Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ystyried astudiaeth ôl-radd?

Os ydych yn ystyried parhau i astudio neu ddilyn hyfforddiant pellach mae rhai materion y mae angen i chi eu hystyried. 

Ystyriwch - Pam ydych chi am wneud hyn?

  • Ai oherwydd bod y pwnc wrth eich bodd?

  • Ydych chi am ddilyn gyrfa academaidd?

  • A yw'n hanfodol ar gyfer dilyn gyrfa benodol?

  • A wnaiff roi mantais gystadleuol i chi?

  • Ydych chi am newid eich ffocws academaidd? 

 

Meddyliwch am eich rhesymau'n ofalus, a defnyddiwch y gwefannau canlynol i'ch helpu gyda'ch ymchwil:

 

Gwybodaeth am gyrsiau

Mae cyrsiau'n cynnwys diplomâu a thystysgrifau a chyrsiau MA hyfforddedig ac ymchwil a doethuriaethau PhD.  Os oes gennych ddiddordeb gwneud cwrs sy'n gysylltiedig â'ch gradd, siaradwch â'ch darlithwyr, oherwydd gallant eich cyfeirio at arbenigwyr yn y maes o'ch diddordeb mewn sefydliadau eraill.  Ar gyfer cyrsiau a cheisiadau yma ym Mangor, gall eich darlithwyr eich rhoi chi mewn cysylltiad â chydlynydd ôl-radd yr ysgol, a all eich cynorthwyo.

Edrychwch ar Prospects a'r gronfa ddata lawn o gyrsiau ôl-radd yn y Deyrnas Unedig, yn ogystal â gwefannau find a masters a find a PhD.

Efallai yr hoffech ystyried yr ystod eang o gyrsiau trosi sydd ar gael, os hoffech chi hyfforddi a chymhwyso mewn galwedigaeth benodol, ac ar gyfer rhai o'r rhain nid oes angen gradd israddedig benodol. Mae'r rhan fwyaf o raddedigion yn ymwybodol o addysgu fel opsiwn, ond beth wyddoch chi am y gweddill (https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/conversion-courses)?

Gwaith Cymdeithasol / Meddygaeth Ffisiotherapi / Seicoleg / Nyrsio

Mesur Meintiau / Mesur Adeiladau / Peirianneg  / Addysgu / Y Gyfraith / TG

Cyfrifeg Adnoddau / Dynol Marchnata / Busnes / Gwasanaethau Yswiriant

Bydd cynlluniau graddedigion hefyd yn eich hyfforddi ar gyfer gwaith. Weithiau byddwch chi'n ennill cymwysterau cydnabyddedig ac achrededig ar gyfer hyn ac efallai y cewch gyfle i astudio ar gyfer gradd Meistr ôl-raddedig yn rhan amser. Gallwch ddarganfod mwy am y rhain os ewch i Bright Network.

 

Cyllid

Gweler canllawiau Prospects am yr wybodaeth ddiweddaraf am gyllido astudiaethau ôl-radd

Mae'r Alternative Guide to Postgraduate Funding yn adnodd ar-lein i helpu darpar fyfyrwyr ôl-radd, a'r rhai presennol, ganfod ffynonellau cyllid posibl ar gyfer eu rhaglen ôl-radd. Gall holl staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor weld y Canllawiau'n rhad ac am ddim, naill ai'n uniongyrchol ar gyfrifiadur ar y campws, neu drwy gyflwyno'ch cyfeiriad e-bost @bangor.ac.uk a chael enw defnyddiwr a chyfrinair i gael mynediad o unrhyw leoliad.

Mae Research Professional yn gronfa ddata ar-lein o'r cyfleoedd cyllido ymchwil, yn ogystal â ffynhonnell newyddion am bolisi ac ymarfer ymchwil rhyngwladol. Yn ogystal, mae arni hefyd gynnwys penodol i gefnogi ymchwil ym Mhrifysgol Bangor. 

Mae Postgraduate Studentships and Research Councils UK hefyd yn wefannau defnyddiol.

 

Astudio Dramor

Os ydych yn ystyried astudio'n ôl-radd dramor, yn ddelfrydol mae angen i chi ddechrau cynllunio tua 18 mis ymlaen llaw. Ewch i ganllawiau Prospects ar astudio dramor i gael gwybodaeth am ddod o hyd i gyrsiau, ymgeisio amdanynt a gweld a oes cyllid ar gael i fyfyrwyr.

Gweler y cysylltiadau canlynol am fwy o wybodaeth ynglŷn ag astudio mewn gwledydd penodol:

 

 

Dsygu

Gall dysgu fod yn yrfa ddiddorol a gwerth chweil i lawer o raddedigion, ond mae'n werth ystyried a yw dysgu'n addas ar eich cyfer chi cyn i chi wneud cais am TAR neu ymgymryd â swydd ddysgu.

Rydym yn cynnal gweithdy gwybodaeth 'Dewisiadau Hyfforddi Athrawon' rheolaidd trwy gydol y flwyddyn academaidd - gweler amserlen y Gweithdai a'r Digwyddiadau i weld pryd mae'r gweithdy nesaf.

Mae'r daflen Routes into Teaching a luniwyd gan Target Jobs ac sy'n cael ei diweddaru'n flynyddol, yn ganllaw cynhwysfawr i bopeth y mae angen i chi ei wybod am ddysgu yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys y pynciau y gallwch eu dysgu, a throsolwg o system ysgolion y Deyrnas Unedig, yr opsiynau o ran hyfforddi, ffioedd a chyllid.  Efallai yr hoffech chi archwilio'r dewisiadau eraill sydd o ran gyrfa ddysgu hefyd, oherwydd mae cynifer o broffesiynau diddorol ymhob sector ac addysgu a dysgu'n greiddiol iddynt.

 

Cyrsiau TAR Bangor

Os oes gennych ddiddordeb dilyn cymhwyster TAR yma ym Mangor, ewch i dudalennau gwe'r Ysgol Addysg i gael mwy o wybodaeth.

Cofiwch fod y pwys mwyaf yn cael ei roi ar brofiad o'r ystafell ddosbarth bellach ar gyfer cael mynediad i gwrs TAR a bydd disgwyl i chi ddangos tystiolaeth o hyn yn eich cyfweliad.