Gweithdy Drama i fagu hyder a medrau cyflwyno mewn Llys

Cafodd israddedigion Blwyddyn 1 mewn Medrau Cyfreithiol ddarlith ychydig yn wahanol i’r arfer, wrth i Gwmni Theatr ‘Just Some’ ymweld ag Ysgol y Gyfraith, Bangor, er mwyn cyflwyno rhai gweithdai arbenigol mewn magu hyder a medrau cyflwyno.  

Trefnwyd y sesiwn gan y tîm Medrau Cyfreithiol fel rhan o baratoad y myfyrwyr ar gyfer eu hasesiad olaf mewn medrau cyflwyno yng nghyswllt cyfraith Jake Urry o Gwmni Theatr ‘Just Some’ yn helpu’r myfyrwyr i weithio ar eu tafliad llais.Jake Urry o Gwmni Theatr ‘Just Some’ yn helpu’r myfyrwyr i weithio ar eu tafliad llais.gyhoeddus – adolygiad barnwrol. Efelychiad ar brawf ffug yw ffug lys barn, lle mae myfyrwyr yn gweithio mewn timau o rhwng pedwar a chwech er mwyn dewis tystiolaeth berthnasol a pharatoi cyflwyniadau llafar yng nghyswllt senario ffug. Yna, mae holl staff Ysgol y Gyfraith, sy’n cyflawni swyddogaeth barnwyr, yn pwyso a mesur y dystiolaeth hon.

Cyflwynwyd y sesiynau gan yr actorion Peter Stone a Jake Urry o Gwmni Theatr ‘Just Some’. “Fel cwmni theatr, rydym wedi cael bod gan actorion llwyfan lawer o fedrau y gallant eu trosglwyddo i sefyllfa ffug lys barn”, eglurodd Jake, “mae taflu llais, osgo, ynganiad ac ystumiau’r corff i gyd yn gydrannau y mae angen i siaradwyr fod yn ymwybodol ohonynt er mwyn cael effaith, a hynny a barodd inni lunio gweithdy sy’n ymdrin â’r medrau hyn a esgeulusir yn aml.”

Yn yr asesiad ar fedrau cyflwyno yng nghyswllt cyfraith gyhoeddus – adolygiad barnwrol, bydd myfyrwyr yn archwilio a gwrthod dadleuon ei gilydd yng nghyswllt egwyddorion cyfreithiol allweddol sy’n gysylltiedig â chyflwyno hawliad ar gyfer adolygiad barnwrol. Fel rhan o’r asesiad hwn, asesir myfyrwyr ar eu proffesiynoldeb, eu moesau yn y llys ac ar fframwaith eu cyflwyniad. Addaswyd y gweithdai drama hyn yn benodol gan Gwmni Theatr ‘Just Some’ er mwyn sicrhau bod y sesiynau yn bendant yn berthnasol i fedrau dadlau mewn ffug lys barn. Gan roi sylwadau ar y sesiwn, dywedodd Stephen Clear, Cydlynydd Medrau Dadlau: “roedd y sesiynau’n rhyngweithiol iawn; ynddynt, bu’r myfyrwyr yn cymryd rhan weithredol mewn tasgau magu hyder a wnaeth iddynt feddwl yn ofalus am eu medrau cyflwyno. Er enghraifft, mae osgo, iaith y corff a thafliad llais yn nodweddion hanfodol o ran cyflwyno dadl hyderus a chydlynol mewn ffug lys barn.”

Ychwanegodd Dr Penny Dowdney, Arweinydd y Modiwl ar Fedrau Cyfreithiol, “Bydd y medrau a ddatblygwyd trwy’r sesiynau hyn yn gwella gallu’r myfyrwyr i roi ystyriaeth lawn i elfennau’r pwyntiau cyfreithiol a gyflwynant yng nghyswllt cyfathrebu llafar.”

Rhannwyd y gweithdy dwyawr yn ddau. Yn y gweithdy cyntaf, bu’r myfyrwyr yn gweithio ar eu tafliad llais wrth edrych ar osgo, symudiad a gosodiad y corff, ymarferion y tafod, a goslef.  Yn yr ail weithdy, bu’r myfyrwyr yn ystyried gwahanol dechnegau magu hyder a sut i reoli nerfau.

“Bu’r gweithdy’n ymdrin ag ystod eang o fedrau sy’n cydgysylltu mewn senario llys ffug”, meddai Peter Stone. “Bu’r myfyrwyr yn ymaddasu’n dda i’r gwaith gweithgar a thrwm, a oedd yn cynnwys rheoli straen, osgo, cyfathrebu di-lafar a medrau lleisiol. Cawson lawer o adborth cadarnhaol gan y cyfranogwyr, a chawsom fwynhad llwyr o weithio gyda myfyrwyr y Gyfraith o Fangor.”

Cafodd y sesiwn dderbyniad da gan y myfyrwyr. Meddai Aaron Clegg, myfyriwr israddedig Blwyddyn 1 o Fanceinion, yn frwdfrydig: “Roeddwn i’n credu ei bod yn ddiddorol gweld y gorgyffyrddiad rhwng medrau cyflwyno mewn llys a’r medrau hynny a ddefnyddir gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant drama. Roedd yr ymarferion siarad yn werthfawr, a dysgais lawer yn bersonol o’r ymarferion mewn osgo.”

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013