Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pam dewis Bangor i wneud eich gradd mewn Gwyddor Chwaraeon?

Mae’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer (SSHES) wedi bod yn darparu graddau o ansawdd uchel i israddedigion am dros 30 mlynedd a graddau ôl-radd hyfforddedig (Meistr) er 2000. Mae ganddi hefyd hanes llwyddiannus o hyfforddiant ymchwil, gyda mwy na 70 o raddau PhD wedi eu dyfarnu yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf.

Ymchwil

Mae gorchestion gwyddonol ein hacademyddion (sydd i gyd yn cynhyrchu ymchwil) yn cael eu cydnabod yn gyson gan ymarferion cloriannu ymchwil, megis yr Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) a’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF). Fe wnaeth canlyniadau’r RAE diweddaraf gadarnhau ein henw da am ymchwil o’r safon uchaf, gyda 80% o’n gwaith yn cael ei ystyried naill ai fel gyda’r gorau yn y byd neu ar lefel ryngwladol. Fe wnaeth hyn ein gosod ymysg y deg uchaf o Ysgolion Gwyddor Chwaraeon ym Mhrydain. Mae gan yr Ysgol hanes cadarn o gefnogi ymchwil i ymarferion clinigol ar gyfer adferiad ac atal afiechydon, perfformiad elît, yn ogystal ag adnabod doniau a’u datblygu.

Mae ein holl ymchwil yn sail i’r ddarpariaeth academaidd a datblygu sgiliau proffesiynol unigryw (yn y rhanbarth) ar gyfer myfyrwyr o lefel israddedigion i PhD.

Addysgu a Dysgu

Mae ein rhagoriaeth mewn ymchwil yn bwydo’n uniongyrchol i’n rhaglenni gradd israddedig, gan fod myfyrwyr yn cael eu dysgu gan yr ymchwilwyr sy’n cyfrannu’n helaeth at y sylfaen wybodaeth yn y meysydd pwnc maent yn eu hastudio.

Mae SSHES yn cynnig amrywiaeth llawn o raddau BSc mewn gwyddor chwaraeon, iechyd ac ymarfer, o raglenni sy’n arbenigo mewn gwyddorau perfformio ac iechyd, i raddau gydag elfen alwedigaethol gryfach (e.e. BSc mewn Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored) a BSc mewn Gwyddor Chwaraeon (Addysg Gorfforol). (e.e. BSc mewn Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored) a BSc mewn Gwyddor Chwaraeon (Addysg Gorfforol). Caiff elfen alwedigaethol ein gradd Gweithgareddau Awyr Agored ei chryfhau ymhellach gan gyfraniad gan bartneriaid allanol (Surf-Lines a’r Conway Centre).

Gwelir ein pwyslais ar ragoriaeth yn amlwg yng nghanlyniadau ein graddedigion, gyda 70% ohonynt yn cael dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch yn 2012.

Profiad Myfyrwyr

Fel Ysgol rydym yn rhoi pwys mawr ar y profiad cyffredinol a gaiff ein myfyrwyr ac rydym yn ymfalchïo yn ein gofal dros ein myfyrwyr. Ein nod yw rhoi sefyllfa ddysgu lawn her a phleserus sy’n groesawus a chefnogol i’n holl fyfyrwyr. Mae’r Ysgol yn gymuned glos a chyfeillgar. Mae myfyrwyr yn manteisio trwy gael eu dysgu mewn grwpiau llai ac maent i gyd yn cael cyfle i gael tiwtorialau un-i-un yn rheolaidd.

Yn 2012/13 daeth yr Ysgol i’r ail safle ym Mhrydain o ran Boddhad Myfyrwyr gyda sgôr GPA o 4.4. (Sport Science Schools – Complete University Guide 2014) ac mae’n cael ei gosod yn gyson ymysg y deg Ysgol Gwyddor Chwaraeon gorau yng ngwledydd Prydain.

Blwyddyn Profiad Rhyngwladol

Mae ein holl raglenni israddedig yn cynnwys dewis i gymryd ‘Blwyddyn Profiad Rhyngwladol’. Mae’r cynllun astudio pedair blynedd hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio dramor yn ystod ail neu drydedd flwyddyn y rhaglen radd. Ar ôl cwblhau gradd bedair blynedd yn llwyddiannus, mae’r geiriau ‘gyda phrofiad rhyngwladol’ yn cael eu hychwanegu at deitl gradd y myfyrwyr. Ewch i dudalennu Astudio Dramor Prifysgol Bangor i gael mwy o fanylion.

Cyfleusterau ac Offer

Mae’r Ysgol wedi’i lleoli mewn adeilad rhestredig Gradd II hynod hardd ar lannau’r Fenai ac mae’n cynnwys pob math o adnoddau ar gyfer astudio chwaraeon, iechyd ac ymarfer yn wyddonol. Mae ganddi nifer helaeth o labordai yn cynnwys yr offer diweddaraf ar gyfer ffisioleg chwaraeon ac ymarfer, seicoleg, rheolaeth dros symudiadau a dadansoddi mudiant. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

 • labordai ffisioleg ymarfer, gyda Dynofesurydd Uwchsain ac Isocinetig;
 • siambr amgylcheddol – i alluogi profi amodau eithafion tymheredd, lleithder ac amddifadedd ocsigen;
 • siambr hypocsia – i alluogi profi ar amodau ffug uchder;
 • sganwyr pelydr-x egni deuol (DEXA) – i fesur cyfansoddiad meinwe. Prifysgol Bangor oedd yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon gyntaf ym Mhrydain i osod DEXA a’i ddefnyddio ar gyfer ymchwil;
 • labordy dadansoddi mudiant – gyda system ddiweddaraf o 12 camera marcwyr goddefol i ffilmio ar gyfer dadansoddi symudiadau’r corff i gyd, a system marcwyr gweithredol er mwyn ffilmio a dadansoddi symudiadau llai gwahanol rannau o’r corff;
 • labordai profi seicoleg, yn cynnwys dynwared gyrru ac ystafelloedd arsylwi/cyfweld;
 • labordai bioleg celloedd a biocemeg.

 

Y Brifysgol

Mae Bangor yn cynnig amgylchedd unigryw – sefydliad academaidd o safon sy’n sefyll rhwng Eryri a’r môr – un o’r safleoedd prifysgol gorau ym Mhrydain ar gyfer gweithgareddau chwaraeon ac awyr agored amrywiol. Yn ogystal, mae’r Brifysgol:

 • yn gofalu’n neilltuol am ei myfyrwyr a’u cefnogi ac mae ganddi un o’r cynlluniau Arweinwyr Cyfoed mwyaf ym Mhrydain;
 • yn cynnig amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau sy’n eich galluogi i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau nad ydynt yn gysylltiedig â’ch astudiaethau academaidd;
 • gydag amrywiaeth cynhwysfawr o gyfleusterau chwaraeon a hamdden i gefnogi chwaraeon i unigolion neu dimau;
 • wedi ei lleoli mewn dinas fechan, gyfeillgar sy’n lle diogel a fforddiadwy i fyw ynddo.
 • wedi dod i’r brig fel un o’r dinasoedd prifysgol gorau ym Mhrydain o ran ei chyfleusterau a’i lleoliad;
 • gyda chysylltiadau ffordd a rheilffordd da i weddill Cymru.
 • Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).