Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Presennol: Mynediad 2011

Mae'r cynlluniau bwrsariaethau sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs ym Medi 2011 yn cynnwys y bwrsariaethau isod. Cofiwch:

  • Caiff bwrsariaethau ond eu talu i fyfyrwyr israddedig llawn amser, gychwynnodd ei blwyddyn gyntaf mewn addysg uwch ar neu ar ôl Fedi 1af 2011, a chofrestrodd ac sydd yn bresennol 14 diwrnod cyn talu'r fwrsariaeth.
  • Nid yw myfyrwyr sydd yn derbyn unrhyw daliad bwrsariaeth arall (e.e. GIC, Cyngor Gofal Iechyd a Chymdeithasol) yn deilwng ar gyfer y cynllun bwrsariaethau.
  • Caiff y Bwrsariaethau eu gweinyddu a’i dosbarthu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ar ran y Brifysgol. Rhaid i chi fod wedi cwblhau ffurflen asesu (PN1) gan yr Awdurdod Lleol i fod yn deilwng am fwrsariaeth. Yn ogystal, rhaid i chi fod wedi rhoi caniatâd ar y ffurflen i rannu eich gwybodaeth gyda’r Cwmni Benthyciadau myfyrwyr. 

Am fwy o fanylion am y cynllun bwrsariaethau, darllenwch y Telerau ac Amodau

Bwrsariaethau Bangor

Mae Bwrsariaeth Bangor yn darparu cymorth ychwanegol ar gyfer myfyrwyr o deuluoedd ag incwm isel. Mae Bwrsariaeth Bangor ar gael i fyfyrwyr Prydeinig yn unig - mae'r swm yr ydych yn ei dderbyn yn dibynnu ar incwm eich cartref.:

  • Bydd myfyrwyr gydag incwm cartref llai na £30,000 yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth Bangor gwerth £1,000
  • Bydd myfyrwyr gydag incwm cartref llai na £35,000 yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth Bangor gwerth £250

Am fwy o fanylion am y cynllun bwrsariaethau, darllenwch y Telerau ac Amodau

Start-Up Bursaries

Mae bwrsariaethau cychwyn o £1,000 ar gael i’r rheini sy’n dod i’r brifysgol o ofal. Bwriad y bwrsariaethau cychwyn yw talu am y llyfrau, y cyfarpar, y teithio a’r cymhorthion astudio sy’n gysylltiedig â’r cwrs. Dim ond yn ystod y flwyddyn gyntaf y bydd y bwrsariaethau hyn yn cael ei talu. Nid oes rhaid eu talu’n ôl.  Bydd yn cael ei dalu o 1 Tachwedd 2011 ymlaen.

Bydd rhaid i fyfyrwyr sydd yn dod i’r brifysgol o ofal adael i Wendy Williams yr Ymgynghorwr i Fyfyrwyr o Ofal yn yr Uned Cymorth Ariannol wybod hyn fel bod y fwrsariaeth yn cael ei dalu. Ffoniwch Wendy ar 01248 383637 neu ebostiwch wendy.williams@bangor.ac.uk

Am fwy o fanylion am y cynllun bwrsariaethau, darllenwch y Telerau ac Amodau

Subject Specific Bursary

Nodwch: Nid yw'r bwrsariaethau pwnc benodol ar gael i fyfyrwyr a ddechreuodd astudio yn unai'r flwyddyn academaidd 2010/11 neu 2011/12.

Bwrsariaeth Astudio Trwy'r Gymraeg

Caiff myfyrwyr sydd yn astudio 40 credyd neu fwy o'u cwrs trwy'r Gymraeg fwrsariaeth o £250.

Am fwy o fanylion am y cynllun bwrsariaethau, darllenwch y Telerau ac Amodau