Cysylltu:

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk

Ffioedd, Cyllid ac Ysgoloriaethau

2019/20 Benthyciad Ôl-radd a Chefnogaeth Ychwanegol (Cymru)

 • O 1 Awst 2019, gallai myfyrwyr sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru (a’r rheini o’r UE sy’n astudio mewn sefydliad yng Nghymru) gael yr hawl i gyfuniad o fenthyciad a grant fel cyfraniad at gostau tra’n astudio cwrs gradd meistr ôl-radd.
 • Cyfanswm y cymorth sydd ar gael i fyfyriwr cymwys yw £17,000. Mae grant o hyd at £6,885 ar gael, yn dibynnu ar incwm yr cartref. Cynigir gweddill y cymorth ar ffurf benthyciad.
 • Cyrsiau rhan-amser – dyrennir y cymorth dros nifer y blynyddoedd y dilynir y cwrs. Caiff lefel y cymorth ei gapio ar gyfer pob blwyddyn academaidd; er enghraifft, £17,000 ar gyfer cwrs blwyddyn, £8,500 y flwyddyn ar gyfer cwrs dwy flynedd, a £4,250 y flwyddyn ar gyfer cwrs pedair blynedd. Mae cyrsiau amser llawn sy’n para blwyddyn a dwy flynedd yn gymwys i gael cymorth. Mae cyrsiau rhanamser sy’n para hyd at bedair blynedd yn gymwys i gael cymorth.
 • Dyma elfennau’r cymorth:
  • Mae grant sylfaenol o £1,000 ar gael i bob myfyriwr cymwys nad yw’n seiliedig ar brawf modd i gyfrannu at eu costau.
  • Mae grant ychwanegol o £5,885 ar gael i fyfyrwyr cymwys o aelwyd sydd ag incwm o hyd at £18,370 y flwyddyn, sy’n seiliedig ar brawf modd, i gyfrannu at eu costau.
  • Mae grant rhannol ar gael i fyfyrwyr sydd ag incwm rhwng £18,371 a £59,199.
 • Mae'r porth gais a'r agor: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-ol-raddedig.aspx

Tabl hawl grant a benthyciad cyrsiau ôl-radd 2019/20

Incwm Trethadwy Eich Cartref

Grant

Benthyciad

Cyfanswm

£18,370 neu lai

£6,885

£10,115

£17,000

£20,000

£6,651

£10,349

£17,000

£25,000

£5,930

£11,070

£17,000

£30,000

£5,209

£11,791

£17,000

£40,000

£3,767

£13,233

£17,000

£50,000

£2,326

£14,674

£17,000

£55,000

£1,605

£15,395

£17,000

£59,200 neu fwy

£1,000

£16,000

£17,000

Bwrsariaeth newydd ar gyfer Ôl-raddedigion yng Nghymru

Mae cynllun bwrsariaeth newydd ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 i gynorthwyo myfyrwyr o Gymru i barhau â'u hastudiaethau ôl-raddedig yng Nghymru.

Nod y cynllun yw cynyddu nifer y graddedigion o Gymru, sy'n aros yng Nghymru neu'n dychwelyd i Gymru, i astudio gradd meistr ôl-raddedig yn y pynciau STEMM canlynol:

 • Gwyddoniaeth
 • Technoleg
 • Peirianneg
 • Mathemateg 
 • Meddygaeth

Bydd bwrsariaeth ôl-raddedig newydd hefyd ar gael fyfyrwyr sydd yn bwriadu astudio eu gradd Meistr drwy'r Gymraeg.

Mae’r bwrsariaeth ychwanegol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y gallai myfyrwyr o Gymru dderbyn hyd at £17,000 tuag at eu hastudiaethau a’u costau byw, os ydynt yn dewis astudio cwrs meistr cymwys ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi.

Y tebygrwydd yw y bydd gwobrau bwrsariaeth STEMM werth oddeutu £2,000 gyda bwrsariaethau o tua £1,000 ar gael ar gyfer cyrsiau cyfrwng Cymraeg.

Bydd rhagor o wybodaeth am y meini prawf cymhwysedd ynghyd â manylion ar sut y bydd y taliadau bwrsariaeth yn cael eu gwneud, ar gael ar y wefan yma cyn gynted ag y bydd ar gael.

Mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

2019/20 Cwrs Doethurol Ôl-raddedig (Cymru)

 • O 1 Awst 2019, gallai myfyrwyr sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru, a’r rheini o’r UE sy’n astudio mewn sefydliad yng Nghymru, gael yr hawl i gymorth. Bydd modd i fyfyrwyr cymwys gael benthyg hyd at £25,700, fel cyfraniad at eu costau, dros gyfnod y rhaglen ddoethuriaeth.
 • Gall y cyrsiau fod yn rhai amser llawn neu’n rhanamser, rhwng tair ac wyth blynedd o hyd. Gwneir y taliadau dros nifer blynyddoedd y rhaglen ddoethuriaeth.
 • Ni fydd y rheini sy’n cael cyllid myfyrwyr gan unrhyw un o saith Cyngor Ymchwil y DU (cyllid llawn neu ffioedd yn unig) yn gymwys i gael benthyciad.
 • Ni fydd y rheini sy’n cael ffurfiau uniongyrchol eraill ar gymorth y Llywodraeth tuag at gostau cynhaliaeth a ffioedd, gan gynnwys unrhyw gyfraniadau cyflog neu ffioedd a ddarperir gan y GIG at ddibenion cyrsiau doethuriaeth, a chynllun KESS 2, yn gymwys chwaith.
 • Mae'r porth gais a’r agor: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-ol-raddedig/cwrs-doethurol-ôl-raddedig.aspx

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

I gael manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsariaethau sydd ar gael, ewch i’r dudalen Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau.

Ffioedd dysgu a Dulliau Talu