Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bwrsariaethau Bangor

Trwy gynllun Bwrsariaethau Bangor, efallai y gallwch chi gael hyd at £3000 o arian ychwanegol gan y Brifysgol dros gyfnod cwrs tair blynedd. Daw Fwrsariaethau Bangor ar ben grantiau cynhaliaeth y wladwriaeth a’r benthyciadau, ac ar ben unrhyw un arall o fwrsariaethau’r Brifysgol mae hawl gennych chi i’w gael.

Bwrsariaethau astudio trwy'r Gymraeg

Fel rhan o ymdrech Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n astudio trwy’r Gymraeg, mae Prifysgol Bangor yn cynnig bwrsariaethau i gynorthwyo’r rheini sy’n dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae bwrsariaethau o £250 y flwyddyn ar gael i’r rhai sy’n dewis astudio mwy na 40 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bwrsariaethau cychwyn

Mae bwrsariaethau cychwyn o £1,000 yr un ar gael i’r rheini sy’n dod i’r Brifysgol o ofal, cyn breswylwyr Foyer neu unigolion oedd yn ddigartref yn union cyn dechrau eu hastudiaethau.

Bwriad y bwrsariaethau cychwyn yw talu am y llyfrau, y cyfarpar, y teithio a’r cymhorthion astudio sy’n gysylltiedig â’r cwrs. Unwaith yn unig yn ystod y flwyddyn gyntaf y bydd y bwrsariaethau hyn yn cael eu talu. Nid oes rhaid eu talu’n ôl.

Cofiwch...

  • I fod yn gymwys i gael unrhyw un o fwrsariaethau Bangor, rhaid i chi lenwi ffurflen gais am gyllid myfyriwr – dyma’r ffordd o asesu hawl myfyrwyr i gael benthyciadau, grantiau cynhaliaeth ac ati. Bydd yr un drefn (a’r un ffurflen) yn cynnwys asesu eich hawl i gael bwrsariaeth.
  • Caiff taliadau bwrsariaethau eu gweinyddu a’u dosbarthu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ar ran y Brifysgol – felly rhaid i chi lenwi ffurflen gais am gyllid myfyriwr cyn gallu derbyn taliad bwrsariaeth gan Fangor.

Eich asesiad...

Bydd eich hawl i gael bwrsariaeth Bangor yn cael ei benderfynu trwy'r prawf modd statudol a gynhelir naill ai Cyllid Myfyrwyr Cymru neu Student Finance England, pan fyddwch yn llenwi'r ffurflen ar-lein, PN1.  Mae hyn yn golygu nad oes raid i chi wneud cais i'r brifysgol am Fwrsariaeth Bangor. Os byddwch yn gymwys, telir taliadau bwrsariaeth o 1 Mawrth 2019 ymlaen.

I gael eich ystyried am unrhyw un o'r bwrsariaethau sy'n cael eu cynnig gan Fangor, mae'n rhaid i chi gwblhau'r ffurflen PN1- Gwneud Cais am Gyllid i Fyfyrwyr - dyma sy'n cael ei ddefnyddio i asesu eich cymhwysiad ar gyfer benthyciadau myfyrwyr a grantiau cynhaliaeth. Yn yr un modd, bydd eich cymhwysiad ar gyfer ein bwrsariaethau hefyd yn cael ei asesu drwy'r un ffurflen.

Mae'n rhaid i chi lenwi'r ffurflen bob blwyddyn, ac oherwydd y gall incwm eich teulu newid o flwyddyn i flwyddyn, yn yr un modd gall gwerth y fwrsariaeth y mae gennych hawl iddo newid o flwyddyn i flwyddyn.

Gofynir i fyfyrwyr o'r UE gysylltu â'r Uned Gymorth Ariannol i gael arweiniad ar weithdrefnau asesu fwrsariaethau. E-bost: cymorthariannol@bangor.ac.uk.