Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dod â Gwyddorau Cymdeithas yn fyw ym Mangor

Cafodd disgyblion chweched dosbarth o bob cwr o Ogledd Cymru gyfle i elwa ar gyflwyniad cynhwysfawr i wyddorau cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor.

Daeth dros 100 o ddisgyblion i Ddiwrnod Gwŷl yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar ddydd Mercher, 9 Tachwedd, lle cawsant eu harwain gan staff a myfyrwyr Bangor drwy gyfres o sesiynau rhyngweithiol ym meysydd cymdeithaseg, troseddeg a gofal iechyd a chymdeithasol.Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Martina Feilzer, yn croesawu disgyblion i'r digwyddiadPennaeth yr Ysgol, yr Athro Martina Feilzer, yn croesawu disgyblion i'r digwyddiad

Nod yr achlysur oedd cyflwyno'r disgyblion i'r ymchwil ddiweddaraf sy'n siapio'r disgyblaethau hyn, a hyd yn oed eu hannog i gyfrannu eu hunain at astudiaethau cyfredol.

Er bod athrawon fel arfer wrth gwrs yn gofyn iddynt roi eu ffonau clyfar i ffwrdd, cafodd  defnyddio ffonau symudol ei gymell yma, ac roedd y defnydd o'r Gymraeg ar draws llwyfannau digidol yn un o'r pynciau a archwiliwyd.

Roedd plismona cudd, troseddu gwledig, anghydraddoldeb cyfoeth a gwahaniaethu yn rhai o'r pynciau dan ystyriaeth, gyda gweithgareddau grŵp wedi'u cynllunio i feithrin sgiliau ymchwil a chyflwyno’r disgyblion ynghyd â dadansoddi data.

Dywedodd Pennaeth yr Ysgol, Yr Athro Martina Feilzer: "Roeddem eisiau defnyddio'r diwrnod hwn i ddod ag ymchwil i'r gwyddorau cymdeithas yn fyw, ac i ddangos i bobl ifanc yr hyn rydym yn ei wneud, sut mae'n berthnasol iddynt, a sut y gallant gyflwyno gwaith ymchwil i'w hastudiaethau eu hunain.

"Roedd yn ddiwrnod hwyliog o gymryd rhan mewn ymchwil gwyddorau cymdeithas a dysgu amdani."

Cafodd ei noddi gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), ac roedd yn un o dri digwyddiad a gynhaliwyd gan Brifysgol Bangor fel rhan o Ŵyl Gwyddorau Cymdeithas yr ESRC trwy Brydain.

Roedd y ddau arall yn cynnwys cystadleuaeth ffotograffiaeth a barddoniaeth ar thema 'Safbwyntiau' oedd yn agored i unrhyw un dros 18 mlwydd oed; a chynhadledd chweched dosbarth oedd yn canolbwyntio ar agweddau'n cynnwys bwyd, ynni, teuluoedd, plant a phobl ifanc, tai ac addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2016