Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr: Mai 2014

Llywydd newydd i Undeb Myfyrwyr Bangor

Yn ddiweddar, cafodd Rhys Taylor ei ethol fel Llywydd Undeb Myfyrwyr Bangor.

Ar hyn o bryd mae Rhys Taylor, 21, o Bontypridd yn gweithio fel Is Lywydd Addysg a Lles i Dîm Sabothol Undeb Myfyrwyr ym Mangor. Bydd yn dechrau ei swydd newydd fel Llywydd ym mis Mehefin, 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2014

Defnyddio uwch-gyfrifiaduron i fodelu senarios trychinebau

Bydd israddedigion o Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Bangor yn defnyddio uwch-gyfrifiaduron i weithredu rhaglenni a all ddarogan sut y gall afiechydon marwol ymledu, neu sut mae pobl yn debygol o ymateb mewn trychineb.  

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Dr Farhaan Wali yn ennill "Athro/Athrawes Newydd y Flwyddyn" yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bango

Enillodd Dr Farhaan Wali wobr "Athro/Athrawes Newydd y Flwyddyn" yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor. Mae Farhaan yn dysgu israddedigion a myfyrwyr ôl-radd. Mae'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yn cael eu cynnal gan Undeb y Myfyrwyr ar y cyd â'r Brifysgol ac yn cydnabod ymroddiad ac ymrwymiad staff dysgu a staff cefnogi Bangor. Myfyrwyr sy'n cynnig yr enwebiadau ar gyfer yr holl wobrau.  Mae Farhaan yn cyfrannu at draddodiad yr Ysgol o ragoriaeth mewn dysgu ac ymroddiad i brofiad myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Myfyrwyr Busnes yn mynd i'r afael â phroblemau gwastraff Bangor drwy Ymgyrch Swynwr Sbwriel Bangor

Mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn datblygu ymgyrch diwedd tymor i leihau problemau gwastraff ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Yr Adran Gymraeg ym Mangor

Adran gyfeillgar a chroesawgar dros ben yw’r adran Gymraeg ym Mangor. Wedi’i llenwi gyda staff anhygoel, y maent yn gwneud ymdrech ardderchog i wneud yn siwr bod pawb yn teimlo’n gartrefol wrth iddyn nhw symud i Fangor. Y mae gan yr adran feysydd eang rhyngddynt yn ymestyn o Lenyddiaeth yr Oesoedd Canol hyd at Weithdai Cynganeddu – mae ‘na fodiwl ar gyfer pawb.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Dathlu Cyflogadwyedd Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu eu Cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol tra yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2014

Tîm futsal Prifysgol Bangor yn cael eu dyrchafu i’r Brif Gynghrair

Capiwyd tîm Futsal Prifysgol Bangor flwyddyn hynod o Bêl-droed/Futsal wrth iddynt ddod yn dîm cyntaf o’r Brifysgol  i gael eu dyrchafu i brif gynghrair Prifysgolion Prydain er cof diweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2014

Interniaeth i Llyr

Llongyfarchiadau mawr i Llyr Titus Hughes, myfyriwr ym mlwyddyn olaf ei radd yn y Gymraeg, am ennill interniaeth yn Ysgol y Gymraeg. Mae’r interniaeth yn rhan o raglen arbennig sydd wedi ei sefydlu gan Brifysgol Bangor i roi sgiliau byd gwaith i fyfyrwyr is-raddedig.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2014

Ysgoloriaethau Teithio y Cwmni Lifrai Cymraeg ym maes Cyfraith Eiddo Deallusol

On 8th May 2014, Bangor Law School welcomed members of the Welsh Livery Company. The Master of the Livery Company, Mr Windsor Coles, and Mr Andrew Richards were here to award Professor Eric Sunderland Scholarships to two of the Law School’s PhD candidates.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Dull gwell o fonitro dolffin afon Ganges yn cael ei ddatgelu gan fyfyrwraig Prifysgol Bangor

Mae astudiaeth newydd (7 Mai) yn dangos dull o wella’r modd y caiff dolffin afon Ganges – anifail mewn perygl – ei fonitro; mae’r anifail hwn yn un o bedair yn unig o rywogaethau morfilaidd dŵr croyw sy’n dal i oroesi ers i ddolffin Afon Yangtze ddiflannu yn 2007.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2014

VINTAGE 2014

Ar noson olaf mis Ebrill daeth holl fyfyrwyr y drydedd flwyddyn, a darlithwyr Ysgol y Gymraeg, ynghyd mewn cinio ffarwel ym mwyty Dylan’s ym Mhorthaethwy.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2014

Dychweliad buddugoliaethus i gystadleuaeth Telders i Fangor

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Ysgol y Gyfraith, Bangor yn dathlu llwyddiant mewn cystadleuaeth ffug-lys fyd-enwog.

Y llynedd, daeth tîm o Fangor y cyntaf erioed i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Ffug-Lys Cyfraith Ryngwladol Telders, gan orffen yn safle 17 yn gyffredinol. Bu i dîm eleni lwyddo i fynd un cam ymhellach gan orffen yn safle 16.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2014

Mis o lwyddiant i Hanes

Gwahoddwyd tri aelod staff o’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg i fynychu Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor ar Ebrill 30ain yn Neuadd PJ, gan eu bod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dau o’r prif gategorïau.  

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2014

Llwyddiant cyflogaeth i gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr blwyddyn derfynol

Llongyfarchiadau i ddau o’n cyn-fyfyrwyr a ddwy myfyrwraig trydedd flwyddyn sydd wedi cael cynigion cyflogaeth yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014

Partneriaeth Linenhall yn creu’r cyfnodau disgybledd byr cyntaf

Mae dau fyfyriwr israddedig ymysg y cyntaf i gael budd o’r bartneriaeth sy’n datblygu rhwng Ysgol y Gyfraith, Bangor a Siambrau Linenhall, a hwythau wedi sicrhau cyfnodau disgybledd byr gyda’r Siambrau Bargyfreithwyr o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014

12 Mai 2014 - DIWRNOD RHYNGWLADOL NYRSYS

Bore Coffi a Stondin lyfrau ail-law
Dydd Llun, Mai y 12, 2014 am 10.30 yb- Cyntedd Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Fron Heulog
Elw tuag at Prosiect Quthing
Croeso i bawb!

Seminar: Hyrwyddo Iechyd Mamau yn Lesotho

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2014

Myfyrwyr wedi'u dewis i gystadlu yng nghystadleuaeth TestTown y DU

Mae tîm o fyfyrwyr yn dathlu'r ar ôl cael eu dewis i gymryd rhan yn y gystadleuaeth TestTown 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2014

Mae Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cyrraedd terfynol yn Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru

Dewiswyd Dian Yu, sy'n chwarae'r Guzheng, y sither Tsieineaidd, gan banel o feirniaid rhyngwladol enwog i fod yn un o'r chwe chystadleuydd yn rownd derfynol y gystadleuaeth Cerddoriaeth Byd yn yr Ŵyl Delynau Ryngwladol 2014 a gynhaliwyd yng Ngharenarfon yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2014

Her Dr Zigs i Menter drwy Ddylunio

Cafwyd penllanw Menter drwy Ddylunio 2014 yr wythnos ddiwethaf gyda thimau o fyfyrwyr yn cyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid a chynulleidfa o wahoddedigion.  Gosodwyd yr her - sef dylunio deunydd pecynnu newydd i'w teganau anghyffredin  - gan Dr Zigs Extraordinary Bubbles, cwmni cynhyrchu teganau o Ogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

Sam yn paratoi at gystadleuaeth quidditch yng Nghanada

Bydd myfyriwr o Fangor yn teithio i Ganada yn ystod yr haf er mwyn cymryd rhan mewn cystadleuaeth quidditch fyd-eang.

Mae Sam Davies, sydd yn fyfyriwr Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor, yn edrych ymlaen yn fawr at gael bod yn rhan o gamp sy’n gysylltiedig â nofelau a ffilmiau Harry Potter.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

Prifysgol Bangor yn Gwobrwyo Arweinwyr Cyfoed y Flwyddyn 2014

Mae Victoria Allen a Joe Barnett  wedi’u henwi’n enillwyr gwobr Arweinwyr Cyfoed y Flwyddyn 2014 ym Mhrifysgol Bangor, i gydnabod y gefnogaeth wych maent wedi’i rhoi i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2014