Bywyd Cymdeithasol y Cymry ym Mangor

Gan Meleri Gwyndaf Jones sy'n astudio Cymraeg a Busnes

Meleri Gwyndaf JonesPam Bangor?

Penderfynais ddod i Fangor ar ôl clywed fy chwaer yn canmol y Brifysgol a’r bywyd cymdeithasol da a gafodd hi yma yn ystod ei chyfnod fel myfyrwraig. Nes i ddod i ddiwrnod agored hefyd, a wnaeth i mi nodi’r Brifysgol fel fy newis cyntaf, yn bennaf oherwydd ei natur groesawgar a theuluol. Doeddwn i ddim eisiau mynd i le rhy fawr, felly roedd Bangor y maint perffaith i mi. Trwy ddewis dod i Fangor, roeddwn yn gallu gwneud fy nghwrs drwy’r Gymraeg, ac nid yn rhy bell o adref.

Cwrs...

Bangor oedd yr unig brifysgol i gynnig modiwlau busnes drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r cwrs yn ardderchog gydag amrywiaeth helaeth a modiwlau diddorol. Cefais gyfle i fynd am bythefnos o brofiad gwaith gydag un modiwl, i adran farchnata'r cwmni llewyrchus Carl Kammerling International. Mae’r cwrs yn fy mharatoi ar gyfer gyrfaoedd mewn diwydiant, busnes, y sector cyhoeddus a rheolaeth. Mae rhan fwyaf o’r cwrs busnes yn cael ei gynnig drwy’r Gymraeg sy’n grêt, mae’n edrych ar bob agwedd o fusnes, ac yn rhoi cyfle i ni fel myfyrwyr gael gwneud ychydig bach o bob dim. Pan nad yw modiwlau ar gael drwy’r Gymraeg mae’r Ysgol Busnes yn cynnig cefnogaeth a chyfle i gyflwyno traethodau yn y Gymraeg. Mae’r darlithwyr yn hynod o gefnogol ac yn barod i helpu unrhyw bryd. Hefyd, pan fo unrhyw broblem yn codi mae gen i diwtor personol sydd yn fy helpu.

Cymorth ariannol...

Mae’r Brifysgol yn cynnig help i fyfyrwyr drwy gynllun ysgoloriaethau a bwrsariaethau. Mae hyn yn cynnwys cymorth ariannol i’r rhai sy’n dewis astudio rhywfaint o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Mi oeddwn i’n ddigon ffodus o dderbyn ysgoloriaeth gwerth £3,000 gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r cymorth ariannol wedi rhoi cyfle i mi brynu adnoddau angenrheidiol ar gyfer fy nghwrs. Derbyniais wobr Enid Parry, gwerth £100 am y myfyriwr flwyddyn gyntaf gorau yn yr Ysgol Gymraeg y llynedd. Roedd derbyn y wobr yn benllanw blwyddyn galed o waith, ac yn hwb mawr i mi wrth i mi fynd ymlaen i’r ail flwyddyn.

Neuadd Breswyl...

Dw i’n byw yn Neuadd JMJ, mae pawb yn gyfeillgar iawn yma ac mae’n gyfle gwych i gael byw mewn awyrgylch gwbl Gymraeg. Mae’r Neuadd wedi ei lleoli ar safle Ffriddoedd, sy’n golygu fod bob dim mor agos a chyfleus. Mae’r archfarchnad o fewn pum munud, ac mae yna siop fach ar y safle, heb anghofio’r Ganolfan Chwaraeon. Mae presenoldeb y wardeiniaid a’r swyddogion diogelwch yn gysur mawr. Mi fyddwn wedi gallu byw adra oherwydd dydy o ddim yn bell, ond dwi mor falch fy mod i wedi penderfynu byw yma. Dw i wedi gwneud ffrindiau o bob rhan o Gymru drwy fyw yn JMJ.

Meleri Gwyndaf JonesBywyd Cymdeithasol...

Mae sawl cymdeithas a chlwb ar gael yma, yn cynnig rhywbeth sy’n apelio at bawb. Ac mae aelodaeth o holl glybiau a chymdeithasau'r Brifysgol am ddim.

Mae’r digwyddiadau cymdeithasol Cymraeg yn sicr yn uchafbwyntiau. Cynhelir Clwb Cymru unwaith y mis, lle mae pawb yn gwisgo fyny ac yn gorffen yng nghlwb nos Academi. Gydag awyrgylch hwyliog a themâu gwirion, mae'r noson yma'n un boblogaidd iawn. Mae’r gweithgareddau eraill sydd yn cael eu trefnu gan Y Cymric ac UMCB, yn cynnwys tripiau rygbi, partïon pwnsh, y ddawns a’r Eisteddfod Ryng-golegol. Y llynedd, aeth sawl llond bws ohonom i Gaeredin i wylio’r gêm rygbi rhyngwladol rhwng Cymru a’r Alban. Roedd yn brofiad anhygoel ac yn benwythnos llawn hwyl a chwerthin.

Yn nhafarn y Glôb ym Mangor Uchaf y byddem yn treulio llawer o’n nosweithiau yn mwynhau cerddoriaeth Gymraeg a’r diod enwog, amryliw ‘Jwnc’. Mae’r dafarn yn noddwr ffyddlon o dîm pêl droed UMCB sy’n chwarae yng Nghynghrair Gogledd Gwynedd ac Ynys Môn. Mae'r noson Meic Agored yn y Glôb yn gyfle gwych i unrhyw un ddangos ei ddoniau a chanu caneuon Cymraeg. Mae’r noson wastad yn un brysur, felly cofiwch fynd lawr yn ddigon cynnar i gael sedd! Y llywydd, Ifan James, sy’n sicrhau fod pob un ohonom yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau a’r cyfleusterau sydd ar gael.

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor...Logo UMCB

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy'n ganolbwynt i'r rhan helaeth o'r digwyddiadau a’r gweithgareddau.

Dywedodd Ifan James, Llywydd UMCB, "Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor sy’n cynrychioli myfyrwyr Prifysgol Bangor sy’n siarad Cymraeg, a dysgu Cymraeg o safbwynt ieithyddol, addysgol, a chymdeithasol. Mae UMCB yn sicrhau fod yna bolisi dwyieithog cryf yn y Brifysgol, ac yn rhoi statws hafal i’r Gymraeg.

"Rydym yn cynnal digwyddiadau cyson yn Gymraeg, fel bod yna gymdeithas gref o siaradwyr Cymraeg ym Mangor. Digwyddiadau bach, fel meic agored yn nhafarn y Glôb. I ddigwyddiadau mawr, er enghraifft ein trip rygbi blynyddol i un o’r gemau 6 gwlad,"

"Mae yna amryw eang o bobl yn mynychu’r digwyddiadau yma, ac yn cymdeithasu drwy’r Gymraeg. Mae yna ddigwyddiadau drwy’r Gymraeg sy’n ymestyn yn bellach nag ein cymuned ni yma ym Mangor, er enghraifft y Ddawns ac yr Eisteddfod Ryng-golegol. Mae’r cymdeithasau Cymraeg o bob un Brifysgol yng Nghymru yn cwrdd i gystadlu ac i fwynhau, ac yn sicrhau bod llais cryf y Cymry yn amlwg. Rôl bwysig i fi fel Llywydd UMCB, yw annog pobl i ddysgu Cymraeg, felly mae gennym ni’r Gymdeithas Llewelyn, sef y gymdeithas i ddysgwyr. Rydym wedi cynnal sesiynau anffurfiol iawn, ble gallwn eistedd i lawr a sgwrsio yn Gymraeg. Yn ogystal â hyn, rydym wedi cymryd rhan yn yr ymgyrch ‘diwrnod Su’ mae’, fe wnaethom ni gynnal gig i drio annog myfyrwyr di-gymraeg i ddod a gwrando ar fiwsig Cymraeg."

Mae UMCB yn cynnig mwy na nosweithiau allan, drwy’r Undeb dw i wedi cael cyfle i gyd-olygu adran newyddion papur newydd Cymraeg y Llef a datblygu fy sgiliau newyddiadurol. Drwy fod yn rhan o’r gymdeithas Gymraeg dw i wedi cael gymaint o brofiadau newydd, dod i Fangor oedd y penderfyniad gorau wnes i!