Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mai 2017

Cyn-fyfyriwr entrepreneuraidd yn cyrraedd rownd cynderfynol rhanbarthol Santander

Mae cyn-fyfyriwr doethuriaeth ac entrepreneur o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd gynderfynol ranbarthol Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander 2017.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2017

Dylunwyr blaenllaw yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Dylunio Cynnyrch Bangor

Bydd Cynhadledd Dylunio Cynnyrch arloesol ar 7 Mehefin, yn tynnu ynghyd ym Mhrifysgol Bangor rai o'r arweinwyr a'r meddylwyr gorau ym maes Dylunio a Chynhyrchu.

Un o'r rhai a fydd yn siarad yn y Gynhadledd, sydd yn cael ei threfnu gan yr Ysgol Addysg, yw’r peiriannydd dylunio cynnyrch, Jude Pullen, sydd wedi ennill gwobrau am ei waith ac yn adnabyddus am fod yn rhan o gyfres y BBC 'The Big Life Fix'.  Siaradwr arall fydd Fred Manson o gwmni rhyngwladol Thomas Hetherwicks. Yn rhannu eu profiadau yn y gynhadledd, y drydedd i’w chynnal yn y Brifysgol, fydd Ed Beardsley a Hugh Smith, sydd wedi graddio mewn dylunio o Brifysgol Bangor ac sy'n gweithio bellach yn y diwydiant.  Daw'r gynhadledd i ben gydag agoriad swyddogol y Sioe Raddio, a fydd yn dangos gwaith myfyrwyr dylunio presennol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2017

Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2017/18

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2017/18.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2017

Efrydiaeth PhD mewn Seicoleg Chwaraeon

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD lawn-amser dair blynedd a gyllidir gan yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor.  Goruchwylir yr ymgeisydd llwyddiannus gan Dr James Hardy (cyd-oruchwylir gan Dr Ross Roberts a'r Athro Tim Woodman) o'r Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elit (IPEP).  

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2017

Ymweliad Myfyrwyr â Berlin

Bu criw o fyfyrwyr Gwyddorau Cymdeithas ar daith gyffrous i Berlin yn ystod wythnos gyntaf gwyliau'r Pasg ym mis Ebrill. Aeth trideg o fyfyrwyr a thri aelod staff i brifddinas yr Almaen ar y daith dramor gyntaf  i'w threfnu ar y cyd rhwng yr Ysgol a'r Gymdeithas Gwyddorau Cymdeithas ers rhai blynyddoedd. Roedd y syniad i gynnal y daith yn gysylltiedig yn wreiddiol â dathliadau pen-blwydd yr Ysgol yn 50 y llynedd. Berlin oedd dewis cyntaf y myfyrwyr oherwydd ei hatyniadau hanesyddol, diwylliannol a chymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2017

Hanes Anhygoel Cyn-Fyfyriwr Prifysgol Bangor yn Cerdded Hyd a Lled Cymru i Godi Arian at Elusen

Ar Gorffennaf 26ain 2016, fe adawodd Tom Davies, cyn-fyfyrwir Prifysgol Bangor, ei gartref yn Llanandras. Naw wythnos yn ddiweddarach fe gyrhaeddodd yn ôl adref ar ôl cerdded 1,100 milltir ar hyd perimedr Cymru, gan godi £6,700 i Gymdeithas Alzheimer’s.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2017

Myfyrwyr Bangor yn Cyhoeddi Llyfrau Newydd

Mae'n bleser gan Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor gyhoeddi dyddiad cyhoeddi dau ddetholiad, Blue Pencils a SCSM’s Media Medley. Mae pedwar myfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ers pedwar mis i gynhyrchu a chyhoeddi detholiad o weithiau ffuglen byr, gwreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2017

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2017

Cynhaliwyd y chweched seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2017

'Hei Pync, Sortia dy Jync' – ymgyrch ddiwedd tymor i waredu gwastraff

Mae Prifysgol Bangor ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth dros wythnosau olaf y tymor â Chyngor Gwynedd er mwyn lleihau sbwriel ar y strydoedd yn y rhannau hynny o’r ddinas ble mae myfyrwyr yn byw gyda'r ymgyrch 'Hei Pync, Sortia dy Jync'.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2017

Catherine yn derbyn gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn

Mae Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor wedi cael eu llongyfarch a diolchwyd iddynt am y gwaith allweddol y maent wedi ei wneud yn cefnogi eu cyd-fyfyrwyr.

Gan Brifysgol Bangor y mae un o’r Cynlluniau Arweinwyr Cyfoed hynaf a mwyaf ymysg prifysgolion Prydain. Mae'r 'Arweinwyr Cyfoed' hyfforddedig yn chwarae rhan allweddol mewn cynorthwyo myfyrwyr newydd i ddod i ddygymod â bywyd prifysgol. Maent yn eu helpu gyda materion ymarferol megis symud i mewn a chanfod eu ffordd o amgylch y brifysgol,  yn ogystal â’u cynorthwyo i ymaddasu i fywyd prifysgol a'u cyfeirio at wybodaeth a chefnogaeth bellach pan fo'r angen.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2017

Swydd Athro newydd yn ymgorffori’r gweithio ar y cyd sydd rhwng Prifysgol a Bwrdd Iechyd

Mae Debbie Roberts yn teimlo ei bod mewn sefyllfa dda i gael effaith ar addysg nyrsio, ac i ddylanwadu ar ofal cleifion, wedi iddi dderbyn Cadair Astudiaethau Nyrsio Sylfaenol (Foundation of Nursing Studies/ FoNS) mewn Dysgu Practis (Practice Learning), yn Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2017

Myfyrwyr Bangor yn cynrychioli Prifysgolion Cymru mewn cystadleuaeth chwaraeon cenedlaethol

Dewiswyd deg myfyrwraig o Brifysgol Bangor i gynrychioli timau prifysgolion Cymru yng nghystadleuaeth y Gwledydd Cartref yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2017