Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Eich Cyflogadwyedd

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i sicrhau bod ei graddedigion yn cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau a’u profiadau tra byddant yn astudio yn y Brifysgol fel y bydd ganddynt y sgiliau trosglwyddadwy hanfodol y byddant eu hangen wrth chwilio am swyddi unwaith y byddant wedi graddio.

Gyda nifer graddedigion yn cynyddu'n gyflym a chystadleuaeth ffyrnig am swyddi, mae cyflogwyr yn chwilio am rywbeth mwy na dim ond llwyddiannau a chymwysterau academaidd.  Mae medru dangos sgiliau allweddol i’r gweithle, fel gwaith tîm, cyfathrebu a datrys problemau yn awr yn ofynion hanfodol i wella siawns myfyrwyr o gael gwaith.  

Cynlluniwyd Gwobr Cyflogadwyedd Bangor i wella rhagolygon gyrfa myfyrwyr Prifysgol Bangor ar unwaith ac yn y tymor hirach. Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yn darparu fframwaith fel y gall myfyrwyr adeiladu ar eu sgiliau trosglwyddadwy trwy ennill cydnabyddiaeth am y gweithgareddau maent wedi bod yn rhan ohonynt yn ystod eu bywyd yn y Brifysgol.

Mae’r cynllun ar gael i bob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig sy’n astudio ym Mangor a gellir ei saernïo’n llwyr ar gyfer diddordebau’r unigolyn;  caiff ei gyflwyno ochr yn ochr â’r rhaglen radd trwy’r ysgolion academaidd, yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr a sefydliadau yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol.

Mae’r Wobr yn dysgu myfyrwyr sut i hyrwyddo’r sgiliau a’r rhinweddau maent wedi eu dysgu yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol, ac maent hefyd yn cael cydnabyddiaeth am y gweithgareddau allgyrsiol a chydgyrsiol maent eisoes yn cymryd rhan ynddynt, gan eu hannog i wneud y gorau o’u hamser yn y Brifysgol.

Yn ogystal, mae ein Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn rhoi cymorth i fyfyrwyr gydol eu gradd ac i raddedigion am hyd at 3 blynedd ar ôl iddynt raddio. Gellwch ddod i weld rhywun yn bersonol i gael cyngor, arweiniad a gwybodaeth. Hefyd ar gael mae adnoddau ar-lein, yn cynnwys ‘e-gyfarwyddyd’, gweithdai cyflogadwyedd yn cynnwys strategaethau i lunio CVs a ffurflenni cais, sut i wneud yn dda mewn cyfweliadau, sgiliau chwilio am swyddi, cynllunio gyrfa a deall y farchnad lafur, yn ogystal â rhaglen o sgyrsiau a chyflwyniadau gan gyflogwyr.  

Mae gan Brifysgol Bangor hefyd rwydwaith eang o fusnesau lleol, recriwtiaid graddedigion ar lefel leol a chenedlaethol, cyrff proffesiynol a sefydliadau gwirfoddol ac elusennol. Ymhellach ceir Bangor TARGETconnect, Swyddfa Cyflogaeth Myfyrwyr y Brifysgol. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i’n holl fyfyrwyr a graddedigion ac mae’n hyrwyddo amrywiaeth eang o swyddi llawn-amser a rhan-amser yn lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli, gwaith gwyliau a lleoliadau.  

Mae’r Brifysgol yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion ddatblygu eu sgiliau menter drwy raglen Byddwch Fentrus sy’n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau a hefyd gefnogaeth i rai sydd eisiau dechrau busnes newydd.   Mae’r gweithgareddau’n cynnwys cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr gyda syniadau dechrau busnes, gweithdai a chyflwyniadau, cystadlaethau i helpu i ddatblygu sgiliau, cyfarfod â phobl newydd ac o bosibl ennill rhai gwobrau a chyfleoedd i roi prawf ar syniadau’r farchnad mewn amgylchedd anffurfiol a chyfeillgar.


Ym Mangor rydym wedi ymrwymo i adeiladu sgiliau cyflogadwyedd y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt drwy gynnal cysylltiadau â chyflogwyr, fel y gall ein myfyrwyr fanteisio’n llawn ar unrhyw leoliadau, gweithdai neu ddarlithoedd y gall cyflogwyr eu hwyluso.   Rydym wedi ymrwymo hefyd i sefydlu cyflogadwyedd yn ein holl gyrsiau israddedig ac ôl-radd.  

Mae’r cynllun Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yn cynnig strwythur i fyfyrwyr fel y gallant gofnodi eu cyfranogiad ym mhob un o’r cyfleoedd hyn cysylltiedig â chyflogadwyedd, yn ogystal â’u gweithgareddau allgyrsiol a chydgyrsiol. Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i ddilyn llwybr pwrpasol drwy’r cynllun, gan gynnwys y meysydd hynny y maent yn credu sy’n berthnasol i gyfeiriad eu gyrfa a’u huchelgais tymor hir.