Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru (C3W)

Yn ddiweddar bu Sophie Wilmes o Ysgol Gwyddorau’r Eigion, myfyrwraig PhD blwyddyn gyntaf gydag HPC Cymru, yn bresennol mewn gweithdy yn trafod y defnydd o Gyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) mewn rhaglenni modelu llanwau, a gynhaliwyd yng nghartref urddasol y Gymdeithas Frenhinol.

“Mae pob model yn anghywir yn ei hanfod, ond mae rhai'n ddefnyddiol”.  Felly dywedodd un unigolyn adnabyddus sydd wedi modelu system y ddaear, a dyma oedd thema gyson y gweithdy.  

Er bod modelau llanwau’n anghywir, ar y cyfan mae rhagfynegiadau ar sail y modelau hyn yn fwy cywir na mathau eraill o fodelau gan fod y llanw’n un o'r rhannau hawsaf eu rhagfynegi yn system y ddaear.  Pe na bai hyn yn wir, byddai tablau llanwau'r un mor bell ohoni â rhagolygon y tywydd.

Ymysg pethau eraill, mae rhagfynegiadau o lifogydd arfordirol a mesur cyfradd doddi Llen Ia'r Ynys Las yn dibynnu ar gywiriadau llanwau, ac mae modelau llanwau’n hanfodol bwysig ar gyfer asesu adnoddau ynni'r llanw, manteisio i’r eithaf ar osodiadau pŵer y llanw a rhagfynegi effaith cynlluniau pŵer y llanw.  Y rhaglenni hyn – a’r systemau HPC oedd eu hangen i redeg y modelau – oedd canolbwynt y gweithdy a fydd yn arwain at geisiadau am gyllid yn y dyfodol agos.

Eglurodd Sophie Wilmes y rhyngweithiadau rhwng llanwau a llenni ia i’r 25 o wyddonwyr o Awstralia, Japan a’r Deyrnas Unedig. Mae grŵp y Deyrnas Unedig yn cynnwys ymchwilwyr o Goleg Imperial, Llundain, ac o Ysgol Gwyddorau'r Eigion Prifysgol Bangor.  

Cyllidwyd y Gweithdy gan Weinyddiaeth Economi, Masnach a Diwydiant Japan trwy gyfrwng Labordai Ewrop Fujitsu, ac fe’i trefnwyd gan Gonsortiwm Newid Hinsawdd Cymru (C3W).  

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2012