Blas rhyngwladol i seithfed Ysgol Haf Visceral Mind

Unwaith eto, daeth nifer fawr o ymgeiswyr cymwys a blaengar iawn o bob rhan o'r byd i lenwi'r 50 lle a oedd ar gael yn Ysgol Haf Visceral Mind, a gynhaliwyd yn yr Ysgol Seicoleg ym Mangor ym mis Medi. Mae’r ysgol haf, sydd yn awr yn ei seithfed flwyddyn, yn parhau i fod yn boblogaidd ymysg ymchwilwyr ifanc uchelgeisiol sy’n awyddus i gyfranogi yn arbenigedd byd-enwog Ysgol Seicoleg Bangor ym maes niwrowyddoniaeth wybyddol. Sefydlwyd gyda chefnogaeth sefydliad James S McDonnell a chynhelir yn awr gyda chefnogaeth Ysgol Seicoleg Bangor. Prif amcan y cwrs yw unioni’r prinder o wybodaeth niwroanatomegol a geir ymysg niwrowyddonwyr ifainc, a rhoi'r cyfle i fyfyrwyr weithio'n uniongyrchol gyda sbesimenau o'r ymennydd dynol.

Meddai cyfarwyddwr y cwrs yr Athro Oliver Turnbull: “Dyma'r seithfed tro i ni gynnal Ysgol Haf Visceral Mind sy'n dod â nifer o academyddion rhagorol i Fangor i astudio niwroanatomeg. Nid yn unig y mae rhannu'r wybodaeth hon yn lledaenu gallu gwyddonol, ond mae hefyd yn rhoi rhagoriaeth ymchwil yr Ysgol Seicoleg (a Phrifysgol Bangor) ar y map.”

Yn ogystal â chyfraniadau o nifer o gyfadrannau Bangor (yn cynnwys sylfaenydd Visceral Mind ac Athro Emeritws Bangor Bob Rafal), ymunwyd yr Athro Turnbull gan academyddion gwadd sef Dr Alan Watson (Prifysgol Caerdydd), Dr Nils Muhlert (Prifysgol Aberystwyth) a Dr Michel Thiebaut de Schotten (L'Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière, Paris), a Dr C. Harker Rhodes, MD, PhD, Sefydliad Cenedlaethol Iechyd Meddwl (UD).

Yn y cwrs dysgir niwroanatomeg swyddogaethol yr ymennydd dynol trwy arddangosiadau o effeithiau anafiadau i’r ymennydd mewn cleifion niwrolegol, a chyfuno’r arsylwadau hyn â gwaith mewn labordai niwroddelweddu a niwroanatomeg. Roedd y rhaglen yn cynnwys sesiynau anatomeg ymarferol ar yr ymennydd, cynadleddau achos ar gleifion, darlithoedd/cyflwyniadau yn cynnwys arddangos yr ymennydd, yr ymennydd ar ffurf 3D a dulliau dyrannu arbennig.

“Mae Visceral Mind wedi bod yn brofiad unigryw ac ysbrydoledig i mi. Roedd cael y posibilrwydd o weld yr ymennydd, ei gyffwrdd, ei symud yn ei anatomi, a gweld cleifion clinigol wedi fy helpu i ddysgu am niwroanatomeg a chael dealltwriaeth ohoni. Roeddwn yn gwerthfawrogi'r dosbarthiadau lluniadu hefyd." (Sara Basso Moro, Prifysgol Padova, Yr Eidal)

Dros y 7 blynedd ddiwethaf mae’r cwrs hwn wedi denu myfyrwyr o nifer o wledydd o bob cwr o'r byd yn cynnwys Malaysia, yr Ariannin, Ciwba, yr Eidal, Ffrainc, Sbaen, Lithuania, De Affrica, Singapore, Canada, Israel, yr Almaen, yr Iseldiroedd a'r Weriniaeth Slofac gyda myfyrwyr o wledydd sy’n datblygu’n cael blaenoriaeth o ran sicrhau lle. Mae hyn wedi galluogi graddedigion y rhaglen i ddysgu am dechnegau ymchwil a gwybodaeth arloesol a ddatblygwyd ym Mangor a mynd â nhw yn ôl i’w gwledydd i gefnogi ymchwil yn y meysydd niwrolegol allweddol hyn ledled y byd. Roeddem yn arbennig o falch bod Dr Tsee Leng Choy o'r Ysgol Seicoleg fawr ym Mhrifysgol HELP yn Kuala Lumpur wedi gallu dod ar y cwrs, gan ddyfnhau'r berthynas rhwng yr adrannau sydd eisoes â chytundebau cymalau mewn lle.

"Roedd Visceral Minds yn gwrs bythgofiadwy! Roedd gafael mewn ymennydd go iawn, ei ddyrannu a cheisiocael hyd i'r strwythurau i gyd mor ddiddorol! Gan fod y cwrs yn un mor rhyngwladol roedd hefyd yn gyfle rhagorol i rannu'r profiad o weld yr hyn y mae pobl yn ei wneud ym mhob rhan o'r byd!" (Margarita Blazevica, Prifysgol Hull).

Mae'r ysgol eisoes yn edrych ymlaen at drefnu'r wythfed Ysgol Haf Visceral Mind yn 2017. Os hoffech gael eich cynnwys ar restr bostio â blaenoriaeth ar gyfer 2017 anfonwch e-bost at visceralmind@bangor.ac.uk.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2016