Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Presennol: Mynediad cyn 2011

Mae'r cynllun bwrsariaethau ar gyfer israddedigion a ddechreuodd eu cwrs cyn Medi 2011 yn cynnwys y bwrsariaethau isod. Cofiwch:

  • Caiff bwrsariaethau ond eu talu i fyfyrwyr israddedig llawn amser, gychwynnodd ei blwyddyn gyntaf mewn addysg uwch ar neu ar ôl Fedi 1af 2007, a chofrestrodd ac sydd yn bresennol 14 diwrnod cyn talu'r fwrsariaeth.
  • Nid yw myfyrwyr sydd yn derbyn unrhyw daliad bwrsariaeth arall (e.e. GIC, Cyngor Gofal Iechyd a Chymdeithasol) yn deilwng ar gyfer y cynllun bwrsariaethau.
  • Caiff y Bwrsariaethau eu gweinyddu a’i dosbarthu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ar ran y Brifysgol. Rhaid i chi fod wedi cwblhau ffurflen asesu (PN1) gan yr Awdurdod Lleol i fod yn deilwng am fwrsariaeth. Yn ogystal, rhaid i chi fod wedi rhoi caniatâd ar y ffurflen i rannu eich gwybodaeth gyda’r Cwmni Benthyciadau myfyrwyr. 

Am fwy o fanylion am y cynllun bwrsariaethau, darllenwch y Telerau ac Amodau

Bwrsariaeth Bangor

Nod Bwrsariaeth Bangor yw darparu cymorth ychwanegol ar gyfer myfyrwyr o deuluoedd ag incwm isel. Mae Bwrsariaeth Bangor ar gael i fyfyrwyr Prydeinig yn unig a bydd y swm yr ydych yn ei dderbyn yn dibynnu ar incwm eich cartref:

  • Bydd myfyrwyr gydag incwm cartref llai na £18,370 yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth Bangor gwerth £1,000
  • Bydd myfyrwyr gydag incwm y cartref rhwng £18,370 a £39,793 yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth Bangor £500

Am fwy o fanylion am y cynllun bwrsariaethau, darllenwch y Telerau ac Amodau

Bwrsariaethau Cychwyn

Mae bwrsariaethau cychwyn o £1,000 ar gael i’r rheini sy’n dod i’r brifysgol o ofal. Bwriad y bwrsariaethau cychwyn yw talu am y llyfrau, y cyfarpar, y teithio a’r cymhorthion astudio sy’n gysylltiedig â’r cwrs. Dim ond yn ystod y flwyddyn gyntaf y bydd y bwrsariaethau hyn yn cael ei talu. Nid oes rhaid eu talu’n ôl.  Bydd yn cael ei dalu o 1 Tachwedd 2011 ymlaen.

Bydd rhaid i fyfyrwyr sydd yn dod i’r brifysgol o ofal adael i Wendy Williams yr Ymgynghorwr i Fyfyrwyr o Ofal yn yr Uned Cymorth Ariannol wybod hyn fel bod y fwrsariaeth yn cael ei dalu. Ffoniwch Wendy ar 01248 383637 neu ebostiwch wendy.williams@bangor.ac.uk

Am fwy o fanylion am y cynllun bwrsariaethau, darllenwch y Telerau ac Amodau

Bwrsariaeth Pwnc Benodol

Mae myfyrwyr sy'n parhau i astudio wedi iddynt gychwyn yn y blynyddoedd academaidd 2007/8, 2008/9 neu 2009/10 yn parhau i fod yn gymwys am y bwrsariaethau pwnc benodol yn yr Ysgolion Academaidd canlynol: Cemeg, Cyfrifiadureg, Peirianneg Electronig, y Gyfraith, Ieithoedd Modern.

Bydd myfyrwyr sydd yn dilyn cwrs anrhydedd sengl o fewn yr Ysgolion Academaidd hyn yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth £500 . Bydd y rhai sy’n astudio cwrs cydanrhydedd o fewn yr Ysgolion Academaidd hyn yn gymwys ar gyfer Bwrsariaeth Pwnc Benodol o £250.

Nodwch: Nid yw'r bwrsariaethau pwnc benodol ar gael i fyfyrwyr a ddechreuodd astudio yn unai'r flwyddyn academaidd 2010/11 neu 2011/12.

Am fwy o fanylion am y cynllun bwrsariaethau, darllenwch y Telerau ac Amodau

Bwrsariaeth Astudio Trwy'r Gymraeg

Mae Bwrsariaethau Astudio Trwy’r Gymraeg ar gael  i fyfyrwyr sy’n astudio’u cwrs cyfan neu’n rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg:

    • Caiff myfyrwyr sydd yn astudio’r cwrs cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth o £500.
    • Caiff myfyrwyr sydd yn astudio’r cwrs yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg (40 credyd neu fwy) fwrsariaeth o £250.

Am fwy o fanylion am y cynllun bwrsariaethau, darllenwch y Telerau ac Amodau