Cwrdd â'r Llysgenhadon Digidol

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yw ein Llysgenhadon Digidol sy'n hapus rhannu eu profiad myfyrwyr ar gyfryngau digidol am flas go iawn o fywyd myfyrwyr.

Dysgwch fwy am ein Llysgenhadon Digidol isod...

Danielle Murray

Mae Danielle Murray, sy'n 22 oed ac o Crawley, yn fyfyrwraig Seicoleg ar ei thrydedd flwyddyn.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Mae hwn yn gyfle gwych i mi rannu fy mhrofiadau ym Mhrifysgol Bangor, a pherffeithio fy sgiliau cyfryngau cymdeithasol oherwydd rydw i'n gobeithio cael gwaith yn y diwydiant marchnata digidol ar ôl graddio."

Mwy am Danielle...

Ynghylch Bangor ...

Yr hyn sy'n wych am Brifysgol Bangor yw nifer y clybiau a chymdeithasau sydd ar gael, ac yn hyd yn oed gwell, maen nhw'n rhad ac am ddim! Mae hyn yn golygu y gellwch chi fynd o gwmpas a rhoi cynnig ar nifer helaeth o weithgareddau a dod o hyd i'r un iawn i chi, cadw'n ffit a chael nifer o gylchoedd cymdeithasol. 

Gyda Bangor yn gymuned fechan o fyfyrwyr, rydych yn tueddu i ddarganfod bod y cylchoedd cymdeithasol hyn yn gysylltiedig â'i gilydd drwy'r un ffrindiau a diddordebau. Mae'r ymdeimlad o gymuned sy'n dod o hyn yn rhywbeth na ellir ei egluro, ond sy'n hollol fendigedig.
Ar wahân i'r hwyl, ceir academia hefyd, ac mae hyn hefyd yn cael ei wneud yn gymaint o hwyl ag y gall fod gydag athrawon brwdfrydig.

Mae'r brwdfrydedd hwn yn creu tîm gwych o staff sydd yno i'ch helpu gyda phopeth.  Mae sesiynau galw heibio a dosbarthiadau ychwanegol ar gael os ydych chi'n teimlo eich bod yn cael pethau'n anodd, gan wneud i chi deimlo fod yna gefnogaeth yno i chi bob amser.

Megan Bradley

Mae Megan Bradley, sy'n 20 oed ac o Alderley Edge, ar ei thrydedd flwyddyn yn astudio Cyfrifeg ac Economeg.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Rydw i wedi gweithio gyda'r tîm marchnata yn ystod diwrnodau agored, ac mae hyn wedi rhoi mwy o hyder i mi ac wedi bod yn werth chweil. Mae hwn yn gyfle gwych gan fod gen i ddiddordeb mewn dilyn gyrfa ym maes marchnata.   Rydw i hefyd wedi gwirioni braidd efo Instagram a pha well olygfa nag ym Mangor!"

Mwy am Megan...

Ynghylch Bangor ...

Mi wnes i ymweld â ffrind a oedd eisoes yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor ac roeddwn yn gallu aros yn y neuaddau yn ogystal â mynd i'r diwrnod agored.  Mi ges i brofi bywyd myfyriwr, a syrthiais mewn cariad â'r ddinas.   Roedd hefyd yn cynnig cyfuniad perffaith o bynciau fel gradd i mi.

Roedd yr amrywiaeth eang o gymdeithasau a chlybiau am ddim hefyd yn atyniad, gan fy mod i wedi bod yn ddawnswraig frwd erioed, a nawr rydw i'n athrawes ac yn aelod pwyllgor y clwb dawns yma yn y Brifysgol.  Rydw i hyd yn oed wedi ennill gwobr am fy nghoreograffi hyd yma eleni.

Mae cyfleoedd diddiwedd i'r brifysgol hon a'r ardal o'i chwmpas, ynghyd a llefydd i ymweld â nhw, ac mae'n anhygoel ei bod hi ddim ond 2 awr o'm cartref!

Robert Jones

Mae Robert Jones, 19 oed o Jersey yn fyfyriwr Gwyddorau Meddygol ar ei ail flwyddyn.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Rydw i eisiau defnyddio'r rôl hon i rannu fy mhrofiadau o weithgareddau a bywyd myfyriwr ym Mangor nad ydi pawb yn cael eu gweld. Rydw i'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd i dynnu sylw at yr amrywiaeth eang o weithgareddau a'r dirwedd hardd o amgylch." 

Mwy am Robert...

Ynghylch Bangor ...

Pan gefais hyd i Fangor, roeddwn i wedi fy rhyfeddu.   Mae’r golygfeydd o'r Brifysgol yn rhyfeddol.   Roedd cael fy amgylchynu gan ddŵr yn gwneud i mi deimlo'n gartrefol, tra'i bod yn braf mynd am dro hir yn y dirwedd o amgylch. Mae'r cwrs yn wych a'r staff yn rhyfeddol.

Ceir amrywiaeth wych o weithgareddau. Rwy’n aelod o lawer o gymdeithasau'r brifysgol, fel; Criced, Cerddorfa Symffoni’r Brifysgol, Cerddorfa'r Adran Gerdd, Band Cyngerdd, Cymdeithas Feddygol a Gwirfoddoli a Champau'r Ddraig.  Rydw i hefyd yn gerddwr a rhedwr brwd ac yn mwynhau cefn gwlad.

Rydw i'n frwdfrydig iawn o blaid Bangor!

Jess Tapper

Mae Jess Tapper, sy'n 20 oed ac o Preston, yn fyfyrwraig Seicoleg ar ei thrydedd flwyddyn.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Rydw i'n mwynhau rhannu fy mhrofiadau cyffrous a difyr drwy fywyd gyda fy ffrindiau drwy gyfryngau cymdeithasol, gan fy mod yn falch o'r cyfleoedd a roddir i mi tra'r ydw i'n astudio mewn lle mor hardd. Rydw i'n canfod bod yn yr awyr agored a chymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau yn rhyddhau rhywun ac yn fath o adeiladu cymeriad."

Mwy am Jess...

Ynghylch Bangor ...

Mae'r lleoliad hardd a'r nifer helaeth o glybiau a chymdeithasau am ddim yn golygu na fedrwch chi ddiflasu byth, ac mae yna bob amser rhywbeth newydd i roi cynnig arno.

Gan fod Bangor yn lle cymharol fach o gymharu â phrifysgolion dinasoedd mawr eraill, i mi mae hyn o fantais gan fy mod i'n teimlo'n llawer mwy diogel oherwydd ymdeimlad o gymuned yr ardal.  Yn ogystal, mae gallu cerdded i ddarlithoedd ac i mewn i'r dref yn rhoi ymdeimlad o annibyniaeth ychwanegol i chi gan fod popeth y gallech fod angen ar stepen eich drws, sy'n hynod gyfleus. Yn olaf, mae'r ysgol academaidd rydw i'n rhan ohoni yn gefnogol iawn ac ar y blaen yn ei maes o ran darparu darlithoedd a chyfleusterau dysgu rhagorol drwy gydol fy mhrofiad gradd.

Mohammad Bazil Bin Mohd Shahriman

Mae Mohammad Bazil Bin Mohd Shahriman, sy'n 20 oed ac yn dod o Falaysia, yn fyfyriwr Gwyddorau'r Amgylchedd.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Rydw i'n ymfalchïo ym Mangor, ac rydw i eisiau rhannu fy nghariad tuag at y Brifysgol gyda'r byd.  Rydw i eisoes yn rhannu fy nghyfaredd â Bangor o bryd i'w gilydd gyda ffrindiau a theulu drwy gyfryngau cymdeithasol."

Mwy am Mohammad...

Ynghylch Bangor ...

Mae'n ddinas fechan felly mae mynd o gwmpas yn rhwydd. Gellwch chi gerdded i bobman fwy neu lai! Nid yw'n costio dim i ymuno â chlybiau a chymdeithasau!

Roedd y staff yn hynod o gyfeillgar a chymwynasgar - mae pawb yma'n rhyfeddol o groesawus.

Mi aeth Bangor y tu hwnt i’m disgwyliadau. Hyd yn oed fel tref prifysgol fechan, mae’n llawn bywyd.  Mae yna ddigonedd i'w wneud!

Yn y dref hyfryd hon o'r enw Bangor, ac o'i hamgylch.

Aleksandra (Ola) Korbuszewska

Mae Aleksandra (Ola) Korbuszewska, sy'n 21 oed ac o Wlad Pwyl, yn fyfyrwraig Astudiaethau Creadigol ar ei thrydedd flwyddyn.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Fel Llysgennad Myfyrwyr Rhyngwladol, hoffwn rannu'r hyn mae'r Brifysgol yn ei gynnig i fyfyrwyr a sut y gallent eu cefnogi. Mae yna gymaint o ddigwyddiadau a chyfleoedd nad yw myfyrwyr yn ymwybodol ohonynt weithiau, ac yn aml nid ydynt yn gwerthfawrogi pa mor werthfawr y gall rhai ohonynt fod.

Mae gen i ddiddordeb mewn cyfryngau cymdeithasol a chreu ffilmiau, ac mae hyn yn un o'r ffactorau a wnaeth fy annog i fod eisiau dod yn Llysgennad Digidol.  Mae hefyd yn gyfle gwych i fyfyriwr Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ddatblygu sgiliau y maent eisoes wedi eu cael ym maes gwneud ffilmiau a'r cyfryngau."

Mwy am Aleksandra...

Ynghylch Bangor ...

Y mae'n adnabyddus am ei boddhad myfyrwyr o ran cefnogaeth a gwneud i chi deimlo'n gyfforddus a hapus.  Dinas fechan gydag egni cadarnhaol.  Mae aelodau staff bob amser yn barod a hapus i helpu.

Gellwch chi roi cynnig ar unrhyw beth newydd. Mae digonedd o gyfleoedd yn agored i chi.

Byw mewn llety i fyfyrwyr oedd y profiad gorau a gefais i erioed. Mi wnes i gwrdd â phobl y des i'n ffrindiau gorau â nhw ac yr ydw i'n dal i fyw gyda nhw.