Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Anabledd a Chyflogadwyedd

Dogfennau Cyffredinol

Ceisiadau am Swyddi

Gallech ddarganfod mwy am Gyflogwyr sy’n Gefnogol/Gyfeillgar tuag at Ymgeiswyr Anabl yma:

Am gymorth gyda cheisiadau am swyddi a chefnogaeth wrth weithio:

Am ragor o fanylion ynglŷn â’ch hawliau cyflogaeth cyfeiriwch at y Ddeddf Cydraddoldeb:

Fideo Defnyddiol

Mae fideo AGCAS “Get that job: a guide for disabled graduates” yn cynnwys canllawiau a gwybodaeth am adnabod cyflogwyr sy’n gyfeillgar tuag at ymgeiswyr anabl; ceisiadau am swyddi a datgelu anabledd ynghyd â addasiadau oddi fewn y gweithle. Gellir cael mynediad atynt drwy defnyddio enw a chyfrinair y Brifysgol.

https://www.bangor.ac.uk/careers/employability-sec/careervids.php.cy

GO Wales: Cyflawni trwy Brofiad Gwaith

Dyma project newydd a'i nod yw cefnogi myfyrwyr nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n ddigonol yn y farchnad swyddi i raddedigion oherwydd eu bod yn wynebu rhwystrau o ran cael profiad gwaith yn ystod eu hastudiaethau.
Bydd Tîm GO Wales Bangor, sydd o fewn y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd, Neuadd Rathbone, yn gweithio gyda chi a chyflogwyr lleol i drefnu profiad gwaith arbennig i'ch anghenion er mwyn cynyddu eich siawns o gael swydd addas i rywun wedi graddio pan fyddwch yn gadael y brifysgol.
I gael eich ystyried am y project mae'n rhaid i chi fod dan 25 oed, yn astudio cwrs Addysg Uwch mewn prifysgol yng Nghymru a bod gennych hawl cyfreithiol i fyw yn y Deyrnas Unedig. Gellir gweld meini prawf cymhwyster pellach am wneud cais ar y wefan

Gwefannau Defnyddiol