Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Efrydiaeth PhD mewn Seicoleg Chwaraeon

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD lawn-amser dair blynedd a gyllidir gan yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor.  Goruchwylir yr ymgeisydd llwyddiannus gan Dr James Hardy (cyd-oruchwylir gan Dr Ross Roberts a'r Athro Tim Woodman) o'r Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elit (IPEP).  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymchwilio i effaith seicoleg grwpiau/timau.  Yn fwy penodol, bydd PhD yr ymgeisydd llwyddiannus yn canolbwyntio ar bersonoliaeth yng nghyd-destun timau perfformiad uchel.  

Bydd yr efrydiaeth yn cynnwys ffioedd cofrestru yn y DU/UE, ynghyd â thâl cynnal o £12,000 y flwyddyn, a delir yn chwarterol, a £2,000 y flwyddyn, a delir yn fisol, yn gyfnewid am gyfraniad o 100 awr y flwyddyn i weithgareddau'r Ysgol.   

Cwmpas y Project

Am beth rydym yn chwilio? 

Rydym yn chwilio am ymgeisydd penderfynol, brwdfrydig gyda diddordeb mawr mewn personoliaeth ac/neu ddeinameg grŵp ac sy'n mwynhau gweithio gyda meddylwyr critigol brwdfrydig.   Hefyd rhaid i'r myfyriwr allu gweithio fel rhan o dîm ond ar yr un pryd rhaid iddynt allu gweithio'n gyfforddus ar eu pen eu hun.  Rhaid i'r myfyriwr fod yn ymwybodol o heriau gwneud ymchwil mewn sefyllfa naturiolaidd a labordy.   

Fel rheol bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus radd Meistr neu, mewn achosion eithriadol, Radd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, mewn seicoleg neu bwnc yn ymwneud â gwyddor chwaraeon, ymarfer neu iechyd.  Byddant yn gallu  gweithio'n annibynnol gyda chefnogaeth gan oruchwyliwr a chyda brwdfrydedd i gyfrannu at ymchwil ac ymarfer cyffrous. 

Pam astudio ym Mangor?

Mae'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, sy'n rhan o'r Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, wedi bod yn darparu cyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig o ansawdd uchel er 1978. Cafodd ein hymchwil ei gosod yn safle rhif 7 yn y Deyrnas Unedig yn ôl asesiad cenedlaethol o ansawdd ymchwil (REF) a gyhoeddwyd yn 2014 (Times Higher Education, 18 Rhagfyr 2014). 
Mae gan yr adran labordai ffisioleg/seicoleg gyda'r offer diweddaraf yn cynnwys ystafell gyfweld, labordai cyfrifiadurol rheolaeth echddygol, labordy seicoffisioleg ac offer EEG.  Mae'r Ysgol mewn safle hwylus ar gyfer cyfleusterau lleol ac yn edrych dros harddwch Afon Menai.   

Strwythur y Rhaglen

Tair blynedd yn llawn-amser yw'r cyfnod cofrestru arferol ar gyfer PhD.  Yn ystod y flwyddyn gyntaf o astudio, bydd myfyrwyr fel rheol yn cymryd ein modiwl MSc Sgiliau Ymchwil (20 credyd). 

Bydd y flwyddyn gofrestru gyntaf yn amodol.   Dan arweiniad y pwyllgor goruchwylio, bydd angen i'r myfyriwr ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o lenyddiaeth yn ymwneud â phersonoliaeth a dynameg grŵp.   Bydd yn gwneud hyn trwy gyfuniad o weithdai a thrafod llenyddiaeth wyddonol gydag academyddion a chydweithwyr eraill.  Hefyd dysgir iddo/iddi dechnegau uwch i ddadansoddi data.  Yn ystod y flwyddyn gofrestru gyntaf, bydd y myfyriwr hefyd yn cwblhau astudiaeth beilot yn arwain at gyflwyno cynnig ymchwil.   Bydd symud ymlaen at gofrestru'n llawn ym Mlwyddyn Dau yn amodol ar gynnydd boddhaol, cwblhau'r Rhaglen i Raddedigion a chymeradwyo cynnig ymchwil gan Bwyllgor Thesis y myfyriwr a Bwrdd Astudiaethau'r Ysgol.  Yn ystod dwy flynedd arall yr efrydiaeth, bydd gofyn i'r myfyriwr ddatblygu'r cynnig gwreiddiol yn broject PhD a'i gwblhau. 

Cymhwysedd

Mae cymhwysedd yn dibynnu ar eich gallu i gofrestru fel myfyriwr cartref/UE. 

Ymholiadau

Cysylltwch â Dr James Hardy os oes gennych unrhyw ymholiadau ac i gael manylion pellach: 

Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor, 
E-bost: j.t.hardy@bangor.ac.uk
Ffôn: (+44) 01248 383493 

I gael rhagor o fanylion am hyfforddiant ymchwil yn yr Ysgol, edrychwch ar ein Canllawiau a’n Cod Ymddygiad Hyfforddiant Ymchwil: 

http://www.bangor.ac.uk/~pes004/postgrad/guidelines.htm

Sut i wneud cais 

Os ydych yn cwrdd â'r meini prawf uchod ac os ydych yn dymuno gwneud cais am yr efrydiaeth, dylech anfon CV, llythyr cyflwyno a dau eirda.  Disgwylir cynnig ymchwil dwy dudalen hefyd a dylech roi amlinelliad o Ragarweiniad, Dull a materion Dadansoddi Data. 

Dylai'r llythyr egluro'n fanwl sut mae eich cymwysterau, eich profiad a'ch diddordebau ymchwil yn eich gwneud yn ymgeisydd addas i'r swydd hon. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ffurfiol fydd dydd Gwener, 23 Mehefin 2017  a bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer ddod i gyfweliad ddydd Mercher, 5 Gorffennaf 2017. 

Y Drefn Gyfweld

Yna bydd rhaid i'r ymgeiswyr llwyddiannus lenwi ffurflen gais ar-lein y brifysgol:   

http://www.bangor.ac.uk/courses/postgrad/research/apply_research.php.en 

Ni fydd ceisiadau aflwyddiannus yn cael eu cydnabod. 

Meini Prawf Dewis

Cymwysterau/Hyfforddiant   

Hanfodol 

 • Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn seicoleg, chwaraeon, ymarfer neu radd gwyddor iechyd berthnasol arall neu radd Meistr mewn un o'r pynciau hyn. 

Dymunol 

 • BPS Cam 1 neu Achrediad BASES  

Profiad/Gwybodaeth   

Hanfodol 

 • Profiad o gynnal projectau ymchwil perthnasol; 
 • Profiad o reoli a dadansoddi data'n effeithiol. 

Dymunol 

 • Profiad llwyddiannus o ledaenu canfyddiadau i gynulleidfaoedd o wyddonwyr a lleygwyr; 
 • Cefndir ymchwil mewn maes perthnasol; 
 • Profiad o ddatblygu protocolau ymchwil a chwblhau cynigion moesegol. 

Sgiliau/Galluoedd   

Hanfodol 

 • Gallu gweithio’n hyblyg; 
 • Sgiliau rhyngbersonol rhagorol; 
 • Gallu blaenoriaethu baich gwaith a chadw at derfynau amser; 
 • Sgiliau da ar lafar ac ar bapur; 
 • Sgiliau cyfrifiadurol da, yn cynnwys MS Office, PowerPoint a phecynnau dadansoddi ystadegol; 
 • Gallu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm. 

Dymunol 

 • Sgiliau cadarn o ran rheoli project; 
 • Sgiliau dadansoddol da, gallu dadansoddi data rhifyddol a chyflwyno canlyniadau'n briodol; 
 • Unrhyw sgiliau /galluoedd eraill sy’n berthnasol i’r dyletswyddau a’r cyfrifoldebau 

Arall   

Hanfodol 

 • Trwydded yrru; 
 • Gallu cyflawni tasgau'n ymwneud â symud a chodi pethau. 

Dymunol 

 • Ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud â chyfrinachedd a diogelu data; 
 • Mae medru'r Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol i'r swydd.   

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2017