Dyfarnu PhD i Ymchwilydd 'Newid Wyneb Tlodi Bwyd'

Dr David BeckDr David BeckGadawodd David Beck yr ysgol yn 1999 gydag ychydig iawn o gymwysterau. Bu'n gweithio fel dyn llefrith a gosodwr brics yn ardal Bolton am 10 mlynedd tan, ynghyd â'i wraig a'i chwech o blant, symudodd i Fangor i astudio ar gyfer ei radd gyntaf. Heddiw, dyfarnwyd PhD mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol i David gan Brifysgol Bangor.

Astudiodd David ei radd israddedig mewn Daearyddiaeth Ddynol, gan ddechrau ymddiddori yn ngallu pobl i gael gafael ar fwydydd iach. Drwy symud drosodd i'r Gwyddorau Cymdeithasol ar gyfer ei radd Meistr, datblygodd ddiddordeb yn mhroblem gynyddol tlodi bwyd, a pham fod pobl yn dechrau defnyddio'r banc bwyd lleol.

Ar ôl cwblhau ei radd Meistr, cafodd David y cyfle drwy fwrsariaeth ffioedd dysgu i barhau â'i waith drwy astudio am radd PhD, gan edrych unwaith eto ar gynnydd banciau bwyd ac, yn bwysicach, sut a pham y mae pobl yn eu defnyddio.

Yn ystod ei astudiaethau, mae David wedi rhoi tystiolaeth arbenigol i wahanol bwyllgorau seneddol yn cynnwys pwyllgor Llywodraeth Cymru ar ddelio â thlodi yng Nghymru a'r Ymchwiliad Seneddol Trawsbleidiol i Newyn yn y DU.

David yn derbyn Medal Efydd Cwmni’r Brethynwyr : O'r chwith: Dr Hefin Gwilym, Dr David Beck, Yr Athro Carol TullyDavid yn derbyn Medal Efydd Cwmni’r Brethynwyr : O'r chwith: Dr Hefin Gwilym, Dr David Beck, Yr Athro Carol TullyYm mis Gorffennaf, dyfarnwyd Medal Efydd Cwmni’r Brethynwyr i David am ei waith eithriadol fel myfyriwr ôl-raddedig.

Dywedodd David: "Dechreuodd fy ymchwil i'r nifer cynyddol o fanciau bwyd ar draws Cymru o ganlyniad uniongyrchol i fy amser yn gwirfoddoli gyda banc bwyd yr Eglwys Gadeiriol ym Mangor. Wrth wrando ar straeon y bobl sydd wedi cael eu gadael ar ôl o ganlyniad i’r toriadau mewn nawdd cymdeithasol, roeddwn yn teimlo'n wirioneddol ostyngedig gyda'u disgrifiadau o'r amgylchiadau sydd wedi arwain at eu tlodi bwyd.

"Fel llawer o fyfyrwyr, roedd cyllid wastad yn broblem. Doedd yr astudiaeth hon, er ei bod yn dod o dan y bwrsari ar gyfer ffioedd dysgu, ddim yn cynnwys cymorth ariannol, felly, yr oedd yn rhaid imi weithio'n llawn amser mewn pedair swydd wahanol. Ar rai adegau, mae fy ymchwil wedi cael ei brofi’n uniongyrchol gan fy nheulu, gan i ninnau hefyd gydnabod y mater hwn yn ein tŷ ein hunain, wrth inni ymdrechu ar incwm isel.

"Ar ôl pum mlynedd o astudio llawn-amser heb gymorth ariannol, mae'n deimlad gwych i fod wedi gorffen y PhD o'r diwedd.

“Hoffwn ddatblygu fy ymchwil i dlodi bwyd, ac edrych ar y ffactorau sy'n sbarduno problemau sy’n ymwneud â thlodi bwyd, a'r heriau posibl sy'n ein hwynebu wrth symud ymlaen, yn enwedig gyda chredyd cynhwysol a chostau bwyd cynyddol ar ôl BREXIT. Rwy'n mwynhau dysgu yn y Brifysgol a buaswn wrth fy modd yn parhau â'r addysgu a'r ymchwil."

Dywedodd Dr Hefin Gwilym, Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol, Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol, goruchwyliwr PhD David:

"Mae David wedi gwneud cyfraniad enfawr at ddeall tlodi bwyd yng Nghymru, yn enwedig y cynnydd mewn banciau bwyd elusennol y mae wedi'u mapio rhwng 1997 a 2015 ar gyfer ei PhD. Mae wedi rhoi tystiolaeth arbenigol i bwyllgorau Cynulliad Cymru a Senedd y DU. Disgrifiwyd gwaith David gan arholwr allanol, yr Athro Jon May o Brifysgol Queen Mary yn Llundain, yn 'wych'."

Straeon perthnasol:
Myfyriwr doethuriaeth yn mynychu lansiad adroddiad seneddol ar newyn
Aelod Seneddol yn canmol Prifysgol Bangor am ei gwaith arloesol ar Fanciau Bwyd
Rhoi tlodi o dan y chwyddwydr
Banciau Bwyd ar gynnydd yng Nghymru
Dyfarnu medalau Cwmni'r Brethynwyr i fyfyrwyr Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2018