Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr yn eu Blwyddyn Olaf

Cynllunio Gyrfa

Hydref

Edrychwch sut y gall ein gwasanaethau eich helpu i baratoi ar gyfer yr hyn y byddwch yn ei wneud nesaf: 

 • Siaradwch â Chynghorwr Cyflogadwyedd

 • Defnyddiwch ein Canllawiau Rheoli Gyrfa  

 • Dysgwch amdanoch eich hun, yn ogystal â chreu rhai syniadau newydd wrth roi cynnig ar brofion hunanasesu

 • Diweddarwch eich CV a gofynnwch i gynghorwr gyrfaoedd fwrw golwg arno yn un o'n cymorthfeydd gyrfaoedd.

 • Ewch i weithdai gyrfaoedd, sgyrsiau, digwyddiadau a sesiynau dan arweiniad cyflogwyr ar ddatblygu sgiliau, yn cynnwys ysgrifennu CV, sut i baratoi at gyfweliadau, a sut i ymdrin ag astudio ôl-radd a chyllido etc.

 • Chwiliwch am swyddi gan ddefnyddio Bangor Prospects – cyfleoedd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, yn ogystal â chyfleoedd gwirfoddoli, lleoliadau gwaith a gwaith yn ystod gwyliau’r haf.

 • Dewch i gael copïau am ddim o gyfeiriadau cyflogwyr graddedigion o'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd.

 • Gwiriwch ddyddiadau cau cynlluniau i raddedigion – mae rhai ohonynt yn cau’n gynnar, yn cynnwys Llwybr Carlam y Gwasanaeth Sifil, cwmnïau cyfrifyddu mawr a rhai cwmnïau adwerthu.

 • Ymchwiliwch i gyrsiau ôl-radd ac i bosibiliadau o ran cyllid, a gwiriwch am unrhyw ddyddiadau cau cynnar.

 • Datblygwch eich sgiliau menter trwy gymryd rhan yng ngweithgareddau Byddwch Fentrus ac ennill pwyntiau XP os ydych wedi cofrestru am Wobr Cyflogadwyedd Bangor. Llenwch y Catalydd Menter ar-lein i ganfod pa mor fentrus ydych chi.

Os nad ydych yn ymwneud â hi eisoes, manteisiwch ar Wobr Cyflogadwyedd Bangor (GCB), sy'n eich helpu i ddeall sut i hyrwyddo eich hun i gyflogwr a chydnabod y gweithgareddau all-gyrsiol rydych yn ei wneud ochr yn ochr â'ch gradd. Mae'r hydref yn amser da iawn i gasglu eich pwyntiau er mwyn sicrhau eich bod yn gymwys i dderbyn y wobr pan fyddwch yn graddio.

Gwanwyn

 • Daliwch ati i wirio dyddiadau cau cynlluniau i raddedigion, cyrsiau ôl-radd a cheisiadau am gyllid.

 • Adolygwch eich strategaeth chwilio am swydd.  

 • Daliwch i adeiladu eich gwybodaeth drwy ddod i'n gweithdai 

Cofiwch, bydd rhaid i chi gyflwyno eich tystiolaeth i gyd ar gyfer Gwobr Cyflogadwyedd Bangor a chwblhau holl rannau’r rhaglen graidd cyn diwedd y semester, felly nawr yw’r amser i chi gasglu’r pwyntiau olaf!

Haf

 • Dewch i'n gweithdai i fyfyrwyr sy'n cwblhau eu graddau 

 • Ewch i ffeiriau recriwtio graddedigion  

 • Trefnwch apwyntiad i weld cynghorwr cyn i chi adael, a chofiwch y byddwch yn dal i fedru defnyddio ein gwasanaethau am hyd at dair blynedd ar ôl i chi raddio.