Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ôl-raddedigion

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn agored i bob myfyriwr, gan gynnwys myfyrwyr ôl-raddedig.

 • Siarad gyda Chynghorwr Gyrfaoedd - Gellwch gael trafodaeth anffurfiol (a chyfrinachol) gyda chynghorwr gyrfaoedd.  Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd wedi ei leoli yn Adeilad Rathbone.

 • Cyngor Ar-lein - Defnyddiwch ein gwasanaeth ar-lein os na ellwch ddod i'n gweld yn bersonol.

 • Adnoddau Gyrfa - Adnoddau Ar-lein i ddod o hyd i'r yrfa berffaith i chi. Taflenni a chyfeirlyfrau sy'n cynnig cyngor ac arweiniad.

 • Gweithdai a Digwyddiadau - Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn academaidd, yn cynnwys gweithdai sgiliau chwilio am swydd, sesiynau a chyflwyniadau datblygu sgiliau dan arweiniad cyflogwyr, a ffeiriau.
 • Cynllunio Gyrfa - Adnoddau defnyddiol ar gyfer datblygu cynllun gyrfa a phrofion rhesymu ar-lein i ddangos pa sector swyddi fyddai'n addas ar eich cyfer.
 • Dod o hyd i Swydd Addas i Rywun â Gradd - Cysylltiadau â rhwydweithiau lleol a chenedlaethol.
 • Gwobr Cyflogadwyedd Bangor i Ôl-raddedigion - Mae'r wobr yn cydnabod y sgiliau yr ydych yn eu hennill trwy weithgareddau allgyrsiol ochr yn ochr â'ch astudiaethau a hefyd yn darparu rhaglen graidd o weithgareddau rheoli gyrfa a datblygu sgiliau. 

 • Ffeiriau Gyrfaoedd i Ôl-raddedigion - Gwybodaeth am Ffeiriau Gyrfaoedd yn lleol ac yn genedlaethol .
 • Astudio Pellach a Chyfleoedd Cyllido - Os ydych yn meddwl dilyn astudiaethau neu hyfforddiant pellach, mae yna rai materion y mae angen i chi eu hystyried. Y prif un yw pam rydych eisiau gwneud hynny?
 • Menter a Hunangyflogaeth - Mae'r rhaglen B-Enterprising rhoi i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor a graddedigion yng Nghymru gydag amrywiaeth o wasanaethau i helpu i ddatblygu eu sgiliau menter neu eu cefnogi mewn dechrau busnes newydd.

 • Yr Uned Ddatblygu Academaidd - Mae'r Uned Datblygu Academaidd yn cynnig cyrsiau a chefnogaeth i staff newydd a phrofiadol.

 • Vitae - Yn hyrwyddo datblygiad proffesiynol a gyrfa ymchwilwyr ôl-raddedig a staff ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch a sefydliadau ymchwil. (Yn saesneg yn unig)
 • Jobs.ac.uk -Swyddi ôl-radd gwag ac adran cyngor gyrfaol cynhwysfawr i fyfyrwyr Meistr a PhD, gydag e-lyfrau a thaflenni cynghori i'w lawrlwytho
 • Y Swyddfa Ymchwil ac Arloesi - Mae'r Swyddfa Ymchwil ac Arloesi yn cefnogi dwy brif elfen yng nghenhadaeth y Brifysgol; gwireddu ei huchelgais i fod yn sefydliad â phwyslais ar ymchwil gydag enw da yn rhyngwladol a chyfrannu at ffyniant economaidd Cymru a'r gymuned ehangach.

 • Cadw mewn cysylltiad trwy'r Swyddfa Alumni - cadwch mewn cysylltiad â'r brifysgol, i gael y wybodaeth ddiweddaraf am aduniadau a digwyddiadau. Hefyd beth am gynnig mentora myfyriwr sydd yn y brifysgol ar hyn o bryd a rhoi cyngor gyrfaoedd iddo ef neu hi.