Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhai sylwadau gan fyfyrwyr GO Wales

"Dwi'n teimlo fod cael cyfle i brofi amgylchedd gwaith wedi fy helpu i oresgyn rhai o'r rhwystrau roeddwn i wedi eu hwynebu"

"Dwi'n teimlo fy mod i'n fwy cyfforddus a hyderus yn y byd gwaith"

"Ewch amdani, a thrïwch beidio â bod efo cynllun penodol yn eich meddwl am y profiad gwaith, byddwch yn agored i roi cynnig ar bethau gwahanol"

Cylchlythyr

Beth yw GO Wales: Cyflawni drwy brofiad gwaith?

Project i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd a chynyddu eich siawns o gael gwaith ar ôl graddio o'r brifysgol yw 'GO Wales'.

Gyda chefnogaeth ymgynghorydd, byddwn yn gweithio gyda chi wyneb yn wyneb, i edrych ar y dewisiadau gorau i chi o ran cyfleoedd profiad gwaith, eich cefnogi ar hyd y daith a'ch helpu i feithrin hyder.

Bydd y lleoliadau wedi'u teilwra i fod yn addas i chi, eich bywyd, eich astudiaethau ac ymrwymiadau eraill sydd gennych. Gallant bara rhwng 1 a 20 diwrnod. Efallai hefyd y gallwch gael help gyda chostau teithio a chostau gofal plant os oes angen.

Pwy all GO Wales eu cefnogi?

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y project mae'n rhaid i chi fod o dan 25 oed, yn astudio ar gwrs llawn amser a rhaid bod gennych hawl gyfreithiol i fyw yn y Deyrnas Unedig. Mae'n rhaid hefyd i un (neu fwy) o'r categorïau canlynol fod yn berthnasol i chi:

Mae gen i anabledd

Gall anabledd fod yn nam corfforol, meddyliol, synhwyraidd, gwybyddol, datblygiadol, deallusol, neu'n gyfuniad o'r rhain

Mae gen i anhawster iechyd meddwl

e.e. iselder, gorbryder, anhwylder deubegwn, anhwylder pryder ôl-drawmatig (PTSD) neu wahaniaeth dysgu penodol arall?

Mae gen i wahaniaeth dysgu penodol

e.e. dyslecsia, awtistiaeth, dyspracsia, anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) neu anabledd arall?

Mae gen i gyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar fy ngallu i weithio

e.e. cyflyrau iechyd neu salwch hirdymor; nam neu anabledd Gall anabledd fod yn nam corfforol, meddyliol, synhwyraidd, gwybyddol, datblygiadol, deallusol, neu'n gyfuniad o'r rhain.

Mae gen i gyfrifoldebau gofalu 

e.e. plant, perthnasau neu ddibynyddion.

Rwyf o gefndir gofal

Bûm yn derbyn gofal gan awdurdod lleol.

Wedi ymddieithrio o’ch teulu?

Efallai eich bod yn derbyn cymorth ychwanegol gan eich prifysgol os ydych wedi ymddieithrio o’ch teulu.

Rwyf o gefndir Du ac/ neu Leiafrif Ethnig

Du a Lleiafrif Ethnig neu Ddu, Asiaidd a Lleiafrif Ethnig yw'r derminoleg a ddefnyddir yn y Deyrnas Unedig i ddisgrifio pobl nad ydynt o dras gwyn.

Rwyf yn dod o gymdogaeth lle mae'r nifer sydd yn dilyn Addysg Uwch yn isel

I wirio ewch i www.hefce.ac.uk/postcode a theipio eich cod post cartref (nid eich cyfeiriad fel myfyriwr os yw'n wahanol i'ch cyfeiriad cartref).  Os daw eich cod post yn ôl fel 1 neu 2 yn 'POLAR 4 Young participation quintile' yna bydd eich ateb i'r cwestiwn hwn yn gadarnhaol.

Ble mae tîm GO Wales wedi eu lleoli?

Mae'r Tîm GO Wales ym Mangor wedi’u lleoli yn y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd, Neuadd Rathbone. Os hoffech ragor o wybodaeth am y project neu os oes gennych gwestiwn am y meini prawf cymhwysedd, mae croeso i chi gysylltu â ni:

E-bost: gowales@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 388426

Neu ewch i: www.gowales.co.uk i gael rhagor o fanylion.

Yn Ystod y Cyfnod o Gyfyngiadau Symud

Mae tîm GO Wales yn dal i fod ar gael rhwng 9-5 Llun-Gwener a gallant drefnu cyfarfodydd neu sgyrsiau ar-lein trwy Microsoft Teams, ac fe allwch gyrchu y rhain trwy FyMangor. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y rhaglen neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom: gowales@bangor.ac.uk.

Os nad yw GO Wales yn addas, cysylltwch â ni a gallwn roi manylion i chi am wasanaethau eraill y gall y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd eu darparu i'ch helpu i gynllunio camau nesaf eich gyrfa.

 Caiff GO Wales: Cyflawni drwy brofiad gwaith ei gyllido'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a chaiff ei reoli gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.