Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hunan-asesu

Profion hunanasesu ar-lein am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Bangor (byddwch angen eich rhif defnyddiwr a’ch cyfrinair Prifysgol Bangor i fedru mynd at y profion.)

Profiling for Success

Profiling for SuccessMae’r profion hunanasesu ar-lein, Profiling for Success (PfS) yn cynnwys tri o brofion rhesymu, yn ogystal ag offer gwneud penderfyniadau ar yrfaoedd a phroffil personoliaeth (Type Dynamics Indicatory). ⁠ Unwaith y byddwch wedi gwneud y profion, byddwch yn derbyn e-bost gydag adroddiad manwl a sylwadau ar eich canlyniadau.

Mae profion rhesymu PfS yn asesu sgiliau allweddol Rhesymu Geiriol, Rhifyddol a Haniaethol, a gyda’i gilydd maent yn rhoi asesiad cynhwysfawr o’ch sgiliau dadansoddi. Defnyddir profion rhesymu’n aml i ddewis swyddi, felly yn aml gall gwneud y profion hyn fod yn ymarfer defnyddiol cyn y peth go iawn.

  • Geiriol – y gallu i ddeall gwybodaeth ysgrifenedig a phenderfynu beth sy’n dilyn yn rhesymegol o’r wybodaeth
  • Rhifyddol – y gallu i ddefnyddio gwybodaeth rifyddol i ddatrys problemau
  • Haniaethol – y gallu i ddynodi’r rheolau sy’n rheoli’r berthynas rhwng siapiau haniaethol, agwedd graidd ar ddatrys problemau a meddwl yn greadigol

Gall y PfS Type Dynamics Indicator roi syniadau i chi am eich dewisiadau personol a gall eich helpu i adnabod eich cryfderau a gweld lle rydych angen datblygu, a thrwy hynny eich cynorthwyo i wneud penderfyniadau ynghylch gyrfaoedd posibl.

Career Unlocker

Career UnlockerBwriad Career Unlocker yw helpu’r rhai sydd wedi mynd yn sownd ar ryw bwynt yn ystod y broses o ddewis gyrfa. Gall hynny ddigwydd am nifer o resymau ac mae Career Unlocker yn eich helpu i adnabod y rhesymau amlwg a sylfaenol pam eich bod yn y sefyllfa hon ac yn eich cynghori ynglŷn â sut i symud ymlaen.

Gro

GroMae Gro’n ymwneud â sicrhau eich bod yn datblygu yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Mae’n ymwneud â sicrhau bod yr holl seiliau canlynol yn eu lle sef hyder, bod yn rhagweithiol, ymdrin ag ansicrwydd, gweithio'n gynhyrchiol yn y presennol a rheoli newid. Y rhain fydd yn eich helpu i ffynnu yn y dyfodol: cael amrywiaeth o brofiadau yn y brifysgol, yn cynnwys cael profiad gwaith, llwyddo yn eich cwrs gradd a chael eich swydd gyntaf ar ôl graddio.

Prospects Planner

Mae Prospects Career Planner yn dynodi pa swyddi sydd orau i chi ar sail eich sgiliau, yr hyn sy’n eich symbylu a’ch dyheadau ac yn sicrhau eich bod yn cyrraedd at y swyddi gwag diweddaraf ar unwaith.

  • Nodi’r hyn rydych ei eisiau mewn swydd; cael syniadau am swyddi newydd a gwirio eich syniadau presennol
  • Cael gwybod beth sy’n eich symbylu mewn swydd; adnabod eich sgiliau a’r hyn y gallwch ei gynnig i’r swydd/cyflogwr
  • Gweld a yw’r rhain yn cyfateb â’r swyddi rydych chi’n eu hystyried
  • Ymchwilio’n fanylach i’r swyddi rydych wedi eu dewis, cymharu eich opsiynau a phenderfynu ar y dewisiadau gorau i chi
  • Cael mynediad ar unwaith i’r swyddi diweddaraf i raddedigion neu gyfleoedd hyfforddi yn y galwedigaethau o’ch dewis a gwneud cais ar-lein