Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr: Mawrth 2012

Myfyriwr israddedig yn ennill ysgoloriaeth o £15,000 i gael hyfforddiant bargyfreithiwr

Mae'r myfyriwr trydedd flwyddyn Kate Longson wedi ennill ysgoloriaeth o fri gwerth £15,000 i ddilyn ei huchelgais i fod yn fargyfreithiwr.

Bydd Kate, sy’n fyfyriwr LLB yn y Gyfraith, yn dechrau ar y cwrs Bar Professional Training Course (BPTC) ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion ym mis Medi. Enillodd Ysgoloriaeth Lord Denning o £15,000 gan Ysbyty Lincoln ar ôl cael cyfweliad llwyddiannus yn gynharach y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2012

Myfyriwr y Gyfraith i gynrychioli Prifysgol Bangor mewn Ysgol Haf yn Shanghai

Mae myfyriwr PhD yn Ysgol y Gyfraith, Bangor wedi cael ei ddewis i fynd i ysgol haf o fri yn Shanghai.

Llwyddodd Stephen Clear, sydd wedi ennill gradd ddosbarth gyntaf a newydd gwblhau LLM Meistr y Gyfraith trwy Ymchwil yn Ysgol y Gyfraith, Bangor, i ennill lle ar y cwrs profiad diwylliannol, busnes ac iaith dwys ym Mhrifysgol Shanghai gan guro ymgeiswyr eraill o Brifysgol Bangor.  

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2012

Santander yn cefnogi ymchwil iaith

Diolch i un o Ysgoloriaethau Santander bu Robat Trefor, un o fyfyrwyr ymchwil PhD Ysgol y Gymraeg, ar ymweliad â Gwlad y Basg yn ddiweddar, ac roedd yr Athro Peredur Lynch, ei gyfarwyddwr ymchwil a Phennaeth yr Ysgol, yntau’n rhan o’r ddirprwyaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2012

Chwarae’r Cornet dros Gymru

Mae myfyrwraig o Ysgol y Gymraeg Bangor wedi cael ei dewis i gynrychioli Cymru ym Mand Pres Ieuenctid Ewrop. Cafodd Ffion Haf Williams, sy’n y flwyddyn gyntaf yn astudio gradd yn y Gymraeg, ei dewis wedi iddi chwarae’r cornet mewn clyweliad i Fand Pres Ieuenctid Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2012

Grant Ymchwil i Ddeiliad Ysgoloriaeth y Coleg

Mae fyfyriwr ymchwil ym Mhrifsygol Bangor, sydd yn un o ddeiliaid ysgoloriaethau ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi sicrhau grant ymchwil uchel ei fri gwerth €5,000 gan Sefydliad Hydradeg Ewrop (European Hydration Institute neu’r EHI). O dan nawdd y Coleg mae Julian Owen yn fyfyriwr PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer lle mae’n ymchwilio ym maes Ffisioleg Ddynol ar hyn o bryd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Marchnad Wanwyn llwyddiannus

Following on from the success of previous Christmas Markets, the B-Enterprising team at Bangor introduced a brand new event - a student ‘Spring Market’ which took place in PJ Hall on Friday 16th March.  Many new students as well, as returning stallholders from previous markets, demonstrated their enterprising skills and came forward with unique gift ideas - buyers were able to browse for original Mothers Day and Easter gifts.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Myfyrwyr yn rhoi disgyblion ar ben ffordd

Cafodd disgyblion Ysgol Uwchradd Caergybi ac Ysgol Friars, Bangor, brofiad unigryw yn ddiweddar gan i fyfyrwyr Bangor roi blas iddynt o fywyd prifysgol drwy gynnal sesiynau mentora.

Nod y cynllun, sydd yn cael ei redeg gan Brifysgol Bangor, yw annog disgyblion i ddod i wybod mwy am brifysgolion a'u hystyried fel posibilrwydd i’r dyfodol. Derbyniodd myfyrwyr a disgyblion Blwyddyn 7 dystysgrif mewn seremoni arbennig yn yr ysgol wedi iddynt gwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Ymweliad Llundain

Yn ddiweddar, aeth grŵp o is-raddedigion o Flwyddyn 2, sy'n dilyn gwahanol gyrsiau yn Ysgol Busnes Bangor, i Lundain am 3 diwrnod fel rhan o fodiwl yr ‘Ymweliad Astudio â Llundain’.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Myfyrwyr ‘Menter trwy Ddylunio' Bangor yn mynd â’u sgiliau entrepreneuriaeth a’u cynnyrch i’r 'Dragons' Den '

Cynhelir cystadleuaeth ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon a all arwain at greu cynnyrch newydd i'r farchnad.

Mae un cynnyrch o gystadleuaeth flaenorol eisoes yn mynd i gael ei werthu’n fasnachol. Yn y  project peilot arloesi, Menter trwy Ddylunio 2012, bydd myfyrwyr yn ceisio gwerthu eu cynnyrch yn rownd derfynol y Gystadleuaeth a gynhelir ddydd Iau, 22 Mawrth am 6.30pm yn Adeilad Wheldon, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2012

Danielle yn cynrychioli Chwaraeon Prifysgol Prydain yn Tsiena

Mae Danielle Giles wedi cael ei dewis yn un o bedwar cynrychiolydd o’r DU i'r 11eg Fforwm FISU, a gynhelir yn Taipei City, Tsiena rhwng 26-31 Mawrth. Dilynnwch ei blog http://daniellegiles.tumblr.com/ i ddarllen am ei phrofiadau. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2012

Yn ôl adroddiad, gellid creu ffrydiau incwm newydd wrth dyfu'n fasnachol blanhigion gwyllt sydd dan fygythiad o’u gor-gasglu

Efallai bod dail palmwydd egsotig o goedwigoedd yn Belize, Canolbarth America,   sydd yn eich tusw Sul y Mamau eleni. Mae eu hallforio ar gyfer y diwydiant trefnu blodau yn bygwth parhad un planhigyn yn ei gynefin gwyllt ac mae'n enghraifft o un o lawer o fygythiadau o'r fath i glystyrau o blanhigion gwyllt.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012

Efrydiaeth PhD mewn Gwyddorau Biofeddygol

Mae Efrydiaeth PhD y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Gwyddorau Biofeddygol ar gael o 1 Hydref 2012. Un o amcanion y cynllun yw galluogi academyddion ar ddechrau eu gyrfa i gymhwyso fel ymgeiswyr cymwys ar gyfer swyddi academaidd cyfrwng Cymraeg.  Mae’r pwyslais ar ymchwilio i gael cymhwyster PhD, ond mae hyfforddiant mewn addysgu a dysgu hefyd yn rhan allweddol o’r cynllun.  


Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2012

Her Ddiwylliannol

Dathlodd myfyrwyr rhyngwladol Prifysgol Bangor amrywiaeth a chydweithio diwylliannol  yn ddiweddar (Sadwrn 3.03.12) gyda Her Ddiwylliannol llawn hwyl a chyffro. Trefnwyd y gystadleuaeth gan gymdeithas myfyrwyr Tsieineaidd Bangor (CSSA) a’r Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol. Roedd chwe thîm o ddau fyfyriwr o Tsieina a dau fyfyriwr rhyngwladol arall yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn rownd o gyflwyniadau a chwis gwybodaeth gyffredinol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2012

Trydydd safle yng Nghystadleuaeth Cân i Gymru i Nia

Daeth Nia Davies Williams, myfyrwraig MA mewn cerddoriaeth yn Ysgol Cerddoriaeth y Brifysgol yn drydydd yng Nghystadleuaeth Cân i Gymru neithiwr (3.3.12)

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2012

Athro yn Arwain y Ffordd

Mae myfyriwr addysg o Brifysgol Bangor wedi helpu disgyblion Ysgol Friars i gyrraedd rownd derfynol genedlaethol cystadleuaeth Fformiwla 1.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2012

Cain i Gymru

Bydd cân a gyfansoddwyd gan fyfyrwraig yr Ysgol Gerdd i’w chlywed yng nghystadleuaeth Cân i Gymru eleni. Mae Nia Davies Williams o Aberdaron, sydd yn astudio MA ym Mhrifysgol Bangor  wedi cyrraedd yr wyth olaf gyda’r gân Cain.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2012

Myfyrwyr Bangor yn ‘Brolio’’u ffordd i lwyddiant yn her y Senedd

Mae tri myfyriwr o'r Ysgol Seicoleg wedi gwnaed argraff dda ar banel o brif farchnatwyr Cymru ac ennill cynnig busnes cystadleuaeth Brolio (The Pitch) yn ddiweddar (23 Chwefror), her a osodwyd gan Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) a Syniadau Mawr Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2012

Myfyrwyr yn drawsnewid i farchnatwyr ar gyfer cystadleuaeth genedlaethol

Yr wythnos diwethaf, bu myfyrwyr Ffion Haf Jones, Megan Jones ac Aysha Khalid yn cynrychioli Ysgol Busnes Bangor yn ‘Brolio/The Pitch’, cystadleuaeth i fyfyrwyr a drefnwyd gan y Llywodraeth Cymraeg a Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2012

Ysgoloriaethau ôl-radd cyfrwng Cymraeg ar gael

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2012