“O’r diwedd!” Gŵr a gwraig yn graddio gyda’i gilydd

Byddai'r rhan fwyaf ohonom â digon ar ein plât yn gweithio’n llawn-amser ac yn magu tri o blant bach; ond mae cwpl o Ynys Môn wedi llwyddo i raddio gyda’i gilydd o Brifysgol Bangor yr wythnos hon ar ôl astudio’n rhan-amser.

Bu Tony Williams, 35, a’i wraig, Siân, 33, o Lanfair Pwllgwyngyll yn mynd i ddosbarthiadau nos trwy’r Ysgol Dysgu Gydol Oes yn y Brifysgol. Graddiodd Tony gyda gradd BA Astudiaethau Cyfunol a graddiodd Siân gyda Gradd BA Astudiaethau Cymdeithasol.

Dywedodd Tony, sy'n gweithio yng Nghyngor Gwynedd:, “Mae’n wych ennill gradd o'r diwedd. Roedd gweithio wrth fagu teulu ifanc ac astudio’r un pryd yn anodd, ond mae’r gefnogaeth a gefais gan fy ngwraig, fy ngwaith a’m theulu wedi fy ngalluogi i gwblhau’r radd a gwireddu uchelgais.

”Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn eithaf prysur; rydym yn gweithio’n llawn-amser, cawsom dri o blant, symud tŷ, priodi, ac yn awr, i goroni’r cyfan, rydym yn graddio!”

Dywedodd Siân, sy’n gweithio fel gweinyddwr yn yr Ysgol Dysgu Gydol Oes, “Mae’n deimlad da iawn cyrraedd diwedd y daith hir ac rwy’n falch ohonof fy hun am beidio â rhoi’r ffidil yn y to.

”Ar ôl gadael yr ysgol, ddechreuais weithio yn y diwydiant arlwyo. ond sylweddolais ar ôl ychydig o flynyddoedd fod yr oriau yn anghymdeithasol iawn, ac mae’r cyflog yn isel. Yna, penderfynais fy mod eisiau gweithio mewn swyddfa ac fe gefais  swyddi gweinyddol yng Nghyngor Sir Ynys Môn ac yn Ymddiriedolaeth y GIG.
 
”Fe wnes i gwblhau cwrs Mynediad i Addysg Uwch yn rhan-amser yng Ngholeg Menai, gyda’r bwriad o symud ymlaen i gwrs gradd. Roedd Prifysgol Bangor yn cynnig y radd BA Astudiaethau Cymdeithasol yn rhan-amser a oedd yn caniatáu i mi weithio ac astudio’r un pryd. Roedd hefyd yn agos at fy nghartref.

”Roedd yn waith caled ac yr oedd rhaid gwneud aberthon. Oherwydd y ddealltwriaeth sydd gan yr Ysgol Dysgu Gydol Oes tuag at addysgu oedolion a dysgu rhan-amser, cefais gefnogaeth ardderchog gan yr Ysgol. Roedd yr Ysgol yn caniatáu i mi weithio ac astudio ar gyflymder a oedd yn addas ar gyfer fy anghenion i. Heb y gefnogaeth a’r ddealltwriaeth yma, fyddwn i byth wedi gallu cwblhau fy ngradd. Yr wyf yn ddiolchgar iawn am y cymorth hwn.

”Rwy’n teimlo bod y radd wedi bod ar daith gyda mi ac mae’n drist fod y daith yn dod i ben. Ond rwyf hefyd yn falch na fydd yn rhaid i mi gyflwyno traethodau o hyn ymlaen, a gallaf fwynhau fy mhenwythnosau heb feddwl am derfynau amser!

”Hoffwn ddiolch i’r holl diwtoriaid sydd wedi cefnogi Tony a minnau, a hefyd y cyfle y mae Prifysgol Bangor wedi’i roi i ni ac i’r holl fyfyrwyr eraill dros y blynyddoedd i astudio’n rhan-amser. Mae gweithio i’r Ysgol Dysgu Gydol Oes wedi dangos i mi pa mor bwysig yw hi i bobl gael y cyfle i astudio rhan-amser.”

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014