng Prifysgol Bangor a Grŵp Menai Llandrillo, ac mae’n bleser gennym fod y ffair wedi cynnwys dwy stondin gan fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai a’u tiwtoriaid.

Hoffai tîm Byddwch Fentrus ddiolch i bawb a fu’n cynorthwyo yn ystod y dydd, yn cynnwys y cynorthwywyr o blith y myfyrwyr, tîm yr Ystadau am waith y tu ôl i’r llenni wrth helpu i osod y stondinau, Bwyd@Bangor am helpu gyda lluniaeth, tîm BEA am noddi’r stondin orau ac am gydnabod y gwerth i fyfyrwyr wrth ddyfarnu pwyntiau xp, Llywodraeth Cymru am ddarparu’r cyllid, ac yn anad dim i’r stondinwyr eu hunain o blith y myfyrwyr, am eu brwdfrydedd, am roi cymaint o ymdrech tuag at greu eu cynhyrchion, ac am fod yn fentrus!

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2013