Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Datganiad ar Wasanaeth i Fyfyrwyr a Graddedigion

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sydd o ansawdd mor uchel â phosibl. Mae'r Datganiad hwn yn rhoi crynodeb o'n prif wasanaethau, ac o'r safonau y gellwch eu disgwyl oddi wrthym. Cewch gopi o'r Datganiad hwn wrth ein prif dderbynfa neu drwy fynd i'n Gwefan.

Ein Gwasanaethau

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn darparu ystod eang o wasanaethau arweiniad gyrfaol a chymorth cyflogaeth, yn cynnwys:

 • gyfweliadau gyrfaol unigol a chyfrinachol, a sesiynau galw heibio
 • rhaglen trwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys datblygiad personol, chwilio am swyddi, a gweithdai a sesiynau hyfforddi sy'n gysylltiedig â chyflogwyr
 • gwybodaeth gynhwysfawr a phriodol ynglyn â gyrfaoedd trwy ein Canolfan Wybodaeth a'n Gwefan, ynghyd â'r hawl i ddefnyddio ein gyfrifiaduron Rhyngrwyd er mwyn chwilio am swyddi ac ymchwilio i yrfaoedd
 • Biwro Cyflogaeth Myfyrwyr  - Rhagolygon Bangor - yn rhoi gwybodaeth am gyfleon i wirfoddoli a swyddi rhan-amser, gwyliau ac i raddedigion
 • dewis eang o gyfleoedd i wneud Gwaith Gwirfoddol, yn cynnwys Arwain Cyfoed a Mentora gan Fyfyrwyr
 • lleoliadau gwaith â thâl i israddedigion a graddedigion
 • y cyfle i ddatblygu medrau menter ac i ddod yn fwy ymwybodol o hunan-gyflogaeth trwy ein rhaglen B-Fentrus

Ein Safonau

Rydym yn perthyn i'r Gymdeithas Gwasanaethau Cynghorau ynghylch Gyrfaoedd i Raddedigion (AGCAS) ac yn cydymffurfio â'u safonau llym.

Mae gan holl staff ymgynghorol a staff prosiect y CGCh arbenigedd penodol yn eu meysydd priodol, a'r holl gynghorwyr gyrfaol yn meddu ar gymwysterau uwch-radd priodol mewn cyngor gyrfaol. Mae llawer o'n staff hefyd â chymwysterau proffesiynol cysylltiedig ac yn uwchraddio eu medrau a'u gwybodaeth arbenigol yn barhaus.

Yn benodol, rydym wedi ymrwymo'n llwyr wrth Bolisiau PCB a Chymdeithas y Gwasanaethau Cynghori ynghylch Gyrfaoedd i Raddedigion ar Gyfle Cyfartal, yn ogystal ag wrth Bolisi Iaith PCB a'I Datganiad ar Anabledd (cewch fwy o fanylion am y ddau hyn ar gais). Mae ein holl swyddfeydd a gwasanaethau yn gwbl hygyrch.

Mae ein holl wasanaethau yn hygyrch ac yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr cofrestredig presennol PCB. Oherwydd adnoddau cyfyngedig, dim ond y rhai sydd wedi graddio yn ystod y 3 blynedd ddiwethaf a gaiff mynychu clinig galw heibio a chael cyfweliadau gyrfaol unigol.

Amcanion

Mae’r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn anelu at alluogi myfyrwyr a graddedigion y Brifysgol i wneud penderfyniadau gwybodus am eu dewisiadau gyrfaol ac i gymryd camau i wireddu eu hamcanion.

Ein gweledigaeth ni yw sicrhau bod holl fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn: -

 • cymryd rhan yn llawn yn eu chwiliadau gyrfaol, gan gyfrannu at eu profiad fel myfyrwyr
 • deall perthnasedd eu haddysg i’w datblygiad gyrfaol
 • cyfrannu’n gadarnhaol at gymdeithas.
 • datblygu parodrwydd i gymryd yr awenau yn eu swyddi a’u cymunedau
 • datblygu a gwella eu medrau arweinyddiaeth, a gallu cyflwyno’r medrau a’r wybodaeth sydd mewn galw gan y marchnadoedd swyddi cenedlaethol a rhyngwladol

Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddatblygu a meithrin cysylltiadau cryf a chynaliadwy â chyflogwyr cenedlaethol a rhanbarthol ac asiantaethau’n gysylltiedig â busnesau. Rydym wedi sicrhau bod ein gwasanaethau i’r gymuned fusnes yn darparu cefnogaeth i’r amrywiaeth ehangaf o ofynion, o ddiwallu anghenion recriwtio recriwtwyr graddedigion yn genedlaethol hyd at gynorthwyo Mentrau Bychain a Chanolig micro i dyfu a ffynnu drwy leoliadau project â chymhorthdal. Rydym yn cydnabod bod pob cyflogwr yn cael budd o allu cael mynediad at fyfyrwyr a graddedigion medrus iawn a chydag ymwybyddiaeth o fusnes, ac wedi datblygu amrywiaeth o raglenni datblygu sgiliau sy’n gweithio i ymdrin â’r mater hanfodol hwn.

Bwriadau

 • Darparu arweiniad gyrfaol cyfrinachol a diduedd i unigolion, trwy apwyntiad gyda chynghorwr gyrfaoedd.
 • Cynnal rhaglen ganolog o ddysgu datblygiad gyrfaol, a hynny trwy weithdai a sesiynau cyfarwyddo ar raglenni rheoli gyrfa (yn cynnwys menter a hunan-gyflogaeth).
 • Cefnogi strategaethau economaidd cenedlaethol a rhanbarthol, gan ddatblygu a rheoli entrepreneuriaeth a menter gan fyfyrwyr.
 • Cynnal gweithdai cynllunio gyrfa yn yr holl adrannau academaidd o leiaf unwaith y flwyddyn.

Er mwyn hwyluso’r broses hon, ac i gefnogi’r Brifysgol wrth iddi ddatblygu cynlluniau ei hisraddedigion a’i hôl-raddedigion o ran cyflogadwyedd a datblygiad personol, gallant ddisgwyl darpariaeth o’r canlynol:

 • Bod deunyddiau profi Seicometrig ar gael.
 • Cynnal gweithgareddau a rhaglenni dysgu ar ddatblygiad gyrfaol mewn adrannau academaidd (trwy gyd-drafodaeth), ac i alumni sydd wedi graddio yn y tair blynedd ddiwethaf.
 • Trwy Wobr Cyflogadwyedd Bangor, cyd-gysylltu’r agweddau cwricwlaidd, cyd-gwricwlaidd ac allgyrsiol ar eu profiad fel myfyrwyr, ac adfyfyrio arnynt.
 • Darparu rhaglen ddysgu gyfunol a chraidd o gynllunio datblygiad personol a gweithgareddau rheoli gyrfa.
 • Galluogi myfyrwyr i nodi eu sgiliau trosglwyddadwy a’u nodweddion personol a’u mynegi wrth ddarpar-gyflogwyr.
 • Darparu gwefan helaeth sy’n rhoi manylion am gyfleoedd o ran galwedigaethau, cyrsiau a swyddi, astudiaeth ôl-radd, ffynonellau cyllid, yn cynnwys cyflogwyr ac asiantaethau, a chysylltiadau â gwefannau cymeradwy eraill.
 • Galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau menter a dod yn fwy ymwybodol o hunan-gyflogaeth trwy ein rhaglen Byddwch Fentrus (B-Enterprising)
 • Gweithio gyda phartneriaid mewnol ac allanol er mwyn rhoi cymorth a chyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu medrau menter ac entrepreneuriaeth.
 • Mynediad at wefannau perthnasol a gwybodaeth ar-lein, ar ffurf data, am gynlluniau cwmnïau rhyngwladol a chwmnïau bach o ran recriwtio.
 • Rhoi manylion am swyddi gweigion, profiad gwaith, interniaethau a manylion am leoliadau gwaith yng nghyswllt cyfleoedd gyda chyflogwyr a darparwyr eraill.
 • Mynediad ar y campws at lawer o fathau o ddarparwyr cyflogaeth trwy ffeiriau swyddi, swyddi gweigion ar-lein, yn ogystal â rhaglenni o gyflwyniadau gan gyflogwyr trwy gydol y flwyddyn.

Cyfrinachedd

Mae ein holl wasanaethau yn llwyr gyfrinachol ac yn cydymffurfio â pholisi'r Brifysgol ar Warchod Data. Caiff unrhyw wybodaeth a roddir gan ein cleientau ei chadw o fewn y Ganolfan, ac ni chaiff ei rhannu na'i rhoi i neb nac i unrhyw sefydliadau eraill.

Rhoi Sylwadau am ein Gwasanaeth

Os ydych yn anfodlon ynglyn â'n gwasanaeth, mae angen inni gael gwybod er mwyn rhoi sylw i'ch pryder a gwella ein gwasanaethau, ac mae bob amser yn bleser cael gwybod os ydych yn credu eich bod wedi derbyn gwasanaeth gwych. Gellwch roi sylwadau ar ein gwasanaeth gan ddefnyddio'r Blychau Awgrymiadau (wedi'u lleoli ym mhob un o'n swyddfeydd), neu drwy gysylltu ag:

Pennaeth y Gwasanaeth

Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd
Ail Lawr, Neuadd Rathbone
Ffordd Y Coleg

Bangor
Gwynedd LL57 2DF

neu, os yw'n well gennych, trwy gysylltu â'r

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Prifysgol Bangor
Bangor
LL57 2DF