Astudiaethau Pellach (Meistr, PhD)

Materion i’w hystyried

Os ydych yn meddwl dal ati gydag astudio pellach neu hyfforddiant, mae yna rai materion y mae angen i chi eu hystyried. Y prif un yw pam rydych eisiau gwneud hynny? Efallai mai’r rheswm yw oherwydd eich bod yn hoff iawn o’ch pwnc, eich bod eisiau parhau yn academia, ei bod yn hanfodol i chi astudio ymhellach i fynd i yrfa arbennig neu i roi mantais i chi dros gystadleuwyr am swyddi, neu efallai eich bod eisiau newid eich maes academaidd drwy ddilyn cwrs ar lwybr gwahanol.   Meddyliwch yn ofalus am eich rhesymau gan fod astudio ôl-radd yn opsiwn drud ac mae’r cyllid sydd ar gael yn brin. Mae Prospects a Target Jobs gyda llawer o wybodaeth ddefnyddiol am astudiaethau pellach.

Cael gwybodaeth am gyrsiau

Mae cyrsiau’n amrywio o ddiplomâu a thystysgrifau i gyrsiau Meistr hyfforddedig ac ymchwil, a PhD.    Os oes gennych ddiddordeb gwneud cwrs sy’n gysylltiedig â’ch gradd, siaradwch â’ch tiwtoriaid gan y byddant hwy efallai’n gallu eich cyfeirio at arbenigwyr yn y maes o’ch dewis mewn sefydliadau eraill.   Chwiliwch gronfa ddata lawn y DU o gyrsiau ôl-radd yn www.prospects.ac.uk/search_courses.htm.   Gweler hefyd Target Postgrad, www.findamasters.com a www.findaphd.com

Os ydych eisiau gweld pa swyddi mae graddedigion sydd wedi gorffen y cwrs rydych yn ei ystyried yn mynd iddynt, cysylltwch â gwasanaeth gyrfaoedd y sefydliad.  Edrychwch yn ofalus beth yw’r gofynion mynediad a’r dyddiad cau, yn arbennig os ydych eisiau cael eich ystyried ar gyfer unrhyw gyllid sydd ar gael.  

I gael cyngor ar ymgeisio am gyrsiau ymarfer dysgu, ewch i wefan Target Postgrad. Am wybodaeth am lwybrau i addysgu yng Nghymru ewch i wefannau Dysgu Cymru a Hyfforddiant Athrawon ac Addysg yng Nghymru.

Cyllid

Gweler darpariaeth a manylion Ysgoloriaethau Meistr ac Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae manylion am gyllido astudiaethau ôl-radd i’w cael yn  www.prospects.ac.uk/funding_my_further_study.htm 

Mae'r 'The Alternative Guide to Postgraduate Funding' yn adnodd ar-lein wedi'i lunio i helpu darpar-fyfyrwyr ôl-radd a rhai presennol, i nodi ffynonellau cyllid posib ar gyfer eu rhaglen ôl-radd.  Gall staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor weld y canllawiau yn rhad ac am ddim, naill ai'n uniongyrchol o gyfrifiadur yn gysylltiedig â'r campws, neu drwy gyflwyno'ch cyfeiriad e-bost @bangor.ac.uk a chael enw defnyddiwr a chyfrinair i gael mynediad o unrhyw leoliad.

Bas data ar-lein cyfleon ar gyfer cyllido ymchwil ydi Research Professional ynghyd a ffynhonnell newyddion am bolisïau ac ymarfer ymchwil rhyngwladol. Mae’n ymgorffori hefyd cynnwys penodol i gefnogi ymchwil ym Mhrifysgol Bangor.

Gweler hefyd http://www.postgraduatestudentships.co.uk/, www.rcuk.ac.uk

Astudio dramor

Os ydych yn meddwl dilyn astudiaethau ôl-radd dramor, yn ddelfrydol bydd angen i chi ddechrau cynllunio tua 18 mis ymlaen llaw.   Ewch i ganllawiau Prospects ar astudio dramor i gael gwybodaeth am gael hyd i gyrsiau, ymgeisio amdanynt a chael cyllid i’w dilyn.

Ysgrifennu datganiad personol

Wrth wneud cais am gwrs ôl-radd, fel rheol bydd yn ofynnol i chi gyflwyno datganiad personol a fydd yn allweddol os ydych am lwyddo i astudio ar y cwrs o'ch dewis chi. Dyma gyfle i chi 'eich gwerthu eich hun', i farchnata eich brwdfrydedd, eich diddordeb a'ch sgiliau i'r tiwtoriaid mynediad. Cymorth wrth ysgrifennu datganiadau personol.