Dr Rhian Hodges

BA MA PhD PGCert Cymru

Enw
Rhian Hodges
Swydd
Darlithydd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol  (Cyfrwng Cymraeg)
E-bost
r.s.hodges@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383034
Lleoliad
Room 003, Neuadd Ogwen

Golwg cyffredinol

Brodor o Fargod, Cwm Rhymni yw Dr Rhian Siân Hodges. Mae’n gyd-ddisgybl Ysgol Gilfach Fargod ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac y mae wedi ymgartrefu yn y Gogledd ers dros ddegawd bellach. Fe ddaeth i Fangor er mwyn astudio B.A. Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg a graddiodd â gradd Dosbarth Cyntaf yn 2005. Yna, astudiodd gradd M.A. Ymchwil a Pholisi Cymdeithasol yn 2006 cyn mynd ymlaen i astudio PhD ym maes Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol rhwng 2006 a 2009 ar gymhellion rhieni di-Gymraeg dros ddewis addysg cyfrwng Cymraeg i’w plant.

Cafodd Dr Hodges ei hapwyntio’n Ddarlithydd Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor yn 2009. Rhwng 2012 a 2017 roedd hi’n Ddarlithydd gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ers 2011, mae’n Gyfarwyddwr yr M.A. Polisi a Chynllunio Ieithyddol ac yn ymddiddori mewn nifer o feysydd ymchwil hollbwysig y maes. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys polisi a chynllunio ieithyddol yng  Nghymru a thu hwnt, addysg cyfrwng Cymraeg, defnydd yr iaith Gymraeg, siaradwyr newydd yr iaith Gymraeg  a throsglwyddo iaith o fewn yr aelwyd, y gymuned, addysg a’r gweithle.

Mae’n rhan o dîm dysgu’r radd Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mangor ac yn darlithio nifer o fodiwlau isradd ac ôl-radd amrywiol ar Gynllunio Ieithyddol, Cymdeithaseg Cerddoriaeth, Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg.

Mae’n Gymrawd Ymchwil WISERD, yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, ac yn aelod o’r Sefydliad Materion Cymreig. Mae’n teithio yn flynyddol i Brifysgol Gwlad y Basg ar Gyfnewid Staff Erasmus.

Mae Rhian yn byw ym Mangor gyda’i gŵr, Matt ac yn mwynhau chwarae tennis, gwrando ar gerddoriaeth fyw, gwyliau ffilmau a mynd am dro.

 

Ymchwil

Prys, C a Hodges, Rh. Pecyn Adnoddau Aml-gyfrwng Cymdeithaseg (PAAC) Grant Strategol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Medi 2017- Medi 2019 cynhyrchu pecyn amlgyfrwng o adnoddau i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg (Ail ymchwilydd, £37,893.00)

Hodges, Rh a Prys, C. Cymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth ESRC: Pecyn Adnoddau Cynllunio Ieithyddol Cymunedol/ ESRC Knowledge Exchange Fellowship: Community Language Planning Resource (Hydref/ October 2016 – Medi/ September 2017) (£11,396)

Hodges, Rh; Prys, C; Orrell, A; Williams, S; Williams, E. (2015) Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned: Astudiaeth Ymchwil. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. (Prif ymchwilydd, Grant Llywodraeth Cymru, Tachwedd 2014, (£69,753.29))

Grant Bach y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (£2,400)
Datblygu modiwl israddedig a thraws ddisgyblaethol,  ‘Cymdeithaseg Cerddoriaeth’ â Dr Gwawr Ifan, Ysgol Cerddoriaeth, 2011

Grant Bach y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (£1,700)
Trefnu Symposiwm Cynllunio Ieithyddol, ‘Tu Hwnt i’r Dosbarth: Dyfodol Cynllunio Ieithyddol’, 2012

Hodges, Rh. (2010) Tua’r Goleuni: Addysg Gymraeg yng Nghwm Rhymni – rhesymau rhieni dros ddewis addysg Gymraeg i’w plant. PhD heb ei gyhoeddi. Bangor: Prifysgol Bangor.

Prys, C; Hodges, Rh, Mann, R, Collis, B. 2013. Gwirfoddoli a’r Iaith Gymraeg. Caerdydd: Swyddfa Comisiynydd yr Iaith Gymraeg. (Ail ymchwilydd, Grant gan Swyddfa Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, Haf 2013, £18,000)

Cyhoeddiadau

Hodges, Rh & Prys, C. (2017) Pecyn Cymorth Hybu’r Gymraeg yn y Gymuned/ A Toolkit for Promoting the Welsh Language in the Community. Prifysgol Bangor University.

Hodges, Rh. (i ddod) ‘Rhetoric or reality? Is Welsh really a living language and a language for living? Language use of new Welsh speakers in Cwm Rhymni, south Wales’ in M. Hornsby & K. Rosiak. (eds.) Celtic Studies, Eastern Perspectives. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Ifan, G. & Hodges, Rh. (2017) ‘Creative Collaboration in Higher Education: A Coleg Cymraeg Cenedlaethol case-study’ in D. Palfreyman & C. Van der Walt, (eds.) Academic Biliteracies. Bristol: Multilingual Matters.

Hodges, Rh; Prys, C; Orrell, A; Williams, S; Williams, E. (2015) Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned: Astudiaeth Ymchwil. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

Hodges, Rh (2015) “They come out of School and switch straight over to English”: New Welsh speakers in Cwm Rhymni, south Wales, from a parent’s perspective’ in Dominated Languages in the 21st Century: Papers from the International Conference on Minority Languages XIV. Graz: Glazer Plurilingualismus Studien ISBN 978-3-901600-38-8.

Hodges, Rh (2014) ‘Caught in the middle: Parents’ perceptions of new Welsh speakers’ language use: The case of Cwm Rhymni, south Wales’ in Zeszyty Łużyckie/ Sorbian Review 48.  

Hodges, Rh. (2012) ‘Welsh-medium Education and parental incentives – the case of the Rhymni Valley, Caerffili’ in International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 2012. 1-19. ISSN 1747-7522.

Hodges, Rh. (2011) Welsh-Medium Education and Parental Incentives at the Start of the Twenty-First Century - The Case of the Rhymni Valley, Caerffili, Contemporary Wales, Vol 24. 1-27.

Hodges, Rh. (2011) Integrative or Instrumental Incentives? Non- Welsh-speaking Parents and Welsh-medium Education in the Rhymni Valley, South Wales. Treatises and Documents: Journal of Ethnic Studies/ Rasprave in Gradivo: Revija za Narodnostna Uprasanja. December 2011

Hodges, Rh. (2011) ‘Towards the Light/ Tua'r Goleuni? Welsh-medium Education for the non-Welsh-speaking in south-Wales: A Parent's Choice in’ International Conference of Minority Languages Tartu, Estonia 2009 Conference Proceedings Esuka-Jeful 2-1 (2011) (http://www.fl.ut.ee/98059)

Hodges, Rh. (2010) ‘Tua’r Goleuni: Rhesymau Rhieni dros ddewis addysg Gymraeg i’w plant: Achos Cwm Rhymni, sir Gaerffili’, Gwerddon Rhifyn6 (http://www.gwerddon.org/6_rhieni_ac_addysg_gymraeg_cwm_rhymni-93.aspx)

Hodges, Rh. (2010) ‘Burghers neu Spiralists? Rhesymau a Chymhellion Rhieni d- Gymraeg dros ddewis addysg Gymraeg i’w plant yng Nghwm Rhymni, sir Gaerffili’ Papurau Menai Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor
(www.bangor.ac.uk/PapurauMenai/Hodges.pdf)

Hodges, Rh. (2009) ‘Welsh Language Use Among Young People in the Rhymney Valley’, Contemporary Wales, Vol 22. 16-35.

Myfyrwyr

Dyma enghreifftiau o’r prosiectau ymchwil y mae Dr Hodges wedi eu goruchwylio fel rhan o’r M.A Polisi a Chynllunio Ieithyddol:

Cyflwynwyd:

  • Dylan Bryn Roberts, Polisi Addysg yng Ngwynedd a Chaernarfon
  • Sian Pritchard, ‘Attitude to Clients’ Welsh language choice issues in Dementia Care
  • Helen Williams, ‘A oes streic ieithyddol yn ardal Fethesda?’
  • Rhian Jane Davies, ‘Language Choice and the Court System in North Wales’

Prosiectau Cyfredol:

  • Craig ab Iago, Y Gymraeg yn ystyriaeth ganolog er mwyn sicrhau anghenion tai
  • Dinah Ellis, Pa le i’r Gymraeg fel rhan o strategaeth trechi tlodi Llywodraeth Cymru? (astudiaeth o le’r Gymraeg ym maes Dechrau’r Deg a Theuluoedd yn Gyntaf)

Myfyrwyr Doethuriaeth Cyfredol:

Sioned Wyn Williams, Defnydd Cymdeithasol yr iaith Gymraeg yng Ngwynedd a Môn gyda golwg ar y ffactorau sy’n effeithio cymelliannau disgyblion ysgol dros ddewis addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg (Ysgoloriaeth PhD y Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

Sharyn Williams, Y Ffactorau sy’n effeithio dewis iaith ym maes addysg

Dysgu

Is-raddedig:

Blwyddyn 1

Cyflwyniad i Gynllunio Ieithyddol (SCS 1006)
Cymdeithaseg a’r Byd Cyfoes (SCS 1004)
Cymdeithaseg a’r Byd Cyfoes (Modiwl Dysgu o Bell, Y CCC)

Blwyddyn 2

Cynllunio Ieithyddol yn Ewrop (SCS 2010)
Cymdeithaseg Cerddoriaeth yng Nghymru (SCU2012)

Blwyddyn 3

Addysg yn y Gymru Gyfoes (SCU3012)
Cymdeithaseg Cerddoriaeth yng Nghymru (SCU3005)

Ôl-raddedig:

Cynllunio Ieithyddol (SCS 4008)
Y Broses Ymchwil (SCU 4002)

Dr Rhian Hodges - gweithgareddau eraill

Gweithgareddau

Hodges, Rh; Prys, C. (2017) Pecyn Cymorth Hybu’r Gymraeg yn y Gymuned (mewn partneriaeth â Mentrau Iaith Cymru, cyllidwyd gan Gyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC Prifysgol Bangor) Dyma linc i’r pecyn sydd ar gael i’w llawrlwytho am ddim o wefan Mentrau Iaith Cymru.

Papurau Cynhadledd

Shifft ieithyddol mewn chwe chymuned yng Nghymru (Language Shift in Six Communities in Wales), WISERD, Bangor, 5ed o Orffennaf 2017 (ar y cyd â Cynog Prys)

Panel discussion: Language, community and civil society in Wales today, AHRC Research Network - Language Revitalization and Social Transformation 22-23 May (2017), Aberystwyth University, Rhian Hodges & Cynog Prys

“It's cool to be a Welsh person but that doesn't necessarily mean you speak Welsh: Assessing Welsh Language Use Patterns in Six Welsh Communities. NAASWCH Conference, Havard University, Cambridge, MA. July 20th 2016.

Welsh Language Use in the Community: Research Study. Sociolinguistic Symposium 21, Universidad de Murcia. 17th of June 2016.

Do parents really know best? Parents’ perceptions of attitudes, belonging, identity and prestige of new Welsh speakers in Cwm Rhymni, South Wales. WISERD Paper Panel: Attitudes and Prestige in Changing Fortunes of Welsh. Sociolinguistic Symposium 21, Universidad de Murcia. 16th of June 2016.

Asesu patrymau ymddygiad a defnydd iaith o fewn cymunedau Cymru: Gwerthusiad strategaeth iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru. Cynhadledd Ryngwladol Dwyieithrwydd mewn Addysg/ International Conference of Bilingualism in Education. Prifysgol Bangor University. 10-12 Mehefin/ June 2016 ( ar y cyd â Cynog Prys a Sioned Williams)

The Sustainability of Welsh as a community language: social norms of Welsh language use. Small Language planning: Communities in Crisis, Soillse Conference, Glasgow. 6-8 June 2016.

Canfyddiadau’r Cyhoedd ynglŷn â’u cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn siopau a gwasanaethau cyhoeddus. Cynhadledd WISERD Cymraeg yn y Gweithle, Prifysgol Bangor, 23ain o Fai 2016 (ar y cyd â Cynog Prys)

Welsh Language Use in the Community: An Evaluation of the Welsh language Strategy, Iaith fyw: iaith byw. Donostia Lecture Series: University of the Basque Country, Donostia. 11th of November 2015.

‘Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned’ Cynhadledd Genedlaethol Mentrau Iaith Cymru, Canolfan Soar, Merthyr Tudful, Tachwedd 2015 ( ar y cyd â Dr Cynog Prys).

Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned, Seminar Ymchwil WISERD, Aberystwyth, Tachwedd 2015. (ar y cyd â Dr Cynog Prys)

‘Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned’ Cynhadledd Flynyddol WISERD, Caerdydd, Mehefin i Orffennaf 2015.

‘Bridging the Gap through Creative Collaboration: A Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Welsh-medium National College) Case Study’, Poznan Conference of Celtic Studies, October 2014 (a Dr Gwawr Ifan)

‘Gwthio Ffiniau a Chydweithio Creadigol: Cymdeithaseg Cerddoriaeth yng Nghymru’ ‘Pa Le i’n Hiaith mewn Addysg Uwch’ , Cynhadledd Rhyngwladol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, (gyda Dr Gwawr Ifan) Gorffennaf 2014

"From a parent's perspective: Language use of new Welsh speakers in a south Wales valley" Ponzan Conference of Celtic Studies, October 2014

‘Minority Language Education chosen by majority-language Speakers: The Case of the Rhymni Valley, South Wales’ International Minority Language Conference (ICML) 2007, Pecs, Hwngary

‘Towards the Light/ Tua’r Goleuni: Welsh Medium Education for the non-Welsh speaking in south Wales: A Parent’s Choice’International Minority Language Conference (ICML) 2009, Tartu, Estonia

‘Addysg Gymraeg i Rieni Di-Gymraeg y Cymoedd’. Cynhadledd Mantais Gregynog Haf 2009,

‘Towards the Light’:Why do non-Welsh-speaking parents choose Welsh-medium education for their children? The Case of Cwm Rhymni, Caerffili’, Cynhadledd Haf, WISERD 2011.

‘Why do non-Welsh-speaking parents choose Welsh-medium education for their children in the Rhymni Valley?’ Seminar Ymchwil Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Chwefror 2011

Burghers or Spiralists?Integrative or Instrumental Incentives?  Welsh-medium Education and parental incentives- Rhymni Valley’. Seminar Ymchwil Cyfres Ieithoedd Celtaidd, SOILLSE, Prifysgol Caeredin, Mai 2011.

Cynhadledd Ymchwil cyfrwng Cymraeg Gregynog (Coleg Cymraeg Cenedlaethol) 2011, ‘Tua’r Goleuni: Rhesymau Rhieni dros ddewis addysg Gymraeg i’w plant yng Nghwm Rhymni.’

Welsh-medium education for the non-Welsh-speaking in South Wales: A Parent’s Choice’. International Minority Language Conference (ICML)  2011, Flensburg a Sonderborg.

New Speakers of Minority Languages: A Dialogue Mawrth 2012, Prifysgol Caeredin‘Our Own Language? New Welsh Speakers and Language Use in the Rhymni Valley, South Wales’.

‘Burghers’ or ‘Spiralists’? Parental Choice and Welsh-medium Education in south Wales. The story so far...’. Cynhadledd Haf WISERD, Abertawe 2011.

Papur Bangor Linguistics Society (BLS) Rhagfyr 2011 ‘Y Genhedlaeth Goll/ The Lost Generation: Regaining the mother tongue for their children-Non-Welsh-speaking parents and Welsh-medium Education in the Rhymni Valley, south Wales’.

Cynhadledd WISERD, Bangor Mawrth 2012, ‘Welsh-medium Education and ‘new’ Welsh Speakers: Fragmented Identity in a Devolved Wales?’

Cyflwyno Cymdeithaseg Cerddoriaeth: Cynhadledd Myfyrwyr Cerddoriaeth Cymru, Y Drwm, Aberystwyth, Chwefror 2012.

‘Our Own Language? New Welsh Speakers and Language Use in the Rhymni Valley, South Wales’, Symposiwm ‘New Speakers of Minority Languages: A Dialogue, Prifysgol Caeredin Mawrth 2012

New Speakers: Parental Incentives and Welsh-medium Education in south Wales, ICLASP (International Conference on Language and Social Psychology) Leeuwarden, June 2012

‘Music touches my Welsh soul’:  Music, identity and social well-being in Wales’ Sociology of Arts Conference, Vienna September 2012 (joint paper with Dr Gwawr Ifan, School of Music)

‘Cynllunio Ieithyddol: Ddoe, Heddiw ac Yfory’, Cynhadledd Genedlaethol Mentrau Iaith Cymru, Y Bala, Chwefror 2013

‘An Educational Phenomenon? New Welsh Speakers in the Rhymni Valley: Learners or Users? A Parental Perspective. International Minority Language Conference (ICML) Graz, Awstria, September 2013

‘Volunteering and the Welsh Language’ Donostia Lecture Series: University of the Basque Country, Donostia. 14th of November 2013.

‘Volunteering and the Welsh Language’ Conference Presentation: WCVA Conference Llandudno, Conwy 16th of September 2013.

‘Gwirfoddoli a’r Gymraeg’ Seminar Ymchwil Ysgol Gwyddorau Cymdeithas (gyda Dr Cynog Prys) Rhagfyr 2013.

Adolygu papurau mewn Cyfnodolion Academaidd

  • Journal of Language, Identity and Education
  • Ethnicities Journal
  • Journal of Language, Culture and Curriculum

Erthyglau Amrywiol

Agenda Gaeaf 2010 Sefydliad Materion Cymreig (I.W.A) 
Hodges, Rh a Morris (D.) (2010) ‘Opening their mouths to prove they’re Welsh’ yn
Agenda Gaeaf 2010, Caerdydd: Sefydliad Materion Cymreig

ClickonWales: Cylchgrawn Sefydliad Materion Cymreig 
Hodges, Rh (2010) ‘Caerffili points to the future of the Welsh Language’
http://www.clickonwales.org/2010/07/caerphilly-points-to-future-of-the-language/

Western Mail
Ymddangosodd fy ymchwil PhD o fewn y Western Mail 2.11.10 o dan y teitl, 
“The Welsh reasons for ensuring children get Welsh Education’

Y Cymro
Ymddangosodd Taith Gwlad y Basg yr M.A Polisi a Chynllunio Ieithyddol yn y Cymro yn Rhagfyr 2013.