Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr: Mawrth 2013

Myfyriwr busnes yn rownd derfynol entrepreneuriaid Santander Bangor

Roedd myfyriwr israddedig  busnes, Adam McDonald o St Helens, yn un o'r cystadleuwyr yn rownd derfynol cystadleuaeth Santander ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar yn cynnig eu syniadau entrepreneuraidd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2013

Cymdeithas Gomedi Bangor yn Cefnogi Seann Walsh

Bydd myfyrwyr y Gymdeithas Gomedi ym Mangor yn perfformio sioe gomedi byw gyda’r digrifwr enwog Seann Walsh, mewn cydweithrediad â Pontio ar y 6ed o Fai 2013.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2013

Sesiynau mentora gyda Ysgol Uwchradd Caergybi

Cafodd disgyblion Ysgol Uwchradd Caergybi brofiad unigryw yn ddiweddar gan i fyfyrwyr Bangor roi blas iddynt o fywyd prifysgol drwy gynnal sesiynau mentora.

Derbyniodd myfyrwyr a disgyblion Blwyddyn 7 dystysgrif mewn seremoni arbennig yn yr ysgol wedi iddynt gwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2013

Gwnaeth Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor ddwyn bri ar enw Bangor yn Noson Wobrwyo Flynyddol UCM Cymru.

Nid yn unig gwnaeth Undeb Myfyrwyr Bangor ennill categorïau Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn ac Aelod Staff y Flwyddyn yn Noson Wobrwyo flynyddol UCM Cymru eleni ond cawsant gymeradwyaeth uchel hefyd yng nghategori Undeb y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2013

Mae myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei enwebu am wobr yng Ngŵyl Ffilmiau Bae Caerfyrddin.

Mae Lester Hughes, o Bwllheli, sy'n fyfyriwr hŷn ac yn dad i ddau o blant, newydd ddechrau astudio am ddoethuriaeth mewn ffilm. Mae ei ffilm fer 12 munud, "Waves, Taid & Time", wedi cael ei henwebu am wobr yn y categori arbrofol.  Cyhoeddir enwau’r enillwyr yn ystod yr ŵyl yn Llanelli rhwng 8 a 9 Ebrill.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2013

Tîm Bangor yw'r cyntaf erioed i gynrychioli Cymru yng Nghystadleuaeth Ffug Lys Telders

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo i fod y tîm cyntaf erioed i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ffug lys sy'n adnabyddus ledled y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2013

Gala Myfyrwyr Rhyngwladol

Cynhaliodd Prifysgol Bangor ei Gala Ryngwladol flynyddol yn ddiweddar. Mae'r digwyddiad hwn wedi dod yn ddyddiad pwysig yng nghalendr y myfyrwyr rhyngwladol. Roedd y Gala eleni yn cynnwys rhaglen lawn o berfformiadau lliwgar a bywiog gan y myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2013

Dosbarth Meistr yn dod ag arbenigedd ynghyd i helpu Menter Gymdeithasol Leol

Mae wedi bod yn bleser mawr i'r tîm Byddwch Fentrus gynnig cyfres o 'Ddosbarthiadau Meistr' ar Ddechrau Busnes a Sgiliau Ymgynghori i fyfyrwyr a graddedigion Bangor. Arweiniwyd y rhain gan Chris Walker, Ymgynghorydd Busnes Rhyngwladol a Mentor a Hyfforddwr Dechrau Busnes i'r Rhaglen Cefnogi Menter, a gyllidir gan HEFCW.   Yn ystod y rhaglen bum wythnos yn Chwefror a Mawrth mae'r rhai sydd wedi cymryd rhan ynddi wedi bod yn gweithio ar broject mewn timau bychain i ddatblygu sgiliau ymgynghorol ac ystod lawn o offer a sgiliau dechrau busnes, yn cynnwys e-fasnach a datblygu gwefannau ar gyfer cleientiaid go iawn.  Mae’r pwyslais ar ddysgu trwy brofiad wrth gyflawni tasgau ac mae'n cynnwys senario go iawn a ddarperir drwy'r client - Greenhouse Cyf.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2013

Myfyriwr o Fangor yn edrych ymlaen at wobrau RTS

Bydd gan fyfyriwr o Brifysgol Bangor ddiddordeb arbennig yn noson wobrwyo’r Gymdeithas Deledu Frenhinol (RTS) a gynhelir ar 19 Fawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2013

Myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn edrych ymlaen at lansio eu App cyntaf

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn brysur yn paratoi i lansio eu app atgoffa tymor hir ar gyfer teclynnau symudol.

Mae Kalaivani, 32, a'i gŵr Karthikesan, y ddau o Singapore, yn israddedigion yn Ysgol Busnes Bangor a'r Coleg Gwyddorau Cymhwysol ym Mhrifysgol Bangor.   Ers pedwar mis bellach maent wedi bod yn datblygu eu app eu hunain, Key It In, ac maent yn awr yn paratoi at y lansio ar 15 Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2013

Bangor’s Students Union nominated for seven Awards

Mae Undeb y Myfyrwyr gweithgar Prifysgol Bangor wedi ei enwebu am ddim llai na saith Gwobr yng Ngwobrau Blynyddol Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM Cymru)

Bu panel o feirniaid annibynnol yn cwtogi’r rhestr hir o dros 80 o enwebiadau  i lawr i’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau eleni.

Mae’r Undeb ei hun ym Mangor ar restr fer ‘Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn’ a Rhys Dart, Rheolwr yr Undeb, ar restr fer Gwobr Simpson-King i Aelod Staff y Flwyddyn mewn Undeb Myfyrwyr. Ac yntau’n Gadeirydd y Gymdeithas Ddaearyddol, sydd wedi’i henwebu  am Wobr Clwb neu Gymdeithas y Flwyddyn, mae Chris Bibby yntau wedi’i enwebu am wobr Myfyriwr y Flwyddyn Endersleigh. Mae dau o Fangor ymhlith pedwar enwebiad am Gynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn: Martyn Curzey, o Ysgol Gemeg y Brifysgol a Marta Napodano, sy’n cynrychioli ei chyd fyfyrwyr yn Ysgol y Saesneg. Mae Katherine Young, sydd yn ysgrifennu i  bapur Cymraeg y Brifysgol, Y Llef, ar restr fer gwobr  Myfyriwr Newyddiadurol y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2013

Pencampwriaethau Cenedlaethol Octopush Myfyrwyr yn dychwelyd i Ogledd Cymru.

Bydd Clwb Octopush Prifysgol Bangor yn cynnal Pencampwriaethau Cenedlaethol Octopush Myfyrwyr ym mhwll Llandudno ar ddydd Sadwrn 9 Mawrth rhwng 10am a 7pm.

Mae Octopush, sydd hefyd yn cael ei alw’n hoci tanddwr, yn cael ei chwarae gan 6 chwaraewr a 4 eilydd i bob tîm, gyda phob un yn gwisgo snorcel, mwgwd ac esgyll ac yn cystadlu am gnap plwm, neu sgwid, ar waelod y pwll gan ddefnyddio ffyn bychain. Cafodd y gamp ei dyfeisio yn y DU ym 1954, ac ers hynny mae’r gêm wedi cael ei mabwysiadu’n rhyngwladol ac wedi arwain at fersiynau eraill ohoni, gan gynnwys fersiwn dan rew sydd yn cael ei chwarae ben i waered gyda chnap sydd yn arnofio yn erbyn yr ia.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2013

Myfyrwyr Seicoleg Bangor yn ennill yr ail wobr mewn cystadleuaeth cyflwyno syniadau yng Nghaerdydd

Teithiodd dau dîm o fyfyrwyr Meistr Seicoleg Defnyddwyr i Gaerdydd yn ddiweddar i gystadlu yng nghystadleuaeth "Brolio" Sefydliad Marchnata Siartredig. Y timau oedd: "The Three Marketeers" (Jamie Muir, Will Morgan, Manuel Calatrava Conesa) a  "The National Thrust" (James Gudgeon, James Gillespie, Bryan Walls).

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2013

Her Ddiwylliannol 2013

Yn ddiweddar, cynhaliwyd Her Ddiwylliannol flynyddol Prifysgol Bangor ac roedd yn llawn amrywiaeth a chyffro fel arfer.  Roedd yr achlysur, a drefnwyd gan y Tîm Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol, mewn partneriaeth â'r CSSA (Cymdeithas Myfyrwyr ac Ysgolheigion Tsieineaidd), yn rhoi pwys ar amrywiaeth ddiwylliannol a gweithio mewn tîm.   

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2013

Myfyriwr o Fangor ar y brig ar gyfer gwobr Wythnos yr Hinsawdd

Mae Andy O’Callaghan, sydd yn ei ail flwyddyn yn astudio Gwyddorau Morol/ Sŵoleg ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o Wobrau Wythnos yr Hinsawdd 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2013

Tad a llys-ferch yn ennill gwobrau yn ŵyl ffilmiau Cymru.

Enillodd y ffilm fer Not, a gyfarwyddwyd gan John Bryan Evans, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor a cyn disgybl yn Ysgol Friars, wobr ffuglen orau a'r ffilm iaith Gymraeg orau yn Ffresh, gŵyl ddelwedd symudol myfyrwyr Cymru, gyda’i lysferch hefyd yn ennill y wobr Actores Orau.

Mae'n ffilm ddeuddeg munud am Nia, mam ifanc mewn perthynas dreisiol gyda’i dwy ferch ifanc yn tyfu i fyny yn gwylio eu mam yn cael ei churo a'i bwlio.  Adroddir y stori drwy lygaid y plant ac fe’i disgrifiwyd fel 'golwg diflewyn ar dafod ar ormes yn y cartref.'

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2013

Y Gymdeithas Ddaearyddiaeth yn mynd i'r Gwobrau Cenedlaethol!

Mae'n wythnos falch i Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth gyda'r newyddion bod Cymdeithas Ddaearyddiaeth y myfyrwyr wedi cael ei henwebu ar gyfer 'Cymdeithas y Flwyddyn' yng Ngwobrau Cenedlaethol NUS Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2013