Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Holl Newyddion Myfyrwyr A–Y

11eg Symposiwm Doethurol Rhyngwladol Cyfrifyddeg a Chyllid (IAFDS)

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2018

12 Mai 2014 - DIWRNOD RHYNGWLADOL NYRSYS

Bore Coffi a Stondin lyfrau ail-law
Dydd Llun, Mai y 12, 2014 am 10.30 yb- Cyntedd Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Fron Heulog
Elw tuag at Prosiect Quthing
Croeso i bawb!

Seminar: Hyrwyddo Iechyd Mamau yn Lesotho

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2014

32 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn cyrraedd copa Kilimanjaro er budd elusen Mind

Ar ôl blwyddyn o ddod i adnabod ei gilydd ac ymarfer, fe wnaeth grŵp o 32 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor gyrraedd copa mynydd Kilimanjaro gyda'i gilydd ychydig ar ôl codiad haul ar y 9ed o Fedi.

Roedd y daith lafurus hon i fyny mynydd uchaf Affrica, sydd 5,895 metr uwch lefel y môr, er budd yr elusen iechyd meddwl Mind ac mae'r tîm hyd yma wedi codi bron i £100,000.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2019

35 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn dringo Kilimanjaro i godi arian i Mind

Bydd 35 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn dringo mynydd uchaf Affrica, Kilimanjaro, i godi arian i’r elusen iechyd meddwl, Mind.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Awst 2019

50 mlynedd yn ddiweddarach: croesawu rhai o'r graddedigion cyntaf yn ôl i Fangor

Wrth iddi ddathlu ei hanner canmlwyddiant, cafodd yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yr anrhydedd o groesawu tri o'i myfyrwyr cyntaf yn ôl i'r ysgol yn ddiweddar.

Ymunodd Eryl Davies, Les Jones a David Simmonds â'r ysgol - yr Adran Theori Gymdeithasol a Sefydliadau ar y pryd - ym 1966, blwyddyn ei sefydlu. Roeddent ymysg y garfan gyntaf un i raddio ym Mangor gyda gradd yn y Gwyddorau Cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2016

Aelod staff yng Nghyngor Gwynedd yn graddio gyda Rhagoriaeth

Dychwelodd aelod staff o Gyngor Gwynedd i fyd addysg a graddio gyda rhagoriaeth ar ôl astudio’n rhan-amser a pharhau i weithio.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

A fydd Ellie yn y ras?

Mae Ellie Frost, sy’n fyfyriwr peirianneg electronig, yn mynd i Silverstone fory (20 Gorffennaf) am ddiwrnod bythgofiadwy. Bydd Ellie’n mynychu digwyddiad unigryw yn Silverstone gyda swyddogion gweithredol Santander a ffigurau amlwg o’r byd rasio ceir.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2019

Ailgyfodi Cymdeithas y Ddrama Gymraeg

Y mae’n fwriad gan rai o fyfyrwyr ôl-radd Ysgol y Gymraeg atgyfodi hen gymdeithas a sefydlwyd yma ym Mangor yn 1923 dan lywyddiaeth neb llai na’r bardd R. Williams Parry sef CYMDEITHAS Y DDRAMA GYMRAEG.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2012

Ail gynhadledd PhD lwyddiannus Cymru gyfan i’r Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Yn ddiweddar cynhaliodd Bangor ail gynhadledd PhD Cymru gyfan i’r Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, gan groesawu dros 50 o ymchwilwyr PhD o bob rhan o Gymru. Datblygwyd y gynhadledd o ganlyniad i’r awydd i gynyddu ymchwil gydweithredol ym maes Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yng Nghymru, yn ogystal â Hyfforddiant Doethurol hynod lwyddiannus ESRC Cymru yn y Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2018

Airbus, Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn dechrau partneriaeth sgiliau newydd

Gwnaeth dri Phrentis Gradd yn Airbus ddechrau'r rhaglen Gwyddor Data Cymhwysol newydd gyda Phrifysgol Bangor a'i phartner cyflenwi, Grŵp Llandrillo Menai yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2019

Alex, myfyriwr israddedig, yn cael ei chydnabod am ei hymrwymiad i gyflogadwyedd

Llongyfarchiadau i Alex Wuergler, myfyrwraig yn y drydedd flwyddyn, sydd wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Cyflogadwyedd Prifysgol Bangor i gydnabod ei hymrwymiad i wella ei chyflogadwyedd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2017

Alumnus Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2019

Alumnus y Flwyddyn 2018

Bob blwyddyn mae Bwrdd Ymgynghorol Alumni Prifysgol Bangor yn ystyried ymgeiswyr ac yn cynghori'r Brifysgol ynglŷn â dyfarnu gwobr Alumnus y Flwyddyn. Yn ystod yr wythnos raddio roedd Prifysgol Bangor yn falch o gyhoeddi mai Gwilym Rees-Jones yw Alumnus y Flwyddyn 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2018

Amser graddio i fyfyrwraig lwyddiannus o Sir y Fflint

Mae tair blynedd wedi hedfan heibio i fyfyrwraig ddiwyd o Brifysgol Bangor sydd yn graddio gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Andra'n troi'n ymchwilydd i droseddau yn ystod interniaeth haf

Fe wnaeth myfyriwr ail flwyddyn yn Y Gyfraith ym Mangor fynd ar leoliad pur wahanol ei natur dros yr haf.

Dychwelodd Andra Filimon i'w gwlad enedigol, Romania, ar interniaeth chwe wythnos gydag Adran Lofruddiaethau Pencadlys yr Heddlu yn Bucharest.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2013

Anne sy'n Ymgeisydd PhD yn ennill Gwobr Effaith y Brifysgol

Llongyfarchiadau i Anne Collis, myfyriwr PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, sydd wedi ennill Gwobr yr Is-ganghellor am Effaith Ymchwil Ôl-radd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2015

Annog myfyrwyr i bacio llai

Mae Prifysgol Bangor yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r British Heart Foundation yn eu hymgyrch diweddaraf. Eleni mae Campws BywGwirfoddoli Myfyrwyr Bangor a’r Lab Cynaliadwyedd yn ymwneud â menter elusennol i atal gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi a hefyd i godi arian ar gyfer y British Heart Foundation.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2016

Anturiaethau Amy yn Ffrainc

Mae’r profiad cafodd myfyrwraig o Brifysgol Bangor wrth fyw a gweithio yn Ffrainc wedi helpu iddi benderfynu ar ei llwybr wedi ei gradd.

Y llynedd bu Amy Mason, 21, o Ferthyr Tydfil, yn gweithio mewn dwy ysgol fel athrawes Saesneg am flwyddyn, mewn tref o’r enw Boulogne Billancourt sydd ar gyrion Paris.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2014

Arbenigwr mewn Ieithyddiaeth Fforensig yn graddio o Ysgol y Gyfraith

Mae’r myfyrwyr a raddiodd eleni yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor yn cynnwys arbenigwr byd-enwog mewn ieithyddiaeth fforensig. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Arddangosfa: Astudiaethau Celtaidd ym Mangor

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2019

Ar frig y dosbarth: Cydnabod Annabelle yn un o’r myfyrwyr gorau yn y gyfraith yn y DU

Mae myfyrwraig yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn cystadleuaeth genedlaethol i ganfod y myfyriwr israddedig gorau yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2015

Arglwydd Raglaw Gwynedd yn cyflwyno Gwobr bwysig gan y Frenhines i grŵp gwirfoddol lleol

Heddiw (17 Hydref 2012) cynhaliodd Arglwydd Raglaw Gwynedd seremoni arbennig i gyflwyno Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol 2012 i Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor ym Mhrifysgol Bango

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2012

Arloesi amlddisgyblaethol mewn twristiaeth antur ym Mhrifysgol Bangor yn dod â llesiant i ogledd Cymru.

Mae Menter trwy Ddylunio yn dychwelyd yn 2018 gyda'r seithfed gystadleuaeth flynyddol, ac mae'r tîm buddugol newydd ennill siec am £2,500. Mae'r her yn dod â myfyrwyr o feysydd Seicoleg, Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg, Busnes, Dylunio Cynnyrch ac Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau at ei gilydd i weithio mewn timau amlddisgyblaethol. Eu nod yw creu cynnyrch neu wasanaeth ar gyfer busnesau lleol dros gyfnod o 8 wythnos.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2018

Arweinwyr Cyfoed yn derbyn diolchiadau’r Brifysgol

Bu bron i bum cant o fyfyrwyr (486) yn gwirfoddoli i gefnogi myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor eleni-  sef y nifer fwyaf erioed.

Diolchwyd i’r ‘Arweinwyr Cyfoed’, fel y’u gelwir, a chyflwynwyd tystysgrifau iddynt mewn seremoni yn y Brifysgol yn ddiweddar, pryd y cydnabuwyd eu sgiliau a’u cyfraniad i’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2011

Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor

Mae Ross Davies o Ben-y-bont ar Ogwr, De Cymru, wedi’i ethol yn Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd Ross yn un o 486 o fyfyrwyr a gafodd eu hyfforddi eleni fel Arweinwyr Cyfoed - y nifer fwyaf erioed -  ac a fu’n gwirfoddoli i gefnogi ac arwain myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2011

Asesu Dichonolrwydd Treth Gwerth Tir Lleol yng Nghymru

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2020

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg - beth yw'r manteision?

Beth yw manteision astudio trwy’r Gymraeg?

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2012

Astudio/Gweithio Dramor yn 2020/21

Os hoffech chi ymgeisio i fynd dramor yn y flwyddyn academaidd 2020/21, hoffir eich atgoffa mai’r dyddiad cau yw 10 Rhagfyr 2019.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2019

Athletwraig o Fangor yn derbyn gwobr Codwr Pwysau Ifanc Prydeinig y Flwyddyn

Catrin Jones, 17 oed o Fangor, yw Codwr Pwysau Ifanc Prydeinig y Flwyddyn, teitl a roddir i godwr pwysau Olympaidd am berfformiadau a llwyddiannau eithriadol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2017

Athletwyr Prifysgol Bangor ar frig y gynghrair traws gwlad

Llongyfarchiadau i Dîm Athletau Prifysgol Bangor a enillodd deitl Is-adran 1 am y tro cyntaf yn Grand Prix Traws Gwlad Cynghrair Gogledd Cymru yng Nghroesoswallt yn ddiweddar. Daeth y fuddugoliaeth 12 mis ar ôl cael eu dyrchafu i'r Adran Gyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2015

Athro a Myfyriwr ar Restr Fer Gwobrau Theatr

Llongyfarchiadau calonnog i’r Athro Angharad Price a Llŷr Titus, myfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg, sydd newydd eu henwi ar Restr Fer Gwobrau Theatr Cymru 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2016

Athro yn Arwain y Ffordd

Mae myfyriwr addysg o Brifysgol Bangor wedi helpu disgyblion Ysgol Friars i gyrraedd rownd derfynol genedlaethol cystadleuaeth Fformiwla 1.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2012

Auf Wiedersehen Rebecca

A modern languages student graduates from Bangor University this week and will soon be heading to Zurich to teach English.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Au revoir to prizewinning Bangor University languages graduate

The last four years have “gone too quickly” says one Bangor University student graduating this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Aur i godwyr pwysau Prifysgol Bangor

Bu myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cymryd eu lle ar y podiwm ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Prifysgolion a Cholegau Prydain a gynhaliwyd ym Mhrifysgol St Mary’s yn Twickenham yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2018

A wnewch chi bleidleisio dros ‘fwydydd Hyll’?

Wnaethoch chi brynu  ‘bwydydd hyll’ o’r Siop dros dro Bwydydd Hyll ym Mangor yn ddiweddar? Ydych chi’n meddwl ei fod yn syniad busnes gwych?

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015

‘Bake-off’ ar gyfer elusen

Yn ddiweddar bu myfyrwyr Seicoleg Prifysgol Bangor yn cynnal cystadleuaeth ‘bake-off’ i godi arian i Gwynedd & Môn Headway, sefydliad dielw sy'n cynorthwyo goroeswyr niwed i'r ymennydd a'u teuluoedd/gofalwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2018

Baner yr Enfys yn hedfan ar Brifysgol Bangor heddiw!

Mae Prifysgol Bangor yn croesawu myfyrwyr a staff o bob cefndir, tarddiad, cred a chyfeiriadedd rhywiol. Ac rydym yn falch o hynny!

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2019

Bangor drwodd i ail rownd OUP Moot

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo i fynd drwodd i rownd nesaf yr Oxford University Press Moot, un o'r cystadlaethau ffug lys barn pwysicaf a mwyaf poblogaidd yng ngwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2015

'Bangor researchers mark First World War Centenary'

Tim Jones, one of our Archaeology MA students, has recently filmed a short documentary for Sky News. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2018

Bangor’s Students Union nominated for seven Awards

Mae Undeb y Myfyrwyr gweithgar Prifysgol Bangor wedi ei enwebu am ddim llai na saith Gwobr yng Ngwobrau Blynyddol Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM Cymru)

Bu panel o feirniaid annibynnol yn cwtogi’r rhestr hir o dros 80 o enwebiadau  i lawr i’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau eleni.

Mae’r Undeb ei hun ym Mangor ar restr fer ‘Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn’ a Rhys Dart, Rheolwr yr Undeb, ar restr fer Gwobr Simpson-King i Aelod Staff y Flwyddyn mewn Undeb Myfyrwyr. Ac yntau’n Gadeirydd y Gymdeithas Ddaearyddol, sydd wedi’i henwebu  am Wobr Clwb neu Gymdeithas y Flwyddyn, mae Chris Bibby yntau wedi’i enwebu am wobr Myfyriwr y Flwyddyn Endersleigh. Mae dau o Fangor ymhlith pedwar enwebiad am Gynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn: Martyn Curzey, o Ysgol Gemeg y Brifysgol a Marta Napodano, sy’n cynrychioli ei chyd fyfyrwyr yn Ysgol y Saesneg. Mae Katherine Young, sydd yn ysgrifennu i  bapur Cymraeg y Brifysgol, Y Llef, ar restr fer gwobr  Myfyriwr Newyddiadurol y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2013

Bangor University Graduate Scoops a Top UK Award

A Bangor University graduate recently picked up a prestigious ‘Best Student Award’ by The Institute of Chartered Foresters (ICF). Joseph White, 21, from Aldershot, Hampshire graduated recently with a BSc Forestry degree, and was presented with the prize at his graduation ceremony by Antony Griffiths, who represented the ICF.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2013

Bangor University student features on popular television show

Bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ymddangos fel 'Myfyriwr y mis' ar y rhaglen materion gwledig poblogaidd, 'Ffermio'  nos Lun 19 Tachwedd (S4C 8.25). Mae Huw Davies yn ei 3ydd blwyddyn yn astudio ar gyfer BSc mewn Amaethyddiaeth, Cadwraeth a'r Amgylchedd (ACE) yn yr Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, a bydd yn trafod sut y mae'n cyfuno ei radd gyda'i ddyletswyddau ar y fferm deuluol ger Llangefni, Ynys Môn.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2012

Bangor yn croesawu enillydd ysgoloriaeth Chevening

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi croesawu myfyriwr Chevening i’r ysgol am y tro cyntaf, Damian Etone o Gamerŵn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2012

Bangor yn dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mewn steil

Ymunodd cannoedd o fyfyrwyr Tsieineaidd ag Ysgol Busnes Bangor i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mewn ffordd drawiadol.

Trefnwyd y dathliad mewn cydweithrediad â’r Gymdeithas Myfyrwyr Tsieineaidd, a daeth myfyrwyr a’u teuluoedd ynghyd i ddathlu’r dyddiad pwysicaf yn y calendr Tsieineaidd sydd eleni yn dynodi Blwyddyn y Ddraig Aur.    

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2012

Bangor yn fuddugol yn yr Eisteddfod Rhyng-Golegol

Bu myfyrwyr Cymraeg o brifysgolion Cymru’n mwynhau penwythnos o gystadlu a chymdeithasu yn yr Eisteddfod Rhyng-Golegol a gynhaliwyd ym Mangor dros y penwythnos ( 17-19 Chwefror).

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2012

Bangor yn paratoi at gyfres olaf Game of Thrones

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

Mae dilynwyr selog Game of Thrones yn aros yn eiddgar i wylio'r 8fed gyfres ym mis Ebrill, ond mae academyddion Prifysgol Bangor yn edrych ar y nofelau a'u dylanwad ar y gyfres deledu.

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2019

Bangor yn ymuno â sesiwn holi ac ateb The Guardian heddiw

Mae Dr Roger Slack, Darlithydd mewn Cymdeithaseg a Dulliau Ymchwilio yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn  sesiwn holi ac ateb The Guardian ar gyfer myfyrwyr a graddedigion Cymdeithaseg heddiw (Mercher 18 Mai) rhwng 1.00- 4.00.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2011

‘BDZH: Graphic Mosaics of Brittany’

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2019

Benjamin, sy'n fyfyriwr flwyddyn olaf yn y Gyfraith, yn mynd ymlaen i gystadlu yn nhriathlon Ewrop

Mae myfyriwr israddedig yn y Gyfraith yn paratoi i gystadlu mewn triathlon sbrint heriol iawn yn Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2013

Bethany'n cael modd i fyw

Ar ôl bod yn y coleg yn Llundain, mae bardd a chantores o Ddinbych wrth ei bodd ym Mhrifysgol Bangor, a hynny oherwydd yr holl weithgareddau artistig a chymdeithasol y mae’n eu mwynhau.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2018

Beth sydd yn y pridd o dan ein traed?

Mae myfyriwr o Ganada, sydd â gwreiddiau Cymreig, yn torri tir newydd yn ei ymchwil i asesu beth yn union sy'n byw yn y pridd Cymreig o dan ein traed.

Mae Paul George, myfyriwr PhD sy'n astudio yn Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor a'r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg (CEH), wedi cyhoeddi ei ymchwil heddiw (7 Mawrth 2019) yn Nature Communications.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2019

Blas rhyngwladol i seithfed Ysgol Haf Visceral Mind

Unwaith eto, daeth nifer fawr o ymgeiswyr cymwys a blaengar iawn o bob rhan o'r byd i lenwi'r 50 lle a oedd ar gael yn Ysgol Haf Visceral Mind, a gynhaliwyd yn yr Ysgol Seicoleg ym Mangor ym mis Medi. Mae’r ysgol haf, sydd yn awr yn ei seithfed flwyddyn, yn parhau i fod yn boblogaidd ymysg ymchwilwyr ifanc uchelgeisiol sy’n awyddus i gyfranogi yn arbenigedd byd-enwog Ysgol Seicoleg Bangor ym maes niwrowyddoniaeth wybyddol. Sefydlwyd gyda chefnogaeth sefydliad James S McDonnell a chynhelir yn awr gyda chefnogaeth Ysgol Seicoleg Bangor. Prif amcan y cwrs yw unioni’r prinder o wybodaeth niwroanatomegol a geir ymysg niwrowyddonwyr ifainc, a rhoi'r cyfle i fyfyrwyr weithio'n uniongyrchol gyda sbesimenau o'r ymennydd dynol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2016

Blwyddyn brysur i Xavier, y dyn haearn

Llongyfarchiadau i Xavier Laurent, aelod staff yn Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael Ysgol y Gyfraith, a raddiodd gyda PhD mewn Seicoleg Gymhwysol bythefnos yn ôl.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Gorffennaf 2014

Blwyddyn lwyddiannus i Nia

Mae merch sy’n mwynhau gweithio a phlant oed Cynradd wrth ei bodd gyda’i swydd newydd.

Eleni fe raddiodd Nia Prichard Williams, 28, o Flaenau Ffestiniog sydd yn wreiddiol o Borthmadog, gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Astudiaethau Plentyndod ym Mangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2013

Blwyddyn Profiad Rhyngwladol i fyfyriwr Bangor

Mae myfyriwr ar y cwrs Cadwraeth ac Ecosystemau Coedwigoedd newydd ddychwelyd o Japan lle bu'n astudio am flwyddyn.

Daeth Daniel Forster, sy'n 34 oed ac yn dod o Woodbridge, Suffolk, i Brifysgol Bangor fel myfyriwr aeddfed ar ôl gyrfa yn y lluoedd arfog. Gadawodd yr ysgol yn 16 oed ac ymunodd â'r fyddin. Bu yn y fyddin tan ei ugeiniau canol. Yna penderfynodd Daniel ddychwelyd i addysg yn llawn-amser ac astudiodd Rheolaeth Cefn Gwlad yng Ngholeg Easton, Norfolk cyn dechrau ei radd ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2014

Blwyddyn ragorol i Samantha

Mae enillydd ysgoloriaeth chwaraeon Prifysgol Bangor wedi cael blwyddyn lwyddiannus yn cystadlu mewn amryw o bencampwriaethau jiwdo.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2015

Britta gains First in Cancer Biology

A hard working student has graduated with a First Class Honours degree after a memorable three years at Bangor University.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Bronze for Ben in Hill Climb Championship

Ddydd Sadwrn, 24 Hydref, fe wnaeth Ben Butler, myfyriwr PhD blwyddyn olaf yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion, ennill medal efydd yn y British Universities Hill Climb Championship. 

Daeth bron i 200 o feicwyr o brifysgolion ar draws Prydain i roi cynnig ar y ddringfa hynod galed i fyny'r Curbar Gap yn ardal y Peak.  Mae graddiant o 11% dros 1 filltir ar y ffordd hon, sy'n golygu ei bod yn brawf caled iawn ar yr holl ymgeiswyr.  Roedd y beicwyr yn cychwyn yn unigol gyda munud rhwng pob un gyda'u hamser gorau ar y ddringfa yn cael ei nodi.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2015

Bwrsariaethau cenedlaethol am dalent beirianyddol i fyfyrwyr Bangor

Mae tair myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi derbyn Bwrsari Peirianneg Gorwelion (Horizons Bursaries) gan yr Institution of Engineering and Technology (IET). Dyfernir y bwrsariaethau i fyfyrwyr sydd yn frwd dros beirianneg ac yn astudio cwrs gradd mewn peirianneg neu dechnoleg sydd wedi’i achredu gan yr IET.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2018

Bwrsariaethau Ehangu Mynediad yn caniatáu myfyrwyr i barhau a’u hastudiaethau

Three new Bangor University Masters students have each been awarded a £5,000 bursary by the University’s Widening Access Centre as part of its commitment to postgraduate learning. All three recipients are from economically-deprived areas and have shown considerable fortitude in gaining their undergraduate degrees. The Widening Access bursaries will now allow these individuals to continue with their education

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2014

Byddwch Fentrus yn lansio Cronfa Ddechrau Newydd

Weithiau cyllid yw’r unig beth sy’n rhwystro datblygiad syniad ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth newydd.  Gyda hyn mewn cof, mae’r Project Byddwch Fentrus yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd wedi datblygu cynllun sy'n gwbl newydd i Brifysgol Bangor.  Hwn yw'r Gronfa Ddechrau, lle gall myfyrwyr unigol, grwpiau neu gymdeithasau Undeb y Myfyrwyr gyflwyno syniad busnes. Yna, caiff y rhai a roddir ar y rhestr fer gyfle i gyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid.   Trwy’r cynllun hwn, a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru, gall myfyrwyr ennill hyd at £150 o arian i gymryd y camau cyntaf i fyd busnes.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2011

Bydwragedd dan hyfforddiant wedi'u hysbrydoli i godi arian i ddioddefwyr trais

Mae Tîm Ogwen yn grŵp o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n astudio bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Bangor. Yn ddiweddar bu'r bydwragedd dan hyfforddiant yn gwneud project grŵp am drais yn erbyn merched a sut y gall gwahanol fathau o drais effeithio ar ferched yn ystod beichiogrwydd, esgor ac ar ôl geni.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2015

Bydwreigiaeth yn cyrraedd y cam cyntaf i gael achrediad Prifysgol Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF y DU

Mae'r rhaglen Baglor mewn Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd cam cyntaf y daith i gael achrediad Prifysgol Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF y DU. Maent yn awyddus i fod y brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill achrediad llawn. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw raglenni bydwreigiaeth eraill yng Nghymru sydd wedi cael achrediad llawn Menter Cyfeillgar i Fabanod, gyda dim ond 36% o raglenni bydwreigiaeth yn y DU wedi sicrhau achrediad llawn.  

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2016

Byth yn rhy hwyr i ddysgu!

Bydd aelod staff o Lyfrgell Prifysgol Bangor yn ymuno â’r myfyrwyr yn nathliadau’r wythnos raddio, ar ôl cwblhau cwrs ôl-radd rhan-amser gyda’r Ysgol Dysgu Gydol Oes.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Cadair i Euros

Llongyfarchiadau mawr i Euros Gwyn Jones, myfyriwr yn ei drydedd flwyddyn yn Ysgol y Gymraeg, ar ennill Cadair Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Eryri yn gynharach y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2013

Caiff mwy o gemau eu chwarae ar Gaeau Chwarae Treborth diolch i gyn fyfyrwyr

Bydd gan glybiau chwaraeon myfyrwyr y Brifysgol well siawns o chwarae gemau pan fydd hi'n tywallt â glaw, diolch i beiriant 'Vertidrain' newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2013

Cain i Gymru

Bydd cân a gyfansoddwyd gan fyfyrwraig yr Ysgol Gerdd i’w chlywed yng nghystadleuaeth Cân i Gymru eleni. Mae Nia Davies Williams o Aberdaron, sydd yn astudio MA ym Mhrifysgol Bangor  wedi cyrraedd yr wyth olaf gyda’r gân Cain.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2012

Camp lawn i Rhun

Mae myfyriwr o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac YmarferPrifysgol Bangor wedi cael blwyddyn gyntaf hynod lwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2016

Cara i ddilyn bargyfreithwyr wrth eu gwaith

Fis Ionawr nesaf bydd Cara Jones, myfyriwr Y Gyfraith ym Mangor, yn treulio wythnos yn dilyn bargyfreithwyr wrth eu gwaith yn un o brif siambrau Cyfraith Trosedd yn Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2017

Carfan gyntaf o raddedigion Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff - 13 Gorffennaf 2015

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2015

Cariad tuag at ddysgu yn ennill £1,000 i Maisie

Gyda’i chwrs wedi rhoi’r cyfle iddi deithio i lefydd anhygoel ac ennill mwy o brofiad bywyd nag y gallai erioed ddychmygu, mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth UCAS/The Times Love Learning

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2014

Caru Cerddoriaeth Casáu Homoffobia yn Cyrraedd Cymru

Mae myfyrwyr Bangor wedi cydweithio gydag Undeb y Myfyrwyr, Undod Bangor ac Amnest Bangor i drefnu un o gigs gorau’r tymor (6.12.11).

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2011

Catherine Chen (Blwyddyn 2 Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg) yn ennill Ysgoloriaeth Cwrs Haf Prifysgol DAAD 2012.

Mae Catherine Chen (Blwyddyn 2 Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg) wedi derbyn Ysgoloriaeth Cwrs Haf Prifysgol DAAD 2012. Bydd Catherine, sydd ar hyn o bryd ar leoliad Erasmws yn Ffrainc, yn defnyddio'r wobr i fynychu "Cwrs Haf Astudiaethau Rhanbarthol a Diwylliannol yr Almaen" yn yr Institüt fur Sprachen, Kassel.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Catherine yn derbyn gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn

Mae Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor wedi cael eu llongyfarch a diolchwyd iddynt am y gwaith allweddol y maent wedi ei wneud yn cefnogi eu cyd-fyfyrwyr.

Gan Brifysgol Bangor y mae un o’r Cynlluniau Arweinwyr Cyfoed hynaf a mwyaf ymysg prifysgolion Prydain. Mae'r 'Arweinwyr Cyfoed' hyfforddedig yn chwarae rhan allweddol mewn cynorthwyo myfyrwyr newydd i ddod i ddygymod â bywyd prifysgol. Maent yn eu helpu gyda materion ymarferol megis symud i mewn a chanfod eu ffordd o amgylch y brifysgol,  yn ogystal â’u cynorthwyo i ymaddasu i fywyd prifysgol a'u cyfeirio at wybodaeth a chefnogaeth bellach pan fo'r angen.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2017

CD myfyriwr yn ddewis CD Roc a Phop yr wythnos yn The Sunday Times

Mae myfyriwr trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor wedi dechrau’r flwyddyn ar nodyn uchel- gan fod CD newydd ei fand Y Niwl o’r un enw, wedi derbyn y clod o’i ddethol yn CD yr wythnos gan bapur newydd y Sunday Times yn eu hatodiad diwylliant.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2011

Cefnogaeth Arbenigol i Dîm Ynys Môn ar gyfer Gemau’r Ynysoedd!

Gyda bwrlwm Gemau'r Ynysoedd yn dod i ogledd Cymru pan fydd gemau Ynys Gibraltar 2019 yn dechrau ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf, mae'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor wedi ymuno â Chymdeithas Gemau'r Ynysoedd Ynys Môn i roi cefnogaeth arbenigol i athletwyr y Gemau wrth iddynt ymgeisio am lwyddiant yn y gemau.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2019

Cefnogaeth i fyfyrwyr newydd Bangor ar restr fer ar gyfer Gwobr

Mae Cynllun Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor, sy’n cefnogi myfyrwyr newydd ac yn sicrhau eu bod yn ymgynefino’n hwylus â bywyd Prifysgol, wedi ei osod ar restr fer ar gyfer Gwobr gan Times Higher Education am Gefnogaeth Neilltuol i Fyfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2010

Cefnogaeth i fyfyrwyr newydd Bangor ar restr fer ar gyfer Gwobr

Mae nhw wedi dod yn gyfarwydd- yr Arweinwyr Cyfoed yn eu crysau T llachar sydd i’w gweld o amgylch y Brifysgol yn ystod yr Wythnos Croeso - ond mae nhw wir yn rhywbeth arbennig. Yn wir, mae Cynllun Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol wedi ei osod ar restr fer ar gyfer Gwobr gan Times Higher Education am Gefnogaeth Neilltuol i Fyfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2010

Cefnogi myfyrwyr sydd hefyd yn ofalwyr

Mae Prifysgol Bangor wedi dewis Diwrnod cenedlaethol Hawliau Gofalwyr (21 Tachwedd) i lansio’r unig Bolisi Myfyrwyr sy’n Ofalwyr mewn unrhyw brifysgol yng Nghymru a thrwy hynn bwysleisio eu cefnogaeth i fyfyrwyr sydd hefyd yn ofalwyr.

Bydd gofalwyr ifanc ac eraill yn siarad am eu profiadau, a’r cymorth sydd ar gael iddynt, mewn digwyddiad ar hawliau gofalwyr yn y brifysgol. Cynhelir hwn mewn partneriaeth ag Action for Children, Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr a Chyngor Gwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2019

Cerddi Bangor ar y brig

Profiadau bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor oedd wedi ysbrydoli un o’r cyfrolau a gyrhaeddodd Restr Fer Llyfr y Flwyddyn y llynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2018

Ceri yn mynd y 400 milltir ychwanegol ar gyfer Gofal Dementia a chlefyd Alzheimer

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor sy'n graddio'r wythnos hon wedi datblygu angerdd o'r fath ar gyfer ei phwnc, mae hi wedi beicio ar draws Fietnam.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Cheerleader' yn canmol yr adran

Mae’r rhan fwya’ o fyfyrwyr adran y Gymraeg yn cael gwaith da o fewn dim i raddio, ond mi aeth Elinor Pritchard gam yn well.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2018

Chwarae’r Cornet dros Gymru

Mae myfyrwraig o Ysgol y Gymraeg Bangor wedi cael ei dewis i gynrychioli Cymru ym Mand Pres Ieuenctid Ewrop. Cafodd Ffion Haf Williams, sy’n y flwyddyn gyntaf yn astudio gradd yn y Gymraeg, ei dewis wedi iddi chwarae’r cornet mewn clyweliad i Fand Pres Ieuenctid Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2012

Chwaraewr RGC yn astudio ym Mangor

Mae chwaraewr rygbi gyda dyfodol addawol wedi dechrau astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd James Lang o Surrey yn astudio gradd mewn Gwyddor Chwaraeon yn St Mary’s University yn Twickenham, pan gafodd alwad gan Rupert Moon sef Rheolwr Cyffredinol RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2014

Codwyr pwysau Bangor yn codi’r bar unwaith yn rhagor

Cafwyd tystiolaeth bellach o enw da Prifysgol Bangor fel cadarnle o ragoriaeth ym maes codi pwysau wrth i’w hathletwyr-fyfyrwyr dorri sawl record ym Mhencampwriaeth y Welsh Seniors yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2019

Coedwigwyr Bangor ym Mhalas Buckingham

Mynychodd dau o goedwigwyr Prifysgol Bangor, Sarah Ellis a James Walmsley, Barti Gardd Brenhinol ar dir Palas Buckingham yn ddiweddar, o ganlyniad i'w gwaith gyda'r elusen fechan, Woodland Heritage. Treuliodd y coedwigwyr lawer o'u prynhawn yn archwilio'r gerddi helaeth, sy’n safle 40-erw yng nghanol Llundain a chartref i gasgliad trawiadol o goed specimen. Cawsant hefyd gipolwg ar aelodau'r teulu Brenhinol, gan gynnwys y Frenhines a’r Tywysog Harry.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2019

Coedwigwyr Bangor yn San Steffan

Cafodd pump o goedwigwyr o Brifysgol Bangor y fraint o gael eu gwahodd i ymuno â myfyrwyr eraill, gweithwyr coedwigaeth, Aelodau Seneddol a chynrychiolwyr ac arbenigwyr o'r diwydiant coedwigaeth i nodi  lansiad cenedlaethol Confor Cystadleuaeth #TheFutureIsForestry yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2019

Cofrestrwch rwan! Corau a Cherddorfeydd 2012-13

Sut i gofrestru am y Corws, Cerddorfa Symffoni, Côr Siambr a mwy.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Cofrestrwch rwan! Corau a Cherddorfeydd 2013-14

Corws Prifysgol Bangor

Mae Corws y Brifysgol yn gôr cymysg mawr o fyfyrwyr a staff o bob rhan o’r Brifysgol, a hefyd yn cynnwys cantorion o’r gymuned leol. Yn nhymor 2013-14, byddwn yn perfformio cyngerdd tymhorol yn Rhagfyr, ac ymuno â Cherddorfa Symffoni’r Brifysgol yn Ebrill i berfformio Offeren Nelson Haydn a Hymnus Paradisi Herbert Howells.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2013

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi tair o Brifysgol Bangor

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi tair myfyrwraig o Fangor yn llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2016

Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru (C3W)

Yn ddiweddar bu Sophie Wilmes o Ysgol Gwyddorau’r Eigion, myfyrwraig PhD blwyddyn gyntaf gydag HPC Cymru, yn bresennol mewn gweithdy yn trafod y defnydd o Gyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) mewn rhaglenni modelu llanwau, a gynhaliwyd yng nghartref urddasol y Gymdeithas Frenhinol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2012

Coroni Bangor yn bencampwyr Cymru mewn Cystadleuaeth Llys Barn Ffug

Am y tro cyntaf mae tîm o Ysgol y Gyfraith Bangor wedi ennill y Gystadleuaeth Llys Barn Ffug flynyddol Gymreig.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2014

Coroni Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn Junior British Hill Climb Champion 2019

Chris Mann, myfyriwr sydd newydd ddechrau ei flwyddyn gyntaf yn astudio gwyddorau chwaraeon, sydd wedi ennill y teitl Junior British Hill Climb Champion 2019.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2019

Coron yr Eisteddfod i Alumnus Prifysgol Bangor

The young poet from Pwllheli came out top in a competition which attracted 29 entries.

The Crown, sponsored by housing association, Grŵp Cynefin, is presented for a sequence of poems not in cynghanedd, of no more than 250 lines, on the subject of Cilfachau (inlets). The adjudicators are Manon Rhys, Ceri Wyn Jones and Cen Williams.  The prize money is donated by John Arthur and Margaret Glyn Jones and the family, Llanrwst.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2019

Creadigrwydd hynod – cyhoeddi chwe llyfr mewn tri mis!

Rhwng mis Medi a mis Tachwedd eleni mae staff a myfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi cyhoeddi cyfanswm o chwe chyfrol o ysgrifennu creadigol - yn nofelau, storïau byrion a chyfrolau o farddoniaeth – gan ychwanegu at enw da’r Ysgol ym maes ysgrifennu creadigol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2018

Creu 100 Cerdd mewn 24 awr

Dewiswyd dau o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg i fod yn rhan o’r ‘HER 100 CERDD’ a drefnwyd gan Lenyddiaeth Cymru eleni. Yn dilyn llwyddiant yr Her y llynedd, ac i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth 2013, comisiynwyd pedwar bardd Cymraeg ifanc i ymateb i’r her o greu cant o gerddi mewn 24 awr. Mae dau o’r beirdd hynny yn fyfyrwyr yn yr Ysgol, sef Elis Dafydd sydd ym mlwyddyn olaf ei radd BA, a Gruffudd Antur sydd ar ddechrau ei gwrs MA. Y ddau fardd arall a gymerodd ran yn yr Her oedd Elan Grug Muse a Siôn Pennar.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Croesawu myfyrwyr rhyngwladol i Fangor

Casglodd y Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol y nifer fwyaf erioed o fyfyrwyr rhyngwladol o Faes Awyr Manceinion fel rhan o’r gwasanaeth cludo myfyrwyr eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2016

Croesawu’r Ffagl Olympaidd i Brifysgol Bangor

Bydd pobl leol yn cael y cyfle i gael tynnu eu llun gyda’r Ffagl Olympaidd fel rhan o baratoadau Bangor i groesawu’r Fflam Olympaidd i’r ddinas gwanwyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2011

Croeso Arbennig i Fyfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Bangor

Eleni, trefnodd Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol sesiwn gyfarwyddo gynharach ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Bangor. Hwn oedd y tro cyntaf i hyn ddigwydd, a’r nod oedd darparu rhaglen groeso a oedd wedi’i llunio’n arbennig ac wedi’i ffocysu – gan roi cyfle i fyfyrwyr rhyngwladol drefnu’r holl agweddau ymarferol sy’n gysylltiedig â byw ac astudio mewn gwlad newydd, a hynny cyn rhaglen brysur yr Wythnos Groeso yn ganolog!

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2014

‘Cwffio achos’ y Celfyddydau

Mae gwaith Sioned Young yn dalcen caled ond yn un sy’n dod â “phleser mawr” iddi hefyd. Mae’r ferch o Benygroes, Dyffryn Nantlle, ynghanol interniaeth deng mis gyda chwmni Celfyddydau a Busnes Cymru yng Nghanolfan y Celfyddydau ac Arloesi Pontio, ym Mhrifysgol Bangor, yn chwilio am ffyrdd newydd o godi arian i’r celfyddydau.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2018

Cwmni cyfreithiol lleol yn dathlu ei flwyddyn gyntaf o weithredu

Mae dau gyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn dathlu pen-blwydd cyntaf sefydlu eu cwmni cyfreithiol eu hunain y mis hwn. Mae Nelson Myatt Solicitors LLP, o Gyffordd Llandudno, yn delio â phob agwedd ar gyfraith sifil ac maent yn gwmni modern sy’n defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf er budd eu cleientiaid.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2015

Cwrs ‘Visceral Mind’ yn denu meddyliau galluog i Fangor

Am y pumed flwyddyn, croesawodd Prifysgol Bangor ddeugain o wyddonwyr ifanc disglair sy'n astudio'r ymennydd o dros 20 o wledydd yn cynnwys Israel, Colombia, Ecwador, Lithwania a Sri Lanka  i'w hysgol haf ryngwladol flynyddol. Cynhaliwyd ‘The Visceral Mind: A Hands-on Course in the Anatomy of Human Cognition’ rhwng 1 a 5 Medi. Bu modd cynnal y cwrs oherwydd rhodd werth $225,000 gan Sefydliad James S McDonnell.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2014

Cydnabyddiaeth I Amaeth A Choedwigaeth Ym Mhrifysgol Bangor Yng Nghynghriar Ddiweddaraf Prifysgolion Y Byd

Yn safleoedd uchaf Sicrhau Ansawdd ar gyfer Prifysgolion, mae Prifysgol Bangor ymysg y 200 Prifysgol Uchaf yn y Byd am Amaeth a Choedwigaeth. Mae’r safleoedd yn rhoi ystyriaeth i amrywiaeth o ffactorau, yn cynnwys ymchwil, addysgu ac enw da ymysg cyflogwyr ac academyddion.

Ers mwy na chanrif, mae Amaethyddiaeth a Choedwigaeth yn ganolbwynt ar gyfer addysgu ac ymchwil ym Mangor, ac maent bellach yn gydrannau academaidd allweddol o fewn yr Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD) yn y Coleg Gwyddorau Naturiol yn y Brifysgol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2013

Cydnabyddiaeth i fyfyrwyr busnes am eu cyfraniad fel arweinwyr cyfoed

Mae nifer o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cael cydnabyddiaeth gan y brifysgol am eu cyfraniad at y cynllun arweinwyr cyfoed.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017

Cyfieithydd disglair

Fel llawer o bobl, doedd Sam Jones yn gwybod dim am un o gyfieithwyr gorau a mwya’ cynhyrchiol y Gymraeg ac un a fu’n Athro yn y Brifysgol ym Mangor am ddegawdau.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2018

Cyfle gwych i fyfyrwyr Safon Uwch Cymraeg

Cwrs Preswyl Cymraeg Ail Iaith (14-16/11/2016) ac Iaith Gyntaf (16-18/11/2016)

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2016

Cyfle i Astudio am 20 Credyd yn yr Almaen yn ystod y Semester Cyntaf

Mae yna gyfle i 6 myfyriwr ail flwyddyn o’r Gwyddorau Cymdeithas i astudio am 10 diwrnod yn yr Almaen yn ystod y semester cyntaf yma, o 12 Tachwedd hyd at 22 Tachwedd. Mae’r modiwl 20 credyd yma, Ymwneud Gwirfoddolwyr yn Ewrop, yn cael ei gefnogi gan Erasmus ac wedi ei ddilysu gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2012

Cyfle i ddysgu am hanes Cymdeithas myfyrwyr dylanwadol

Cyn aelod yn cyflwyno hanes gogoneddus Cymdeithas y Ddrama Gymraeg

Yn dilyn ail sefydlu’r Gymdeithas Ddrama yn 2012 a llwyddiant ei blwyddyn lawn gyntaf o berfformiadau a gweithdai, mae’r Gymdeithas wedi gwahodd un o’i chyn aelodau i roi sgwrs ar hanes difyr a dylanwadol y Gymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2014

Cyfle i ennill nawdd i ddilyn PhD yn Ysgol y Gymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor yn aelod o’r Ganolfan Hyfforddiant Doethuriaethol yn yr Ieithoedd Celtaidd a noddir gan yr AHRC. 

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2016

Cyfle i ennill penwythnos yng Nghaerdydd drwy gymryd rhan yn yr Her Ddiwylliant

Yn ystod yr Her Ddiwylliant, a gynhelir ym mis Mawrth 2012 ac sydd yn agored i holl fyfyriwr y Brifysgol, mi fydd timau yn brwydro i ennill penwythnos yng Nghaerdydd a thocynnau siopa.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, 9fed Rhagfyr ac mae timau eisoes wedi dechrau gweithio ar y cyflwyniadau ar gyfer y prif ddigwyddiad, a gynhelir yng Nghanolfan Gwasanaethau Myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2011

Cyfle i fyfyrwyr gefnogi Tîm University Challenge Prifysgol Bangor gyda’i gilydd

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor yn paratoi i gefnogi eu tîm yn rownd nesaf University Challenge mewn rhaglen i’w darlledu am 8.00 nos Lun 11 Chwefror.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2013

Cyfle i gael Tystysgrif Ymwybyddiaeth Fasnachol am ddim

Unwaith yn rhagor mae israddedigion Y Gyfraith ym Mangor yn cael cyfle i fynd am ddim i raglen a fydd yn cryfhau a gwella eu rhagolygon gyrfa.  

Mae tystysgrif ymwybyddiaeth fasnachol Ysgol y Gyfraith BPP yn tynnu sylw at yr angen i fyfyrwyr Y Gyfraith roi sylw i faterion masnachol a magu ymwybyddiaeth busnes; mae hefyd yn rhoi blas o’r hyn y gellir ei ddisgwyl ar Gwrs Ymarfer Cyfreithiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Medi 2011

Cyfleu’r neges efo ‘Hei Pync sortia dy Jync’

Cynhaliwyd ymgyrch i fynd i’r afael â phroblem gwastraff diwedd y tymor ym Mangor gan y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2011

Cyflwyno Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn 2013

“Mae’n dal i wneud yn siŵr ein bod yn iawn”, “Roedd yn fy nhrin gyda pharch”, “Mae wedi mynd y tu hwnt i’r hyn oedd angen iddo’i wneud ac mae’n debyg y bydd yn parhau i wneud hynny am weddill ei amser yma”, “ Mae’n rhan fawr o’n grŵp o gyfeillion”…

Mae’r teyrngedau a’r ganmoliaeth gynnes yma’n dod o enwebiadau dros un myfyriwr penodol ar gyfer Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2013

Cyflwyno Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn 2015

Pan soniwyd bod yr Arweinydd Cyfoed i ennill Arweinydd Cefnogi Cyfoedion 2015 wedi bod yn tecstio’r myfyrwyr hynny o dan ei gofal i weld os oeddynt wedi trefnu llety ar gyfer y flwyddyn nesaf yn llwyddiannus, ddechreuodd Hannah Lee amau ei bod ei henw ar fin ei chyhoeddi fel enillydd y Wobr flynyddol ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2015

Cyfoethogi’r profiad addysgol: myfyrwyr y Gyfraith Bangor yn cael profiad o waith Heddlu Gogledd Cymru

Bob blwyddyn mae myfyrwyr ôl-radd ar gwrs Cyfraith Hawliau Dynol Rhyngwladol yr Athro Suzannah Linton, a myfyrwyr eraill ar y rhaglen Meistr Cyfraith Ryngwladol, yn mynd ar ymweliad maes lle maent yn cael cyfle i weld gweithwyr proffesiynol ym maes gweithredu'r gyfraith yn cyflawni eu dyletswyddau, a gweld y theori'n dod 'yn fyw'.  Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, er enghraifft, maent wedi ymweld â Chanolfan Hyfforddi'r Heddlu ger Wrecsam. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2013

Cyfraith y Stryd yn cipio dwy o wobrau’r Uchel Siryf am waith cymunedol

Mae project gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor sydd â'r nod o addysgu pobl leol am eu hawliau cyfreithiol wedi cael ei gydnabod gan Uchel Siryf Gwynedd am ei gyfraniad i'r gymuned. 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2016

Cyfraniadau RAG Bangor 2013 at Elusen

Yn ddiweddar cyflwynodd RAG Prifysgol Bangor, un o grwpiau Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor, eu cyfraniadau ariannol blynyddol i'w pedair elusen ddethol. Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, bydd y grŵp, sy'n cynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian dros y flwyddyn, yn dewis pedair elusen i godi arian drostynt.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2013

Cyfreithiwr lleol yn graddio o Brifysgol Bangor

Mae cyfreithiwr lleol sydd â llawer iawn o brofiad ym maes y gyfraith a busnes wedi graddio gydag MBA o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Cyfres Gyntaf ‘Legal World’ yn Llwyddiant Ysgubol

Yn ystod ail semester blwyddyn academaidd 2014-15, lansiodd tîm o fyfyrwyr y Gyfraith Gyfres ‘Legal World’ am y tro cyntaf. Dan oruchwyliaeth Cyd-Gyfarwyddwyr y Rhaglen, sef Stephen Clear a Dr Marie Parker, mae Cyfres ‘Legal World’ yn gofyn am i fyfyrwyr drefnu, o’u gwirfodd, gynadleddau a digwyddiadau cymdeithasol ar bynciau cyfreithiol yng nghyswllt gwahanol gyfandiroedd a rhanbarthau.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2014

Cymdeithas Gomedi Bangor yn Cefnogi Seann Walsh

Bydd myfyrwyr y Gymdeithas Gomedi ym Mangor yn perfformio sioe gomedi byw gyda’r digrifwr enwog Seann Walsh, mewn cydweithrediad â Pontio ar y 6ed o Fai 2013.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2013

Cymdeithas Myfyrwyr Bydwreigiaeth yn llwyddiannus mewn Gwobrau Cenedlaethol

A student Society at Bangor University, which has only been in existence for five months, has won national recognition for excellence.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2015

Cymdeithas newydd i fyfyrwyr yn cystadlu am Wobr y DU

Mae Cymdeithas myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, sydd ond wedi bod mewn bodolaeth am bum mis, ar y rhestr fer i dderbyn Gwobr genedlaethol  o bwys.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2015

Cymdeithas y Gyfraith yn Ymweld â Llundain a Chaerdydd

Bu aelodau o Gymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith Bangor yn dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gydag ymweliadau i Lundain a Chaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2011

“Cymru’n croesawu myfyrwyr tramor” meddai’r Prif Weinidog

Bydd Cymru’n parhau i groesawu myfyrwyr tramor ar ôl Brexit, ac fe fydd Llywodraeth Cymru’n pwyso ar Lywodraeth y DU i sicrhau nad ydynt yn dioddef yn sgil cynlluniau i gyfyngu ar fewnfudo.  Dyna oedd neges y Prif Weinidog, Carwyn Jones mewn anerchiad at fyfyrwyr ac academyddion ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2016

Cyn Beiriannydd yn y Llynges yn graddio mewn Nyrsio

Ar ôl symud allan o'r cartref teuluol a'i rentu am 3 blynedd i dalu am addysg uwch, bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor yn graddio'r wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Cyn Bêl-droediwr Proffesiynol yn graddio

Mae cyn bêl-droediwr proffesiynol a ddaeth yn ôl adref i Ogledd Cymru i astudio ym Mhrifysgol Bangor yn graddio yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Cyn-fyfyriwr Bangor yn dychwelyd i ogledd Cymru fel arbenigwr Antiques Roadshow

Bydd cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn dychwelyd i ogledd Cymru fel arbenigwr ar gyfer y rhaglen boblogaidd BBC Antiques Roadshow yr wythnos hon. Ar ddydd Iau 4 Mehefin, bydd yr Antiques Roadshow yn ymweld â Phlas Newydd, Ynys Môn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015

Cyn-fyfyriwr Bangor yn ennill y fedal aur yn sioe'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol

Bu cyn-fyfyriwr a raddiodd mewn BSc Botaneg Amaethyddol yn cystadlu'n ddiweddar yn Sioe Flodau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yn fyw ar raglen Gardeners' World y BBC gan ennill y fedal aur.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2015

Cyn-fyfyriwr entrepreneuraidd yn cyrraedd rownd cynderfynol rhanbarthol Santander

Mae cyn-fyfyriwr doethuriaeth ac entrepreneur o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd gynderfynol ranbarthol Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander 2017.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2017

Cyn fyfyriwr Gwyddorau Biolegol yn ysgrifennu llyfr poblogaidd

Hanes dychrynllyd bod ar fwrdd cwch bysgota a suddodd yn nyfroedd yr Antartica a geir gan gyn fyfyriwr Prifysgol Bangor yn ei lyfr poblogaidd, Last Man Off.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2014

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn bwriadu creu nofel wedi ei darlunio

Mae cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn gobeithio bydd y gymuned leol yn cefnogi ei ymdrechion i gyhoeddi nofel wedi ei darlunio fer cyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2014

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn dychwelyd o Daith Ddringo yng Nghanada

Mae mynyddwr proffesiynol profiadol sy’n gyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor wedi dychwelyd yn ddiweddar o daith ddringo heriol ym mynyddoedd yRockies yng Nghanada.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2015

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn lansio Cwmni Twristiaeth Bywyd Gwyllt

Mae cyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor wedi lansio gwefan sy'n darparu gwybodaeth am fywyd gwyllt Prydain ac yn cynnig gweithgareddau sy'n rhoi’r cyfle i gwsmeriaid weld eu hoff anifeiliaid yn y gwyllt.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2017

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yw Prifardd Eisteddfod T!

Ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod T gyntaf erioed, datgelwyd mai’r Prifardd eisteddfodol yw Osian Wyn Owen o’r Felinheli.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2020

Cyn fyfyriwr yn cwblhau taith epig 30,000 milltir mewn cerbyd i Dde Affrica ac yn ol

Mae myfyriwr a raddiodd o Brifysgol Bangor newydd gwblhau taith epig 30,000 milltir mewn cerbyd i Dde Affrica ac yn ôl mewn ymgais i godi £10,000 ar gyfer dwy elusen, Link Ethiopia ac Alzheimer’s Research Trust.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2011

Cyn-fyfyriwr yn ennill gwobr ‘newyddiadurwr y flwyddyn’

Mae cyn-fyfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi ennill gwobr newyddiaduraeth fawreddog.

Fe enillodd Noellin Imoh, a raddiodd o Brifysgol Bangor yn 2010, y wobr BEFFTA am ei gwaith yn golygu cylchgrawn African Dazzle.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2013

Cyn-fyfyriwr yn lansio gwasanaeth gwersylla clogwyn herfeiddiol

Does dim angen i chi wirioni â’r awyr agored i astudio ym Mhrifysgol Bangor. Fodd bynnag, mae’r nodwedd benodol yma wedi galluogi cyn-fyfyriwr o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, i droi ei angerdd i mewn i fusnes unigryw llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

Cyn fyfyrwraig Bangor yn cipio'r Fedal Ddrama

Ffion Williams, cyn-fyfyrwraig Prifysgol Bangor, sydd wedi ennill Y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015 mewn cystadleuaeth o safon uchel a blesiodd y beirniaid yn fawr.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2015

Cyn-fyfyrwraig Kate yn ennill tymor prawf mewn Siambrau Bargyfreithwyr

Mae cyn-fyfyrwraig o Ysgol y Gyfraith wedi cael cynnig tymor prawf mewn Siambrau Bargyfreithwyr sydd wedi’u lleoli yn Swydd Nottingham.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2013

Cynhadledd am Gyfieithu Barddoniaeth

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2018

Cynhadledd Cyfraith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mis diwethaf, fe cafodd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg y gyfraith o brifysgolion ar draws Cymru cyfle i fynychu cynhadledd cyfraith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd. Trefnwyd y gynhadledd gan ddau o ddarlithwyr Ysgol y Gyfraith Bangor, Dr Hayley Roberts a Huw Pritchard, gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2015

Cynhadledd Ethnograffeg a Ffiniau Symudol Plismona

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2019

Cynhyrchu eigionegwyr blaenllaw ers mwy na 45 mlynedd

Pan oedd Tîm rygbi Cymru yn ei anterth, fe gychwynnwyd ‘myth’ am y ffatri yn y cymoedd oedd yn cynhyrchu’r chwaraewyr  (yr ‘Outside Half Factory’ bondigrybwyll), wedi’i chuddio yn nyfnderoedd y cymoedd. Y pen arall i’r wlad, mae llwyddiant sy’n parhau hyd heddiw, sefydliad sy’n cynhyrchu eigionegwyr blaenllaw ar gyfer byd real iawn ers 45 mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Gorffennaf 2011

Cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau 2017/18

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cyflwyno cynllun eithrio rhag talu ffioedd PhD ar gyfer 2017/18.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2017

Cynllun Newydd i Hybu Cyflogadwyedd Myfyrwyr y Gyfraith ym Mangor

Mae Ysgol y Gyfraith, Bangor yn un o Ysgolion academaidd cyntaf y Brifysgol i dreialu menter newydd sy’n anelu at wneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy.  

Bwriad Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yw ceisio gwella rhagolygon gyrfaol myfyrwyr Bangor trwy eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar y cyd â’u cyrsiau a rhai allgyrsiol, megis lleoliadau gwaith, gwirfoddoli, gwaith rhan-amser a dysgu medrau newydd. Mae’r cynllun yn gwahodd myfyrwyr i ddatblygu’r math o fedrau trosglwyddadwy a fydd yn profi’n werthfawr mewn marchnad swyddi i raddedigion sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2011

Cynnal busnes dramor: Cyfarwyddwr yn SAIC Motor UK yn rhannu’i brofiad gyda myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Yn ddiweddar cafodd myfyrwyr sy’n dilyn y modiwl ‘Iaith a Busnes Tsieina’ ddarlith ar fusnes rhyngwladol gan Alan Anderson o Gorfforaeth Diwydiant Moduro Shanghai (SAIC). Alan yw Cyfarwyddwr Rheolaeth Rhaglen Cerbydau yn SAIC Motor UK ac mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad uniongyrchol o ddelio gyda busnesau rhyngwladol, yn Tsieina’n benodol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2012

Cynrychiolaeth dda o fyfyrwyr o Gymru yng Ngwasanaeth Coffa Florence Nightingale

Yn ddiweddar cymerodd chwe myfyriwr o Brifysgol Bangor ran mewn gwasanaeth seremonïol yn Abaty Westminster.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Cynrychioli'r Brifysgol ar Côr Cymru

Bydd cyfle i wylwyr S4C fwynhau perfformiad gan Gôr Aelwyd JMJ, Prifysgol Bangor nos Sul, 3 Mawrth am 8.00 y.h, wrth iddynt roi o’u gorau yn cystadlu mewn rownd gynderfynol yn y rhaglen boblogaidd, Côr Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2019

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Blwyddyn Dramor

Mae'r Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern yn hynod falch o gyhoeddi canlyniadau Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Blwyddyn Dramor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2017

Cystadleuaeth Syniadau Busnes yn creu posibiliadau diddorol

Gêm antur awyr agored sy’n hyrwyddo diddordeb mewn hanes yw’r syniad busnes  diddorol sydd wedi bachu dychymyg y beirniaid mewn Cystadleuaeth Fusnes ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2010

Da iawn Dinah!

Mae cynllun Arweinwyr Cyfoed arloesol Prifysgol Bangor yn galluogi myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn i gefnogi myfyrwyr newydd. Mae wedi bod yn rhedeg ers dros 20 mlynedd ac mae'n un o'r ffyrdd y mae'r Brifysgol yn sicrhau amgylchedd cefnogol i'w myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2019

Danielle yn cynrychioli Chwaraeon Prifysgol Prydain yn Tsiena

Mae Danielle Giles wedi cael ei dewis yn un o bedwar cynrychiolydd o’r DU i'r 11eg Fforwm FISU, a gynhelir yn Taipei City, Tsiena rhwng 26-31 Mawrth. Dilynnwch ei blog http://daniellegiles.tumblr.com/ i ddarllen am ei phrofiadau. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2012

Darlithoedd yn dod i fyw ar daith addysgol i Gaerdydd

Bu myfyrwyr ail-flwyddyn Ysgol Busnes Bangor yn ymgymryd â thaith addysgol i Gaerdydd am fewnwelediad unigryw i mewn i lywodraethau datganoledig ac effaith ‘newid’.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2011

Darryl yn llwyddo i amddiffyn ei Deitl Pencampwriaethau’r Byd

Mae myfyriwr sydd wedi ennill teitlau Pencampwriaethau Cic-Focsio ers 2009 yn cymryd amser o’i astudiaethau ym Mhrifysgol Bangor i amddiffyn ei Deitl Pencampwr Cic-Focsio’r Byd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Datblygu nyrsio anabledd dysgu - adroddiad cynhadledd

Dan arweiniad Liz Gouveia a Lois Wiggins, myfyrwyr nyrsio anabledd dysgu o Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor cynhaliwyd gweithdy yng nghynhadledd DU ac Iwerddon 'Byw'r Ymrwymiad' yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017

Datganiad ar y cyd ynglŷn â myfyrwyr bydwreigiaeth yn dychwelyd i'r gwasanaeth bydwreigiaeth yn Ysbyty Glan Clwyd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Phrifysgol Bangor yn cydnabod bod rhagoriaeth yn addysg a hyfforddiant bydwragedd yn bwysig am ddau reswm allweddol. Yn gyntaf, byddwn yn sicrhau gweithlu bydwreigiaeth at y dyfodol. Yn ail, gall darparu lleoliadau ar gyfer myfyrwyr bydwreigiaeth gyfrannu at y diwylliant cyffredinol o ddysgu a datblygu o fewn gwasanaethau bydwreigiaeth. Yn 2015, tynnwyd myfyrwyr bydwreigiaeth yn ôl dros dro o'r gwasanaeth bydwreigiaeth yn Ysbyty Glan Clwyd yn dilyn pryderon a godwyd gan fudd-ddeiliaid. Rydym wedi ymrwymo i ddychwelyd myfyrwyr bydwreigiaeth i'r gwasanaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2017

Dathliadau Diwali

Bu myfyrwyr y Brifysgol sy'n hanu o India yn dathlu gŵyl Hindŵaidd Diwali mewn steil nos Wener ddiwethaf (5ed o Dachwedd) wrth i Swyddfa Lles Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol drefnu parti yn Neuadd Rathbone.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2010

Dathliadau i fyfyrwyr ELCOS

Daeth myfyrwyr o bob rhan o'r byd ynghyd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar er mwyn dathlu'u llwyddiant o basio cyrsiau 'pre-sessional English for Academic Purposes'.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2014

Dathliad Cyflogadwyedd!

Llongyfarchiadau mawr i Claire Hodgkinson, Astudiaethau Plentyndod a Ieuenctid, Blwyddyn 3, ar ei henwebiad ar gyfer gwobr Cyflogadwyedd. Da Iawn Claire!

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2019

Dathliad Cyflogadwyedd 2019

Cynhaliwyd Dathliad Cyflogadwyedd yn Pontio ar nos Fawrth, Ebrill 30ain i longyfarch ac arddangos llwyddiannau myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor a chynlluniau interniaeth y Brifysgol, ac wedi arddangos ymrwymiad rhagorol i ddatblygu eu cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2019

Dathlu 10 mlynedd

Eleni, mae Ysgol y Gyfraith Bangor yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed, ac rydym yn falch i wahodd graddedigion a chyn-fyfyrwyr am benwythnos o ddathliadau ar y campws.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2015

Dathlu cyflogadwyedd

Cynhaliwyd digwyddiad arbennig i ddathlu llwyddiant y cynllun cyflogadwyedd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Yn ystod y digwyddiad, cyflwynwyd Gwobrau Rhagoriaeth i chwe myfyriwr oedd wedi cymryd rhan yng nghynllun Gwobr Cyflogadwyedd Bangor, a'r cynllun Interniaeth Israddedigion, y ddau gynllun dan ofal y brifysgol.   Hefyd yn ystod y noson cafodd myfyrwyr gyfle i rannu eu profiadau ac i egluro sut bydd y cynlluniau hynny o fudd iddynt pan fyddant yn graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2013

Dathlu Cyflogadwyedd Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu eu Cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol tra yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2014

Dathlu Cyflogadwyedd Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn Neuadd Reichel yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau i wella eu cyflogadwyedd ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu’n broffesiynol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2016

Dathlu Diwrnod Mamiaith rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor

Ar ddydd Mercher y 21ain o Chwefror, bu myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu ‘Diwrnod Mamiaith Rhyngwladol’.

Gyda myfyrwyr o bron 90 gwlad yn y Brifysgol, roedd y diwrnod yn dathlu’r amrywiaith ieithyddol ym Mangor, gyda myfyrwyr o draws y byd yn hyrwyddo a rhannu eu ieithoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2017

Dathlu Graddio ac ennill gwobr

Mae myfyrwraig BA Hanes o Brifysgol Bangor wedi derbyn Gwobr Dr John Robert Jones a ddyfernir i’r pedwar myfyriwr orau ar draws pob disgyblaeth yn y Brifysgol. Derbyniodd Cerys Hudson, 21, o Lanfrothen, Gwynedd siec o £1,000 yn ei seremoni graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2011

Dathlu Llwyddiant Myfyrwyr – Ysgoloriaethau Mynediad 2014

O’r Bala i Fro Morgannwg, o Ruthun i Rugby - bydd myfyrwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr yn rhannu gwobrau Ysgoloriaethau sydd werth dros £160,000 pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2014

Dathlu llwyddiant yn wyneb anawsterau lu

Fe wnaeth myfyriwr o Brifysgol Bangor, a gafodd help llaw gan yr Helena Kennedy Foundation, gymryd rhan mewn dathliad arbennig yn Nhŷ'r Arglwyddi'n ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Dathlu rhagoriaeth ymysg myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Mae rhai o fyfyrwyr disgleiriaf y flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth am eu llwyddiant academaidd yn eu Lefel A.

Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Prifysgol Bangor yn cael eu dyfarnu i'r myfyrwyr newydd sydd â'r cyrhaeddiad academaidd uchaf yn eu pynciau penodol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2014

Dathlu Ugain Mlynedd o Addysg Nyrsio Iechyd Meddwl Ragorol ym Mhrifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2016

Dau dîm i gynrychioli Bangor yn rownd gynderfynol yr IBM Universities Business Challenge

Mae dau dîm o fyfyrwyr yn Ysgol Busnes Bangor wedi llwyddo i fynd drwodd i rownd gynderfynol yr IBM Universities Business Challenge 2012.

Mae’r IBM Universities Business Challenge yn gystadleuaeth o bwys lle mae israddedigion o brifysgolion ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn cymryd rhan mewn cyfres o sefyllfaoedd busnes realistig ond ffug.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2012

Dau fyfyriwr o Fangor ar restr fer Gwobrau'r Student Nursing Times

Mae Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor yn hynod falch bod dwy fyfyrwraig, Abigail Sinnett a Francesca Elner, wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau'r Student Nursing Times 2016. Mae Abigail yn un o naw myfyriwr bydwreigiaeth o'r Deyrnas Unedig sydd yng nghategori Myfyriwr Bydwreigiaeth y Flwyddyn. Mae Francesca yn un o ddeg myfyriwr nyrsio o'r Deyrnas Unedig sydd yng nghategori Myfyriwr Nyrsio'r Flwyddyn: Oedolion.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2016

Dau semester ym Mhrifysgol Bond yn Awstralia

Darllenwch ‘Blog’ Blwyddyn Profiad Rhyngwladol Alex Wuergler.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2018

Dawn yn hedfan wedi graddio!

Gadawodd Dawn Thompson o Gaergybi yr ysgol yn Singapore yn 17 oed gyda llond llaw o TGAU. Gan fod ei thad yn yr Awyrlu, nid oedd fawr o gyfle i fynd mlaen i addysg bellach ar y pryd, felly pan ddychwelodd y teulu i’r DU, dechreuodd waith fel derbynnydd mewn cwmni garddwriaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2011

Dechrau gyrfa gyda'r BBC yn gwireddu breuddwyd Jack

Mae un o raddedigion Prifysgol Bangor sydd wedi ennill lle ar gynllun hyfforddiant cynhyrchu'r BBC yn ei ddisgrifio fel y ‘dechrau perffaith i’w yrfa’.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2010

Defnyddio uwch-gyfrifiaduron i fodelu senarios trychinebau

Bydd israddedigion o Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Bangor yn defnyddio uwch-gyfrifiaduron i weithredu rhaglenni a all ddarogan sut y gall afiechydon marwol ymledu, neu sut mae pobl yn debygol o ymateb mewn trychineb.  

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Dethol myfyrwyr mentergarwch i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Prifysgolion Santander

Bu myfyrwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Wedi iddynt gyflwyno’u syniadau busnes neu eu cwmnïau newydd i banel beirniaid ac ymateb i holi manwl ganddynt,  bydd y myfyrwyr llwyddiannus yn awr yn cael eu hystyried ar gyfer rhestr fer i ennill y gwobrau drwy Brydain. Cynigir gwobrau o hyd at £15,000, mentora a chefnogaeth i gwmni cychwynnol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2016

Dewch i brofi diwylliant Japan fel rhan o ymgyrch hel arian y penwythnos yma.

Mae criw o fyfyrwyr Bangor yn cynnal digwyddiad i gefnogi dioddefwyr y daeargryn yn Japan yn Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg ar Ddydd Sadwrn Mawrth 26ain rhwng 2yp a 6yh. Bydd cyfres o weithdai cyffroes gan gynnwys caligraffi, origami, paentio wynebau a hefyd cyfle i drio ‘kimono’ yn ogystal â pherfformiadau byw, marchnad a sioe ffasiwn gyda gwisgai o wledydd ar draws y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2011

Dewch i fwynhau cymuned amlddiwylliannol y Brifysgol

Bydd cymysgedd eclectig o ddiwylliannau a thraddodiadau i’w weld yn Neuadd Prichard Jones yn y Brifysgol am 6.00 nos Wener 11 Chwefror 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2011

Diddordeb yn y Pecyn Gwybodaeth Amaeth-ecolegol yn parhau i dyfu: Staff ADNODD yn cyflwyno mwy o hyfforddiant

Mae staff ADNODD newydd ddychwelyd o Ethiopia, lle bu iddynt, mewn partneriaeth gydag ICRAF, gyflwyno cwrs hyfforddiant yn llwyddiannus  ar ddefnyddio'r AKT5 (Pecyn Gwybodaeth Amaeth-ecolegol) i amrywiaeth o fudd-ddeiliaid, gweithwyr proffesiynol a myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

Digwyddiad hanesyddol wrth i Ysgol y Gyfraith Bangor fod y gyntaf yng Nghymru i gynnal achos llys ffug yn y Goruchaf Lys

Llwyddodd myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor i greu hanes y mis diwethaf wrth iddynt fod y tîm cyntaf o Ysgol y Gyfraith yng Nghymru i gael eu  gwahodd i gynnal achos ffug o flaen y Goruchaf Lys yn Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2013

Digwyddiad LifeStartFest cyntaf yng Nghymru

Cyngor gyrfaoedd, rhwydweithio a pizza i fyfyrwyr yng Nghymru!

Mae Jack Newton newydd raddio, wedi ennill Her LifeStart ac wedi derbyn swydd gyda JCDecaux, yr asiantaeth hysbysebu awyr agored rhyngwladol. Bydd Jack yn un o’r siaradwyr yng Ngŵyl LifeStart cyntaf Cymru ym Mhrifysgol Bangor ar 26 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2018

Dillad y Super Furries yn rhan o gasgliad anferth

Mae gwisgoedd arbennig sy’n perthyn i un o fandiau enwocaf Cymru wedi eu rhoi ar fenthyg i Archif Pop Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Tachwedd 2010

Disgownt teyrngarwch i raddedigion sy'n gwneud gradd Meistr 2013

Bydd graddedigion y DU/UE 2013 sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar ffioedd dysgu cyrsiau Meistr sy'n gymwys.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013

Diwrnod arbennig i deulu o Garndolbenmaen

Bydd 13 Gorffennaf yn ddiwrnod arbennig iawn i un teulu o Garndolbenmaen eleni wrth i fam a merch gymryd rhan yr yr un seremoni raddio. Yn camu i’r llwyfan i i dderbyn ei gradd yn y Gymraeg fydd Margiad Elen Lloyd Dobson, 21 a hynny ar ôl i’w mam, Bethan, annerch y gynulleidfa trwy ddarllen cerdd y diweddar Athro Emeritws Gwyn Thomas, ‘Y Coleg ar y Bryn / The College on a Hill’.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2016

Diwrnod Fenwm Prifysgol Bangor yn denu rhai o brif arbenigwyr y maes

Fe wnaeth pobl o bob cwr o'r byd sy'n ymddiddori ym maes tocsinau deithio i Ogledd Cymru i ddigwyddiad blynyddol a drefnwyd gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor.

Ymunodd academyddion blaenllaw, arbenigwyr rhyngwladol a seren deledu â dros gant o bobl ar gyfer y gynhadledd Diwrnod Fenwm unigryw ym Mangor i drafod tocsicoleg a rhywogaethau gwenwynig.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2019

Diwrnod Graddio Prifysgol Bangor 2017

Fel rydych yn gwybod eisoes mae’n debyg, cynhelir Seremoni Raddio Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ddydd Mawrth, 18 Gorffennaf 2017 am 3 y prynhawn ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2017

Diwrnod Gwenwyn yn mynd o nerth i nerth

Yn ddiweddar, cynhaliodd Cymdeithas Herpetolegol Prifysgol Bangor ei phedwerydd Diwrnod Gwenwyn blynyddol. Cynhaliwyd y digwyddiad yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol, lle rhoddodd sawl arbenigwr sgyrsiau ar nifer o bynciau yn y maes a lle cafodd y cyfranogwyr gyfle i weld arddangosiad byw o ymlusgiaid gwenwynig, yn cynnwys Cobra, Anghenfil Gila ac amrywiaeth o wiberod. Noddir y digwyddiad yn rhannol gan Gymdeithas Herpetolegol Prydain a’r Gymdeithas Herpetolegol Ryngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2014

Diwrnod Lemur y Byd

Dathlwyd Diwrnod Lemur y Byd am y tro cyntaf erioed ddoe. Ymunodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor â'r Sw Fynydd Cymreig i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer cadwraeth Lemur ym Madagascar.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2014

Dod â Gwyddorau Cymdeithas yn fyw ym Mangor

Cafodd disgyblion chweched dosbarth o bob cwr o Ogledd Cymru gyfle i elwa ar gyflwyniad cynhwysfawr i wyddorau cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor.

Daeth dros 100 o ddisgyblion i Ddiwrnod Gwŷl yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar ddydd Mercher, 9 Tachwedd, lle cawsant eu harwain gan staff a myfyrwyr Bangor drwy gyfres o sesiynau rhyngweithiol ym meysydd cymdeithaseg, troseddeg a gofal iechyd a chymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2016

Dod i Fangor yn yr Hydref? Dewch i sgwrsio ar Facebook

Dod i Fangor yn yr Hydref? Gallwch ddod i sgwrsio gyda Arweinwyr Cyfoed yr Ysgol Saesneg ar Facebook. O mis Awst ymlaen chwiliwch am  'Bangor English Literature Freshers and Peer Guides 2013/14' ar Facebook.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2012

Doethur newydd yn yr Ysgol Hanes

Mae gan yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg bellach ddoethur newydd, wedi i Dr Owain Wyn Jones basio’i arholiad viva PhD ar Ionawr yr 8fed.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2014

Dosbarth 2012 Ysgol Busnes Bangor yn dathlu Graddio

Bu dydd Iau, 19 Gorffennaf 2012, yn ddiwedd cyfnod i dros 450 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wrth iddynt raddio o wahanol raglenni israddedig, ôl-radd ac ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2012

Dosbarth 2012 Ysgol y Gyfraith Bangor yn dathlu Graddio

Fe wnaeth myfyrwyr y Gyfraith ym Mangor ddathlu eu llwyddiannau academaidd ddydd Llun, 16 Gorffennaf 2012, wrth i’r Ysgol gynnal ei seremoni i’r garfan a oedd yn graddio eleni. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2012

Dosbarth 2015: gwobrau a ddyfarnwyd i israddedigion gorau'r flwyddyn

Llongyfarchiadau i'n hisraddedigion a raddiodd o Ysgol Busnes Bangor heddiw!

Yn dilyn y seremoni raddio cafwyd derbyniad i'r graddedigion a'u teuluoedd yn y Ganolfan Rheolaeth, lle cyflwynwyd gwobrau i'r israddedigion a berfformiodd orau yn y flwyddyn gan Bennaeth yr Ysgol, Yr Athro John Thornton.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Dosbarth 2015: gwobrau a ddyfarnwyd i israddedigion gorau'r flwyddyn

Llongyfarchiadau i'n holl fyfyrwyr a raddiodd o'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yr wythnos ddiwethaf.

Yn dilyn y seremoni raddio cafwyd derbyniad i'r graddedigion a'u teuluoedd yn y Ganolfan Rheolaeth, lle cyflwynwyd gwobrau i'r israddedigion a berfformiodd orau yn y flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2015

Dosbarth graddedigion 2013 o'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Ddydd Llun, 15 Gorffennaf 2013, graddiodd 118 o fyfyrwyr o Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2013

Dosbarth Meistr yn dod ag arbenigedd ynghyd i helpu Menter Gymdeithasol Leol

Mae wedi bod yn bleser mawr i'r tîm Byddwch Fentrus gynnig cyfres o 'Ddosbarthiadau Meistr' ar Ddechrau Busnes a Sgiliau Ymgynghori i fyfyrwyr a graddedigion Bangor. Arweiniwyd y rhain gan Chris Walker, Ymgynghorydd Busnes Rhyngwladol a Mentor a Hyfforddwr Dechrau Busnes i'r Rhaglen Cefnogi Menter, a gyllidir gan HEFCW.   Yn ystod y rhaglen bum wythnos yn Chwefror a Mawrth mae'r rhai sydd wedi cymryd rhan ynddi wedi bod yn gweithio ar broject mewn timau bychain i ddatblygu sgiliau ymgynghorol ac ystod lawn o offer a sgiliau dechrau busnes, yn cynnwys e-fasnach a datblygu gwefannau ar gyfer cleientiaid go iawn.  Mae’r pwyslais ar ddysgu trwy brofiad wrth gyflawni tasgau ac mae'n cynnwys senario go iawn a ddarperir drwy'r client - Greenhouse Cyf.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2013

Drama myfyriwr yn derbyn croeso ar ei thaith

Myfyriwr MA yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor sy’n gyfrifol am ysgrifennu drama sydd ar daith o amgylch Cymru ar hyn o bryd, ac yn denu adolygiadau ac ymateb ffafriol tu hwnt.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2015

‘Dramodydd gorau yn y Gymraeg’ yn fyfyriwr ymchwil yn Ysgol y Gymraeg

Nos Sadwrn, 30 Ionawr, daeth nifer o gwmnïau theatr, cyfarwyddwyr, actorion, dawnswyr a dramodwyr ynghyd yn Sherman Cymru yng Nghaerdydd ar gyfer seremoni Gwobrau Theatrau Cymru 2015 - seremoni sy’n dathlu rhagoriaeth ym myd y theatr, opera a dawns.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2016

Dr Barbara Saunderson

Bydd staff a myfyrwyr presennol yr Ysgol Ieithoedd Modern, yn ogystal â chyn fyfyrwyr a staff, yn sicr o golli'n fawr Dr Barbara Saunderson, cyn ddarlithydd mewn Ffrangeg ym Mangor. Bu farw ar 27 Gorffennaf 2014. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2014

Dr Farhaan Wali yn ennill "Athro/Athrawes Newydd y Flwyddyn" yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bango

Enillodd Dr Farhaan Wali wobr "Athro/Athrawes Newydd y Flwyddyn" yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor. Mae Farhaan yn dysgu israddedigion a myfyrwyr ôl-radd. Mae'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yn cael eu cynnal gan Undeb y Myfyrwyr ar y cyd â'r Brifysgol ac yn cydnabod ymroddiad ac ymrwymiad staff dysgu a staff cefnogi Bangor. Myfyrwyr sy'n cynnig yr enwebiadau ar gyfer yr holl wobrau.  Mae Farhaan yn cyfrannu at draddodiad yr Ysgol o ragoriaeth mewn dysgu ac ymroddiad i brofiad myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Dringo i Gopa’r Denali

Bydd Will Hardy, myfyriwr flwyddyn gyntaf sy’n astudio Daearyddiaeth ym Mangor, yn mynd a’i ddiddordeb mewn dringo i’r lefel eithaf dros yr haf wrth iddo dreulio mis ar daith ddringo yng ngogledd America.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2012

Dull gwell o fonitro dolffin afon Ganges yn cael ei ddatgelu gan fyfyrwraig Prifysgol Bangor

Mae astudiaeth newydd (7 Mai) yn dangos dull o wella’r modd y caiff dolffin afon Ganges – anifail mewn perygl – ei fonitro; mae’r anifail hwn yn un o bedair yn unig o rywogaethau morfilaidd dŵr croyw sy’n dal i oroesi ers i ddolffin Afon Yangtze ddiflannu yn 2007.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2014

Dunn-a gamp! Emily yn llwyddo yn Awstralia

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor bellach yn rhif 24 yn y byd yn dilyn ei llwyddiant yn ras yr UCI Gran Fondo World Championships yn Awstralia y mis diwethaf – a hithau ond yn beicio ers 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2016

Dwy fyfyrwraig leol yn cipio Gwobrau Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol

Mae dwy fyfyrwraig leol wedi derbyn Gwobrau Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor eleni.

Dan gynllun arloesol Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor, mae myfyrwyr ail a thrydedd blwyddyn yn cefnogi myfyrwyr newydd wrth iddynt ymdopi â bywyd prifysgol. Mae’r cynllun wedi ei gynnal yn y Brifysgol ers dros 20 mlynedd, ac mae’n un o’r ffyrdd y mae’r Brifysgol yn sicrhau amgylchedd gefnogol i’w myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2019

Dwyieithrwydd a syndrome Down

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi cyhoeddi erthygl gan fyfyriwr PhD Rebecca Ward a Dr Eirini Sanoudaki.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2017

Dychweliad buddugoliaethus i gystadleuaeth Telders i Fangor

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Ysgol y Gyfraith, Bangor yn dathlu llwyddiant mewn cystadleuaeth ffug-lys fyd-enwog.

Y llynedd, daeth tîm o Fangor y cyntaf erioed i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Ffug-Lys Cyfraith Ryngwladol Telders, gan orffen yn safle 17 yn gyffredinol. Bu i dîm eleni lwyddo i fynd un cam ymhellach gan orffen yn safle 16.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2014

Dyfarnu Medalau Cwmni’r Brethynwyr i ddwy fyfyrwraig eithriadol

Mae dwy fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn Medalau’r Brethynwyr yn ddiweddar.

Dyfarnwyd y medalau gan Gwmni’r Brethynwyr, un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol dinas Llundain, sydd bellach yn gweithredu fel mudiad dyngarol.  Dyrniad o fedalau sy’n cael eu rhoi bob blwyddyn. Mae’r medalau’n cael eu dyfarnu i fyfyrwyr eithriadol, yn seiliedig ar gyrhaeddiad academaidd ac ymwneud â’r gymuned academaidd o fewn y brifysgol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chyfraniad diwylliannol a chymdeithasol trwy ysgolheictod, effaith ymchwil, cefnogaeth fugeiliol a mentora.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2013

Dyfarnu Medalau Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor

Cyflwynwyd Medalau’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol Dinas Llundain, sydd bellach yn sefydliad dyngarol. Bob blwyddyn mae Cwmni’r Brethynwyr, yn garedig iawn, yn rhoi dwy fedal i’w dyfarnu i fyfyrwyr ôl-radd nodedig.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2016

Dyfarnu Medalau Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor

Cyflwynwyd Medalau’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol Dinas Llundain, sydd bellach yn sefydliad dyngarol. Bob blwyddyn mae Cwmni’r Brethynwyr, yn garedig iawn, yn rhoi dwy fedal i’w dyfarnu i fyfyrwyr ôl-radd nodedig.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2017

Dyfarnu medalau Cwmni'r Brethynwyr i fyfyrwyr Prifysgol Bangor

Cyflwynwyd medalau Cwmni'r Brethynwyr i ddau fyfyriwr o Brifysgol Bangor. Mae Cwmni'r Brethynwyr yn un o gwmnïau lifrai hanesyddol dinas Llundain, ac sydd bellach yn sefydliad dyngarol. Bob blwyddyn mae Cwmni'r Brethynwyr, yn garedig iawn, yn rhoi dwy fedal i’w dyfarnu i fyfyrwyr ôl-radd nodedig. Mae'r gwobrau clodwiw hyn yn rhoi ystyriaeth i ansawdd ymchwil, addysgu a gwasanaeth myfyriwr i’r Brifysgol a’r gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2018

Dyfarnu medalau Cwmni'r Brethynwyr i fyfyrwyr Prifysgol Bangor

Dyfarnwyd medalau Cwmni'r Brethynwyr i fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Cwmni'r Brethynwyr yn un o gwmnïau lifrai hanesyddol dinas Llundain, ac sydd bellach yn sefydliad dyngarol. Bob blwyddyn mae Cwmni'r Brethynwyr, yn garedig iawn, yn rhoi dwy fedal i’w dyfarnu i fyfyrwyr ôl-radd nodedig.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2019

Dyfarnu Medal Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor

Cafodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor eu cyflwyno gyda Medalau’r Brethynwyr yn ddiweddar. Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol dinas Llundain, sydd bellach yn gweithredu fel mudiad dyngarol. Mae dwy fedal yn cael ei chyfrannu bob blwyddyn gan Gwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ôl-radd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2015

Dyfarnu PhD i Ymchwilydd 'Newid Wyneb Tlodi Bwyd'

Gadawodd David Beck yr ysgol yn 1999 gydag ychydig iawn o gymwysterau. Bu'n gweithio fel dyn llefrith a gosodwr brics yn ardal Bolton am 10 mlynedd tan, ynghyd â'i wraig a'i chwech o blant, symudodd i Fangor i astudio ar gyfer ei radd gyntaf. Heddiw, dyfarnwyd PhD mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol i David gan Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2018

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i athletwyr elitaidd Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc. Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyflawniad mewn chwaraeon. Maent yn cael eu hanelu at helpu myfyrwyr talentog i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a pherfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn potensial.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, mae Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr talentog ym maes chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio am radd mewn unrhyw bwnc.

Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a llwyddiant mewn chwaraeon. Eu pwrpas yw helpu myfyrwyr dawnus o safon uchel i gyfuno eu hastudiaethau academaidd â’u perfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn botensial.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2020

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, mae Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr talentog ym maes chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a llwyddiant mewn chwaraeon. Eu pwrpas yw helpu myfyrwyr dawnus o safon uchel i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a’u perfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn botensial.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2018

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc. Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a llwyddiant mewn chwaraeon.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2018

Dyfarnu Ysgoloriaethau Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau 19/20

Dyfarnwyd tair 'Ysgoloriaeth Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau' i fyfyrwyr rhagorol o Brifysgol Bangor - Ally Jackson, Claire Carrington a Victoria Chinery. Roedd y tair yn fyfyrwyr israddedig ym Mangor ac wedi graddio gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Gyntaf. Bydd yr ysgoloriaethau, sy'n talu ffioedd llawn y cyrsiau, yn galluogi'r myfyrwyr dawnus a brwdfrydig hyn i barhau â'u hastudiaethau ac maent bellach wedi cofrestru ar gyrsiau ymchwil ôl-radd ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2019

Dyfarnu Ysgoloriaethau Merched mewn Gwyddoniaeth

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ysgoloriaeth "Merched mewn Gwyddoniaeth" i ddwy fyfyrwraig ragorol - Hannah Davies a Lily Stokes. Roedd y ddwy yn israddedigion ym Mangor ac enillodd y ddwy radd anrhydedd dosbarth cyntaf ym mis Gorffennaf 2017. Mae'r ysgoloriaethau, sy'n cynnwys cost lawn y cwrs, yn galluogi'r myfyrwyr dawnus a brwdfrydig hyn i barhau â'u hastudiaethau ac maent yn awr wedi cofrestru ar gyrsiau ymchwil ôl-radd ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2018

Dyfarnu ysgoloriaeth i ddawn gerddorol o Gymru

Ar sail ei chyraeddiadau eithriadol a chefnogaeth disglair ei thiwtoriaid academaidd, dyfarnwyd un o ddwy Wobr Goffa D Afan Thomas am Gerddoriaeth Brifysgol Cymru. i Gwawr Ifan o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2011

Dyfodol disglair - Teitl cyfieithydd gorau Prydain i fyfyriwr o Gymru

Barnwyd mai myfyriwr o Brifysgol Bangor oedd y cyfieithydd gorau o blith cannoedd o ymgeiswyr sy’n astudio’r pwnc yn academaidd ledled Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Awst 2010

Dylunwyr blaenllaw yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Dylunio Cynnyrch Bangor

Bydd Cynhadledd Dylunio Cynnyrch arloesol ar 7 Mehefin, yn tynnu ynghyd ym Mhrifysgol Bangor rai o'r arweinwyr a'r meddylwyr gorau ym maes Dylunio a Chynhyrchu.

Un o'r rhai a fydd yn siarad yn y Gynhadledd, sydd yn cael ei threfnu gan yr Ysgol Addysg, yw’r peiriannydd dylunio cynnyrch, Jude Pullen, sydd wedi ennill gwobrau am ei waith ac yn adnabyddus am fod yn rhan o gyfres y BBC 'The Big Life Fix'.  Siaradwr arall fydd Fred Manson o gwmni rhyngwladol Thomas Hetherwicks. Yn rhannu eu profiadau yn y gynhadledd, y drydedd i’w chynnal yn y Brifysgol, fydd Ed Beardsley a Hugh Smith, sydd wedi graddio mewn dylunio o Brifysgol Bangor ac sy'n gweithio bellach yn y diwydiant.  Daw'r gynhadledd i ben gydag agoriad swyddogol y Sioe Raddio, a fydd yn dangos gwaith myfyrwyr dylunio presennol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2017

“Dyma be ‘di bywyd ym Mangor!”

Mae myfyriwr Astudiaethau Ffilm o Fangor wedi derbyn anrheg Nadolig cynnar, wedi iddo ennill Camera HD GoPro mewn cystadleuaeth fideo a oedd yn cael ei gynnal gan adran Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata'r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012

'Dyma'r lle i fi'

“O fewn awr i fi gyrraedd yma ro’n i’n gwybod mai dyma’r lle i fi,” meddai Gethin Morgan o Lanbedr, sydd yn ei drydedd flwyddyn yn astudio’r Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2018

Dymuno’n dda i Gwen ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Bydd myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni, wedi iddi gael ei dewis gan y beirniaid ar gyfer y rhestr fer.

Dymuna’r Brifysgol yn dda i Gwen Elin, sydd yn astudio Cymraeg ac Astudiaethau Theatr a’r Cyfryngau  yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Hydref 2015

Dynes ifanc sydd wedi dod drwy strôc yn graddio

Yn seremonïau graddio gaeaf Prifysgol Bangor fe wnaeth dynes ifanc sydd wedi dod drwy strôc raddio gyda gradd MSc mewn Egwyddorion Niwroseicoleg.

Cafodd Nicola Brown o Lanberis, sy’n 36 oed ac yn fam i ddau o blant, ddiagnosis o ddyslecsia yn 12 oed, a dechreuodd gael ffitiau yn ei chwsg pan oedd yn 17 a dioddef strôc pan oedd yn 24 oed. O ganlyniad i'r strôc, gadawyd Nicola yn rhannol ddall a chollodd y gallu i adalw gwybodaeth yn gywir, ond llwyddodd i oresgyn hyn drwy ddefnyddio technoleg gynorthwyol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2019

Dysgwr y Flwyddyn yr Urdd yn graddio

Ar ôl tair blynedd o waith caled, ac o wneud y mwyaf o’r cyfleoedd a oedd ar gael iddi, mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn graddio gyda balchder.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017

Efallai ei fod yn ‘sbwriel’ – ond mae yn y 5 uchaf

Mae ymgyrch ‘Cynllun Goroesi Llawn Sbwriel’ Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi llwyddo i gyrraedd y pump uchaf mewn cystadleuaeth genedlaethol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2011

Efrydiaeth MA Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2014

Efrydiaeth PhD AHRC - Literary Conceptions of Wales in Europe: 1750-2010

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD AHRC fel rhan o'r project ar y cyd, 'European Travellers to Wales 1750 - 2010' a gyllidir gan yr AHRC ac sy'n cynnwys Prifysgol Bangor, y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Phrifysgol Abertawe.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2013

Efrydiaeth PhD mewn Gwyddorau Biofeddygol

Mae Efrydiaeth PhD y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Gwyddorau Biofeddygol ar gael o 1 Hydref 2012. Un o amcanion y cynllun yw galluogi academyddion ar ddechrau eu gyrfa i gymhwyso fel ymgeiswyr cymwys ar gyfer swyddi academaidd cyfrwng Cymraeg.  Mae’r pwyslais ar ymchwilio i gael cymhwyster PhD, ond mae hyfforddiant mewn addysgu a dysgu hefyd yn rhan allweddol o’r cynllun.  


Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2012

Efrydiaeth PhD mewn Seicoleg Chwaraeon

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD lawn-amser dair blynedd a gyllidir gan yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor.  Goruchwylir yr ymgeisydd llwyddiannus gan Dr James Hardy (cyd-oruchwylir gan Dr Ross Roberts a'r Athro Tim Woodman) o'r Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elit (IPEP).  

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2017

Eich cadw yn y ddolen gyfreithiol: graddedigion yn y gyfraith yn lansio gwefan newyddion

Mae dau gyn-fyfyriwr a raddiodd ym Mhrifysgol Bangor wedi lansio gwefan newyddion cyfreithiol a chymorth i astudio’r gyfraith sydd yn targedu'r genhedlaeth nesaf o gyfreithwyr.

Lansiwyd Legal Loop ar 1 Hydref, ac fe'i disgrifiwyd fel adnodd ar-lein cynhwysfawr sy'n rhoi gwybodaeth am y datblygiadau cyfreithiol diweddaraf yn y DU. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2015

Eidales o’r Wyddgrug yn cipio Medal y Dysgwyr

Francesca Elena Sciarrillo o’r Wyddgrug sydd wedi ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019. Fe’i gwobrwywyd mewn seremoni ar lwyfan prifwyl yr Eisteddfod heddiw (Dydd Mawrth, Mai 28).

Graddiodd Francesca, 23, gydag MA mewn Llenyddiaeth Saesneg yn 2018, ac mae hi nawr yn brentis graddedig mewn Marchnata. Hi yw’r unig berson o’i theulu sy’n siarad Cymraeg, ac Eidaleg yw ei theulu i gyd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2019

Eisiau dysgu mwy am gyfloedd i astudio dramor?

Bydd Andrew Griffith, Swyddog Ryngwladol y Brifysgol, yn cynnal sesiwn wybodaeth cyffredinol am gyfleoedd i astudio dramor ar yr amseroedd canlynol...

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2012

Elis Dafydd o Brifysgol Bangor yn ennill y Gadair

Elis Dafydd, myfyriwr o Brifysgol Bangor, sydd wedi ennill cadair Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2015

Emyr yn taro’r nod ar y cwrt sboncen

Mae deiliad un o Ysgoloriaethau Chwaraeon Prifysgol Bangor, myfyriwr ym mlwyddyn gyntaf ei astudiaethau yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, yn parhau i brofi llwyddiant ar lwyfan sboncen broffesiynol yn dilyn nifer o fuddugoliaethau nodedig. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2017

Enillwyr Her Ddiwylliannol i deithio i Tsieina

Cynhaliwyd yr Her Ddiwylliannol, y gystadleuaeth flynyddol i fyfyrwyr Prifysgol Bangor, yn ddiweddar.  Trefnwyd y digwyddiad gan Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol a bu saith tîm o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn ymgiprys i ennill taith fythgofiadwy i Tsieina.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2016

Enillwyr ysgoloriaethau 2015

Scholarship winners have been awarded their prizes at a special presentation evening.

Nine students from the School of Social Sciences were presented with their awards by the Vice-Chancellor of Bangor University, Professor John Hughes, at last week’s ceremony.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2015

Enillwyr Ysgoloriaethau Mynediad Ysgol y Gymraeg 2016

Llongyfarchiadau calonnog i holl enillwyr ysgoloriaethau mynediad Prifysgol Bangor o Ysgol y Gymraeg. Mewn noson wobrwyo a gynhaliwyd yn ddiweddar, enillwyd rhyngddynt gwerth £21,000 o ysgoloriaethau i gefnogi eu hastudiaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2016

Enillydd Gwobr Goffa Llew Rees 2010.

Mae'r wobr chwaraeon uchaf ym Mhrifysgol Bangor, Gwobr Goffa Llew Rees, sydd yn cael ei ddyrannu i'r chwaraewr mwyaf amlwg ymysg y myfyrwyr wedi'i ddyfarnu eleni Vicky Gottwald. Mae Vicky'n fyfyrwraig ôl-radd ac yn astudio doethuriaeth mewn Gwyddor Chwaraeon.

Mae Vicky wedi derbyn swm o £750 i gyfrannu at wella'i pherfformiad.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2010

Enillydd Kindle y Ffair ôl-raddedigion

Pan ddaeth George Yates i'r Ffair Cyrsiau ôl-raddedigion ddiwedd Tachwedd, nid oedd yn gwybod y byddai'n rhaid iddo ailfeddwl ynghylch ei restr Nadolig. Cafodd cerdyn cofrestru George ei ddewis ar hap o blith dros 350 o gardiau ar ddiwrnod y Ffair, a daeth yn enillydd lwcus Amazon Kindle newydd sbon. Yn digwydd bod, roedd hwn ar frig ei restr o bethau y byddai wedi hoffi'u cael Nadolig pan fu i ni gwrdd ag o fis Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2014

Enillydd Medal Aur Gemau Invictus yn dychwelyd i addysg

Mae enillydd medal aur yn y Gemau Invictus diweddar newydd ddechrau astudio am radd yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2014

Enillydd Ysgoloriaeth Ragoriaeth yn graddio

Mae gwaith caled ac ymroddiad wedi talu ar ei ganfed i fyfyrwraig o Brifysgol Bangor sy'n graddio’r wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Ennillwyr Ysgoloriaethau Mynediad 2011

O’r Bala i Bury St Edmunds, o Grymych i Gaer – bydd myfyrwyr ar hyd a lled Prydain yn rhannu gwobrau Ysgoloriaethau sydd werth dros £130,000 pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor yn y flwyddyn academaidd nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2011

Ennyn diddordeb mewn Mathemateg

Cafodd athrawon dan hyfforddiant ymweliad arbennig yn gynharach y semester hwn.

Daeth Peter Ransom, athro mathemateg uchel ei barch, i'r Ysgol Addysg i fod yn ddarlithydd gwadd am y dydd wrth i'r garfan Mathemateg TAR baratoi ar gyfer eu hail gyfnod o brofiad ysgol.  

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015

Entrepreneuriaid Santander Bangor

Bydd Carley Williams, myfyrwraig sy’n astudio Dylunio Cynnyrch, gyda statws Athro cymwysedig yn cynrychioli Prifysgol Bangor yn rownd y DU gwobrau Entrepreneuriaeth Santander, wedi iddi ennill cystadleuaeth yn y Brifysgol. Yn ymuno a hi hefyd fydd Hernan Diazgranados, myfyriwr ôl-radd, yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2015

Entrepreneuriaid Santander Bangor

Mae Tom Purnell, myfyriwr Dylunio Cynnyrch, a Will Osborn, myfyriwr ôl-radd Seicoleg Defnyddwyr, wedi ennill cystadleuaeth Prifysgol Bangor o’r Gwobrau Entrepreneuriaeth Santander a byddant yn cynrychioli'r Brifysgol yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2012

Entrepreneur ifanc o Fangor yn credu bod digon o bysgod yn y môr

Mae myfyriwr 20 oed o Brifysgol Bangor yn defnyddio ei angerdd dros fioleg y môr i wireddu ei uchelgais o ddod y cyflenwyr ar lein mwyaf o rywiogaethau o bysgod byw yng ngwledydd Prydain. Bydd Sam Hamill, sydd ar ei drydedd flwyddyn o astudio Bioleg Môr, yn lansio Big on Fish fis Tachwedd, siop ar lein ac ar y stryd yn gwerthu offer acwariwm ac yn cadw mwy na 1,100 o rywogaethau o bysgod egsotig a chwrel.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2018

Entrepreneur ifanc o Fangor yn credu bod digon o bysgod yn y môr

Mae myfyriwr 20 oed o Brifysgol Bangor yn defnyddio ei angerdd dros fioleg y môr i wireddu ei uchelgais o ddod y cyflenwyr ar lein mwyaf o rywiogaethau o bysgod byw yng ngwledydd Prydain.  

Bydd Sam Hamill, sydd ar ei drydedd flwyddyn o astudio Bioleg y Môr, yn lansio ei Big on Fish fis Tachwedd, siop ar lein ac ar y stryd yn gwerthu offer acwariwm ac yn cadw mwy na 1100 o rywogaethau o bysgod egsotig a chwrel.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2017

Enwebiad Ffresh i fyfyriwr

Mae “Not” sydd wedi ei gyfarwyddo gan John Evans wedi cael ei enwebu am y Ffilm Ffuglen Orau a’r Ffilm Iaith Gymraeg orau yng Ngwobrau Ffresh 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2013

Enwebwyd myfyriwr o Brifysgol Bangor am wobr yn ŵyl ffilmiau Cymru

Enwebwyd y ffilm fer Not, a gyfarwyddwyd gan John Bryan Evans, cyn ddisgybl yn Ysgol Friars, ar gyfer y ffuglen orau a'r ffilm iaith Gymraeg orau yn  Ffresh, gŵyl ddelwedd symudol myfyrwyr Cymru.

Mae'n ffilm ddeuddeg munud am Nia, mam ifanc mewn perthynas dreisiol gyda’i dwy ferch ifanc yn tyfu i fyny yn gwylio eu mam yn cael ei churo a'i bwlio.  Adroddir y stori drwy lygaid y plant ac fe’i disgrifiwyd fel 'golwg diflewyn ar dafod ar ormes yn y cartref.'

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2013

Enwi Cymdeithas Ddaearyddiaeth yn Gymdeithas y Flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2012

Eog llai atyniadol

Mae ymchwil newydd yn dangos bod eogiaid a ffermir yn llai atyniadol i'r fenyw nag eogiaid gwyllt. Y rheswm am hyn yw bod y bachau sydd o dan eu gên neu 'kype', sy'n nodwedd rywiol eilaidd, yn llai. Gellir cymharu'r nodwedd hon â chyrn carw.

Mae'r canfyddiad newydd hwn a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn gwyddoniaeth Royal Society Open Science a adolygir gan gymheiriaid, yn awgrymu bod eogiaid a fegir ar fferm yn llai deniadol yn rhywiol na'u brodyr gwyllt. Er mai dim ond ers y 1970au y maent wedi cael eu magu mewn caethiwed, maent eisoes yn gwyro oddi wrth yr eog gwyllt o fewn dim ond 12 cenhedlaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2019

Erin Hughes yn ennill Coron Eisteddfod yr Urdd

Enillydd Coron Eisteddfod Brycheiniog a Maesyfed 2018 yw myfyrwraig Prifysgol Bangor, Erin Hughes o Ben Llŷn. Mae’n ennill am ddarn o ryddiaith ar y thema ‘Terfysg’, i ganmoliaeth uchel gan y beirniaid, Catrin Beard a Lleucu Roberts. Mae Erin, 20, yn byw yng Ngheidio, yn ardal Boduan ger Pwllheli ac yn blentyn canol o bump o blant.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2018

Eurliw ar ei ffordd i wireddu ei breuddwyd

Mae Eurliw Hydref Lloyd Williams, 21, yn graddio o Brifysgol Bangor wythnos yma gyda gradd yn y Gyfraith gyda’r Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2018

Ffair y Gyfraith Prifysgol Bangor, 20 Tachwedd 2019

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2019

Ffair y Gyfraith ym Mangor yn amlygu cyfleoedd cyflogaeth i raddedigion

Fel rhan o’i dathliadau deng mlynedd mewn bodolaeth, fe fydd Ysgol y Gyfraith Bangor (Gwynedd) yn cynnal Ffair y Gyfraith ar ddydd Mercher, 19 Tachwedd 2014, rhwng 9.45am tan 3.30pm.  Bwriad y Ffair yw i ddod â myfyrwyr y Gyfraith ym Mangor a chyflogwyr ynghyd mewn amgylchedd fydd yn creu canlyniadau cyd-fanteisiol.

 

 

Mae’r Ffair y Gyfraith yn gyfle i unrhyw un, o fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith, i ddisgyblion ysgolion uwchradd, i rai sy’n cynnig cyfleodd gyrfa, ac unrhyw un arall fyddai â diddordeb mewn gweld pa fath o yrfaoedd yn y Gyfraith sydd ar gael i’r rhai hynny sydd â gradd yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2014

Fffilmiau myfyrwyr yn cael eu henwebu ar gyfer Gwobrau RTS Cymru

Mae ffilmiau gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi’u henwebu ar gyfer Gwobrau’r Gymdeithas Deledu Frenhinol (RTS) yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2020

Ffilm ddogfen un o raddedigion Bangor yn derbyn enwebiad ar gyfer gwobr gan y Royal Television Society

Mae un o raddedigion diweddar rhaglen MA Prifysgol Bangor ym maes cynhyrchu ffilm wedi derbyn enwebiad am ei gwaith gan y Royal Televison Society, a hynny yn dilyn cyfnod ffwythlon yn arddangos ei ffilm mewn gwyliau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae Charlotte Wells, o Fanceinion, wedi derbyn yr enwebiad ar gyfer y wobr uchel ei pharch am ei ffilm ddogfen fer, ‘Cabbie’, sy’n dilyn ei llys-dad wrth iddo yrru ei dacsi un gyda’r nos. Mae’r cynhyrchiad yn rhannu cyswllt pellach â Bangor, a hynny gan mai un arall o raddedigion diweddar y Brifysgol, Chiron Farrimond o’r Ysgol Gerddoriaeth, sydd wedi llunio’r gerddoriaeth sydd i'w chlywed yn y ffilm.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2018

Ffilm gan fyfyriwr yn cael ei derbyn i Arddangosfa Gelf Weledol 'Lle Celf' yr Eisteddfod

Bydd Jenni Steele o Ddeganwy, sy’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, yn cael arddangos ffilm fer yn Y Lle Celf, sef yr Arddangosfa Gelf Weledol uchel ei pharch yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych (6-13 Awst).

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013

Ffilm gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi ei henwebu am Wobr Teledu Myfyrwyr RTS

Mae ffilm fer a grëwyd gan gyn-fyfyriwr a myfyriwr presennol yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei henwebu am Wobr Teledu Myfyrwyr 2014 y Gymdeithas Deledu Frenhinol yn y categori Drama Ôl-raddedig.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2015

Ffilmiau Myfyriwr yn Helpu Milwyr yn America

Cafodd cyfres o ffilmiau byr am fywyd gwyllt gan fyfyriwr o'r ail  flwyddyn, Osian Williams, eu defnyddio i helpu milwyr mewn ysbyty yn America.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2011

Ffilm MA am awyr-filwr yn ennill gwobr

Mae ffilm gan gyn-fyfyriwr a gafodd radd MA ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill y wobr am y ffilm orau mewn gŵyl ffilmiau yng Nghaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2014

Ffilm Y Wladfa Newydd: Sioe BA Celfyddyd Gain

Mae ffilm byr codi proffil o BA Celfyddyd Gain rhan-amser.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

FFIT Cymru yn ôl am ail gyfres – a Mared yn arwain y ffordd!

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2019

Ffrydio – yr ateb i'r cwymp yng ngwerthiant cerddoriaeth Gymraeg

Yn ôl ymchwil a wnaed  ar y cyd yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ac Ysgol Busnes Bangor, ffrydio yw'r ateb os yw cwmnïau recordiau'n mynd i atal a gwrthdroi'r gostyngiad a welir yng ngwerthiant cerddoriaeth Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Fideo feiral gan fyfyrwyr o Fangor

Cael shafio’u pennau ar gyfer achos da oedd y sbardun i ddau fyfyriwr Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor greu fideo cerddoriaeth sydd bellach yn feiral ar y rhyngrwyd.

Erbyn hyn, mae fideo ‘The Changing Man’ gan Colonel Dax wedi ei wylio dros 160,000 o weithiau ar YouTube, ac wedi ennyn ymatebion a chefnogaeth gan bobl o bellafoedd Awstralia, America, Sbaen a nifer o wledydd eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2017

First Class achievement for Hannah

Hannah Mundy, 22, from Leek, Staffordshire, is graduating from Bangor University with a first class degree in English Language and Creative Studies this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Gala Myfyrwyr Rhyngwladol

Cynhaliodd Prifysgol Bangor ei Gala Ryngwladol flynyddol yn ddiweddar. Mae'r digwyddiad hwn wedi dod yn ddyddiad pwysig yng nghalendr y myfyrwyr rhyngwladol. Roedd y Gala eleni yn cynnwys rhaglen lawn o berfformiadau lliwgar a bywiog gan y myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2013

Gala Un Byd yn dathlu doniau

Cafodd dros 400 o fyfyrwyr, staff ac aelodau o'r gymuned leol gyfle i flasu traddodiadau diwylliannol y byd yn nathliad blynyddol Prifysgol Bangor o amrywiaeth a doniau.

Yn y Gala Un Byd cafwyd ugain o eitemau’n cynrychioli sawl cwr o’r byd, a berfformiwyd gan fyfyrwyr unigol a chlybiau a chymdeithasau myfyrwyr, ynghyd â grwpiau gwadd lleol. Cafwyd eitemau’n amrywio o ganeuon o Tonga, drymiau o Ghana, canu gwerin Cymreig a chrefft ymladd Siapaneaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Gall cyfrifiaduron adnabod ein hemosiynau?

Bydd datblygiad cyfrifiadur sy’n medru darllen ein hemosiynau’n arwain at bob math o ddefnyddiau cyfrifiadurol, gan gynnwys gemau cyfrifiadur lle mae’n rhaid i’r chwaraewr meddiannu’u hemosiynau er mwyn chwarae.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2011

Gall grwpiau lleol elwa ar broject Traws(ffurfiannau) y Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor yn gobeithio rhyddhau grym creadigol ei myfyrwyr er budd elusennau  a grwpiau datblygu cymunedol yn y rhanbarth.

Mewn project newydd a chyffrous, bydd myfyrwyr Prifysgol Bangor, ac yn benodol myfyrwyr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a Chyfryngau, yn cael eu hannog i weithio gyda sefydliadau’r trydydd sector ar brojectau creadigol, bywiog a heriol a fydd yn hyrwyddo materion penodol neu’n denu cynulleidfaoedd newydd i grwpiau cymunedol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2012

GALW AM BAPURAU: PATRYMAU PATRIARCHAIDD? SWYDDOGAETHAU A PHROFIADAU MERCHED AR YSTADAU TIRIOG CYMRU

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2018

Gavin yn cael ei ddewis i chwarae i dîm pêl-droed Prifysgolion Cymru

Wrth i baratoadau Bale, Ramsey, Hennessey a gweddill carfan bêl-droed Cymru fynd rhagddynt ar gyfer pencampwriaeth UEFA Ewro 2016 yn Ffrainc eleni, bydd un o fyfyrwyr Prifysgol Bangor, Gavin Lloyd-Jones, hefyd yn awyddus i ganfod cefn y rhwyd fel aelod o dîm pêl-droed Prifysgolion Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2016

Goroeswraig strôc ifanc yn rhannu ei stori

Yn ddiweddar rhannodd myfyrwraig ôl-raddedig o Brifysgol Bangor sydd wedi goroesi strôc ei stori gyda Different Strokes, elusen sy'n cael ei rhedeg gan oroeswyr strôc ifanc i gefnogi goroeswyr strôc iau.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2018

Gosod arwyddion newydd yn stadiwm Prifysgol Bangor

Heddiw (16 Hydref), dadorchuddiwyd arwyddion newydd Stadiwm Prifysgol Bangor, sef cartref Clwb Pêl-droed Dinas Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2015

Grace Mutali, ein myfyriwr cyntaf i astudio ar gyfer MSc mewn Coedwigaeth trwy Ddysgu o Bell ar Gomisiwn Ysgoloriaeth y Gymanwlad (CSC), i raddio!

Grace Mutali yw ein hysgolor CSC cyntaf i gwblhau’r MSc mewn Coedwigaeth trwy Ddysgu o Bell. Mae hi’n byw yn Sambia, lle cwblhaodd y cwrs yn ei grynswth, ac eithrio ysgol haf yr aeth iddi yn Nhansanïa yn 2012. Cwblhaodd ei thraethawd hir gyda Chanolfan Goedamaeth y Byd (ICRAF), y mae gan ADNODd gysylltiadau agos iawn â hi.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2014

Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf i Eira

Mae Eira Winrow, 38, sydd yn wreiddiol o Gaergybi, newydd raddio gyda gradd anrhydedd dosbarth gyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Graddau newydd cyffroes

Mae’r Ysgol yn hapus i gyhoeddi bod graddau newydd cyffroes wedi cael eu cymeradwyo i ychwanegu i ein cyrsiau presennol. Rŵan, rydyn ni yn gynnig graddau sydd yn arbenigo mewn Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TEFL). Mae’r cwrs wedi cael ei gynllunio i roi sylfaen, cefndir damcaniaethol a phrofiad ymarferol ar gyfer dysgu Saesneg i siaradwyr anfrodorol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2015

Gradd dosbarth cyntaf i ferch o Lŷn

Ar ôl tair blynedd anhygoel, bydd cyn-fyfyrwraig o Goleg Meirion-Dwyfor yn derbyn gradd dosbarth cyntaf yn nathliadau’r seremonïau graddio ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Graddedigion Bangor - yn fwy bodlon na'r myfyriwr cyfartalog

Wrth i'r ymgiprys blynyddol am leoedd prifysgol ddechrau, bydd y myfyrwyr hynny sy'n troi eu golygon at Brifysgol Bangor yn falch o wybod y byddant yn ymuno â rhai o fyfyrwyr mwyaf bodlon Cymru.

Mae canlyniadau’r arolwg cenedlaethol diweddaraf ar foddhad myfyrwyr yn rhoi darlun cadarnhaol iawn o’r addysg a'r gofal a roddir i fyfyrwyr prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Awst 2011

Graddedigion Bangor yn lansio gwasanaeth DNA unigryw

Mae dau o raddedigion Bioleg Forol Prifysgol Bangor wedi lansio gwasanaeth storio DNA unigryw i berchnogion anifeiliaid anwes sy'n gallu ategu neu amnewid microsglodion.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2012

Graddedigion Bangor yn mynd i'r Fringe

Bydd pedwar o raddedigion Prifysgol Bangor yn mynd â sioe sgets wreiddiol i ŵyl gomedi'r "fringe" yng Nghaeredin eleni!

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Graddedigion Dylunio yn arddangos eu gwaith

Arddangoswyd gwaith rhai o ddylunwyr Bangor mewn sioe diwedd blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2013

Graddedigion Gardd Fotaneg Frenhinol Kew yn heplu allan yn Botanical Beats

Gŵyl gerdd haf fwyaf Bangor, lle mae bandiau lleol, celfyddwyr ac arddangoswyr o fudiadau bywyd gwyllt lleol yn ymgasglu yng Ngardd Fotaneg Prifysgol Bangor yn Nhreborth i fwynhau cerddoriaeth, celf a bywyd gwyllt! Mae'n debyg taw dyma'r unig gyfuniad yn y byd o'i fath, yn cymysgu gŵyl gerdd a bio-amrywiaeth! Mae hyd yn oed gennym ni ein band ein hunain yn yr ardd! Y flwyddyn hon fe fyddwn yn cael ein helpu gan wirfoddolwyr arbennig o'r Ardd Fotaneg Brenhinol yn Kew!

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Graddedigion Ysgol Busnes Bangor mewn digwyddiad i arweinwyr busnes yn y Shard

Bu graddedigion Ysgol Busnes Bangor, Agnieszka Kurdzieko ac Elin Jones mewn cinio arbennig i Arweinwyr y Dyfodol ym mis Gorffennaf, a gynhaliwyd gan CPA Awstralia yn y Shard yn Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2017

Graddedig o Fangor yn cael swydd fel paragyfreithwraig yn Swydd Gaer

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn hapus iawn i raddio ar ôl tair blynedd anhygoel yn y Brifysgol. Bydd y cyn-fyfyrwraig Coleg Iâl, Keira Jayne Hand, 21, o Rhosllannerchrugog, Wrecsam, yn graddio gyda gradd LLB dosbarth cyntaf yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Graddio 2012

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012

Gradd Marchnata yn arwain at Glwb Pêl-droed Manchester United i Luke

Ac yntau wedi graddio mewn Marchnata o Brifysgol Bangor, mae Luke Edwards, sy’n gefnogwr pêl-droed, yn gweithio ar hyn o bryd i Glwb Pêl-droed Manchester United, ac yn mwynhau’r profiad.

Ar ôl ennill gradd ddosbarth Cyntaf mewn Marchnata, roedd Luke, sy’n 27 oed ac yn byw yng Nghaergybi, yn ddigon ffodus i gael swydd farchnata yn union ar ôl graddio. Ar ôl cyfnod, penderfynodd roi ei fryd ar ddilyn ei ddiddordeb ac ymgeisio am waith oedd yn ymwneud â chwaraeon, felly mentrodd gysylltu’n uniongyrchol â’r Clwb. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2015

Grant bwysig yn cael ei rhoi i un o raddedigion PhD diweddar yr Ysgol

Mae Philip Walker Jacobs, a enillodd radd PhD yn ddiweddar o'r Ysgol Athroniaeth a Chrefydd, wedi derbyn gwobr bwysig i gymryd rhan yn Sefydliad Haf y National Endowment for the Humanities. Thema'r Sefydliad Haf eleni yw 'Representation of the "Other": Jews in Medieval England' ac fel cynhelir o 13 Gorffennaf tan Awst 2014 yn yr Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies yn Rhydychen.  Bydd Dr Jacobs yn cyflwyno gwaith ar 'Artistic Depictions of Joseph the Carpenter in Medieval England' sy'n adeiladu ar ei thesis PhD.  Mae Dr Jacobs yn dysgu yn Cape Fear Community College yn Cape Fear, Gogledd Carolina, yr Unol Daleithiau.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2014

Grant Ymchwil i Ddeiliad Ysgoloriaeth y Coleg

Mae fyfyriwr ymchwil ym Mhrifsygol Bangor, sydd yn un o ddeiliaid ysgoloriaethau ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi sicrhau grant ymchwil uchel ei fri gwerth €5,000 gan Sefydliad Hydradeg Ewrop (European Hydration Institute neu’r EHI). O dan nawdd y Coleg mae Julian Owen yn fyfyriwr PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer lle mae’n ymchwilio ym maes Ffisioleg Ddynol ar hyn o bryd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Grŵp cyntaf o raddedigion Nyrsio PGDip llwybr carlam dwy flynedd yn ymuno â gweithlu nyrsio Cymru

Mae'r garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio cyn-gofrestru ôl-radd o'r Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor wedi graddio a chofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth fel nyrsys oedolion.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2020

Grŵp o Brifysgol Bangor i ymchwilio i salwch pen mynydd mewn taith i Fynyddoedd yr Himalaia

Yr wythnos hon, bydd academyddion o Brifysgol Bangor yn arwain taith i Fynyddoedd yr Himalaia fel rhan o broject ymchwil fydd yn edrych ar salwch cysylltiedig â bod ar ben mynyddoedd uchel. Bydd yr ymchwilwyr Dr Samuel Oliver a Dr Jamie Macdonald,  Gabriella Rossetti sy'n fyfyriwr PhD, a James Pollard sy'n fyfyriwr israddedig Gwyddorau Chwaraeon  - i gyd o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac YmarferPrifysgol Bangor - yn rhan o dîm o 55 o bobl a fydd yn cynnwys meddygon, gwyddonwyr ac achubwyr mynydd. Bydd y tîm yn dechrau'r daith ar 20 Mawrth ac yn dychwelyd ar 25 Ebrill.  

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2015

Grŵp o Brifysgol Bangor yn dychwelyd o Fynyddoedd Himalaia

Mae academyddion o Brifysgol Bangor wedi dychwelyd yn ddiweddar o daith i Fynyddoedd Himalaia fel rhan o broject ymchwil i salwch cysylltiedig ag uchder.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2015

Grŵp TAR ODA yn cynnal gwerth 2 ddiwrnod o weithgareddau

Pob blwyddyn mae ein grŵp TAR ODA yn cynnal gwerth 2 ddiwrnod o weithgareddau ar gyfer y ddau ddosbarth hŷn o Pendalar – Dosbarth Foryd a Dosbarth Menai.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2019

Grym llesol y gân yn gyrru llwyddiannau Alistair

I Alistair O’Mahoney, 21 oed ac o Gastell Nedd, roedd dewis astudio Cerddoriaeth yn y brifysgol yn gam cwbl naturiol iddo. Yn perthyn i deulu cerddorol, bu’n derbyn gwersi piano o oed cynnar a bu hefyd yn aelod o fand pres ei sir, gan chwarae ger un o gofgolofnau mwyaf y Rhyfel Byd Cyntaf, y Menin Gate, ar safle brwydro Ypres yn ystod un taith dramor â’r band.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2019

Guto’n ennill Gradd dosbarth 1af a Gwobr uchaf y Brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2011

Gwaith myfyriwr Bangor i ymddangos yng Ngwyl BEAM

Mae gŵyl sy’n hyrwyddo technoleg greadigol o fewn Cerddoriaeth yn cynnwys arddangosfa o waith cyn fyfyriwr Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2011

Gwasanaeth Diwrnod Cofio'r Holocost i'w gynnal ym Mhrifysgol Bangor

Cynhelir gwasanaeth i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2019 yn Neuadd Prichard-Jones, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor rhwng 10.30 ac 11.30 o'r gloch y bore, ddydd Llun 28 Ionawr.

Thema gwasanaeth eleni yw 'Torn from Home' a bydd yn cynnwys cerddoriaeth a darlleniadau gan ysgolion lleol, aelodau o'r gymuned leol a'r cyngor lleol, Undeb y Myfyrwyr, y Tîm Caplaniaeth, a staff y brifysgol.

Cynhelir y gwasanaeth, sydd am ddim ac yn agored i'r cyhoedd, yn Neuadd Prichard-Jones ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau a bydd lluniaeth ysgafn ar gael wedi'r gwasanaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2019

Gweithdy Drama i fagu hyder a medrau cyflwyno mewn Llys

Cafodd israddedigion Blwyddyn 1 mewn Medrau Cyfreithiol ddarlith ychydig yn wahanol i’r arfer, wrth i Gwmni Theatr ‘Just Some’ ymweld ag Ysgol y Gyfraith, Bangor, er mwyn cyflwyno rhai gweithdai arbenigol mewn magu hyder a medrau cyflwyno.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013

Gweithio wrth astudio ym Mangor

Mae nifer cynyddol o fyfyrwyr yn chwilio am waith rhan-amser yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol. Efallai nad er mwyn ennill arian yn unig yw eu rheswm dros wneud hynny, ond hefyd i wella eu cyflogadwyedd ar ôl graddio. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2015

Gweithiwr cefnogi lleol yn graddio

Yr wythnos hon graddiodd un o staff Cyngor Conwy o Brifysgol Bangor ar ôl astudio'n rhan amser a hynny tra'n gweithio'n llawn amser.

Gwnaeth Andy Foulkes, 49, o Lysfaen, Bae Colwyn, gweithiwr cefnogi gyda Gwasanaethau Plant Conwy, raddio'r wythnos hon gyda BA mewn Astudiaethau Bioseicogymdeithasol mewn Defnyddio Sylweddau o'r Ysgol Dysgu Gydol Oes.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2014

Gweithiwr siop yn ennill gwobr a Gradd Cyntaf

Mae myfyriwr ôl-raddedig hŷn, a adawodd yr ysgol yn 15 oed, yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Gwella cynhyrchiant Hyrddod a mynd i'r afael â throseddau

Mae Parc Gwyddoniaeth ar Ynys Môn yn mynd i'r afael â throseddau gwledig, drwy ddefnyddio dyfais IoT (y Rhyngrwyd Pethau) sydd wedi cael ei datblygu’n arbennig. Gan ddod â thechnoleg IoT ac arloesedd ynghyd, mae dyfais sydd yr un maint â bocs matsis wedi cael ei chreu sy’n gallu helpu i fynd i'r afael â dwyn defaid, cŵn yn poeni defaid, ac mae hyd yn oed yn gallu tracio patrymau paru hyrddod.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2019

Gwella Dygnwch! Mae niwro-adborth EEG yn gwella perfformiad beicio

Mae Francesca Mottola, ymchwilydd PhD o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor, wedi ennill yr ail wobr yng ngwobrau Ymchwilwyr Ifanc yng Nghyngres Ryngwladol FEPSAC am ei gwaith arloesol ar berfformiad niwro-adborth ac ymarfer corff. 

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2019

Gwen Elin yn cipio Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel 2015

Nos Sul, Hydref 25, 2015 fe gipiodd y gantores Gwen Elin o Benllech, Ynys Môn Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2015 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Sefydliad y Glowyr y Coed Duon. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Gwen yn y noson oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau’r Eisteddfod eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2015

Gwe-Sgyrsiau gydag Aelodau'r Cynulliad

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr a phrentisiaid i gymryd rhan mewn gwe-sgwrs gydag Aelodau’r Cynulliad ynglyn â Sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) yng Nghymru. Rydym am glywed eich barn ynglyn ag a ydych yn credu bod digon yn cael ei wneud i annog pobl ifanc i ddilyn cyrsiau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Hoffem hefyd glywed eich barn ynglyn ag a yw’r cyrsiau hyn yn galluogi pobl ifanc i ddatblygu’r sgiliau gofynnol ar gyfer gyrfa yn y meysydd hyn. 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2014

Gwirfoddoli yn ffordd o fyw i Elan

Mae Elan Môn Gilford, myfyrwraig o Lanfairpwll sydd yn ei blwyddyn gyntaf yn astudio Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, yn un o blith ond 20 o bobl ledled y byd sydd wedi derbyn Gwobr Etifeddiaeth Diana (Diana Legacy Award) am waith gwirfoddol.

Rhoddir y Wobr yn enw’r Dywysoges Diana i bobl ifanc sydd yn gosod esiampl wrth roi o’u gwirfodd er mwyn trawsnewid bywydau eraill. Mae’r wobr yn cydnabod pobl ifanc sydd yn mynd y tu hwnt i’w bywydau dyddiol hwy er mwyn creu a chynnal newid positif.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2017

Gwirfoddolwr arbennig yn graddio

Mae cyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Gŵyr yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon ar ôl manteisio ar yr amrywiaeth eang o gyfleoedd sydd ar gael yma.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2018

Gwirfoddolwr ChildLine yn graddio

Bydd cyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Caerdydd yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon, ar ôl manteisio ar yr holl gyfleoedd sydd ar gael.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2017

Gwnaeth Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor ddwyn bri ar enw Bangor yn Noson Wobrwyo Flynyddol UCM Cymru.

Nid yn unig gwnaeth Undeb Myfyrwyr Bangor ennill categorïau Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn ac Aelod Staff y Flwyddyn yn Noson Wobrwyo flynyddol UCM Cymru eleni ond cawsant gymeradwyaeth uchel hefyd yng nghategori Undeb y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2013

Gwneud arolwg o gynefin y salamandr yn Honduras

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor newydd ddychwelyd gartref o daith chwech wythnos i Honduras yng Nghanolbarth America. Mae Molly Mannion, 20, o Fangor, newydd gwblhau ail flwyddyn ei chwrs pedair blynedd MZool Sŵoleg gyda Herpetoleg. Cafodd Molly, sy’n gyn-ddisgybl o Ysgol Friars, gyfle i gymryd rhan yn y daith Operation Wallacea fel rhan o fodiwl cwrs maes.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Awst 2018

Gwneud ei farc ar restr fer y British Education Awards

Mae Mark Barrow, a raddiodd o Brifysgol Bangor yn gynharach eleni, wedi ei enwebu ar gyfer Gwobr y British Education Award (BEA). Mae’r Gwobrau hyn yn hybu arbenigedd o fewn y gyfundrefn addysg ym Mhrydain ac yn dathlu unigolion sydd wedi rhagori o fewn y system addysg yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2018

Gwobr a Gradd Dosbarth Cyntaf i fyfyrwraig hŷn

Mae myfyrwraig hŷn sydd wedi ennill gwobr yn edrych ymlaen at ddyfodol gwell ar ôl graddio gyda gradd dosbarth cyntaf o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Gwobr a gradd i wirfoddolwr

Mae myfyriwr a fu’n gwirfoddoli drwy gydol ei gyfnod yn y brifysgol, yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos yma.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Gwobr am y thesis PhD gorau mewn Astudiaethau Celtaidd

Mae Dr Greta Anthoons, a enillodd ei doethuriaeth mewn Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill grobr Johann-Kaspar-Zeuss am y thesis PhD gorau mewn Astudiaethau Celtaidd gan y SCE (Societas Celtologica Europaea). 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2012

Gwobr arall ar gyfer Llety ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor ar y brig yng Nghymru ac yn drydydd yn y Deyrnas Unedig mewn tabl cynghrair newydd sy'n rhestru prifysgolion ar gryfder eu llety myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2015

Gwobr arbennig iawn i'r Dr Sophie Williams

Derbyniodd darlithydd o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth wobr arbennig oddi wrth fyfyrwyr Prifysgol Bangor. Wrth gyrraedd yr ystafell ddydd Gwener 29 Ebrill cafodd Dr Sophie Williams gymeradwyaeth fyddarol gan fyfyrwyr, cydweithwyr, teulu a ffrindiau. Ar ei hymweliad cyntaf o’r ysbyty ers deg mis roedd yn y Brifysgol i dderbyn gwobr am ei chyfraniad anhygoel i addysgeg.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2016

Gwobrau BPS i fyfyrwyr PhD Seicoleg

Mae dwy fyfyrwraig ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg wedi ennill gwobrau a drefnwyd gan y BPS Division of Academics, Researchers and Teachers in Psychology (DART-P) ar y cyd â PsyPAG.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2019

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2015

Cynhaliwyd y seremoni flynyddol yn dyfarnu Gwobrau Addysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr ynghyd â gwobrwyo Cynrychiolwyr Cwrs am y bedwaredd tro yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2015

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2016

Cynhaliwyd y 5ed seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor. Mae enwebiadau wedi mwy na dyblu ers llynedd sy'n dangos bod mwy a mwy o fyfyrwyr yn cydnabod pwysigrwydd ansawdd dysgu yn eu haddysg.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2016

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2017

Cynhaliwyd y chweched seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2017

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2018

Cynhaliwyd y seithfed seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2018

Gwobrau'r Uchel Siryf i fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli yn y gymuned

Cyflwynwyd Gwobrau'r Uchel Siryf i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor am eu hymroddiad eithriadol i wirfoddoli dros eu cyfnod yn y Brifysgol. Cynhaliwyd y seremoni fawreddog ym mhresenoldeb y Canghellor, yr Is-Ganghellor a Chyngor y Brifysgol dan arweiniad Peter Harlech Jones, Uchel Siryf Ynys Môn a Gwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2016

Gwobr Clybiau a Chymdeithasau Gorau i Prifysgol Bangor

Dyfarnwyd Prifysgol Bangor fel y gorau yn y DU ar gyfer Clybiau a Chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUn eleni. Roedd y Brifysgol hefyd yn drydydd yn y DU yn y categori Llety ac yn drydydd yn y DU ar gyfer y Wobr Ryngwladol.

Mae'r anrhydedd diweddaraf yn gymeradwyaeth bellach i le myfyrwyr yng nghalon profiadau allgyrsiol y Brifysgol. Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau yn gwella cyflogadwyedd myfyrwyr, gan roi cyfleoedd iddynt ddatblygu ystod o sgiliau. Mae hefyd yn creu cymunedau a chyfleoedd i rwydweithio.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2019

Gwobr Fulbright yn gwireddu ymchwil Telyn Deires

Mae myfyrwraig o’r Unol Daleithiau newydd gychwyn ar radd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor wedi iddi dderbyn Gwobr Fulbright uchel ei bri.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2018

Gwobr Goffa Duncan Tanner 2013

Graddiodd Martin Andrew Hanks 50, o Benmaenmawr, gydag MA mewn Hanes, gan dderbyn hefyd Wobr Duncan Tanner am y Traethawd Hir Gorau ar gyfer MA, yn dwyn y teitl ‘Can I Help You? The Early Life of Douglas Houghton’. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2013

Gwobr Goffa Llew Rees 2019

Mae'r Brifysgol wedi dyfarnu ei gwobr flynyddol am lwyddiant ym maes y campau, Gwobr Goffa Llew Rees, i Theo Schoebel, am flwyddyn eithriadol o lwyddiannau Karate ar lwyfannau domestig a rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2019

Gwobr Goffa Llew Rees yn cael ei rhoi i chwaraewr rygbi hynod addawol

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei Gwobr Goffa Llew Rees flynyddol i un o chwaraewyr rygbi addawol Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016

Gwobr gyrfa cynnar o bwys yn cael ei ddyfarnu i fymyrwraig PhD

Myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor yw'r ferch gyntaf i ennill gwobr ryngwladol am ei gwaith rhagorol ym maes gwaddodeg môr.

Enillodd Megan Baker WOBR YMCHWIL RICHARD W. FAAS yr International Association of Sedimentologists a gwobr ariannol o €2000. Dyfernir gwobr Faas bob dwy flynedd i ymchwilydd ar ddechrau eu gyrfa.  Dyma hefyd y tro cyntaf i'r wobr hon gael ei rhoi i fyfyriwr PhD.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2019

Gwobr Hedd Wyn 2017

A hithau eleni’n ganmlwyddiant marw’r Prifardd Hedd Wyn, mae arwyddocâd arbennig i’r wobr a ddyfernir yn flynyddol gan Brifysgol Bangor er cof am y prifardd o Drawsfynydd. Bob blwyddyn ers blynyddoedd lawer, dyfernir y wobr hon am draethawd ar destun ‘yn ymwneud â’r Iaith Gymraeg, Llên Cymru neu Hanes Cymru’.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2017

Gwobrwyo Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr am ei ymroddiad i gynrychioli ei gyd-fyfyrwyr yn ddiweddar

Enillodd David Loveday, 34, o Rotherhithe, Llundain y teitl "Cynrychiolydd Cwrs" blwyddyn 1 neu 2 Ede & Ravenscroft ynghyd â gwobr ariannol gwerth £1,000. Mae David yn gyn-fyfyriwr Coleg St Dunstans, Llundain, ac ar hyn o bryd mae yn ei drydedd flwyddyn ar y cwrs gradd Polisi Cymdeithasol a Throseddeg gyda Chyfiawnder Troseddol.
 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2014

Gwobrwyo gorau Bangor gydag Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Mae rhai o fyfyrwyr disgleiriaf y flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth am eu llwyddiant academaidd yn eu Lefel A.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2011

Gwobrwyo Myfyrwyr am Wirfoddoli

Cynhaliwyd seremoni flynyddol Gwobrau’r  Uchel Siryf ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Gwobr yr Uchel Siryf yn cydnabod ac yn gwobrwyo ymdrechion gwirfoddoli gan fyfyrwyr Bangor fel unigolion ac mewn grwpiau.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2012

Gwobrwyo myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor

Roedd pencampwr y byd sydd newydd ennill dwy fedal aur ymhlith y myfyrwyr a dderbyniodd wobrau ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2013

Gwobr ym maes hanes morwrol i fyfyriwr o Fangor

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2015

Gwobr yn Bar Uno yn ystod Serendipity!

Roedd y digwyddiad Serendipitiy 2 diweddar yng Nghanolfan Chwaraeon Maes Glas yn llwyddiant mawr, a bu i un myfyriwr adael gyda gwobr gwerth chweil!

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2011

Gwyddonwyr Chwaraeon o Brifysgol Bangor yn taro’r nodau uchaf

Weithiau, mae tri academydd o’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor yn gwisgo het hollol wahanol – pan na fyddant yn darlithio wrth fyfyrwyr ynglŷn â gwyddor chwaraeon, maent yn chwarae mewn band gyda Sarah Louise Owen, cantores-gyfansoddwraig leol sydd â gradd o Fangor.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2012

Gwyddonydd Morol o’r radd gyntaf!

Mae gan un o fyfyrwyr Prifysgol Bangor, Philip Hollyman, ddau reswm i ddathlu’r haf yma. Nid yn unig ydyw wedi graddio gyda gradd Dosbarth Gyntaf ond mae hefyd wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr IMarEST Wales Prize: Marine Scientist of the Year mewn cydnabyddiaeth o’i waith caled a’i lwyddiant academaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Gorffennaf 2011

Gwyl Ffilm Myfyrwyr Prydain

Mae project ar y cyd rhwng israddedigion ac ol-raddedigion yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau wedi ei ddewis ar gyfer yr Ŵyl Ffilm Myfyrwyr Prydain ac yn cael ei darlledu yn Llundain, Bryste, Newcastle a Lerpwl yn ystod mis Ebrill. Llongyfarchiadau i'r tîm cynhyrchu ar y ffilm "31st May"

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2012

Gŵyl yn arddangos ffilmiau byrion newydd

Bydd gŵyl ffilmiau mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor yn cynnal prynhawn yn arddangos ffilmiau byrion Ewropeaidd newydd gan wneuthurwyr ffilmiau ifanc.

Bydd y dangosiadau gan Ŵyl Ffilm Wicked Wales a British Film Institute Future Shorts yn cael eu cynnal ym Mhontio ddydd Mercher nesaf 23ain, 1 pm-5pm.

Bydd y dangosiadau yn cynnwys ffilmiau byrion rhyngwladol gan gynnwys rhaglenni dogfen, ffuglen ac animeiddio. Mae'r digwyddiad yn agored i fyfyrwyr a'r cyhoedd ac mae tocynnau am ddim ar gael yma.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2019

Gyrfa academaidd yn denu Emma

Mae myfyriwr lleol ar ei ffordd i ddilyn gyrfa academaidd ar ôl derbyn ei gradd ôl-radd yn seremoni raddio’r gaeaf ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Graddiodd Emma Sarah Hughes, sy’n 22 oed o Fangor ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Tryfan, gyda MRes mewn Rheoli a Chyfrifeg yn Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Haciwr Moesegol ar y Rhyngrwyd yn ennill gwobr o £1,000

Yn ddiweddar, enillodd myfyriwr o Brifysgol Bangor wobr o £1,000 mewn penwythnos ‘hacathon’ yn Rwsia. Gwahoddwyd Jamie Woodruff, 21, myfyriwr yn yr Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol, i’r digwyddiad a gynhaliwyd gan Startup Weekend ym Mosgo, i hacio’n fyw o flaen rhyw 1,000 o bobl. Roedd hefyd yn siaradwr gwadd yn y digwyddiad, a rhoddodd sgwrs ar seiber-ddiogelwch. Mae’r Startup Weekend yn 56 awr o hacathon lle bu rhaglenwyr, cynllunwyr ac entrepreneuriaid yn hacio gwefannau syfrdanol, cymwysiadau rhyfeddol a gwasanaethau anhygoel er mwyn creu busnesau a oedd yn gweithredu’n llawn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2014

Hanes Anhygoel Cyn-Fyfyriwr Prifysgol Bangor yn Cerdded Hyd a Lled Cymru i Godi Arian at Elusen

Ar Gorffennaf 26ain 2016, fe adawodd Tom Davies, cyn-fyfyrwir Prifysgol Bangor, ei gartref yn Llanandras. Naw wythnos yn ddiweddarach fe gyrhaeddodd yn ôl adref ar ôl cerdded 1,100 milltir ar hyd perimedr Cymru, gan godi £6,700 i Gymdeithas Alzheimer’s.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2017

Hannah yn Ennill Medal Aur yn Awstria

Enillwyd medal aur yn 12fed Grand Prix Codi Pwysau Ewropeaidd Rhyngwladol Vienna, Awstria gan fyfyriwr Ysgoloriaeth Chwaraeon Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2015

Hatric i Fangor yn yr Eisteddfod Ryng-golegol 2018

Yn dilyn penwythnos o gystadlu, Prifysgol Bangor ddaeth i'r brig yn Eisteddfod Ryng-golegol 2018, camp am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2018

'Hei Pync, Sortia dy Jync' – ymgyrch ddiwedd tymor i waredu gwastraff

Mae Prifysgol Bangor ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth dros wythnosau olaf y tymor â Chyngor Gwynedd er mwyn lleihau sbwriel ar y strydoedd yn y rhannau hynny o’r ddinas ble mae myfyrwyr yn byw gyda'r ymgyrch 'Hei Pync, Sortia dy Jync'.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2017

Helpu cwmni lleol sydd wedi datblygu ac ennill y farchnad ar gyfer cynnyrch awyr agored

Roedd  Rheolwr Cyfarwyddwr y cwmni ac entrepreneur a ddyfeisydd, Derek Ryden, o Gwmni Blizzard Protection Systems Cyf. yn ymwybodol fod ganddo gynnyrch da. Fodd bynnag, mae cydweithio efo arbenigwyr yn Ysgol Chwaraeon, Iechyd a Gwyddorau Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor wedi ei alluogi i werthfawrogi’n union pa mor effeithlon ydy’r cynnyrch mewn gwirionedd. Mae’r wybodaeth wedi bod o fudd i’r cwmni marchnata’u cynnyrch yn fwy effeithiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2011

Her Beicio o Flaenafon i Fangor i Ddau o’r Cymoedd

Mae dau gyfaill o ardal Pont-y-pŵl yn paratoi at daith feicio sylweddol a chaled o 450 milltir er budd Ymchwil Canser Cymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2012

Her Ddiwylliannol

Dathlodd myfyrwyr rhyngwladol Prifysgol Bangor amrywiaeth a chydweithio diwylliannol  yn ddiweddar (Sadwrn 3.03.12) gyda Her Ddiwylliannol llawn hwyl a chyffro. Trefnwyd y gystadleuaeth gan gymdeithas myfyrwyr Tsieineaidd Bangor (CSSA) a’r Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol. Roedd chwe thîm o ddau fyfyriwr o Tsieina a dau fyfyriwr rhyngwladol arall yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn rownd o gyflwyniadau a chwis gwybodaeth gyffredinol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2012

Her Ddiwylliannol 2013

Yn ddiweddar, cynhaliwyd Her Ddiwylliannol flynyddol Prifysgol Bangor ac roedd yn llawn amrywiaeth a chyffro fel arfer.  Roedd yr achlysur, a drefnwyd gan y Tîm Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol, mewn partneriaeth â'r CSSA (Cymdeithas Myfyrwyr ac Ysgolheigion Tsieineaidd), yn rhoi pwys ar amrywiaeth ddiwylliannol a gweithio mewn tîm.   

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2013

Her Ddiwylliannol 2014

Yn ddiweddar bu Prifysgol Bangor yn dathlu cydweithio ac amrywiaeth ddiwylliannol gyda'r Her Ddiwylliannol llawn gweithgareddau a gynhelir bob blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2014

Her Ddiwylliannol ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn gwahodd y cyhoedd i gael blas ar amrywiaeth ddiwylliannol myfyrwyr Bangor a chymryd rhan mewn cwis 'Her Ddiwylliannol'.

Ar 2 Rhagfyr, bydd deg tîm o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn cystadlu â'i gilydd am wobrau gwych mewn Her Ddiwylliannol sy'n cynnwys gwobr gyntaf o daith i Beijing.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2015

Her Ddringo yn Alasga i Fyfyrwyr Bangor

Efallai mai dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor yw’r pâr ieuengaf erioed i ddringo’r Cassin Ridge ar Wyneb Deheuol mynydd Denali yn Alasga.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2012

Her Dr Zigs i Menter drwy Ddylunio

Cafwyd penllanw Menter drwy Ddylunio 2014 yr wythnos ddiwethaf gyda thimau o fyfyrwyr yn cyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid a chynulleidfa o wahoddedigion.  Gosodwyd yr her - sef dylunio deunydd pecynnu newydd i'w teganau anghyffredin  - gan Dr Zigs Extraordinary Bubbles, cwmni cynhyrchu teganau o Ogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

Hoffter o ddeifio’n arwain at yrfa newydd

Cymhwyster ôl-radd o Brifysgol Bangor oedd yr allwedd i Mandy Knott gael ei phenodi i swydd bwysig a diddorol - a’i chyntaf mewn gyrfa newydd.

Mae gan Mandy’r dasg bwysig o weithio ar fesur deddfwriaethol a fydd yn sicrhau rheolaeth a chadwraeth pysgodfa cocos a chregyn gleision Bae Morecambe.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2011

Holiadur ar Ail-gyflwyno'r Gosb Eithaf yn y DU

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2018

Hollaback! Gwynedd yn ymuno â’r mudiad rhyngwladol yn erbyn aflonyddu ar y stryd! Yn lledu i gymru, yr iseldiroedd ac ar draws Ewrop

23 April, 2012 (Bangor, Gwynedd) – Students in Bangor, north Wales have joined the international fight against street harassment! The Bangor Women's Society have recruited a bilingual team of students from the University to coodinate and launch a brand new anti-street harassment project for the region. Hollaback! Gwynedd is the first of its kind in Wales and one of a new group launching this week across the United Kingdom.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2012

Holl rym y Gyfraith – gradd dosbarth cyntaf i Sioned ar ôl cofleidio profiadau newydd

Gyda'i golygon wedi eu gosod ar yrfa yn y maes cyfreithiol ers yr oedd yn ifanc iawn, mae myfyrwraig Prifysgol Bangor wedi dod gam yn nes at gyflawni ei breuddwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Hummit, ap newydd gan fyfyriwr o Prifysgol Bangor

Rydym i gyd wedi teimlo’n rhwystredig ar adegau wrth fethu â rhoi enw i gân neu alaw sy’n chwarae yn ein pennau. Wel, mae Joey Elliott, sy’n  22 oed ac yn dod o Groesoswallt, wedi datblygu ‘ap’ i ddatrys eich penbleth! Mae’r ap a ddatblygwyd ganddo yn eich galluogi i  ddarganfod enw alaw sy’n troi yn eich pen, megis enw rhyw gân fachog a glywsoch ar y radio,  a chithau wedyn yn methu’n lân a chofio beth oedd ei henw neu pwy oedd yn ei chanu. Creodd Joey’r Ap ar ôl profi hyn ei hun, ac mae’n gobeithio datrys y broblem i eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2018

Hyrwyddwr hawliau plant yn graddio

Yn dilyn cael ei hysbrydoli i ddilyn cwrs addysg uwch gan arolygydd ysgolion y llywodraeth, mae mam i ddau sy’n ymarferydd gofal plant wedi llwyddo i gyfuno bywyd teuluol ac astudio'n llawn amser gan raddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2017

Interniaeth i Llyr

Llongyfarchiadau mawr i Llyr Titus Hughes, myfyriwr ym mlwyddyn olaf ei radd yn y Gymraeg, am ennill interniaeth yn Ysgol y Gymraeg. Mae’r interniaeth yn rhan o raglen arbennig sydd wedi ei sefydlu gan Brifysgol Bangor i roi sgiliau byd gwaith i fyfyrwyr is-raddedig.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2014

Interniaeth yn Jaguar Land Rover yn gwireddu breuddwyd Peter

Mae myfyriwr mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol wedi treulio ei ail haf ar gynllun nawdd o fri yn Jaguar Land Rover yn Coventry.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2014

Israddedigion ar eu ffordd i Wlad Pwyl ar gyfer Rhaglenni astudio trwy Weithgareddau Gwirfoddol

Bydd chwech o israddedigion yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn teithio i Łódź, Gwlad Pwyl, ym mis Tachwedd, ar gynllun a gyllidir gan yr UE.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2013

Israddedigion yn ymweld â Nuremberg ar gyfer rhaglen Erasmus arbennig

Gallodd chwe myfyriwr o Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Bangor fynd ar raglen ddysgu 10 diwrnod i Nuremberg, yr Almaen, diolch i gyllid gan gynllun Erasmus yr Undeb Ewropeaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2012

#IWD2019 ym Mhrifysgol Bangor

Ar 8 Mawrth, ymunodd Prifysgol Bangor yn nathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2019 (#IWD2019) trwy gynnal digwyddiad cyffrous a oedd yn amlygu gyrfaoedd a chyfraniadau menywod mewn swyddi arweinyddiaeth ym Mangor a'r cyffiniau, yn ogystal â darparu fforwm ledled y Brifysgol ar gyfer trafod materion yn ymwneud â chydraddoldeb rhyw sy'n effeithio ar staff a myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2019

'Jack to a King' yn cael y carped coch ym Mangor

Bydd ffilm am ddyrchafiad rhyfeddol clwb pêl-droed Cymreig i uchelfannau'r Uwch Gynghrair yn cael ei dangos am y tro cyntaf yng Ngogledd Cymru'r wythnos yma ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014

Jamie’n rhedeg efo’r Fflam Olympaidd a hefyd angen eich cymorth

Mae Jamie Turley, myfyriwr yn ei flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor efo wythnosau prysur o’i flaen. Nid yn unig mae wedi’i dewis i redeg efo’r Fflam Olympaidd heibio’i dref enedigol, Ffynnongroyw ar Fail 29, hefyd mae wedi’i ddewis  yn Gydlynydd gwirfoddolwyr ar gyfer  dathliadau pan ddaw’r Ffagl a’r Fflam Olympaidd i Fangor  ar 28 Fai 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2012

Jamie Woodruff - My Life at Bangor

Gwyliwch y fideo o Jamie Woodruff sydd yn fyfyriwr Cyfrifiadureg ym Mangor. Mae'n rhannu ei brofiadau gyda BangorTV ac yn son am ei ddiddordeb mewn hacio moesol ac yn dweud ei fod yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth y mae wedi ei dderbyn gan Canolfan Dyslecsia Miles. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2015

Jessica yn trosi ei hangerdd dros chwaraeon yn ymchwil rygbi

Mae myfyrwraig a ymgeisiodd i astudio ym Mhrifysgol Bangor drwy wasanaeth UCAS Extra, a hynny ar ôl newid ei dewis faes astudio, yn graddio heddiw gydag anrhydedd Dosbarth Cyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2019

Kate 'fentrus' yn ennill gradd dosbarth cyntaf

Mae myfyriwr hŷn o Brifysgol Bangor, sydd wedi dilyn llwybr gwahanol i'r arfer yn ei bywyd a'i haddysg, yn teimlo ei bod wedi 'cyflawni rhywbeth o'r diwedd' ar ôl graddio ym Mhrifysgol Bangor. Graddiodd Kate Maura Jones, 28, o Lanberis gyda BA dosbarth cyntaf mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol er iddi gael diagnosis o ddyslecsia a dyspracsia, ac er iddi orfod jyglo gofynion gwaith a phêl-fasged ar yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Kieran yn gwireddu ei freuddwyd drwy ennill gradd mewn cyfrifiadureg

Mae myfyriwr Cyfrifiadureg, sydd wedi mwynhau pob eiliad o'i amser ym Mhrifysgol Bangor, yn graddio yr wythnos hon. Mae Kieran Bold, 21, o Landrillo-yn-Rhos, wastad wedi bod ag angerdd ynghylch  cyfrifiadureg, ac wedi blogio am gemau amrywiol ers iddo fod yn 15 oed.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2016

Laniswch eich gyrfa fel Nyrs Gofrestredig (Oedolion)

Yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd rydym yn cyfuno y safon uchaf o addysgu gyda phrofiad ymarferol a perthnasol. Mae gennym ychydig o leoedd ar ôl i fyfyrwyr ddechrau ar ein rhaglen BN (Anrhydedd) Nyrsio Oedolion ar 7fed Ebrill 2014, yng Nghampws Archimedes Wrecsam y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2014

Lansio cymhwysiad ar gyfer cerdded Eryri

Yn ddiweddar, mae myfyriwr graddedig o Fangor wedi datblygu ei gymhwysiad symudol cyntaf, sef Walking in Snowdonia.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2012

Lansio Future Legal Mind 2017 yn cynnig hwb gyrfa sylweddol a gwobrau ariannol i fyfyrwyr

Mae trydedd wobr flynyddol Future Legal Mind yn cael ei lansio'r wythnos hon, gan gynnig y cyfle i israddedigion y Gyfraith ennill lleoliad gwaith gwerthfawr a gwobrau ariannol werth cyfanswm o dros £7,000.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2016

Lauren Court-Dobson yw Brenhines Gomedi Bangor!

Nos Lun ddiwethaf, coronwyd, Lauren Court-Dobson, sydd â gradd mewn seicoleg, yn enillydd Cystadleuaeth Flynyddol Prifysgol Bangor ar gyfer Digrifwyr.

Bydd Lauren yn perfformio wrth ochr digrifwr teledu, Sean Walsh yn Neuadd J.P. Hall, Prifysgol Bangor, Mai 6.

Mae tocynnau ar gael o Siop Pontio Shop ar Stryd Fawr, Bangor neu arlein o:

https://www.wmc.org.uk/Productions/2013-2014/Pontio/SeanWalsh/?lang=cy-GB

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013

‘Life as an Attorney General of British Antarctica’

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2020

Linguist wins top University Prize

Rozzen Grainger, who has graduates with a degree in French, German & Italian from Bangor University was awarded one of the University’s top Prizes. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2013

Llawysgrifau Mostyn: Arddangosfa'r Canmlwyddiant

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2018

Lleihau Llygredd Plastig

Wrth i’r gyfres ddogfen am fywyd natur Our Planet, sy’n cael ei lleisio gan David Attenborough, ei darlledu ar Netflix yr wythnos hon, mae’r fyfyrwraig Bioleg Môr o Brifysgol Bangor, Thea Moule yn rhannu ei phrofiadau am lygredd plastig.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2019

Llongyfarchiadau i Dîm University Challenge Prifysgol Bangor

Llongyfarchiadau i dîm Prifysgol Bangor ar guro Prifysgol Aberystwyth yn rownd gyntaf i’w darlledu o’r gyfres newydd o University Challenge:  y cwis teledu mwyaf anodd, yn y rhaglen a ddarlledwyd neithiwr (BBC 2 Llun 14 Hydref).

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr radiograffeg blwyddyn olaf sydd i gyd wedi llwyddo i gael swyddi - cyn iddynt sefyll eu holl arholiadau terfynol!

Mae'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn hynod falch o roi gwybod bod ein holl fyfyrwyr radiograffeg blwyddyn olaf wedi llwyddo i gael swyddi.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2015

Lluniau Graddio 2012

Llunia graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

Llunio cais i Fangor yn Benderfyniad dosbarth-cyntaf i Rebecca

Wrth ddarllen drwy ei negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol, gwelodd Rebecca Holian gyfle a newidiodd gwrs ei bywyd a'i galluogi i wireddu breuddwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2019

Llwybr newydd yn arwain at yrfa mewn nyrsio

Rhaglen Diploma Ôl-radd mewn Nyrsio Oedolion gan Brifysgol Bangor yw'r cwrs cyntaf o'i fath yng ngogledd Cymru. Mae'n cynnig llwybr carlam dwy flynedd i raddedigion diweddar ym maes gwyddor bywyd a gwyddorau cymdeithas allu cofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2018

Llwybr rhan-amser at gymhwyster ôl-radd

Yn yr amseroedd anodd hyn, mae astudio am gymhwyster ôl-radd yn rhan amser, gan ddal ati i weithio, yn ddewis ym Mhrifysgol Bangor.

 

Cynhelir Ffair Cyrsiau Ôl-radd nesaf Prifysgol Bangor ddydd Gwener, 18 Chwefror 2011 rhwng 12.30 a 2.30. Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd â diddordeb mewn astudio’n ôl-radd ym Mangor i ddod a manteisio ar y cyfle i gael gwybod mwy am  y nifer fawr o wahanol raglenni ôl-radd sydd ar gael ar hyn o bryd. Gellwch gofrestru ymlaen llaw ar-lein ar gyfer yr achlysur drwy wefan y Brifysgol yn: http://www.bangor.ac.uk/pgfair/contactus.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2011

Llwyddiannau Aelwyd JMJ yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2019

Mae Aelwyd Urdd JMJ, sef aelwyd neuadd Gymraeg Prifysgol Bangor, wedi cael Eisteddfod yr Urdd nodedig eto eleni, gyda gwobrau yn y prif gystadlaethau corawl yn cael eu cipio gan yr aelwyd a’i haelodau.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2019

Llwyddiannau Eisteddfod Môn!

Y penwythnos diwethaf, cynhaliwyd Eisteddfod Môn Bro Goronwy a’r Cylch a braf oedd gweld cynrychiolaeth o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn dod i’r brig, nid yn unig ar y cystadlaethau perfformio, ond hefyd ar y prif gystadlaethau llenyddol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Llwyddiannau Graddio 2011

Llongyfarchiadau i'n holl raddedigion!

Darllenwch ein straeon graddio yma.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2011

Llwyddiannau i Brifysgol Bangor ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Cymru

Gwnaeth Prifysgol Bangor ei marc ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar lle gwelwyd enillwyr bwrsariaethau chwaraeon lleol, myfyriwr ac aelod o staff yn cymryd eu lle ar y podiwm.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2015

Llwyddiannau Myfyrwyr Bangor gyda Heriau LifeStart

Mae dau fyfyriwr Prifysgol Bangor wedi llwyddo gyda heriau ‘LifeStart Challenges’ yn ddiweddar, gan ennill symiau sylweddol o arian a chyfleoedd i gael profiadau gwerthfawr.

Mae Prifysgol Bangor University yn un o ddim ond 12 prifysgol sydd yn cymryd rhan yn LifeStart - safle gwe sydd wedi ei ddatblygu gan Virgin StartUp. Nod LifeStart yw bod o gymorth i fyfyrwyr ganfod eu harbenigeddau a llwyddo yn eu gyrfa ac yn ariannol a hynny drwy ddysgu mwy am sgiliau menter allweddol drwy gymryd rhan mewn heriau â gwobrau.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018

Llwyddiannau myfyrwyr Prifysgol Bangor yn Eisteddfod yr Urdd rithiol gyntaf erioed!

This year, the usual format of the Urdd Eisteddfod had to be adapted due to the Covid-19 situation, and the first ever virtual Eisteddfod was held - Eisteddfod T.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2020

Llwyddiant a chynabyddiaeth i Aelwyd JMJ

Mae Aelwyd John Morris-Jones, cymdeithas gorawl neuadd breswyl myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol, wedi ennill gwobr genedlaethol yng ngwobrau’r National Societies Awards 2019. Dyfarnwyd tlws y ‘Best Arts Society’ i’r gymdeithas mewn seremoni ym Manceinion yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2019

Llwyddiant Almaeneg Dwbl mewn Cynhadledd yng Nghaergrawnt

Two final year students of German, Elly Baker (German with Spanish) and Kate Madge (French and German) were selected to give papers at the fourth national Cambridge Undergraduate Conference in German Studies, on 10 February 2018. The conference, which has taken place annually since 2015, has attracted considerable attention within the field of German Studies, and aims to showcase the excellent work conducted by undergraduate students across the UK.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2018

Llwyddiant Americanaidd arall i Osian

Mae ‘Fy chwaer a fi’ yn ffilm ddogfen a grëwyd yn sgil y gyfres deledu Beautiful Lives am hosbis blant Tŷ Hafan. Mae’r ffilm gan yr efeilliaid Catherine a Kirstie Fields, 18, o Lanelli sy'n dioddef o salwch unigryw sydd wedi' eu gwneud yn fud ac yn gaeth i gadeiriau olwyn. Ar ôl blynyddoedd heb lais, daeth dyfodiad peiriannau siarad electroneg a chyfle i'r merched siarad am eu bywydau a rhannu eu hofnau a'u gobeithion gyda'r byd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2013

Llwyddiant Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr i Hanes ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor

Mae canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2015 yn dangos llwyddiant aruthrol i'r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2015

Llwyddiant cerddorol i Cara

Mae merch o Gricieth yn dathlu ar ôl llwyddo i orffen ei gradd yn ogystal â datblygu ar ei gyrfa gerddorol.

Cafodd y fyfyrwraig Astudiaethau Cyfryngau, Cara Braia, 22, flas ar fyd cerddoriaeth  wedi iddi ennill cystadleuaeth ar-lein am ail ddehongli cân glasurol grŵp poblogaidd o’r 60au The Kinks. O ganlyniad, mae hi wedi cydweithio gyda gwahanol artistiaid a chynhyrchwyr o bob cwr o'r byd. Mae Cara newydd ddychwelyd yn ôl o LA ble aeth  i hyrwyddo ei gyrfa.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2014

Llwyddiant cerddorol i fyfyrwraig Astudiaethau Creadigol

Taith i Los Angeles ac ymddangosiadau mewn amryw o wyliau ar y gweill ar gyfer cantores/cyfansoddwraig ifanc, sydd eisoes wedi denu nifer fawr o ddilynwyr ar-lein.

Mae Myfyrwraig Astudiaethau Cyfryngau Prifysgol Bangor, Cara Braia , 21 , o Griccieth wedi ennill cystadleuaeth ar-lein am ail ddehongli cân glasurol grŵp poblogaidd o’r 60au The Kinks. O ganlyniad, mae hi wedi mynd i gydweithio gyda gwahanol artistiaid a chynhyrchwyr o bob cwr o'r byd, ac yn fuan bydd yn hedfan i ffwrdd i LA i hyrwyddo ei gyrfa.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2014

Llwyddiant cyflogaeth i gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr blwyddyn derfynol

Llongyfarchiadau i ddau o’n cyn-fyfyrwyr a ddwy myfyrwraig trydedd flwyddyn sydd wedi cael cynigion cyflogaeth yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014

Llwyddiant Cyfryngau a Newyddiaduraeth Prifysgol Bangor yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr yn parhau

Unwaith eto mae Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor wedi cael canlyniadau gwych yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2016 a gyhoeddwyd heddiw.   

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2016

Llwyddiant Dwbl i nyrsys yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd

Mae’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn hynod o falch fod Sefydliad Florence Nightingale wedi dyfarnu dwy o’i ysgoloriaethau i’n nyrsys ni yng Ngogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2015

Llwyddiant ein sgwenwyr

Llongyfarchiadau mawr i dri o fyfyrwyr ôl-radd Ysgol y Gymraeg ar eu llwyddiant mewn cystadlaethau ysgrifennu creadigol yn ddiweddar. Daeth Ruth Richards, sydd wrthi’n cwblhau MA mewn Ysgrifennu Creadigol, i’r brig yng Nghystadleuaeth Allen Raine am ysgrifennu stori fer hyd at 7,500 gair, gyda’r wobr yn cael ei rhoi gan Wasg Gomer a Parthian Books.

Cyhoeddwyd enwau’r enillwyr (Cymraeg a Saesneg) mewn seremoni arbennig yng Nghastellnewydd Emlyn ym mis Tachwedd 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2013

Llwyddiant Gwobrau WhatUni i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ei dewis fel y gorau ym Mhrydain am ei Chlybiau a Chymdeithasau Myfyrwyr ac am ei Llety Myfyrwyr yng ngwobrau blynyddol WhatUni.com Student Choice Awards.Hefyd, daeth y Brifysgol yn drydydd ym Mhrydain yn y categori Prifysgol y Flwyddyn ac yn ail am ei  Chyrsiau a Darlithwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2018

Llwyddiant i ADNODD yn arolwg NSS: pob pwnc yn 10 uchaf y DU am foddhad myfyrwyr

Mae canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2015 yn dangos llwyddiant aruthrol i Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD).

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2015

Llwyddiant i ddoniau Ensemble Cymru

Mae wedi bod yn wythnos nodedig ar gyfer un o sêr ifainc Ensemble Cymru, Collette Astley-Jones cyn myfyrwraig Prifysgol Bangor, wrth iddi ddathlu cael swydd newydd!

Mae Collette yn aelod o deulu Ensemble Cymru a wnaeth waith eithriadol, yn fwyaf diweddar fel rheolwr cerddorfaol ar gyfer taith genedlaethol Pedr a’r Blaidd. A hithau ond newydd orffen ei gradd Meistr mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor fis Hydref diwethaf, nid yw wedi cymryd llawer o amser i ddawn Collette gael ei hadnabod o fewn y diwydiant, am iddi gael ei phenodi’n ddiweddar gan Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl yn Cynorthwy-ydd Cynllunio Artistig ac Ensemble.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2014

Llwyddiant i Fangor mewn cystadleuaeth adfocatiaeth genedlaethol

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo yn rownd gyntaf Cystadleuaeth Adfocatiaeth Droseddol Genedlaethol Blackstone.

Roedd y myfyrwyr israddedig Leah Jones a Scott Williams yn wynebu cystadleuaeth ffyrnig oddi wrth Brifysgol Fetropolitan Manceinion a oedd â mantais o dri phwynt dros Fangor wrth gychwyn yn y ffug lys o ganlyniad i'w ceisiadau cyn treial.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016

Llwyddiant i fyfyrwyr Bangor mewn cystadleuaeth ryngwladol y Gyfraith

Mae pedwar myfyriwr o Brifysgol Bangor yn dathlu perfformiad syfrdanol mewn cystadleuaeth ryngwladol y Gyfraith.

Roedd Ayaz Saboor, Bianca Rowson, Miriam Mbah a Catherine-Anne Higham yn un o 90 tîm o brifysgolion o bob cwr o’r byd i gystadlu yng nghystadleuaeth Llys Barn Ffug Coffa KK Luthra a gynhaliwyd yn Delhi, India, fis diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Chwefror 2015

Llwyddiant mewn Cemeg i ŵr lleol

Mae cyn-ddisgybl o Ysgol Tryfan yn falch iawn o fod yn graddio'r wythnos hon ar ôl tair blynedd o waith caled.

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2013

Llwyddiant Myfyrwyr Mentrus Bangor yng Nghystadleuaeth FLUX

Daeth tîm o Brifysgol Bangor yn ail drwy Brydain yn y Gystadleuaeth FLUX bwysig a gynhaliwyd yn ddiweddar. Hon yw'r gystadleuaeth entrepreneuriaeth fwyaf yn y sector addysg uwch.   Gosodwyd eu her iddynt gan Costain, grŵp adeiladu a pheirianneg rhyngwladol, gyda'r bwriad o roi prawf ar eu sgiliau busnes a masnachol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2014

Llwyddiant myfyrwyr nyrsio: Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg

Llongyfarchiadau i un ar ddeg o fyfyrwyr nyrsio am lwyddo i ennill Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg a ddyfarnwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mehefin 2018

Llwyddiant Seremoni Raddio’r gaeaf

Llongyfarchiadau i bawb a raddiodd yr wythnos diwethaf, yn enwedig i enillwyr gwobrau yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2017

Llwyddiant Seremoni Raddio’r gaeaf

Llongyfarchiadau i bawb a raddiodd yr wythnos diwethaf, yn enwedig i enillwyr gwobrau Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2017

Llwyddiant Seremoni Raddio’r gaeaf

Llongyfarchiadau i bawb a raddiodd yr wythnos diwethaf, yn enwedig i enillwyr gwobrau Ysgol y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2017

Llwyddiant ymryson cenedlaethol i Catherine-Anne

Er bod myfyrwyr ar eu gwyliau haf erbyn hyn, nid yw hynny’n golygu bod un fyfyrwraig y Gyfraith o Brifysgol Bangor wedi treulio’i holl amser ar y traeth.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2014

Llwyddiant yn Arolwg NSS i'r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg

Mae canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2016 yn dangos llwyddiant aruthrol i Astudiaethau Saesneg ym Mangor, sydd bellach yn safle rhif 1 yn y DU.  

Dyddiad cyhoeddi: 10 Awst 2016

Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd i fyfyrwyr cerddoriaeth Bangor

Mae myfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau Bangor wedi profi cryn lwyddiant yn yr Eisteddfod yr Urdd a gynhaliwyd ym Mae Caerdydd eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2019

Llwyddiant Ysgoloriaeth y Gymanwlad i Raddedigion Gwyddor Môr sydd ar eu ffordd i Seland Newydd

Mae tair cyn-fyfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi ennill tair allan o wyth Ysgoloriaeth y Gymanwlad  a roddir bob blwyddyn.

Mae’r Ysgoloriaethau, neu Comisiynau, ar gyfer astudio ôl-raddedig a datblygiad proffesiynol yn cael eu rhoi i ddinasyddion y Gymanwlad bob blwyddyn, gan roi cyfleoedd i fyfyrwyr o wledydd sy'n datblygu  astudio ym Mangor, ac i raddedigion Bangor astudio dramor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2016

Llwyddiant y Siop Bwydydd Hyll

Mae'r 'Siop Bwydydd Hyll' sydd wedi cael ei rheoli a'i rhedeg gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor am y pedair wythnos ddiwethaf wedi bod yn llwyddiant mawr. 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2015

Llwyddo yn y diwydiant niwclear

Yn ddiweddar mae dau fyfyriwr Prifysgol Bangor o Ogledd Cymru wedi cymryd camau breision at wireddu eu huchelgais o ddilyn gyrfa yn y diwydiant niwclear.

Mae Lara Pritchard o Ddinbych, sydd ar hyn o bryd yn cwblhau blwyddyn olaf ei gradd Daearyddiaeth, wedi cael cynnig swydd ddisglair i raddedigion gyda Horizon Nuclear Power a bydd yn dechrau yno ym mis Medi.

Bydd Ilan Davies o'r Bala, a fydd yn dechrau ar flwyddyn olaf ei gwrs Meistr Peiriannu Electronig pedair blynedd ym mis Medi, yn un o bump intern o'r Deyrnas Unedig a gaiff gyfle i weithio yn ninas Hitachi yn Japan am dri mis gyda Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2016

Llysgennad Chwaraeon Ifanc yn Graddio

Bu i Jamie Turley, a gludodd y dorch Olympaidd a baton Gemau'r Gymanwlad, raddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Llys y Goron yn Cynnal Rownd Derfynol y Ffug Lys Cymraeg

Cynhelir rownd derfynol cystadleuaeth Ffug Lys gyfrwng Cymraeg Ysgol y Gyfraith yn Llys y Goron, Caernarfon, yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2011

Llywydd newydd i Undeb Myfyrwyr Bangor

Yn ddiweddar, cafodd Rhys Taylor ei ethol fel Llywydd Undeb Myfyrwyr Bangor.

Ar hyn o bryd mae Rhys Taylor, 21, o Bontypridd yn gweithio fel Is Lywydd Addysg a Lles i Dîm Sabothol Undeb Myfyrwyr ym Mangor. Bydd yn dechrau ei swydd newydd fel Llywydd ym mis Mehefin, 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2014

Louis yn dathlu ei 'radd dosbarth cyntaf!

Louis Rhys Waters, 21, from Pencoed, Bridgend, is graduating from Bangor University with a first class degree in Journalism and Media Studies this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Madagascar Evening

Students and staff in the School of Environment, Natural Resources and Geography are organising a fund-raising evening to support the conservation work of the Malagasy NGO Madagasikara Voakajy (http://www.madagasikara-voakajy.org/) with which the School has a really close relationship.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2013

Mae ar broject gan fyfyrwyr y Gyfraith Bangor angen eich pleidlais CHI

Mae project a sefydlwyd ac a gynhelir gan israddedigion Ysgol Y Gyfraith Bangor yn ymgiprys am wobr ariannol fawr.

Mae Cyfraith Stryd yn cymryd rhan yn y cynllun NatWest Community Force lle mae elusennau a phrojectau ar draws Prydain yn cystadlu am wobr o £6,000 i’w helpu i ddatblygu eu cynlluniau ymhellach.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2011

Mae Bangor yn golygu busnes yn y Ffair Yrfaoedd flynyddol

Mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol, nid yw hi byth yn rhy gynnar i fyfyrwyr ddechrau meddwl am eu hopsiynau gyrfa.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2017

Mae Cynllun Arweinwyr Cyfoed Bangor wedi bod yn destun sylw eto

Mae dau o’n huwch Arweinwyr Cyfoed, Ben Pattle o ADNODD a Rhiannon Edwards o’r Ysgol Seicoleg, wedi cynrychioli Bangor  yn ddiweddar mewn seminar ym Mhrifysgol Aston o’r enw Peer Mentoring Works!

Fe gawsant fodd i fyw ar y diwrnod a buont yn cymryd rhan mewn gwahanol grwpiau trafod ac yn rhwydweithio â staff a myfyrwyr o sefydliadau eraill.  Ar ddiwedd y diwrnod buont yn rhan o banel o arbenigwyr yn ateb ychydig o gwestiynau.  Meddai Ben ‘Roedd llawer iawn o ddiddordeb yn y Cynllun Arweinwyr Cyfoed a llawer o adborth cadarnhaol.  Buon ni’n brysur iawn yn ateb cwestiynau.’ Ychwanegodd Rhiannon ‘ Beth wnaeth argraff arbennig ar bobl oedd ymrwymiad yr Arweinwyr Cyfoed oedd mor barod i roi o'u hamser.  Roedd llawer o ddiddordeb hefyd yn y cynllun optio allan sydd gennym sy’n sicrhau bod ein Harweinwyr Cyfoed ar gael i bawb.’

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2012

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn mynd i redeg hyd Iwerddon i godi arian at achos da.

Mae myfyrwyr Gwyddorau Chwaraeon, Philip Clarke, 21, a Michael O’Reilly, 21, yn ymarfer ar gyfer rhedeg 385 milltir ar draws Iwerddon mewn 13 diwrnod ym mis Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2011

Mae gan Fyfyrwyr Seicoleg Bangor Syniadau Mawr

Roedd dau entrepreneur uchelgeisiol o Brifysgol Bangor ymysg dim ond 50 o bobl ifanc 16-24 oed o bob cwr o Gymru a ddewiswyd yn ddiweddar i gymryd rhan yn 'Her Syniadau Mawr Cymru'.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2014

Mae myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei enwebu am wobr yng Ngŵyl Ffilmiau Bae Caerfyrddin.

Mae Lester Hughes, o Bwllheli, sy'n fyfyriwr hŷn ac yn dad i ddau o blant, newydd ddechrau astudio am ddoethuriaeth mewn ffilm. Mae ei ffilm fer 12 munud, "Waves, Taid & Time", wedi cael ei henwebu am wobr yn y categori arbrofol.  Cyhoeddir enwau’r enillwyr yn ystod yr ŵyl yn Llanelli rhwng 8 a 9 Ebrill.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2013

Mae Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cyrraedd terfynol yn Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru

Dewiswyd Dian Yu, sy'n chwarae'r Guzheng, y sither Tsieineaidd, gan banel o feirniaid rhyngwladol enwog i fod yn un o'r chwe chystadleuydd yn rownd derfynol y gystadleuaeth Cerddoriaeth Byd yn yr Ŵyl Delynau Ryngwladol 2014 a gynhaliwyd yng Ngharenarfon yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2014

Mae Myfyrwr wedi ennill Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Mae tri myfyrwr Ysgol Ieithoedd Modern wedi ennill Ysgoloriaethau Rhagoriaeth. Darllenwch eu straeon yma...

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2012

Mae rhaglen ddogfen gan fyfyrwyr wedi ei rhoi ar restr fer categori ffeithiol gwobrau Ffresh, Gŵyl Ddelwedd Symudol Myfyrwyr Cymru.

Mae rhaglen ddogfen gan fyfyrwyr ail flwyddyn yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau wedi ei rhoi ar restr fer categori ffeithiol gwobrau Ffresh, Gŵyl Ddelwedd Symudol Myfyrwyr Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2012

Mae Rosie newydd dderbyn Gwobr Otto Harpner

Mae Rosie MacLeod, myfyrwraig ôl-raddedig yn Ysgol Ieithoedd Modern ym Mangor, newydd dderbyn GWOBR OTTO HARPNER, a ddyfarnwyd gan y Gymdeithas Eingl-Awstriaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2012

Mae’r seren garate Emma yn rhagori y tu fewn a’r tu allan i’r dosbarth

Mae myfyrwraig leol sy’n dwlu ar garate yn dathlu math gwahanol o lwyddiant yr wythnos hon, wrth iddi raddio o Brifysgol Bangor gyda gradd ddosbarth cyntaf mewn Busnes a Chyfrifeg.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Mae’r sioe-ar-daith ledled y wlad ar Hawliau Dynol yn dod i Fangor – gwnewch gais am le YN AWR.

Mae Canolfan Bangor ar Gyfraith Ryngwladol yn Ysol y Gyfraith, Bangor wrthi’n cydweithredu â’r Sefydliad Prydeinig dros Hawliau Dynol wrth gynnal sioe-ar-daith ym Mangor ddydd Mercher 14 Tachwedd 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

Mam o Abersoch yn jyglo gwaith ac astudiaethau i ennill gradd dosbarth cyntaf

Mae Natasha Roberts o Abersoch, wedi graddio o Brifysgol Bangor gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf ar ôl goresgyn llawer o rwystrau yn ystod ei hastudiaethau

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Mam yn dathlu ar ôl tair blynedd heriol

Bydd mam i bedwar o blant sydd wedi wynebu sialensiau yn ystod ei chyfnod gradd yn graddio’r wythnos hon mewn BA Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Gadawodd Beverly Price ei gwaith er mwyn magu ei phlant, un sydd gydag awtistiaeth a phlentyn arall gyda nam ar y golwg. Ar ôl i’w phlant ddod i oed ysgol, gwnaeth Beverly gwrs yng Ngholeg Menai. Yno, cafodd ei hannog i roi cais i wneud gradd ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2014

Manon yn ennill Gwobr Rhagoriaeth mewn Cyflogadwyedd

Llongyfarchiadau mawr i Manon Elwyn Hughes, myfyrwraig yn ei thrydedd flwyddyn yn Ysgol y Gymraeg, am fod yn un o’r wyth myfyriwr trwy Brifysgol Bangor i ennill Gwobr Rhagoriaeth mewn Cyflogadwyedd eleni. Rhoddir y gwobrau hyn i fyfyrwyr sydd wedi dangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu eu sgiliau Cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2015

Marchnad Nadolig Myfyrwyr lwyddiannus arall

Cynhaliodd y tîm Byddwch Fentrus ym Mhrifysgol Bangor y 9fed Farchnad Nadolig Myfyrwyr yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2019

Marchnad Nadolig Myfyrwyr lwyddiannus arall

Cynhaliodd y tîm Byddwch Fentrus ym Mhrifysgol Bangor y 7fed Farchnad Nadolig Myfyrwyr yn olynol yn Neuadd PJ cyn y Nadolig.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017

Marchnad Nadolig Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Os ydych chi'n chwilio am anrhegion Nadolig unigryw ar gyfer eich ffrindiau a'ch teulu, does dim rhaid i chi edrych ymhellach na Marchnad Nadolig Myfyrwyr Prifysgol Bangor, a gynhelir ddydd Gwener, 6 Rhagfyr yn Neuadd Prichard-Jones y Brifysgol, rhwng 12-5pm.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2013

Marchnad Nadolig y Myfyrwyr yn denu’r niferoedd mwyaf erioed

Cymerodd myfyrwyr o bob rhan o Brifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn y gwaith o gynnal 65 o stondinau ym Marchnad Nadolig y Myfyrwyr a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr, gan ddenu mwy na 1,600 o ymwelwyr. Pleser o’r mwyaf oedd gweld cymysgedd mor wych o nwyddau o gynnyrch lleol ar gynnig eleni. Roedd yno amrywiaeth drawiadol o fwydydd rhyngwladol yn ogystal â chelf a chrefft – o ddarluniau gwreiddiol hyd at gynhyrchion wedi’u gweu ac o frethyn cartref, ffigurynnau weiar, yn ogystal â’r nwyddau cartref Nadoligaidd arferol o bob math.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2015

Marchnad Nadolig y Myfyrwyr yn lwyddiant

Unwaith eto, mae Marchnad Nadolig y Myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi denu cefnogaeth ragorol gan gwsmeriaid ar draws y Brifysgol a thu hwnt. Bu i gyfanswm o 150 o fyfyrwyr gyda 70 o stondinau rhyngddynt gynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion wedi’u gwneud â llaw, fel gemwaith, gwaith celf, cardiau ac addurniadau, nwyddau wedi’u gwau a’u crosio, cacennau a siytni, bwydydd rhyngwladol, ffotograffiaeth, crochenwaith a groto Siôn Corn. Cafodd dros 1500 o ymwelwyr a ddaeth drwy’r drysau yn ystod y prynhawn gyfle i brynu anrhegion unigryw gydag ychydig o’r elw’n mynd i elusen.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Marchnad Wanwyn llwyddiannus

Following on from the success of previous Christmas Markets, the B-Enterprising team at Bangor introduced a brand new event - a student ‘Spring Market’ which took place in PJ Hall on Friday 16th March.  Many new students as well, as returning stallholders from previous markets, demonstrated their enterprising skills and came forward with unique gift ideas - buyers were able to browse for original Mothers Day and Easter gifts.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Mared – o arwain y genedl ar FFIT Cymru i arwain dosbarth!

Mae myfyriwr a ysbrydolodd y genedl fel arweinydd ar y gyfres boblogaidd FFIT Cymru yn graddio o Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2019

Mark Stevens o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth wyneb yn wyneb â Paxman

Fe wnaeth Mark Stevens, myfyriwr is-radd yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, helpu Prifysgol Bangor i drechu Prifysgol St Andrews yn rownd gyntaf cyfres 2012/2013 o University Challenge.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2012

Mark yn ennill Gwobr y British Education Awards

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi derbyn un o Wobrau y British Education Awards.

Enillodd Mark Barrow, a raddiodd o Brifysgol Bangor yn gynharach eleni, wobr y British Education Award (BEA) ar gyfer myfyriwr Graddedig o Gymru. Mae’r Gwobrau hyn yn dathlu unigolion sydd wedi rhagori o fewn y system addysg yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2019

Mark yn paratoi at daith feicio o amgylch y byd

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn paratoi at daith feicio arbennig iawn o gwmpas y byd ar ôl iddo raddio'r wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2013

Mawrth yw mis menter

Mae wedi bod yn fis gwych i fyfyrwyr Bangor a fu’n cymryd rhan mewn cystadlaethau a digwyddiadau menter:

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2015

MBA Environmental Management - wedi'i gyllido'n llawn

Ydych chi’n awyddus i ddatblygu neu ddiweddaru eich sgiliau busnes a gweithgareddau economaidd yn ymwneud â’r amgylchedd? Mae 30 Ysgoloriaeth WEDI’I GYLLIDO’N LLAWN ar gael ar gyfer ein gradd MBA Environmental Management yn 2013. Cliciwch yma am wybodaeth bellach.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2013

MBA yn dod a'r entrepreneur allan yn y Cyfarwyddwr Marchnata, Farah

Mae un o raddedigion Prifysgol Bangor wedi gwireddu ei breuddwyd entrepreneuraidd drwy sefydlu ei hasiantaeth farchnata greadigol ei hun.

Sefydlodd Farah Radford Digivita ym mis Mehefin 2014, ar ôl graddio o Ysgol Busnes Bangor gydag MBA mewn Marchnata.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2014

Medal arian i fyfyrwraig o Gymru

Daeth Myfyrwraig o Brifysgol Bangor adref gyda medal arian dros Gymru o Bencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad yn Awstralia yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2017

Medal Arian i Joe ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad Athletau BUCS

Enillodd derbynnydd Ysgoloriaeth Chwaraeon Prifysgol Bangor fedal arian ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad Athletau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) ym Mharc Holyrood, Caeredin yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2020

Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i Ffion Haf Williams, cyn-fyfyrwraig Ysgol y Gymraeg, ar ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd am ddrama a gyfansoddodd yn ystod ei thrydedd flwyddyn ym Mangor fel rhan o’r modiwl Sgriptio.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2015

Medal y Dysgwyr i Megan

Llongyfarchiadau mawr i Megan Elias, myfyrwraig yn ei hail flwyddyn yn Ysgol y Gymraeg, ar ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Fflint ddydd Mawrth, 31 Mai.

Nod y gystadleuaeth yw gwobrwyo unigolyn sydd wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg ac yn ymfalchïo yn ei Gymreictod. Mae Medal y Dysgwyr yn cael ei dyfarnu i unigolyn sydd yn dangos sut y mae ef neu hi yn defnyddio’r iaith bob dydd yn yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol a hefyd yn gymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2016

Megan yn cyrraedd rownd derfynol Medal y Dysgwyr!

Testun llawenydd mawr oedd clywed fod Megan Elias, myfyrwraig yn ei hail flwyddyn yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor, wedi cyrraedd rownd derfynol Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2016

Meistr y Ffug Lys yn cipio gwobr Gwasg Prifysgol Rhydychen

Mae un o raddedigion y Gyfraith ym Mangor wedi cael hwb cyn dechrau astudio am radd Meistr yn dilyn ennill Gwobr y Gyfraith, Gwasg Prifysgol Rhydychen.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2016

Menter trwy Ddylunio yn mynd yn ddigidol ac yn ffynnu yn ystod cyfnod anodd

Roedd rhaglen amlddisgyblaethol Menter trwy Ddylunio Prifysgol Bangor yn edrych ychydig yn wahanol eleni. 

Mae'r her yn dod â myfyrwyr ynghyd o saith Ysgol a meysydd pwnc o fewn y Brifysgol i weithio gyda'i gilydd mewn timau dros gyfnod o 10 wythnos. Bu timau eleni yn ymateb i friffiau yn y byd go iawn a osodir gan fusnesau sy'n bartneriaid, sef y cwmni halen môr o Ynys Môn, Halen Môn, a'r gwneuthurwr offer dringo DMM yn Llanberis.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2020

Merched yn y byd Cyhoeddi: Cynhadledd undydd.

Merched yn y byd Cyhoeddi: Ar 15 Chwefror 2020, bydd Prifysgol Bangor yn croesawu merched dylanwadol o bob cwr o'r byd cyhoeddi i gynhadledd undydd.  

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2020

Merch leol yn dathlu ei gradd Addysg

Yn ymfalchïo o weld beth mae gwaith caled yn gallu cyflawni, bydd darpar athrawes o Ynys Môn yn derbyn gradd 2:1 o Brifysgol Bangor yr wythnos hon. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2013

Merch o Borthmadog yn graddio

Ar ôl tair blynedd o waith caled, bydd myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn derbyn gradd dosbarth cyntaf yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Merch o Lŷn yn graddio

Fe wnaeth profiad gwaith arwain at swydd i  fyfyrwraig sy’n graddio ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Mis o lwyddiant i Hanes

Gwahoddwyd tri aelod staff o’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg i fynychu Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor ar Ebrill 30ain yn Neuadd PJ, gan eu bod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dau o’r prif gategorïau.  

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2014

Mwynhau llwyddiant yn yr Eisteddfod Ryng-golegol

Wedi cystadlu brwd a hynod lwyddiannus, daeth cystadleuwyr selog ymysg myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor yn ail yn yr Eisteddfod Ryng-golegol yn ddiweddar. Y tîm cartref, sef Prifysgol Caerdydd, a enillodd, o ychydig.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2011

Myfyriwr ac aelod staff o Brifysgol Bangor yn cael eu dewis ar gyfer Pencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop 2016

Mae myfyrwraig ac aelod staff o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i gynrychioli Prydain ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop, a gynhelir yn Førde, Norwy rhwng 10-16 Ebrill.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2016

Myfyriwr Aeddfed yn goresgyn salwch i ennill gradd dosbarth 1af

Mae cyn saer coed o Rhyl wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf yn dilyn newid sydyn yn ei yrfa yn dilyn afiechyd galwedigaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2011

Myfyriwr Aeddfed yn goresgyn salwch i ennill gradd dosbarth 1af

Mae cyn saer coed o Rhyl wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf yn dilyn newid sydyn yn ei yrfa yn dilyn afiechyd galwedigaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2011

Myfyriwr a enillodd lu o wobrau yn graddio

Mae myfyriwr lleol wedi llwyddo i  ennill  cyfanswm trawiadol o chwe gwobr yn ystod ei gyfnod ym Mhrifysgol Bangor dros y pedair blynedd diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Myfyriwr a enillodd wobr BAFTA Cymru yn cynnal dosbarth meistr

Cynhaliodd myfyriwr ôl-radd Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor, a enillodd wobr BAFTA Cymru am y ffilm fer orau yn 2013, ei ddosbarth meistr ei hun i fyfyrwyr a darlithwyr ym Mhrifysgol De Cymru yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

Myfyriwr arobryn yn graddio

Bydd cyn-fyfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor yn dathlu ei lwyddiant yn seremoni graddio Prifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Myfyriwr arobryn yn graddio

Yr wythnos hon, graddiodd myfyriwr o Brifysgol Bangor sy’n teimlo’n angerddol dros yr amgylchedd ac sydd â’i fryd ar ddyfalbarhau i ganfod ffyrdd newydd o greu datblygiad sy’n dderbyniol yn gymdeithasol, yn garedig i’r amgylchedd ac yn gynaliadwy yn economaidd.

Enillodd Alex Spichale, 47, o Gyffordd Llandudno, Conwy MBA mewn Rheolaeth Amgylcheddol gyda rhagoriaeth o Ysgol Busnes Bangor, ynghyd â Gwobr Magnox, werth £200, am y myfyriwr gorau ar y cwrs trwyddo draw.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Myfyriwr arobryn yn paratoi ar gyfer astudio PhD

Mae gweithio’n galed a bod yn benderfynol wedi talu ar ei ganfed i fyfyriwr o Brifysgol Bangor yr wythnos hon wrth iddo raddio â gradd dosbarth cyntaf yn ogystal ag ennill rhai o brif wobrau’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Myfyriwr Athroniaeth a Chrefydd yn ennill y ‘Gwobr Arloesedd Ede and Ravenscroft’ yng Ngwobrau Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Enillodd Helen Marchant, cynrychiolydd cwrs ar gyfer yr ail israddedigion blwyddyn yn yr Ysgol Athroniaeth a Chrefydd y ‘Gwobr Arloesedd 'Ede and Ravenscroft’ yng Ngwobrau Addysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Myfyriwr BA Celfyddyd Gain yn ennill gwobr 1af yn y blog Degrees Unlimited

Mae Rob Stephen wedi ennill y wobr gyntaf yn yr adran blog Degrees Unlimited.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

Myfyriwr Bangor yn creu porth adloniant i deithwyr tren

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr am y Datblygwr Gorau mewn hacathon cyntaf erioed i’w gynnal ar dren yn Ewrop.

Bu Jamie, sy’n fyfyriwr yn yr Ysgol Cyfrifiadureg, yn rhan o ddigwyddiad HackTrain ynghyd â’i dîm Captivate.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2015

Myfyriwr Bangor yn cystadlu am Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn cystadlu i ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2019.

Bydd Cai Fôn Davies, 19, o Fangor sy’n fyfyriwr yn ei ail flwyddyn yn astudio Cymraeg a Hanes, yn cystadlu Nos Wener, Hydref 11eg yn Neuadd Goffa’r Barri.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2019

Myfyriwr Busnes i wynebu Her y 15 Copa

Mae myfyriwr Prifysgol Bangor am ymgymryd â’r her 15 Copa Eryri i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth ar gyfer pobl gydag osteoporosis.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2014

Myfyriwr busnes yn rownd derfynol entrepreneuriaid Santander Bangor

Roedd myfyriwr israddedig  busnes, Adam McDonald o St Helens, yn un o'r cystadleuwyr yn rownd derfynol cystadleuaeth Santander ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar yn cynnig eu syniadau entrepreneuraidd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2013

Myfyriwr ‘canolig’ yn derbyn Gradd Dosbarth Gyntaf!

Mae un o raddedigion Astudiaethau Creadigol Prifysgol Bangor wedi cyflawni’r gamp o ennill gradd dosbarth gyntaf, er iddo feddwl ar un adeg na fysa’n derbyn graddau digon da i astudio yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2011

Myfyriwr Cyfrifiadureg wedi hacio’n fyw ar lwyfan mewn prif ddigwyddiad yn Llundain

Bu myfyriwr o Brifysgol Bangor sydd hefyd yn haciwr moesol ardystiedig yn cymryd rhan mewn digwyddiad mawr yn Llundain yn ddiweddar. Roedd siaradwyr adnabyddus fel Boris Johnson a'r Arglwydd Alex Carlile hefyd yn rhan o’r digwyddiad. Perfformiwyd ‘hac’ yn fyw ar lwyfan gan Jamie Woodruff, 21 oed, o Rishton , Swydd Gaerhirfryn sy’n fyfyriwr ail flwyddyn yn yr Ysgol Cyfrifiadureg, fel rhan o’r digwyddiadLegislating for LulzSec' - trafodaeth ar breifatrwydd, data a pholisi ar gyfer yr economi ddigidol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2014

Myfyriwr Cyswllt Meddygyniaeth yn rhoi cyflwyniad ymchwil

Myfyriwr sy'n Aelod Cyswllt Meddygaeth ym Mangor yn rhoi cyflwyniad ymchwil yn y gynhadledd bwysig “The Intensive Care Society State of the Art 2016” yn Llundain ar 5 Rhagfyr 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2016

Myfyriwr disglair ym Mhrifysgol Bangor yn ennill gwobr genedlaethol am ymchwil cadwraeth forol

Dyfarnwyd Gwobr Goffa Wakefield y Gymdeithas Cadwraeth Forol i Jack Emmerson, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor, am ei broject 'Pysgodfeydd offer pysgota sefydlog cynaliadwy ym Môr Iwerddon'.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2016

Myfyriwr doethuriaeth yn mynychu lansiad adroddiad seneddol ar newyn

Mae myfyriwr doethuriaeth a gyfrannodd dystiolaeth at adroddiad seneddol pwysig ar newyn yn y Deyrnas Unedig wedi bod yn Llundain yn lansio'r ddogfen ddilynol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Myfyriwr Graddedig ADNODD yn helpu i hyrwyddo coedamaeth yn Sahel, lle mae newyn yn bygwth

Graddiodd David Beaton o Brifysgol Bangor ym 2009 gyda BSc mewn Amaethyddiaeth, Cadwraeth a’r Amgylchedd, ac mae wrthi ar hyn o bryd yn rhanbarth y Sahel yn Niger, Affrica, ar gyfer sefydliad Serving in Mission, sydd wedi’i leoli yn Awstralia.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2012

Myfyriwr graddedig lleol yn ennill gwobr fawr

Derbyniodd Danial Richard Hemmings,25, o Gaerwen, Ynys Môn, sydd yn graddio gyda BSc mewn Cyfrifeg a Chyllid eleni, siec gwerth £1,250 yn ystod ei seremoni graddio wythnos yma.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2011

Myfyriwr graddedig lleol yn ennill gwobr fawr

Mae gwaith caled myfyriwr lleol wedi  talu ar ei ganfed wrth iddo ennill  un o brif Wobrwyon Prifysgol Bangor, sydd werth dros £1000.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2011

Myfyriwr Gwneud Ffilmiau yn graddio

Yr wythnos hon, mae myfyriwr o Brifysgol Bangor a’i fryd ar fusnes yn graddio ar ôl tair blynedd o waith caled a dechrau disglair i’w yrfa fel gwneuthurwr ffilmiau.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyriwr gyda’r canlyniadau gorau yn ei flwyddyn olaf yn graddio

Bydd myfyriwr lleol yn derbyn gwobr yn ystod ei seremoni  raddio'r wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyriwr Hanes yn ennill gwobr mawreddog

Llongyfarchiadau mawr i Ceiri Coker, myfyriwr yn yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg, ar ennill Gwobr Goffa Dr John Davies yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2017. Caiff y wobr ei dyfarnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Hanes Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2017

Myfyriwr iechyd yn gwella bywydau pobl fregus drwy Therapi Celf

Credir mai project a wneir gan fyfyriwr nyrsio ym Mhrifysgol Bangor yw'r cyntaf ym maes therapi celf. 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2016

Myfyriwr i redeg Marathon Llundain

Bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor ymhlith y miloedd o redwyr sy’n cymryd rhan ym Marathon Llundain fis Ebrill. Mae Leo Atkinson, myfyriwr y flwyddyn gyntaf Hanes ac Archaeoleg yn codi arian ar gyfer elusen St John Ambulance.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Myfyriwr israddedig yn ennill ysgoloriaeth o £15,000 i gael hyfforddiant bargyfreithiwr

Mae'r myfyriwr trydedd flwyddyn Kate Longson wedi ennill ysgoloriaeth o fri gwerth £15,000 i ddilyn ei huchelgais i fod yn fargyfreithiwr.

Bydd Kate, sy’n fyfyriwr LLB yn y Gyfraith, yn dechrau ar y cwrs Bar Professional Training Course (BPTC) ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion ym mis Medi. Enillodd Ysgoloriaeth Lord Denning o £15,000 gan Ysbyty Lincoln ar ôl cael cyfweliad llwyddiannus yn gynharach y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2012

Myfyriwr israddedig yn ennill ysgoloriaeth o £15,000 i gael hyfforddiant bargyfreithiwr

Mae'r myfyriwr y gyfraith, trydedd flwyddyn o Brifysgol Bangor,  Kate Longson wedi ennill ysgoloriaeth o fri gwerth £15,000 i ddilyn ei huchelgais i fod yn fargyfreithiwr. Yn gyn-ddisgybl o St Joseph's College, Trentvale, Stoke-on-Trent, bydd Kate, o Rough Close, Swydd Stafford, yn dechrau ar y cwrs Bar Professional Training Course (BPTC) ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion ym mis Medi. Enillodd Ysgoloriaeth Lord Denning o £15,000 gan Ysbyty Lincoln ar ôl cael cyfweliad llwyddiannus yn gynharach y mis hwn. Cyn hynny enillodd yr Hardwicke Entrance Award i dalu am y gost o ymuno ag Ysbyty Lincoln (un o bedair neuadd brawdlys yn y DU, sydd rhaid i fyfyrwyr ymuno er mwyn bod yn fargyfreithiwr) a’r ffioedd Galw ar ôl cwblhau’r BPTC.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2012

Myfyriwr MA yn ennill cystadleuaeth celfyddyd sain ryngwladol

Mae darn o gerddoriaeth gan Richard Garret, myfyriwr MA rhan-amser mewn Cyfansoddi Electroacwstig ym Mangor, wedi ennill gwobr ryngwladol am ddarnau bychain o sain yn gysylltiedig â thestun newid hinsawdd.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Awst 2013

Myfyriwr MA yn ennill gwobr PICS

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill gwobr am ffilm fer a gynhyrchwyd fel rhan o'i chwrs MA Gwneud Ffilmiau.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2015

Myfyriwr MA yn fuddugol mewn seremoni gwobrau ffugwyddonol

Mae ffilm a roddwyd at ei gilydd fel rhan o gwrs MA creu ffilmiau ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill 'Best Sci-Fi Short' yn yr ŵyl ffilmiau Philip K. Dick yn Efrog Newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2015

Myfyriwr nyrsio anabledd dysgu am wirfoddoli yn Ghana

Ar 28ain o Awst, 2017 bydd Iola Mair Morris myfyriwr nyrsio Anableddau Dysgu yn ei ail flwyddyn yn mynd i Ghana i wirfoddoli am bythefnos. Mae’r prosiect yn gofalu am bobl a phlant ag anabledd dysgu gyda chyfle i wirfoddoli mewn cartref i blant amddifad, ysgolion ac ysbytai.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Myfyriwr nyrsio anabledd dysgu yn gwirfoddoli yn Rwmania

Mae Yenita Singer, myfyriwr blwyddyn gyntaf nyrsio anabledd dysgu, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor; wedi bod yn llwyddiannus i gael y cyfle i wirfoddoli dros yr haf ym Mhrosiect Oltenia, Rwmania gyda The LIFE Foundation.  Dyma'r ail myfyrwyr nyrsio anabledd dysgu o Fangor i wirfoddoli ym Mhrosiect Oltenia.  Fe fuodd Lyndsey Hughes yn Rwmania ar ddiwedd ei thrydedd flwyddyn o’r cwrs nyrsio anabledd dysgu yn Awst 2016.  Mae'r Lyndsey, erbyn hyn yn nyrs anabledd dysgu cofrestredig yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac wedi cyfarfod â Yenita i rannu ei phrofi

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2017

Myfyriwr o Brifysgol Bangor ar 'Bargain Hunt'

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor newydd orffen  ffilmio ar gyfer rhaglen deledu boblogaidd Bargain Hunt.

Fe wnaeth Joe Barnett,  sy’n astudio Gwyddorau Chwaraeon ym Mangor, gais i fynd ar y rhaglen ychydig flynyddoedd yn ôl.  Gan na chlywodd ganddynt ar y pryd, cafodd gryn fraw o gael galwad ffôn gan Bargain Hunt fis Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2014

Myfyriwr o Brifysgol Bangor ar restr fer am wobr genedlaethol

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2016

Myfyriwr o Brifysgol Bangor ar restr fer 'Myfyriwr PhD y Flwyddyn' mewn gwobrau newydd i ôl-raddedigion

Mae un o fyfyrwyr Prifysgol Bangor, Ashleigh Johnstone, o Douglas, Ynys Manaw, wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol newydd.

Roedd Ashleigh ymhlith dros 140 o fyfyrwyr PhD a enwebwyd ac mae ar y rhestr fer yn y dosbarth Myfyriwr PhD y Flwyddyn yn y gwobrau gan FindAMasters.com a FindAPhD.com.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2019

Myfyriwr o Brifysgol Bangor i arwain taith i lawr afon nad yw ar fap

Mae myfyriwr gwyddor chwaraeon o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i arwain caiacwyr dŵr gwyn gorau Prydain mewn taith estynedig i ddarganfod rhannau newydd o'r dyfroedd gorau yn y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2015

Myfyriwr o Brifysgol Bangor i gaiacio trip unwaith-mewn-oes

Mae myfyriwr dylunio cynnyrch sydd yn ei ail flwyddyn, yn athletwr antur a Christion o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i gymryd rhan yn y British Universities Kayak Expedition (BUKE).

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2019

Myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi'i ddewis ar gyfer Tîm Rygbi'r Gynghrair Prifysgolion Cymru

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i chwarae i Dîm Rygbi'r Gynghrair Myfyrwyr Cymru ar gyfer Cystadleuaeth y Pedair Gwlad, a fydd yn cael ei chwarae ym Mhrifysgol Caeredin rhwng 22-30 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2019

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn cael ei ddewis i sgwad Rygbi Cynghrair Cymru

Mae Rygbi Cynghrair Cymru wedi cadarnhau eu sgwad myfyrwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer pencampwriaeth y pedair gwlad sy’n cychwyn ar 12 Mehefin yng Nghaeredin, lle bydd Cymru'n chwarae yn erbyn Iwerddon, Lloegr a'r Alban.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mehefin 2016

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn dychwelyd o raglen hyfforddi pêl-droed yn Ne Affrica

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi dychwelyd o raglen hyfforddi pêl-droed yn Ne Affrica yn sylweddoli ei fod 'yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl'.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2018

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ennill gwobr genedlaethol

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr genedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2016

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn troi’n diwtor

Bydd myfyriwr entrepreneuraidd o Brifysgol Bangor yn dod yn diwtor yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd yr haf hwn.

Bydd Osian Williams, sy'n wreiddiol o Bont-y-pridd,  ac a raddiodd yn ddiweddar gyda BA mewn Cyfathrebu a'r Cyfryngau, yn trosglwyddo ei sgiliau i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn gwneud ffilmiau.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2013

Myfyriwr o Fangor ar y brig ar gyfer gwobr Wythnos yr Hinsawdd

Mae Andy O’Callaghan, sydd yn ei ail flwyddyn yn astudio Gwyddorau Morol/ Sŵoleg ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o Wobrau Wythnos yr Hinsawdd 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2013

Myfyriwr o Fangor i dderbyn gwobr Myfyriwr Amaethyddol Cymreig y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn mynd i dderbyn Gwobr Richard Phillips i Fyfyriwr Amaethyddol y Flwyddyn. Cyflwynir y wobr hon yn flynyddol yn y Sioe Frenhinol i'r myfyriwr amaethyddol gorau sy'n astudio yng Nghymru.

Ar ddydd Llun y Sioe (2.20pm 21/7/14) bydd Holly Pratt, 23 oed, yn derbyn y wobr, a dyma'r ail flwyddyn yn olynol i fyfyriwr o Fangor gyflawni'r gamp hon.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2014

Myfyriwr o Fangor yn dilyn hynt Tîm Cymru ar ei daith i Ewrop

Mae myfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi llofnodi cytundeb gyda chwmni cyhoeddi’r Lolfa i ysgrifennu hanes ymgyrch Tîm Pêl Droed Cymru i gael lle yng nghystadleuaeth Ewro 2016.

Mae Jamie Thomas, sydd yn dychwelyd i Brifysgol Bangor fel myfyriwr MA eleni, newydd fod efo’r Tîm yn y ddwy gêm olaf, wrth iddynt geisio ennill lle yn y twrnamaint pêl droed y flwyddyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2015

Myfyriwr o Fangor yn edrych ymlaen at wobrau RTS

Bydd gan fyfyriwr o Brifysgol Bangor ddiddordeb arbennig yn noson wobrwyo’r Gymdeithas Deledu Frenhinol (RTS) a gynhelir ar 19 Fawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2013

Myfyriwr o Fangor yn ennill Gwobr Myfyriwr sy’n Gwirfoddoli’r Flwyddyn

Dyfarnwyd Steve Barnard yn Fyfyriwr sy’n Gwirfoddoli’r Flwyddyn gan fudiad Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau (BUCS) yn eu cinio blynyddol yn Leeds eleni

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2011

Myfyriwr o Fangor yn rhedeg Marathon Môn er cof am ei dad

Mae myfyriwr PhD o’r Ysgol Gwyddorau’r Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mangor yn rhedeg marathon Ynys Môn ddydd Sul er cof am ei dad.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2010

Myfyriwr o Harvard ar ymweliad ag Ysgol y Gymraeg

Mae Liam Anton Brannelly yn treulio’r semester cyfredol yn astudio ym Mangor fel rhan o’r cynllun cyfnewid PhD rhwng Adran Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Harvard ac Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2017

Myfyriwr Ôl-radd yn ennill gwobr o fri ar ôl graddio ddwywaith

“Rhyfeddol” ac “ysbrydoledig” yw’r rhai o’r geiriau sydd wedi’u defnyddio i ddisgrifio dyn o Gonwy ar ôl iddo droi gofalu am ei fam yn waith llawn amser; gan ailhyfforddi a graddio am yr eildro.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2016

Myfyriwr o SENRGy yn cynhyrchu adroddiad o Gynhadledd Gynllunio Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2012

Myfyriwr o Ysgol yr Amgylchedd, Gwyddorau Naturiol a Daearyddiaeth wedi’i ddewis yn wirfoddolwr ar gyfer y Gêmau Olympaidd!

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ebrill 2012

Myfyriwr PhD i fod yn Ymgynghorydd Technegol i Gemau Olympaidd Arbennig Prydain

Mae Niamh Reilly wedi cael ei dewis yn Ymgynghorydd Technegol i Gemau Olympaidd Arbennig Prydain ar gyfer y Rhaglen Hyfforddi Gweithgaredd Motor (MATP).

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2012

Myfyriwr PhD i'w chynnwys mewn blodeugerdd gyda beirdd cydnabyddedig

Gwaith y Fyfyrwraig PhD o'r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg a'r bardd Alys Conran wedi cael ei gynnwys yn y flodeugerdd newydd, The Slate Sea.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2015

Myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn cyfres newydd ar BBC Radio Wales

Mae myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor wedi cael cyfle gwych yn gweithio fel hanesydd preswyl ar gyfres cerddoriaeth newydd mewn dwy ran ar BBC Radio Wales.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2016

Myfyriwr PhD Seicoleg yn dawnsio ei PhD mewn cystadleuaeth ryngwladol

Mae myfyriwr PhD Seicoleg ym Mrifysgol Bangor, Kohinoor Darda, wedi cofrestru ar gyfer cystadleuaeth ryngwladol sy'n rhoi cyfle iddi egluro maes ymchwil ei PhD.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2019

Myfyriwr PhD yn cipio gwobr poster mewn symposiwm

Llongyfarchiadau i'r myfyriwr ymchwil Stephanie Jones am ennill gwobr 'y poster ôl-raddedig orau' mewn symposiwm ymchwil diweddar. 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2017

Myfyriwr PhD yn ennill y prif wobr yng Nghynhadledd ‘Legal Wales’

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi curo myfyrwyr y Gyfraith ledled Cymru i ennill prif wobr yng Nghynhadledd ‘Legal Wales 2012’.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2012

Myfyriwr Prifysgol Bangor i weithio ar broject gydag un o awduron amlyca’r byd

Mae Ashwin Sanghi, myfyriwr PhD mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor – sydd eisoes wedi dod i fri mawr fel awdur yn ei wlad enedigol, India – yn mynd i lunio nofel ar y cyd gydag awdur a ddisgrifir fel ysgrifennwr llyfrau ffuglen droseddol mwyaf poblogaidd y byd:  James Patterson.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2013

Myfyriwr Prifysgol Bangor wedi ei ddewis ar gyfer Carfan Rygbi Dan 20 Cymru

Mae myfyriwr sy’n astudio Gwyddor Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor wedi cael i ddewis ar gyfer carfan rygbi Dan 20 Cymru yng Nghystadleuaeth y 6 gwlad 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2016

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn cael ei ddewis ar gyfer Tîm Undeb Rygbi Prifysgolion Cymru

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i chwarae i dîm Undeb Rygbi Myfyrwyr Cymru ar gyfer y tymor hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2015

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn cyhoeddi llyfr arloesol ar hanes mwyngloddio lleol

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi lansio llyfr am y pyllau glo yng Nghwm Rheidol ac Ystumtuen ar ôl dechrau gweithio arno yn wyth oed.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2018

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn ennill gwobr BAFTA Cymru

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor, Osian Williams, wedi ennill Gwobr BAFTA Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2013

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn ennill prif seremoni gyntaf Eisteddfod T

Wyneb cyfarwydd i Eisteddfod yr Urdd yw Prif Gyfansoddwr Eisteddfod T, yr eisteddfod ddigidol gyntaf erioed. Heddiw (Dydd Llun, Mai 25), mewn seremoni ar sgrin a sain, datgelwyd mai Cai Fôn Davies o Benrhosgarneddsy’n ennill gwobr y Prif Gyfansoddwr.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2020

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Mae myfyriwr Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor i’w longyfarch ar ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni.

Mewn cystadleuaeth o safon ardderchog a gynhaliwyd ac a ddarlledwyd yn fyw ar S4C nos Sul 14 Hydref 2012, bu Huw Ynyr, canwr yn cystadlu yn erbyn Lois Eifion, sy’n astudio gradd uwch MA mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, a phedair arall. Prif enillwyr cystadlaethau perfformio Eisteddfod yr Urdd sy’n cael gwahoddiad i gystadlu ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel.  Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, sef medal a’r Ysgoloriaeth o £4,000, i Huw gan Bryn Terfel.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2012

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn herio MTV

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn herio MTV ar ôl portread negyddol yr orsaf honno o’r cymoedd mewn sioe deledu realiti newydd.

Mae Osian Williams, 20, sy’n wreiddiol o’r De ac yn ei drydedd flwyddyn o astudiaeth ar gyfer BA mewn Cyfathrebu a’r Cyfryngau, wedi ymgymryd â’r dasg o greu rhaglen ddogfen er mwyn anfon neges fod y Cymoedd yn ardal brydferth a llawn golygfeydd, yn dilyn portread negyddol MTV o’r ardal yn y gyfres realiti newydd ‘The Valleys’. Mae’r rhaglen yn ran o ymgyrch gan y brodyr James a Alex Bevan.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2013

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn un o’r rhai ieuengaf erioed i ennill gwregys du ail radd Jiu Jitsu Japaneaidd

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yw'r bedwaredd ferch yn y byd, ac un o’r rhai ieuengaf erioed i gael gwregys du ail radd mewn Jiu Jitsu Japaneaidd

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2016

Myfyriwr y gyfraith am feicio ar draws yr Iseldiroedd i gasglu arian at elusen

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor sy'n dioddef oddi wrth gyflwr genetig prin am wneud taith feicio galed 182 milltir at elusen.

Mae Christian Bolton-Edenborough, o Potters Bar yn Swydd Hertford, yn dioddef oddi wrth Lawrence Moon Bardet Biedl Syndrome, sy'n effeithio ar ei olwg ac a fydd yn ei wneud yn ddall yn y diwedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2015

Myfyriwr y Gyfraith i gynrychioli Prifysgol Bangor mewn Ysgol Haf yn Shanghai

Mae myfyriwr PhD yn Ysgol y Gyfraith, Bangor wedi cael ei ddewis i fynd i ysgol haf o fri yn Shanghai.

Llwyddodd Stephen Clear, sydd wedi ennill gradd ddosbarth gyntaf a newydd gwblhau LLM Meistr y Gyfraith trwy Ymchwil yn Ysgol y Gyfraith, Bangor, i ennill lle ar y cwrs profiad diwylliannol, busnes ac iaith dwys ym Mhrifysgol Shanghai gan guro ymgeiswyr eraill o Brifysgol Bangor.  

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2012

Myfyriwr y Gyfraith o Fangor yw’r gorau yng Nghymru

Mae myfyriwr Ysgol y Gyfraith Bangor wedi cael ei henwi fel y myfyriwr Cyfraith gorau mewn unrhyw brifysgol Cymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2012

Myfyriwr y Gyfraith yn cael ei dewis ar gyfer cwrs gwerthfawr

Mae myfyrwraig sydd yn astudio’r Gyfraith ym Mangor wedi derbyn cyfle unigryw i ennill sgiliau hanfodol ar gyfer gyrfa gyfreithiol broffesiynol ar ôl cael ei dewis i fynychu ysgol breswyl o fri ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf y gyfraith yn Llundain.   

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2011

Myfyriwr y gyfraith yn cipio gwobr chwaraeon

Mae Adran Hamdden a Chwaraeon Prifysgol Bangor wedi dyfarnu Gwobr Goffa Llew Rees eleni i Benjamin Pritchard, myfyriwr sy’n astudio’r Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyriwr y gyfraith yn ennill ei hachos llys gyntaf CYN graddio

Aeth myfyriwr o Brifysgol Bangor, a ddioddefodd gwahaniaethu yn y gwaith, â'i chyn-gyflogwr i'r llys ac ennill yr achos - cyn gorffen ei gradd yn y gyfraith.  

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2013

Myfyriwr ym Mangor yn ennill gwobr gêm fideo

Mae'r gêm yn bos antur isometrig 3D  i ddyfeisiau symudol/llaw ac mae'n ymwneud â merch fach yn y system gofal maeth sy'n ceisio canfod ei ffordd adref.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2015

Myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor yn gwerthu hawliau ffilm ei lyfr llwyddiannus

Mae myfyriwr sy’n astudio ym Mhrifysgol Bangor newydd werthu’r hawliau ffilm i’w ail nofel. Bydd  llyfr Ashwin Sanghi Chanakya’s Chant yn cael ei addasu’n ffilm gan UTV Motion Pictures.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2011

Myfyriwr yn cael ei ddewis ar gyfer Pencampwriaeth Nofio Genedlaethol

Mae Leo Johnson, myfyriwr yn ei drydedd flwyddyn yn astudio Bioleg y Môr wedi ennill lle i gystadlu  yn y ras 100m Arddull Rydd  ym Mhencampwriaeth Genedlaethol Cwrs Byr Agored Nofio gydag Anabledd 2013, sydd i’w chynnal ym Mhwll Nofio Ryngwladol Ponds Forge yn Sheffield ar 23-24 Tachwedd 2013.  Bydd y goreuon o blith nofwyr para ar draws Prydain Fawr yn cystadlu yn y digwyddiad hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2013

Myfyriwr yn cynrychioli Prifysgol Bangor yng Nghanolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru (DTC)

Mae Hannah Chandler wedi cael ei phenodi'n Gynrychiolydd Myfyrwyr yng Nghanolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru yr ESRC.

Mae Hannah'n fyfyriwr PhD sy'n gweithio gyda'r Athro Paul Downing a'r Athro Kim Graham (Prifysgol Caerdydd) ac mae'n ymuno â chynrychiolwyr o Brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd ac Abertawe. Maent yn chwarae rhan allweddol yn cyflwyno syniadau a sylwadau gan gyd-fyfywyr a gyllidir gan yr ESRC ar draws gwahanol ysgolion academaidd a llwybrau astudio.   

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2014

Myfyriwr yn ennill lleoliad i raddedigion gyda chwmni Landrover

Yr haf yma bydd un o raddedigion Bangor, sydd wrth ei fodd gyda Landrovers, yn dechrau mewn swydd gyda’r cwmni. Dywed Robin Boyd, a gafodd radd Meistr mewn Peirianneg Electronig, bod ei gyfnod ym Mangor wedi ei helpu i ‘feddwl fel peiriannydd’. Yn fuan caiff gyfle i roi’r cyfan y mae wedi ei ddysgu ar waith fel Peiriannydd Datblygu Cynnyrch.  

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2011

Myfyriwr yn Gohebu o bencampwriaeth Snwcer

Bydd Danny Griffith, myfyriwr yr ail flwyddyn yn treulio'r wythnos ddarllen yn gohebu ar snwcer.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2011

Myfyriwr yn helpu i drawsnewid gwefan Sain

Mae un o fyfyrwyr ôl-raddedig Prifysgol Bangor yn trawsnewid gwefan y cwmni cerddoriaeth, Sain, fel rhan o Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (Knowledge Transfer Partnership) rhwng y Brifysgol a’r cwmni.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2011

Myfyriwr yn helpu i hyrwyddo'r project ynni dŵr cyntaf yng ngogledd Cymru sy'n eiddo i'r gymuned

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn helpu aelodau o'r gymuned yn Abergwyngregyn i hyrwyddo'r cynllun trydan dŵr mawr cyntaf yng ngogledd Cymru sy'n eiddo i'r gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2014

Myfyriwr yn lansio syniad busnes

Mae myfyriwr aeddfed ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi graddio gyda Gradd Dosbarth Gyntaf yn gobeithio lansio’r cynllun a ddyfeisiodd ar gyfer ei broject blwyddyn olaf yn rhyngwladol yn ystod y misoedd nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2011

Myfyriwr yn paratoi i gystadlu yng Ngemau'r Ynysoedd

Mae myfyriwr o’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn edrych ymlaen at gynrychioli Ynys Môn mewn cystadleuaeth rhwng ynysoedd y byd. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015

Myfyriwr yn rasio yn erbyn y cloc i achub un o’r gwyfynod mwyaf prin yng Nghymru

Mae myfyriwr yn byw mewn ambiwlans wedi ei addasu mewn coetir yn Sir Fynwy wrth iddo rasio yn erbyn y cloc i achub un o’r gwyfynod mwyaf prin yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2011

Myfyrwraig Archaeoleg yn ennill Gwobr Astudiaethau Celtaidd Ewropeaidd

Mae Greta Anthoons, myfyrwraig hŷn o Wlad Belg sy’n astudio am ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill Gwobr Johann Kaspar Zeuss  yng Nghymdeithas Astudiaethau Celtaidd Ewropeaidd (Societas Celtologica Europaea). Rhoddir y wobr o €750 i’r traethawd hir gorau ar lefel MA a PhD ym maes Astudiaethau Celtaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2012

Myfyrwraig Bangor yn Frwd am Ffilmiau Disney

Wrth i Disney baratoi ar gyfer rhyddhau y cyntaf o dri fersiwn newydd o’i ffilmiau eleni, mae gan Megan Rainbird, myfyrwraig o Brifysgol Bangor ddiddordeb arbennig yn y ffilmiau newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2019

Myfyrwraig Busnes arobryn yn graddio

A prize-winning, former Welshpool High School pupil celebrates her success at Bangor University’s graduation ceremony this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyrwraig Bydwreigiaeth y Flwyddyn yn graddio

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi gwireddu ei breuddwyd yr wythnos hon, drwy raddio ym maes Bydwreigiaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2018

Myfyrwraig Cerddoriaeth yn cipio Medal Prif Gyfansoddwr yr Urdd

Llongyfarchiadau i Lois Eifion Jones, myfyrwraig ôl-radd cerddoriaeth o Benisarwaun, ger Caernarfon, ar ennill Medal y Prif Gyfansoddwr yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013

Myfyrwraig greadigol yn rhyddhau record elusennol

Mae Aly Shields, sy'n ofalwraig ac yn fyfyrwraig hŷn o Landudno, wedi rhyddhau record er budd PANS PANDAS UK, elusen sy'n codi ymwybyddiaeth am gyflyrau anghyffredin sy'n aml yn arwain at gamddiagnosis i'r bobl dan sylw, ac sy'n cefnogi'r bobl hynny a'u teuluoedd.

Mae'r gân Warriors gan Aly ar gael ar iTunes a Google Play am $1.29 neu oddeutu £1 o dan label PANS PANDAS UK.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2019

Myfyrwraig Nyrsio Ddawnus yn Graddio

Ar ôl gwaith caled a dyfalbarhad, bydd myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf Baglor Nyrsio - Anableddau Dysgu yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyrwraig nyrsio wedi ei henwebu am wobr

Mae Francesca Elner wedi cael ei henwebu ac wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Dewis yr Is-Lywydd fel cynrychiolydd cwrs myfyrwyr Nyrsio Oedolion yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.

Nododd Undeb y Myfyrwyr bod Francesca wedi dangos ymroddiad tu hwnt i'r galw, gyda chyfraniad arbennig yn ennyn cyfranogiad myfyrwyr wrth lobïo dros newid, ac yn adrodd yn ôl i Undeb y Myfyrwyr. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2015

Myfyrwraig Nyrsio yn derbyn Tystysgrif Sgiliau yn yr Iaith Gymraeg gyda rhagoriaeth

Yn ystod derbyniad yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yr wythnos ddiwethaf cyflwynwyd Tystysgrif Sgiliau yn yr Iaith Gymraeg gyda rhagoriaeth i Elain Fôn Jones, myfyriwr ail flwyddyn sy'n astudio nyrsio rhai ag anableddau dysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Awst 2015

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cwblhau Blas ar Waith gyda GO Wales

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi cwblhau Blas ar Waith GO Wales yn ddiweddar yn y Sw Fynydd Cymreig, Bae Colwyn.

Mae Mollie Duggan Edwards, 20, o Fethel ger Caernarfon, ar ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor, yn astudio Bioleg Môr . Fe wnaeth hi gais am y Blas ar Waith yn y gobaith o ennill rhywfaint o brofiad gwaith gwerthfawr i gryfhau ei CV.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2013

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth busnes cenedlaethol

Mae myfyrwraig coedwigaeth o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth busnes cenedlaethol a gynhelir gan elusen sy'n cefnogi entrepreneuriaid sy'n fyfyrwyr neu'n raddedigion. Mae Jemima Letts, 21, wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Effaith Cymdeithasol Tata am ei busnes Tree Sparks, menter gymdeithasol sy’n bwriadu cychwyn trafodaeth ymhlith pobl ifanc 15-19 oed am ymwybyddiaeth amgylcheddol, yn ogystal ag amlygu bod swyddi o fewn y sector amgylcheddol yn ddichonadwy i bobl ifanc.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2018

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn dathlu graddio er cof am ei mhâm diweddar

Rhyddhad, hapusrwydd, ofn a thristwch  - dyma rhai o'r emosiynau y bydd myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor yn teimlo yn ystod ei seremoni graddio'r wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn ennill Gwobr Myfyrwyr Rhyngwladol 2011

 

Mae’r fyfyrwraig Almaeneg Ilka Johanna Illers, sydd yn ei hail flwyddyn o radd Gwyddorau Eigion, wedi ennill gwobr Myfyriwr Rhyngwladol Cymru'r flwyddyn 2011 fel rhan o gystadleuaeth gan y Cyngor Prydeinig.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2011

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn mynd a busnes lleol o nerth i nerth

Byddai rhedeg busnes yn her fawr i'r rhan fwyaf ohonom, ond bu myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn gwneud hynny ac astudio at ei gradd ar yr un pryd. Graddiodd Rebecca Orford, sy'n 21 oed ac yn dod o Lanfairpwll, gyda BSc Cadwraeth Amgylcheddol yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyrwraig o Fangor ar restr fer Gwobr Nyrs y Flwyddyn

Mae Stephanie Morris, myfyrwraig yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd i'w llongyfarch ar gyrraedd rownd derfynol Gwobr Nyrs dan Hyfforddiant y Flwyddyn, y Coleg Nyrsio Brenhinol.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2016

Myfyrwraig o Fangor yn ennill Gwobr Nyrs y Flwyddyn

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi ennill Gwobr o bwys sydd yn dathlu ei llwyddiannau neilltuol a’i phroffesiynoldeb

Stephanie Morris, myfyrwraig Nyrsio Oedolion yn ei thrydedd flwyddyn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yw Nyrs dan Hyfforddiant y Flwyddyn 2016, y Coleg Nyrsio Brenhinol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2016

Myfyrwraig o'r Rhyl yn ennill dosbarth cyntaf a gwobr er gwaethaf trychineb llifogydd 2013

Bydd myfyrwraig o'r Rhyl yn derbyn gradd dosbarth cyntaf mewn Hanes ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon er i'r llifogydd enbyd a darodd arfordir gogledd Cymru yn 2013 ddifrodi ei chartref.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Myfyrwraig PhD o Fangor yn cael ei dewis fel rhan o’r Ddirprwyaeth yn y Gemau Olympaidd Arbennig 2011.

Mae Niamh-Elizabeth Reilly, 27, myfyrwraig  PhD o fewn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor, wedi cael ei dewis fel rhan o’r Ddirprwyaeth ar gyfer y Gemau Olympaidd Arbennig yn Athens ym mis Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2011

Myfyrwraig PhD o Fangor yn cael gwobr yn 6ed Cyngres Pysgodfeydd y Byd

Ar ôl cwblhau ei gradd PhD yn ddiweddar yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor, mae Gwladys Lambert wedi dod yn gydradd am ei chyflwyniad llafar yn 6ed Cyngres Pysgodfeydd y Byd a gynhaliwyd yng Nghaeredin ar 7-11 Mai.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2012

Myfyrwraig Prifysgol Bangor i gynrychioli Prydain Fawr mewn Pencampwriaethau Cyfeiriannu

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi cael ei dewis i gynrychioli Prydain Fawr ym Mhencampwriaethau Cyfeiriannu Prifysgolion y Byd yn y Ffindir ym mis Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2018

Myfyrwraig Prifysgol Bangor yn cychwyn busnes eco-ymwybyddiaeth

Mae gan fyfyrwraig o Brifysgol Bangor, a fu’n gorfod gwrthod ei lleoliad gwaith delfrydol oherwydd problemau iechyd parhaus, reswm i ddathlu yn dilyn lansiad ei busnes eco-ymwybyddiaeth ei hun, sy’n bwriadu goleuo arddegwyr am faterion amgylcheddol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2018

Myfyrwraig Prifysgol Bangor yn derbyn Medal Ebola

Yn dilyn Sierra Leone yn  cael ei ddatgan yn glir o’r feirws Ebola, mae myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor wedi derbyn medal mewn cydnabyddiaeth o'i dewrder ac ymroddiad wrth fynd i'r afael a’r argyfwng yng Ngorllewin Affrica.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2015

Myfyrwraig Prifysgol Bangor yn ennil gwobr Prif Lenor Eisteddfod T

Mared Fflur Jones o Ddolgellau yw enillydd Prif Lenor Eisteddfod T, gyda darn o waith “llawn cariad a gwewyr” yn ôl y beirniad, Manon Steffan Ros.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2020

Myfyrwraig Seicoleg Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Athletwraig Ifanc y Flwyddyn BBC Cymru 2017

Mae myfyrwraig Seicoleg sydd ar ei blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill gwobr Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2017

Myfyrwraig wedi ennill iPad ar ol ymweld a'r Ffair Cyrsiau Ôl-raddedig

Pan aeth Joanne Keeler i’r Ffair Cyrsiau Ôl-raddedig ym mis Chwefror, ychydig a sylweddolai y byddai hi nid yn unig yn cael cyfle i ddysgu am ei hopsiynau ôl-radd, ond y byddai cyn bo hir hefyd yn ymfalchïo mewn iPad newydd sbon! 

 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ebrill 2011

'Myfyrwraig y Flwyddyn' yn cyrraedd y Brifysgol mewn steil!

Mae myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd ei neuadd breswyl mewn steil mewn Fiat Panda newydd sbon - ei gwobr am ennill cystadleuaeth Myfyriwr y Flwyddyn ei sir!

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2010

Myfyrwraig y Gyfraith ym Mangor yn cwblhau interniaeth gyda Chwmni Cyfreithiol yn Washington D.C.

Myfyrwraig yn ei blwyddyn olaf yn astudio Cyfraith Lloegr gyda Chyfraith Ffrainc yw Ms Haude Bergeon-Hennebois. Disgrifiodd ei hinterniaeth ym mis Medi 2016 gyda'r cwmni cyfreithiol Jezic & Moyse yn Washington D.C. fel un o'r profiadau gwaith mwyaf gwerthfawr yn ei bywyd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2016

Myfyrwraig y Gyfraith ym Mangor yn ennill ysgoloriaeth bwysig gan Lincoln's Inn

Mae myfyrwraig y Gyfraith ym Mangor wedi ennill ysgoloriaeth bwysig i wireddu ei huchelgais i fod yn fargyfreithiwr.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2012

Myfyrwraig yn cael cyfle i roi iaith ar waith gyda Canolfan Bedwyr

Mae Katharine Young o Flaenau Ffestiniog wedi cael cyfle i wneud deg wythnos o brofiad gwaith gyda uned gyfieithu’r Brifysgol, Canolfan Bedwyr, cyn iddi symud i Ffrainc i astudio yn ei thrydedd blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Awst 2011

Myfyrwraig yn cynorthwyo ar gyfres rhaglenni Dyma Fi ar S4C

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi  cael cyfle gwych yn ddiweddar i weithio ar gyfres teledu ar gyfer S4C gyda’r nod o lunio portread gonest o fywydau pobl ifanc Cymru yn yr unfed ganrif ar hugain.

Mae Shân Pritchard, sydd eisoes wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor, wedi bod yn gweithio ar gyfres o raglenni mewn partneriaeth a chwmni cynhyrchu teledu, Cwmni Da fel rhan o’i gradd Meistr.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2014

Myfyrwraig yn ennill Ysgoloriaeth PhD Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Bydd Emma Buchanan yn gweithio dan arolygaeth Dr Lucy Huskinson ar brosiect a fydd yn ailgloriannu theori gender drwy ddefnyddio syniadaeth Jung a chan astudio'r rhaglen deledu, The Walking Dead.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2017

Myfyrwyr Addysg Gynradd yn mynd i’r afael â diwylliant Tsieineaidd

Cafodd myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar y rhaglen BA Addysg Gynradd cyflwyniad unigryw i ddiwylliant Tsieineaidd, diolch i Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2014

Myfyrwyr Addysg Gynradd yn paratoi i wirfoddoli yn Ghana

Mae dwy fyfyrwraig o Brifysgol Bangor yn apelio am roddion cyn eu taith i wirfoddoli yn Ghana.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2016

Myfyrwyr ADNODD yng nghynhadledd 2014 y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol

Bu myfyrwyr o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD) yng nghynhadledd y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol a gynhaliwyd yn y Gymdeithas Frenhinol yn Llundain yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2014

Myfyrwyr amaethgoedwigaeth yn teithio i Indonesia

Teithiodd staff a myfyrwyr o Brifysgol Bangor i Ddwyrain Kalimantan yn Indonesia, fel rhan o gwrs maes ar y rhaglen MSc Amaethgoedwigaeth. Trefnwyd y cwrs maes gyda chymorth y project Ffrwythau Coedwig a Maeth Gwledig (FFRAN), sef menter ar y cyd rhwng Prifysgol Mulawarman a Phrifysgol Bangor. Nod y project yw pennu pa rôl y gallai ffrwythau coedwigoedd trofannol, na wneir defnydd helaeth ohonynt ar hyn o bryd, ei chwarae wrth liniaru diffyg maeth ymysg plant mewn ardaloedd gwledig. Un o brojectau Cysylltiadau Sefydliadol y Cyngor Prydeinig yw FFRAN, fel rhan o Gronfa Newton.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2018

Myfyrwyr arwain yn dysgu gan feistr

Roedd yn bleser gan yr Ysgol Cerddoriaeth groesawu’r arweinydd byd-enwog (sydd hefyd yn Gymrawd Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor), Owain Arwel Hughes, i Fangor yn ddiweddar, i arwain dosbarth meistr i fyfyrwyr. Cafodd pum myfyriwr lwcus, o fyfyriwr israddedig ym mlwyddyn 1 hyd at fyfyriwr ôl-raddedig blwyddyn olaf, gyfle i arwain tair Dawns Slafonig gan Dvořák, a hynny dan lygaid barcud Dr Hughes.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2013

Myfyrwyr a staff yn mynd ar daith arbennig iawn i China

Ym Mawrth 2012 aeth myfyrwyr a staff o Ysgol Busnes Bangor ar daith arbennig iawn i China.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2012

Myfyrwyr Astudiaethau Creadigol yn mynychu Gŵyl Ffilmiau yn LA

Roedd Frances Malpass, 21, o’r Wirral, sydd wedi graddio o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wythnos yma, yn ddigon lwcus i gael y cyfle i fynychu Gŵyl Ffilmiau yn LA gyda’i chyd-fyfyriwr Paco McGrory, i ddangos eu ffilm fer yn yr ŵyl LifeFest.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2011

Myfyrwyr Bangor yn Brolio am Fuddugoliaeth

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae myfyrwyr meistr Seicoleg Defnyddwyr o Fangor wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Brolio/ The Pitch 2014, sydd i’w chynnal ddydd Mawrth 18 Chwefror. Trefnir Brolio/ The Pitch gan y Sefydliad Marchnata Siartredig, cyllidir y gystadleuaeth gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ‘frolio’ eu syniadau mewn cystadleuaeth farchnata o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2014

Myfyrwyr Bangor yn ‘Brolio’’u ffordd i lwyddiant yn her y Senedd

Mae tri myfyriwr o'r Ysgol Seicoleg wedi gwnaed argraff dda ar banel o brif farchnatwyr Cymru ac ennill cynnig busnes cystadleuaeth Brolio (The Pitch) yn ddiweddar (23 Chwefror), her a osodwyd gan Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) a Syniadau Mawr Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2012

Myfyrwyr Bangor yn ‘Brolio’u’ harbenigedd marchnata yn rownd derfynol cystadleuaeth o fri

Llwyddodd TÎm o Brifysgol Bangor i gyrraedd Rownd derfynol ‘Brolio/ The Pitch’, cystadleuaeth marchnata bwysig a drefnwyd gan y Sefydliad Marchnata Siartredig sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr  gyflwyno’u syniadau mewn cystadleuaeth o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Myfyrwyr Bangor yn creu cysylltiadau gyda busnesau lleol

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi bod yn manteisio ar gysylltiadau cryf y Brifysgol gyda busnesau lleol. Bu’r cwmni twrisiaeth, Celticos, a leolir yn y Felinheli, yn gweithio’n agos gyda staff a myfyrwyr Bangor i ddarparu cynnwys amlieithog ar gyfer eu gwefan yn ogystal â chyflogi myfyrwyr i alluogi’r cwmni i ddarparu pecynnau hollol addas ar gyfer ymwelwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2015

Myfyrwyr Bangor yn cychwyn ar flwyddyn arall o astudio

Yn dilyn wythnos groeso brysur a gweithgareddau ymgynefino, mae dros 2000 o fyfyrwyr newydd yn ymgartrefu i fywyd academaidd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon. Mae’n siŵr eu bod yn hapus canfod eu bod wedi dewis astudio yn y brifysgol sydd ar y brig yng Nghymru, ac yn seithfed yn y Deyrnas Unedig o ran boddhad myfyrwyr, yn ôl yr Arolwg Boddhad Myfyrwyr cenedlaethol (NSS).

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2014

Myfyrwyr Bangor yn cyflwyno Syniadau Busnes Disglair

Mae myfyrwyr mentrus ym Mhrifysgol Bangor wedi dangos eu sgiliau busnes yn rownd gyntaf cystadleuaeth genedlaethol sy’n cael ei chynnal gan Santander.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2011

Myfyrwyr Bangor yn Cyhoeddi Llyfrau Newydd

Mae'n bleser gan Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor gyhoeddi dyddiad cyhoeddi dau ddetholiad, Blue Pencils a SCSM’s Media Medley. Mae pedwar myfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ers pedwar mis i gynhyrchu a chyhoeddi detholiad o weithiau ffuglen byr, gwreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2017

Myfyrwyr Bangor yn cynnal gwasanaeth Diwrnod AIDS y Byd

Wynebu realiti HIV ac AIDS

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn ymgasglu yng Nghadeirlan Bangor ddydd Mercher nesaf (1 Rhagfyr) ar gyfer gwasanaeth blynyddol Bangor ar Ddiwrnod AIDS y Byd. Bydd Undeb Myfyrwyr Bangor a’r Gaplaniaeth Anglicanaidd yn cynnal gwasanaeth i gofio am y bobl hynny sydd wedi colli’u bywydau i’r clefyd dychrynllyd hwn, cynnig gobaith i’r rheiny sy’n dioddef ohono a chodi ymwybyddiaeth am yr elusennau HIV/AIDS yn ein cymdogaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Tachwedd 2011

Myfyrwyr Bangor yn cynrychioli Prifysgolion Cymru mewn cystadleuaeth chwaraeon cenedlaethol

Dewiswyd deg myfyrwraig o Brifysgol Bangor i gynrychioli timau prifysgolion Cymru yng nghystadleuaeth y Gwledydd Cartref yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2017

Myfyrwyr Bangor yn cynrychioli projectau Ymwneud â'r Gymuned yn Nhŷ'r Cyffredin

Rhoddwyd cyflwyniad gan grŵp o gynrychiolwyr Prifysgol Bangor i'r Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar Ieithoedd Modern yn Nhŷ'r Cyffredin yn San Steffan yn ddiweddar. Cadeiriwyd y digwyddiad gan Tonia Antoniazzi, AS Gŵyr, gydag aelodau seneddol eraill a chynrychiolwyr Tŷ'r Arglwyddi, y Cyngor Prydeinig, y Comisiwn Ewropeaidd, Goethe Institut, Sefydliad Confucius a sefydliadau a phrifysgolion eraill ledled y DU yn bresennol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2018

Myfyrwyr Bangor yn cystadlu yng Nghân i Gymru eto eleni

Yn dilyn llwyddiant Rhys Gwynfor ac Osian Huw Williams, myfyrwyr Prifysgol Bangor, yng nghystadleuaeth Cân i Gymru y llynedd, a llwyddiant Nia Davies Williams, myfyrwraig MA cerddoriaeth, a ddaeth yn drydydd yn 2012, mae dau o fyfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth y brifysgol wedi cael eu cynnwys ar restr fer y gystadleuaeth boblogaidd. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei ddarlledu am 7.45 efo’r canlyniadau’n cael eu cyhoeddi mewn rhaglen arbennig am 9.30 nos Wener 28.2.14.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2014

Myfyrwyr Bangor yn dathlu Gŵyl Dewi

Mae Undeb Myfyrwyr Bangor ac UM Cymraeg Bangor (UMCB) yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau i ddathlu Gŵyl Dewi - Wythnos y Ddraig! Am yr ail flwyddyn bydd yr Undebau’n cynnal digwyddiadau i gynnwys myfyrwyr, staff y Brifysgol a phobl Bangor a’r cylch gan ddechrau ar yr 28ain o Chwefror a pharhau drwy’r wythnos tan ddydd Sul y 6ed o Fawrth.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2011

Myfyrwyr Bangor yn dathlu llwyddiant yng nghystadleuaeth enwog Ffug Lys Barn Telders

Mae tîm o fyfyrwyr y Gyfraith o Brifysgol Bangor yn dathlu llwyddiant mewn cystadleuaeth fyd-enwog i fyfyrwyr y gyfraith. 

Y mis yma bu Cathal McCabe, Adam Gulliver, Damian Etone ac Andrew Jones yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Ffug Lys Barn Ryngwladol Telders - y tîm cyntaf erioed i wneud hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013

Myfyrwyr Bangor yn dechrau busnes y gyfraith yn Canary Wharf

Mae Kawa, Guimaraes and Associates Solicitors, cwmni o gyfreithwyr a sefydlwyd yn ddiweddar yng Nghaergybi, wedi agor chwaer gwmni mewn adeilad adnabyddus yn One Canada Square, Canary Wharf, Llundain.

Sefydlwyd y cwmni gan yr entrepreneuriaid, Mehedi Rahim a Kate Kawa. Mae Mehedi Rahim yn fyfyriwr PhD yn ei flwyddyn olaf yn ymchwilio i gyfraith Islamaidd ac Yswiriant Morol y DU yn Ysgol y Gyfraith ac mae Kate wedi graddio gyda MBA o Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2014

Myfyrwyr Bangor yn ennill Cân i Gymru

Mae dau gyfaill sy’n cyd-chwarae mewn band ac yn astudio yn yr un brifysgol yn cystadlu yn y rownd derfynol ar y rhaglen Cân i Gymru  gyda chân a gyfansoddwyd wrth iddynt deithio adref o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2013

Myfyrwyr Bangor yn ennill gwobrau cenedlaethol!

Enillodd un o gymdeithasau Undeb Myfyrwyr Bangor ac un o'i Swyddogion Sabothol wobrau'n ddiweddar yn Noson Wobrwyo'r Gymdeithas Nawdd Nos.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2013

Myfyrwyr Bangor yn ennill gwobrau UCM Cymru

Nid yn unig fod Undeb Myfyrwyr Bangor wedi ennill categorïau Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn ac Aelod Staff y Flwyddyn yn Noson Wobrwyo flynyddol UCM Cymru eleni ond fe wnaethant hefyd ennill Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2014

Myfyrwyr Bangor yn ennill gwobrau UCM Cymru

Mae’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan Undeb Myfyrwyr Bangor wedi cael cydnabyddiaeth yng Ngwobrau UCM Cymru yn ddiweddar. Cyrhaeddodd yr Undeb y rhestr fer ar gyfer chwech allan o'r wyth categori, gan ennill pedwar o'r gwobrau a  chadw'r teitl ''Undeb Myfyrwyr y Flwyddyn” am yr ail flwyddyn yn olynol.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

Myfyrwyr Bangor yn fuddugoliaethus ar University Challenge

Fe wnaeth  myfyrwyr Prifysgol Bangor herio a churo tîm o fyfyrwyr o brifysgol hynaf yr Alban, Prifysgol St Andrews, yng ngornest University Challenge ar BBC 2 Wales neithiwr (Medi 24)

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2012

Myfyrwyr Bangor yn fuddugol mewn Pencampwriaethau Codi Pwysau yn Lloegr

Enillodd dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor fedalau aur ac arian yn y Pencampwriaethau Lloegr 2015 ar gyfer Codi Pwysau, a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Castleford, Gorllewin Swydd Efrog.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2015

Myfyrwyr Bangor yn hogi eu harfau ar gyfer rownd bellach o University Challenge

Bydd Prifysgol Bangor yn ymddangos yn ail rownd y sioe gwis fwyaf heriol sydd ar y teledu, University Challenge. Mae’r gyfres yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 eleni a bydd Bangor yn ymddangos ar BBC2 Cymru am 8.00pm nos Lun, 28 Ionawr 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2013

Myfyrwyr Bangor yn llwyddiannus yn Eisteddfod yr Urdd

Mae dwy o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobrau o bwys yn Eisteddfod yr Urdd hyd yn hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2011

Myfyrwyr Bangor yn mynd i’r afael â phroblemau gwastraff

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae Prifysgol Bangor a Cyngor Gwynedd wedi cynnal ymgyrch ddiwedd tymor i leihau problemau gwastraff yn y ddinas.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2012

Myfyrwyr Bangor yn ymuno â Phill Jupitus ar y llwyfan

Cafodd myfyrwyr o Gymdeithas Gomedi Prifysgol Bangor gyfle gwych yn ddiweddar, pan aethon nhw ar y llwyfan gyda Phil Jupitus yn Venue Cymru fel rhan o ŵyl gomedi Giddy Goat.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2011

Myfyrwyr Busnes a'r Gyfraith yn ymweld â chalon yr Undeb Ewropeaidd

Mae myfyrwyr o Ysgol Busnes ac Ysgol y Gyfraith, Bangor wedi ymweld â rhai o sefydliadau allweddol yr Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop, diolch i nawdd gan Jill Evans, Aelod Cymreig o Senedd Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2013

Myfyrwyr busnes yn brolio eu syniadau mewn cystadleuaeth Farchnata genedlaethol

Yn ddiweddar, cymerodd dau dîm o Ysgol Busnes Bangor ran yn rownd derfynol ‘Brolio/ The Pitch’, cystadleuaeth ar draws prifysgolion Cymru a drefnwyd gan y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) a than nawdd Llywodraeth Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Chwefror 2014

Myfyrwyr busnes yn helpu i farchnata a hyrwyddo digwyddiad TEDx y gwerthwyd pob tocyn ar ei gyfer

Mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn project i hyrwyddo’r digwyddiad TEDx cyntaf yng Nghymru, a gynhaliwyd yng Nghaergybi ar 16 Ionawr 2013.

Mae TEDx yn ddigwyddiad a drefnir yn annibynnol, ac a grëwyd yn ysbryd TED, sef cyfres fyd-eang o gynadleddau yn ymwneud â “syniadau gwerth eu lledaenu”.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2013

Myfyrwyr Busnes yn mynd i'r afael â phroblemau gwastraff Bangor drwy Ymgyrch Swynwr Sbwriel Bangor

Mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn datblygu ymgyrch diwedd tymor i leihau problemau gwastraff ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Myfyrwyr busnes yn mynd i’r afael â phroblemau gwastraff Bangor gyda’r ymgyrch “môr ladron”

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn ymgyrch i leihau problemau gwastraff diwedd tymor ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2012

Myfyrwyr Bydwreigiaeth yn mynd i'r afael â thrais yn erbyn merched

Midwifery students from Bangor University’s School of Healthcare Sciences recently presented a poster at the Maternity, Midwifery and Baby Forum conference in London.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2016

Myfyrwyr Canolfan Llundain ym ymweld â Chastell Windsor

Bu rhai o’r garfan gyntaf o fyfyrwyr i gofrestru yng Nghanolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor yn dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gydag ymweliad i Gastell Windsor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2012

Myfyrwyr Coedwigaeth MSc ADNODD yn mynd i Wganda!

Yn dilyn cwrs maes llwyddiannus iawn yn Nhansanïa yr haf diwethaf (2012), yng Ngorffennaf-Awst 2013, dyma ail garfan o fyfyrwyr MSc Coedwigaeth dysgu-o-bell Prifysgol Bangor, dan nawdd Comisiwn Ysgoloriaethau’r Gymanwlad (CSC), yn mynd i ddigwyddiad y flwyddyn hon, a gynhaliwyd yng Ngwarchodfa Coedwig Budongo, Wganda.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2013

Myfyrwyr Coedwigaeth MSc ADNODD yn Tanzania!

Llwyddodd Prifysgol Bangor i barhau â’i thraddodiad hir o arloesi wrth ddysgu coedwigaeth drofannol yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst 2012, pan ymunodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr dysgu o bell  a gyllidir gan Gomisiwn Ysgoloriaethau’r Gymanwlad (CSC) gyda myfyrwyr MSc ADNODD amser llawn ar gyfer modiwl ar y cyd dros yr haf ym mynyddoedd Usambara yn Tanzania.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2012

Myfyrwyr Crefftus Prifysgol Bangor

Prif atyniad Marchnad Nadolig Prifysgol Bangor eleni oedd crefftau cartref, cyfle i arddangos creadigrwydd myfyrwyr ar draws nifer o ddisgyblaethau. Daeth ymron i 2,000 o bobl trwy'r drysau ac unwaith eto bu'n gyfle perffaith i brynu anrhegion Nadolig a chefnogi ymdrechion y myfyrwyr. Roedd yn gyffrous gweld cynrychiolaeth gan nifer o fusnesau newydd a gymerodd y cyfle i werthu eu cynnyrch am y tro cyntaf a choethi eu sgiliau busnes ar yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Myfyrwyr Cyfraith Bangor yn Ennill Tystysgrifau BPP

Bu wythdeg tri o fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith, Bangor, yn teithio i Fanceinion yn ddiweddar er mwyn cwblhau cwrs Ymwybyddiaeth Fasnachol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2011

Myfyrwyr disgleiriaf Bangor yn derbyn Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Mae rhai o fyfyrwyr disgleiriaf y flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth am eu llwyddiant academaidd yn eu Lefel A.

Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Prifysgol Bangor, nad yw’n dibynnu ar incwm y teulu, yn cael eu dyfarnu i'r myfyrwyr newydd hynny sydd â'r cyrhaeddiad academaidd uchaf yn eu pynciau penodol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2012

Myfyrwyr i gynnal marathon gemau fideo 72 awr

Mae myfyrwyr o Grŵp Gemau Prifysgol Bangor yn paratoi ar gyfer sesiwn 72 awr o chwarae gemau fideo ar Ddydd Gwener 25 Ionawr, i godi arian ar gyfer yr elusen plant, Child’s Play.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2013

Myfyrwyr Marchnata yn Cyfleu’r Neges gydag Ymgyrch Ailgylchu

Cynhaliwyd ymgyrch i fynd i’r afael â phroblem gwastraff diwedd y tymor ym Mangor gan y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru.

Y myfyrwyr eu hunain oedd yn gyfrifol am yr ymgyrch tafod yn y boch, dan arweiniad aelodau o Gymdeithas Farchnata’r Brifysgol – myfyrwyr Marchnata Emma-Louise Jones, Ffion Haf Jones a Yueun Chung.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2011

Myfyrwyr ‘Menter trwy Ddylunio' Bangor yn mynd â’u sgiliau entrepreneuriaeth a’u cynnyrch i’r 'Dragons' Den '

Cynhelir cystadleuaeth ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon a all arwain at greu cynnyrch newydd i'r farchnad.

Mae un cynnyrch o gystadleuaeth flaenorol eisoes yn mynd i gael ei werthu’n fasnachol. Yn y  project peilot arloesi, Menter trwy Ddylunio 2012, bydd myfyrwyr yn ceisio gwerthu eu cynnyrch yn rownd derfynol y Gystadleuaeth a gynhelir ddydd Iau, 22 Mawrth am 6.30pm yn Adeilad Wheldon, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2012

Myfyrwyr Menter yn cael eu gwobrwyo gan Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi rhoi Ysgoloriaethau Entrepreneuriaeth newydd, gwerth cyfanswm o £5,000, i'w myfyrwyr i nodi diwedd y flwyddyn academaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Myfyrwyr mentrus yn cynnal Marchnad Nadolig

Cychwynnodd dathliadau’r Nadolig ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar efo Ffair Nadolig Myfyrwyr. Cymerodd dros 80 o fyfyrwyr, yn llawn ysbryd menter, ran yn y digwyddiad, a drefnwyd gan Broject Byddwch Fentrus, a daeth dros 500 o ymwelwyr i’r ffair.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2010

Myfyrwyr nyrsio hael yn lledaenu hwyl yr ŵyl i gleifion ar ward adsefydlu

Mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn dod â hwyl Nadoligaidd ychwanegol i gleifion yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Mae myfyrwyr nyrsio o'r ail flwyddyn, Ceri Davies, Kate Topple a Fern Williams, ynghyd â'u darlithydd Angela Williams wedi llenwi bocsys esgidiau â nwyddau Nadoligaidd i gleifion ar wardiau Bedwen, Onnen ac ENT.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2016

Myfyrwyr o Brifysgol Bangor i gymryd rhan mewn gweithgaredd plannu coed ar gyfer The One Show gan y BBC

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn torchi eu llewys o flaen camerâu The One Show y BBC, er mwyn helpu cymuned Maes y Pant yn Gresffordd (ger Wrecsam) i drawsnewid hen chwarel yn adnodd bioamrywiol i’r gymuned. Gofynnwyd i Grŵp Gweithredu Myfyrwyr Bangor dros Dreborth (STAG) a’r Gymdeithas Garddwriaeth Organaidd (HOG Soc) roi help llaw. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2012

Myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn edrych ymlaen at lansio eu App cyntaf

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn brysur yn paratoi i lansio eu app atgoffa tymor hir ar gyfer teclynnau symudol.

Mae Kalaivani, 32, a'i gŵr Karthikesan, y ddau o Singapore, yn israddedigion yn Ysgol Busnes Bangor a'r Coleg Gwyddorau Cymhwysol ym Mhrifysgol Bangor.   Ers pedwar mis bellach maent wedi bod yn datblygu eu app eu hunain, Key It In, ac maent yn awr yn paratoi at y lansio ar 15 Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2013

Myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn trefnu digwyddiad codi arian i ddathlu bioamrywiaeth a diwylliant Madagascar

Ydych chi erioed wedi bod eisiau cael cyfle i ddod wyneb yn wyneb â lemyriaid rhyfeddol Madagascar?  Ydych chi erioed wedi dyfalu sut beth ydi bwyd Malagasaidd?  Ydi rhaglenni byd natur wedi eich ysbrydoli i wneud rhywbeth i gefnogi diogelu bywyd gwyllt unigryw Madagascar?  Wel, fe gewch gyfle i wneud pob un o'r tri pheth uchod ar 27 Ebrill, pan gynhelir digwyddiad arbennig yn Sw Genedlaethol Cymru ym Mae Colwyn, wedi'i drefnu gan staff a myfyrwyr o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2013

Myfyrwyr o Fangor yn perfformio yng ngwyl Fringe Caeredin

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn cael y cyfle anhygoel o berfformio yn yr ŵyl gelfyddydau fwyaf yn y byd y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2012

Myfyrwyr o Fangor yn perfformio yng ngŵyl Fringe Caeredin

Bydd myfyrwyr a graddedigion o Brifysgol Bangor yn cael cyfle anhygoel i berfformio yn yr ŵyl gelfyddydau fwyaf yn y byd y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2014

Myfyrwyr o Ogledd Cymru ar y brig yn eu dosbarth

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn dathlu llwyddiant yr wythnos hon wrth iddynt raddio â'r marciau uchaf yn eu blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Myfyrwyr PhD ADNODD yn ennill gwobrau gan yr Agricultural Economics Society of Ireland.

Cynhaliwyd seminar yr Agricultural Economics Society of Ireland i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yng Ngholeg Prifysgol Dulyn yn ddiweddar. Y myfyrwyr John Walsh a John Hyland o ADNODD oedd yn cynrychioli Prifysgol Bangor yno, ac mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod y ddau ohonynt wedi ennill yn eu categorïau.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2012

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn Arddangos eu Cyflogadwyedd

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu eu Cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol tra yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cael eu dewis ar gyfer sgwad Pêl-droed Prifysgolion Cymru

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i chwarae i dîm pêl-droed Prifysgolion Cymru mewn gemau cyfeillgar rhyngwladol yn erbyn Prifysgolion yr Alban a Phrifysgolion Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cefnogi deuawd gwerin gyfoes

Cafodd myfyrwyr Prifysgol Bangor gyfle anhygoel i berfformio gyda deuawd gwerin gyfoes boblogaidd ar safle neuaddau preswyl y Santes Fair yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2016

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cynorthwyo tîm pêl-droed newydd yn Amlwch

Wrth i ni edrych ymlaen at Bencampwriaeth Euro 2016, mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor wedi bod yn cynorthwyo tîm pêl-droed newydd sbon yn Amlwch mewn cyfres newydd ar S4C.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2016

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cyrraedd copa Kilimanjaro

Ar ôl chwe diwrnod o waed, chwys a dagrau bu grŵp o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu cyrraedd copa Mynydd Kilimanjaro i godi pres ar gyfer elusen.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu buddugoliaeth Varsity 2015 dros Aberystwyth

Yn ddiweddar, daeth mwy na mil o fyfyrwyr Prifysgolion Bangor ac Aberystwyth at ei gilydd yn stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Bangor i wylio'r gêm olaf yng nghyfres Varsity 2015. Daeth y cystadlu i ben gyda Llywydd Undeb Athletau Prifysgol Bangor, Nicola Pye, yn casglu’r tlws am y tro cyntaf ers dwy flynedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu graddio

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2014

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn gwneud y rhyngrwyd yn lle diogelach

Mewn hacathon a gynhaliwyd yn ddiweddar ym Mhrifysgol Southampton fe wnaeth myfyriwr o Brifysgol Bangor ennill y dosbarth 'Hac Gorau'.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2014

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn mynychu digwyddiad sgrinio'r gêm derfynol yng Nghynghrair y Pencampwyr UEFA

Cafodd dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor eu dewis ar gyfer hyfforddiant arweinyddiaeth unigryw yn ddiweddar gan fwynhau sgrinio'r gêm derfynol yng Nghynghrair y Pencampwyr fel rhan o bartneriaeth Prifysgol Bangor gyda Phrifysgolion Santander.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2019

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn paratoi ar gyfer Penwythnos Canoloesol

Ymunwch â’r Brenin Arthur a'i farchogion am benwythnos llawn hwyl o ymladd, gwledda, theatr, cerddoriaeth ac antur! Daw cymdeithasau myfyrwyr Phrifysgol Bangor a Chastell Biwmares at ei gilydd unwaith eto i ddarparu adloniant canoloesol, gan gynnwys theatr fyw, arddangosiadau saethyddiaeth, ymladd canoloesol, cerddoriaeth werin, a chynllwyn cyffrous drwy gydol penwythnos 6 a 7 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn paratoi ar gyfer Penwythnos Canoloesol

Ymunwch â’r Brenin Arthur a'i farchogion am benwythnos llawn hwyl o ymladd, gwledda, theatr, cerddoriaeth ac antur! Daw cymdeithasau myfyrwyr Phrifysgol Bangor a Chastell Biwmares at ei gilydd unwaith eto i ddarparu adloniant canoloesol, gan gynnwys theatr fyw, arddangosiadau saethyddiaeth, ymladd canoloesol, cerddoriaeth werin, a chynllwyn cyffrous drwy gydol penwythnos 6 a 7 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn paratoi at her LifeStart

Mae Prifysgol Bangor yn un o 12 prifysgol yn y DU i gymryd rhan yn LifeStart - platfform her newydd a ddatblygwyd gan Virgin Money a Virgin StartUp. Nod LifeStart yw helpu myfyrwyr i sicrhau llwyddiant gyrfaol trwy eu helpu i ddysgu sgiliau menter ac ariannol, trwy gymryd rhan mewn heriau a chael cyfle i ennill gwobrau ar y ffordd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2017

Myfyrwyr rhyngwladol yn troi’n wyrdd- Glanhau’r Traeth 2018

Bu tîm o 50 o fyfyrwyr o bob cwr o’r byd yn glanhau’r traeth yng Nghricieth yn ddiweddar. Trefnwyd y fenter gan Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Bangor ar y cyd efo  Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, fel rhan o broject cynaliadwyedd y Swyddfa Ryngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2018

Myfyrwyr Seicoleg Bangor yn ennill yr ail wobr mewn cystadleuaeth cyflwyno syniadau yng Nghaerdydd

Teithiodd dau dîm o fyfyrwyr Meistr Seicoleg Defnyddwyr i Gaerdydd yn ddiweddar i gystadlu yng nghystadleuaeth "Brolio" Sefydliad Marchnata Siartredig. Y timau oedd: "The Three Marketeers" (Jamie Muir, Will Morgan, Manuel Calatrava Conesa) a  "The National Thrust" (James Gudgeon, James Gillespie, Bryan Walls).

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2013

Myfyrwyr Seicoleg yn cystadlu yn rownd derfynol 'The Pitch'

Cafodd tîm o dri myfyriwr ôl-radd o’r Ysgol Seicoleg gamoliaeth uchel yn rownd derfynol The Pitch,  sef her cynllun busnes a marchnata drwy’r DU a gynhelir yn Llundain ar 3 Hydref.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2012

Myfyrwyr SENRGY yn cymryd rhan mewn Gweithdy BRAND

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2012

Myfyrwyr SENRGY yn helpu i amddiffyn coedwig law ar Ddiwrnod Bydd Wyrdd!

Efallai eich bod wedi gweld llawer o bobl wyrdd o gwmpas Bangor yn ddiweddar. Yn ffodus nid pobl o'r gofod oedd y rhain ond myfyrwyr "Eco-ryfelwyr" modern Bangor!

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2013

Myfyrwyr sy'n wirfoddolwyr yn helpu i godi calonnau cleifion iechyd meddwl

Mae unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl cymhleth yn cael eu cefnogi yn ystod eu hadferiad diolch i ymdrechion grŵp ymroddgar o fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2018

Myfyrwyr sy'n wirfoddolwyr yn helpu i godi calonnau cleifion iechyd meddwl

Mae unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl cymhleth yn cael eu cefnogi yn ystod eu hadferiad diolch i ymdrechion grŵp ymroddgar o fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae myfyrwyr caredig wedi rhoi o'u hamser i gynnal grwpiau therapiwteg amrywiol i gleifion yn Uned Iechyd Meddwl Hergest yn Ysbyty Gwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2018

Myfyrwyr wedi'u dewis i gystadlu yng nghystadleuaeth TestTown y DU

Mae tîm o fyfyrwyr yn dathlu'r ar ôl cael eu dewis i gymryd rhan yn y gystadleuaeth TestTown 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2014

Myfyrwyr y Brifysgol yn cael sylw ar sioe deledu boblogaidd

Bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ymddangos fel 'Myfyriwr y mis' ar y rhaglen materion gwledig poblogaidd, 'Ffermio'  nos Lun 19 Tachwedd (S4C 8.25).

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2012

Myfyrwyr y Gyfraith a Busnes Bangor yn dychwelyd i Frwsel

Ar ôl taith lwyddiannus i rai o brif sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd ym mis Rhagfyr, mae myfyrwyr y Gyfraith a Busnes o Brifysgol Bangor wedi dychwelyd i Frwsel i ymweld â rhai o’r adeiladau pwysicaf yn Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2012

Myfyrwyr y Gyfraith a Busnes yn Mentro i’r Wyddfa i Godi Arian ar gyfer Elusen

Bu’n rhaid i ddau fyfyriwr o’r Ysgol Busnes ac Ysgol y Gyfraith Bangor godi’n blygeiniol iawn ddydd Sadwrn, 3 Tachwedd, wrth iddynt ymuno â thîm o chwe Warden arall yn neuaddau’r brifysgol i herio’r Wyddfa yn y tywyllwch, gyda’r nod o gyrraedd y copa erbyn i’r haul godi.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2012

Myfyrwyr y Gyfraith a Throseddeg yn ymweld â chanolfan hyfforddi drylliau’r heddlu

Ar Ddydd Mercher, 7 Rhagfyr 2011, arweiniodd yr Athro Suzannah Linton, cadeirydd Cyfraith Ryngwladol yn Ysgol y Gyfraith Bangor, grŵp o fyfyrwyr o’r adran Gyfraith a Throseddeg ar daith maes lwyddiannus i Ganolfan Hyfforddi Drylliau Heddlu Gogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2012

Myfyrwyr y Gyfraith yn cychwyn ar 6 mis o hyfforddiant wedi’i drefnu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Yn dilyn cystadleuaeth a drefnwyd gan Ganolfan Bangor ar Gyfraith Ryngwladol, dewiswyd naw myfyriwr o Ysgol y Gyfraith, Bangor i gymryd rhan mewn chwe mis o hyfforddiant ar fedrau ym meysydd tribiwnlysoedd cyflogaeth a’r gyfraith ar wahaniaethu.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

Myfyrwyr y Gyfraith yn dathlu parhad yn y nawdd gan BPP

Estynnwyd croeso gan gynrychiolwyr amrywiol brojectau a mentrau Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor i westai arbennig wrth iddynt ddathlu blwyddyn arall o nawdd gan BPP.

Daeth Dave Fallon, swyddog cyswllt addysg prifysgolion BPP, i Fangor i nodi dechrau blwyddyn academaidd newydd sy’n gweld mwy o fentrau myfyrwyr y gyfraith ym Mangor nac erioed o’r blaen yn cael cyllid gan BPP.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2011

Myfyrwyr yn cael eu dewis ar gyfer Ras Gyfnewid y Ffagl Olympaidd

Mae Allys Allsop, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, yn un o ddeg o fyfyrwyr o bob cwr o'r DU a ddewiswyd gan Coca-Cola, Partner Cyflwyno’r Ras Gyfnewid Ffagl Olympaidd Llundain 2012, i gydnabod a gwobrwyo cyfraniadau cadarnhaol a wnaed gan lawer o fyfyrwyr bob dydd.

Hefyd yn cario’r fflam fydd Caitlen Moon. Bydd Caitlen, sy’n 21 ac sy’n enedigol o Stafford, yn cario’r  Fflam drwy Great Wyrley ar 30 Mehefin 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2012

Myfyrwyr yn creu gemwaith coeth

Mae dewis o emwaith coeth, sydd wedi ei ddylunio gan fyfyrwyr dylunio ym Mhrifysgol Bangor, bellach ar gael yn gyfyngedig i MOSTYN yn Llandudno.

Mae’r oriel celfyddyd gyfoes wedi gweithio gyda staff a myfyrwyr y cwrs gradd Dylunio Cynnyrch i greu eitemau o emwaith sydd yn gweddu i siop MOSTYN. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Hydref 2018

Myfyrwyr yn cyfrannu at fenter gymdeithasol leol

Yn ystod trydedd wythnos y gwyliau Pasg, cynhaliodd Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (GMB), rhan o Undeb Myfyrwyr Profysgol Bangor, ei ddigwyddiad gwirfoddoli preswyl cyntaf ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Bangor. Daeth deunaw o fyfyrwyr Bangor a dau o Brifysgol Aberystwyth ynghyd i dreulio wythnos yn gweithio yng nghanolfan Felin Uchaf ger Aberdaron ar Benrhyn Llŷn.

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2013

Myfyrwyr yn cyfrannu dros dunnell o fwyd i'r banc bwyd lleol

Mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (GMB) wedi ymroi i gasglu bwyd o neuaddau preswyl myfyrwyr ar draws Bangor a'i gyfrannu i Fanc Bwyd y Gadeirlan leol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2016

Myfyrwyr yn Cymryd eu Harbenigaeth i Strydoedd Gogledd Cymru

Mae myfyrwyr o Ysgol y Gyfraith, Bangor, wedi sefydlu menter gymunedol er mwyn gwella dealltwriaeth a chyngor cyfreithiol ymysg y bobl leol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2011

Myfyrwyr yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth ffotograffiaeth Erasmus

Mae Hanjie Chow, myfyriwr ieithoedd modern yn ei flwyddyn olaf, yn un o ddeg cystadleuydd i gyrraedd rownd derfynol adran ffotograffiaeth 'Fy Stori Erasmus - Byw fel Brodor', cystadleuaeth a drefnir gan Raglen Dysgu Gydol Oes y Comisiwn Ewropeaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2013

Myfyrwyr yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Triathlon Ewrop

Mae tri o'n myfyrwyr yn paratoi i gystadlu ym  Mhencampwriaethau Triathlon Ewrop yn Nhwrci ym mis Mehefin.

Mae James Briscoe, Owen Mitchell a Ben Pritchard  yn brysur yn paratoi ar gyfer Pencampwriaethau Triathlon ETU Ewrop yn Alanya, Twrci ar 14 Mehefin 2013.  

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013

Myfyrwyr yn drawsnewid i farchnatwyr ar gyfer cystadleuaeth genedlaethol

Yr wythnos diwethaf, bu myfyrwyr Ffion Haf Jones, Megan Jones ac Aysha Khalid yn cynrychioli Ysgol Busnes Bangor yn ‘Brolio/The Pitch’, cystadleuaeth i fyfyrwyr a drefnwyd gan y Llywodraeth Cymraeg a Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2012

Myfyrwyr yn edrych ymlaen at rannu llwyfan gyda’r digrifwr enwog Phill Jupitus

Mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn edrych ymlaen at rannu llwyfan gyda’r digrifwr enwog Phill Jupitus.

Mae aelodau o Gymdeithas Gomedi Prifysgol Bangor yn brysur yn paratoi ar gyfer sioe 'Student Goat’, sef sioe gomedi addasiad ar y pryd yn arddull ‘Whose Line is it Anyway’ a ‘Mock the Week’, a fydd yn cael ei berfformio gyda’r digrifwr chwedlonol Phill Jupitus.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2012

Myfyrwyr yn esbonio’u hymchwil i’r cyhoedd ar Uned Symudol Cymorth Canser Tenovus

Bydd myfyrwyr ymchwil o Brifysgol Bangor, sy’n cael eu noddi gan yr elusen ymchwil canser Tenovus, ar uned arddangos symudol yn archfarchnad Morrison, Bangor ddydd Llun 23 Ebrill, yn trafod eu gwaith ymchwil gydag aelodau o'r cyhoedd.

Bydd Tenovus, elusen canser blaenllaw yng Nghymru, yn arddangos eu gwasanaethau cymorth yn y gogledd, ynghyd â'r ymchwil arloesol y maent yn eu hariannu ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Myfyrwyr yn gwirfoddoli ar brojectau Gwynedd Werdd

Mae prosiect amgylcheddol newydd a sefydlwyd gan Gwynedd Werdd, rhan o Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor, wedi profi’n boblogaidd iawn gyda myfyrwyr yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ebrill 2011

Myfyrwyr yn gwirfoddoli i blannu cannoedd o goed yn Eryri

Mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor wedi plannu cannoedd o goed fel rhan o broject bywyd gwyllt cyffrous gyda busnes twristiaeth yn Eryri.

Mae'r grŵp, o Gymdeithas Myfyrwyr Coedwigaeth Bangor (BFSA), yn gobeithio y bydd y coed newydd yn gwella tirwedd byd-enwog Dyffryn Ogwen, ger Bethesda.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2018

Myfyrwyr yn mentro yn yr Her £10

Yn ddiweddar cymerodd myfyrwyr ran mewn Her £10 a drefnwyd gan Broject Byddwch yn Fentrus yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ym Mhrifysgol Bangor. Benthycodd myfyrwyr £10 yn unigol neu mewn timau bach, a cheisio gwneud cymaint o arian ag y gallent mewn pythefnos mewn ffordd fentrus, er mwyn ennill y wobr gyntaf o £200.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2011

Myfyrwyr yn modelu ar gyfer y Brifysgol!

Cafodd rhai o fyfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor seibiant o astudio a blas ar fywyd o flaen y camera wrth iddynt fodelu ar gyfer un o gyhoeddiadau allweddol Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2011

Myfyrwyr yn rhoi disgyblion ar ben ffordd

Cafodd disgyblion Ysgol Uwchradd Caergybi ac Ysgol Friars, Bangor, brofiad unigryw yn ddiweddar gan i fyfyrwyr Bangor roi blas iddynt o fywyd prifysgol drwy gynnal sesiynau mentora.

Nod y cynllun, sydd yn cael ei redeg gan Brifysgol Bangor, yw annog disgyblion i ddod i wybod mwy am brifysgolion a'u hystyried fel posibilrwydd i’r dyfodol. Derbyniodd myfyrwyr a disgyblion Blwyddyn 7 dystysgrif mewn seremoni arbennig yn yr ysgol wedi iddynt gwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Myfyrwyr yn Sefydlu Ymgyrch Ailgylchu Arloesol

Yr wythnos hon sefydlodd Undeb Myfyrwyr Bangor ymgyrch ailgylchu newydd, arloesol, yn targedu bras neu fronglymau!

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2011

Myfyrwyr yn trefnu Cynhadledd Cymru a Rhyfel 1914 - 2014

Heddiw (8 Ebrill 2014) mae tri myfyriwr ôl-radd o Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg Prifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd a fydd yn rhoi golwg newydd ar effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar Gymru ar y pryd ac ar ôl hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2014

Myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor mewn digwyddiad i arweinwyr busnes yn Llundain

Bu dau o fyfyrwyr Cyfrifeg a Chyllid a berfformiwyd orau, Raja Asad a Rebecca Molloy mewn cinio arbennig i Arweinwyr y Dyfodol, a gynhaliwyd gan CPA Awstralia yng ngwesty Sofitel London St James. Roedd y cinio yn llwyfan ar gyfer cysylltu arweinwyr busnes ac arweinwyr ifanc y dyfodol, ac fe ymunodd arweinwyr busnes rhyngwladol o Huawei Technologies, State Street, Bank ABC ac Adstream â nhw.

Aeth Dr Annika Beelitz, darlithydd Cyfrifeg yn Ysgol Busnes Bangor gyda'r myfyrwyr i'r digwyddiad..

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2018

Myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn ymweld â China

Aeth 16 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor ar ymweliad cyntaf myfyrwyr o’r Ysgol â China yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2011

Myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn ymweld â China

Yn Ebrill 2011, aeth 16 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor ar ymweliad cyntaf myfyrwyr o’r Ysgol â China. Fe’u harweiniwyd gan yr Athro John Goddard, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol; Sarah Wale, Rheolwr yr Ysgol; Yizheng Wang, Swyddog Cyswllt a Chefnogaeth Ryngwladol; a Peter Westmoreland, Cyswllt Myfyrwyr a Chynorthwywr Ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2011

Myfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn Serennu yn Eisteddfod yr Urdd

Cafodd rhai o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wythnos hynod lwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol  yr Urdd 2015a gynhaliwyd wythnos diwethaf yng Nghaerffili.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2015

Myfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn serennu yng Ngŵyl Ddrama Eisteddfod Môn

Cynhaliwyd Gŵyl Ddrama Eisteddfod Môn yn Theatr Fach Llangefni, 23-25 Ebrill a braf oedd gweld cynifer o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor yn cefnogi gweithgarwch lleol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2015

Nadolig Fictoraidd ym Miwmares

Gyda’r Nadolig yn agosáu, bu aelodau Cymdeithas Ddrama Saesneg Bangor yn cymryd rhan mewn digwyddiad lleol blynyddol a oedd yn siŵr o ysgogi naws Nadoligaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2012

Nawdd Unigryw i Fyfyriwr PhD Ysgol Busnes Bangor

Bydd 5 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn graddio gyda PhD eleni, ond mae rhywbeth arbennig amdan PhD Anahita Baregheh.

Mewn partneriaeth unigryw gydag Ysgol Busnes Bangor, noddwyd astudiaethau Anahita gan BIC Innovation, ymgynghoriaeth busnes a leolwyd ym Mangor, ac i bwy fu Anahita yn gweithio’n rhan amser yn ystod y flwyddyn derfynol o’i hastudiaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2011

New chapter for budding journalist

Having reported news from London 2012 and Formula 1, a Bangor University student is looking forward to revisiting north Wales for her graduation ceremony this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

New study models the proposed reintroduction of the Eurasian lynx to Scotland

Datganiad i'r wasg gan Brifysgol Stirling.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2019

Nid yw’r cyfan yn sbwriel!

Bangor University Students Union have produced a 16 page bilingual Rubbish Survival Guide booklet aimed at encouraging students to recycle more and keep the streets clear of waste.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2011

Ni fu chwilio am lety erioed mor rhwydd!

Pan fydd angen meddwl am rywle i fyw y flwyddyn nesaf, bydd y dasg o chwilio am y tŷ delfrydol i fyfyrwyr ym Mangor yn llawer haws – gyda rhaglen ar-lein newydd i gael hyd i’r cartref delfrydol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2013

Ni Hao Shanghai!

Mae myfyriwr PhD o Ysgol y Gyfraith Bangor wedi dychwelyd o ysgol haf hynod bwysig yn China, ac ef oedd yr unig un o Brydain a ddewiswyd i fynd yno.  

Cynigwyd y cyfle gan Swyddfa Cyfnewidiadau Rhyngwladol y Brifysgol, sydd yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr gweithio ac astudio tramor.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Nofel arall ar y ffordd – diolch i ysbrydoliaeth yr adran

Mae Ruth Richards o Ynys Môn yn paratoi at gyhoeddi ei thrydedd cyfrol o ryddiaith ac mae’r diolch i gyd, meddai, i Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2018

Nofel gyntaf yn ennill gwobr a doethuriaeth

Mae nofel a ysgrifennwyd fel rhan o gwrs ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei chyhoeddi ac wedi ennill gwobr The Write Factor Shortlist Award, 2014 i’r awdur newydd, Rhian Waller.

Ysgrifennwyd nofel gyntaf Rhian, Eithe’s Way, fel rhan o ddoethuriaeth Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol yn Ysgol Saesneg Prifysgol Bangor.
Mae'r nofel yn dilyn taith merch ifanc sy'n dianc rhag trais yn y cartref ac yn mynd yn syth i berthynas fetaffisegol sy'n herio’r cymeriad canolog, sef Eithe, i ddarganfod ei chryfderau a chyfeiriad ei bywyd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2014

Nofel gyntaf yn ennill gwobr a doethuriaeth

Mae nofel a ysgrifennwyd fel rhan o gwrs ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei chyhoeddi ac wedi ennill gwobr The Write Factor Shortlist Award, 2014 i’r awdur newydd, Rhian Waller.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

O Fangor i Frwsel: Myfyrwyr y Gyfraith a Busnes yn uno ar daith i Ewrop

Unodd myfyrwyr o Ysgol Busnes Bangor ac Ysgol y Gyfraith, Bangor ar gyfer taith astudio i sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop, dan nawdd Jill Evans, ASE, a brofodd yn agoriad llygaid iddynt.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2012

O ffilmio'r Gymdeithas Ddawns Myfyrwyr i weithio gyda Dr Who ....

Mae enillydd gwobr BAFTA sydd erbyn hyn yn rhedeg ei gwmni ffilm ei hun yn llawn canmoliaeth i Brifysgol Bangor am y gefnogaeth a'r anogaeth a gafodd wrth astudio yma.

Mae Osian Williams, 22 oed o Bontypridd, eisoes yn gwneud enw iddo’i hun fel gwneuthurwr ffilm annibynnol, wedi iddo ennill gwobr BAFTA Cymru* wrth astudio yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ebrill 2015

O lawr y siop i uchelfannau ymchwil â phlant

Bu mynd i’r brifysgol wastad yn freuddwyd gan Claire Hodgkinson ond, ar ôl cwblhau ei arholiadau Lefel A dros ugain mlynedd yn ôl, ni allai weld llwybr gyrfa yn ffurfio o’i blaen, felly, yn hytrach na dewis maes pwnc ar fympwy i’w ddilyn am dair blynedd, penderfynodd ymuno â rhaglen rheoli yn y sector mân-werthu.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2019

O Mumbai i Barc Gwyddoniaeth Menai

Mae myfyrwyr rhyngwladol o Brifysgol Bangor, Nebu George, wedi cael ei benodi'n intern archaeoleg Parc Gwyddoniaeth Menai Cyf. Derbyniwyd caniatâd cynllunio amlinellol yn ddiweddar ar gyfer M-SPARC, parc gwyddoniaeth yng Ngaerwen ar Ynys Môn, ac mae'r arolwg archeolegol yn rhan o'r amodau ar gyfer caniatâd cynllunio llawn. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2015

“O’r diwedd!” Gŵr a gwraig yn graddio gyda’i gilydd

Byddai'r rhan fwyaf ohonom â digon ar ein plât yn gweithio’n llawn-amser ac yn magu tri o blant bach; ond mae cwpl o Ynys Môn wedi llwyddo i raddio gyda’i gilydd o Brifysgol Bangor yr wythnos hon ar ôl astudio’n rhan-amser.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014

Oriel Lluniau Graddio 2013

Llongyfarchiadau i holl raddedigion yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg. Cliciwch yma i weld ein Oriel Lluniau Graddio 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2013

Osian yn Ennill cadair Eisteddfod yr Urdd

Enillydd cadair Eisteddfod yr Urdd yw myfyriwr Prifysgol Bangor, Osian Owen.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2018

O UMCB a JMJ i’r BBC – profiad prifysgol yn hyfforddiant perffaith i Liam

O bosib fod gwrandawyr BBC Radio Cymru wedi clywed llais newydd yn adrodd straeon newyddion y gogledd-ddwyrain yn ddiweddar. Mae Liam John Evans, 21 oed ac yn hannu o Hen Golwyn, bellach yn newyddiadurwr gyda’r orsaf genedlaethol, er nad yw eto wedi derbyn ei radd BA mewn Cymraeg a Hanes – digwyddiad a fydd yn siŵr o ennyn llawennydd mawr gan ei deulu a’i gyfeillion fore Mawrth 17 Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Owain Jones yn ennill gwobr arobryn y Brethynwyr

Llongyfarchiadau i Owain Jones am ennill medal uchaf Cwmni’r Brethynwyr am gyfraniad ôl-radd eithriadol gan fyfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor. Mae hon yn wobr o fri, sy’n rhoi ystyriaeth i ansawdd ymchwil, addysgu a gwasanaeth myfyriwr i’r Brifysgol a’r gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2014

Parhau i fuddsoddi yn y profiad a gaiff myfyrwyr

 

Mae cyfleusterau chwaraeon newydd a Chanolfan newydd gyffrous i'r Celfyddydau ac Arloesi ymysg y datblygiadau niferus sydd ar y gweill i gyfoethogi ymhellach y profiad a gaiff myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor. 

Mae rhai o'r newidiadau hyn i'w gweld eisoes yn datblygu ar y campws. Mae adeilad Pontio - canolfan newydd i'r celfyddydau yn y Brifysgol - yn tyfu'n gyflym. Disgwylir i'r ganolfan hon, sydd wedi costio dros £40m, agor ym mis Hydref 2014.   

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2013

Partneriaeth Linenhall yn creu’r cyfnodau disgybledd byr cyntaf

Mae dau fyfyriwr israddedig ymysg y cyntaf i gael budd o’r bartneriaeth sy’n datblygu rhwng Ysgol y Gyfraith, Bangor a Siambrau Linenhall, a hwythau wedi sicrhau cyfnodau disgybledd byr gyda’r Siambrau Bargyfreithwyr o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014

Partneriaeth newydd i ddatblygu talent rygbi gogledd Cymru

Gallai chwaraewyr rygbi ifanc talentog wireddu eu breuddwyd o chwarae dros Gymru diolch i bartneriaeth newydd rhwng Prifysgol Bangor a Rygbi Gogledd Cymru (RGC). Drwy ysgoloriaethau chwaraeon Prifysgol Bangor ar gyfer athletwyr elît, mae saith myfyriwr sy'n chwarae i RGC, yr ochr rygbi ranbarthol ar gyfer gogledd Cymru, wedi gallu symud ymlaen i addysg uwch gan barhau i chwarae rygbi ar lefel uchel.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2016

Pa sgiliau y mae cyfreithwyr yn edrych amdanynt gan fyfyrwyr y gyfraith?

Mae myfyrwyr y gyfraith wedi gweld drostynt eu hunain pa sgiliau sydd eu hangen i fynd i mewn i'r proffesiwn cyfreithiol, diolch i'r ddau gyfreithiwr dan hyfforddiant.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2016

Paul yn drist i adael Bangor

Mae  Paul James Davison, 21, o  Bury St Edmunds, Suffolk, a oedd yn graddio gyda gradd Feistr yn Sŵoleg wythnos yma, wedi ennill Gwobr Goffa Ian Herbert sydd yn cael ei rhoi i’r myfyriwr gradd feistr orau sy’n astudio Bioleg Gymhwysol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2011

Pedwar myfyriwr Prifysgol Bangor yn cwblhau 100 o gerddi mewn 24 awr

Ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, bu pedwar myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ymgymryd â her flynyddol Llenyddiaeth Cymru i gyfansoddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2018

Peiriannydd dawnus o’r Bala yn mynd ymlaen i astudio PhD

Ar ôl pedair blynedd o waith caled, bydd peiriannydd dawnus yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2017

Pencampwr Codi Pwysau Ewropeaidd yn ennill Gwobr Goffa Llew Rees

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei gwobr chwaraeon uchaf flynyddol, Gwobr Goffa Llew Rees, i Bencampwraig Codi Pwysau Ewropeaidd 2017. Dyfarnwyd y wobr i Chrystal Williams, 21, o Bolton gan ei bod wedi gwneud y cyfraniad mwyaf i godi proffil chwaraeon Prifysgol Bangor drwy ei llwyddiant personol ar lefel ryngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2017

Pencampwr Codi Pwysau’r Gymanwlad yn ennill Gwobr Goffa Llew Rees

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei gwobr chwaraeon uchaf flynyddol, Gwobr Goffa Llew Rees, i Godwr Pwysau a gynrychiolodd Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2018

Pencampwriaethau Cenedlaethol Octopush Myfyrwyr yn dychwelyd i Ogledd Cymru.

Bydd Clwb Octopush Prifysgol Bangor yn cynnal Pencampwriaethau Cenedlaethol Octopush Myfyrwyr ym mhwll Llandudno ar ddydd Sadwrn 9 Mawrth rhwng 10am a 7pm.

Mae Octopush, sydd hefyd yn cael ei alw’n hoci tanddwr, yn cael ei chwarae gan 6 chwaraewr a 4 eilydd i bob tîm, gyda phob un yn gwisgo snorcel, mwgwd ac esgyll ac yn cystadlu am gnap plwm, neu sgwid, ar waelod y pwll gan ddefnyddio ffyn bychain. Cafodd y gamp ei dyfeisio yn y DU ym 1954, ac ers hynny mae’r gêm wedi cael ei mabwysiadu’n rhyngwladol ac wedi arwain at fersiynau eraill ohoni, gan gynnwys fersiwn dan rew sydd yn cael ei chwarae ben i waered gyda chnap sydd yn arnofio yn erbyn yr ia.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2013

Pencampwriaethau Codi Pwysau Hŷn Cymru yn dod i Fangor

Cynhelir Pencampwriaethau Codi Pwysau Hŷn Cymru yng Nghanolfan Brailsford, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor ar 12 Mawrth, 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2016

Pencampwriaethau Rhwyfo Dan Do BUCS 2015-16

Bu dros 1,000 o gystadleuwyr o 35 sefydliad yn cymryd rhan ym Mhencampwriaethau Rhwyfo Dan Do Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2016

Pencampwyr Eisteddfod Ryng-golegol am y pedwerydd tro yn olynol

Am y bedwaredd blwyddyn yn olynol, mae myfyrwyr UMCB Bangor wedi ennill yr Eisteddfod Ryng-golegol, a gynhaliwyd eleni ym Mhrifysgol Abertawe.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2019

Penodi Llysgenhadon newydd i’r Coleg Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2020 er mwyn annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Mae’r 23 llysgennad wedi’u lleoli mewn chwe prifysgol ledled Cymru gan gynnwys pum ohonynt ym Mhrifysgol Bangor. Bydd Tegwen Bruce-Deans and Aled Siôn Storey Pritchard, o Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd a Katy Williams a Briall Gwilym o’r Ysgol Gwyddorau Iechyd yn dechrau ar eu gwaith fis yma ac yn gyfrifol am gwblhau gwahanol dasgau drwy’r flwyddyn a bydd Elan Duggan yn parhau am flwyddyn arall.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Chwefror 2020

Penodi'r Athro Chris Collins yn llywydd ISM 2020-21

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Perfformio, Pontio a PhD

Mae Cymru’n enwog am ei mynyddoedd, chwedlau a cherddoriaeth, sef yr union resymau a ddenwyd myfyriwr PhD o Halifax, Swydd Efrog i astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2015

PhD Gwyddor Chwaraeon a ariannwyd gan Fwrdd Criced Cymru a Lloegr yn ennill gwobr gan Gymdeithas Seicolegol Prydain am y PhD orau yn y DU

Mae project PhD gan Leonie Webster wedi cael y wobr am y Traethawd PhD Gorau yn 2019 gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Hefyd, mae ei hymchwil arloesol eisoes wedi cael dylanwad uniongyrchol ar hyfforddi hyfforddwyr proffesiynol yn y DU a'i wella.

Mae'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer wedi meithrin perthynas effeithiol iawn gyda Bwrdd Criced Cymru a Lloegr ers dros ddegawd. Mae'r Bwrdd Criced wedi'i leoli yn Loughborough ond pan fyddant eisiau cymorth gyda datblygu talent a materion yn ymwneud â seicoleg, maent yn gofyn i Brifysgol Bangor am gymorth.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2020

PhD yn rhoi sylfaen gadarn i fyfyriwr o Fangor ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth

Mae myfyriwr PhD yn gweld ei ymchwil yn cael ei rhoi ar waith fel rhan o’r chwyldro digidol ym maes cerddoriaeth Gymreig.

Mae PhD Steffan Thomas, sy’n 24 oed, yn edrych ar feysydd dosbarthiad digidol, eiddo deallusol a gweithredu rheolau hawlfraint, ac mae’n cadw cydbwysedd rhwng ei astudiaethau a’i waith bob dydd gyda chwmni recordiau Sain, lle mae’n rheoli ochr e-fasnach y busnes.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Phil Coid (2il Flwyddyn Almaeneg gyda Astudiaethau Busnes) wedi cael Lleoliad Gwaith gyda DEUTZ

Wedi iddo gwblhau proses llym o gyfweld, mae Phil Coid (2il Flwyddyn Almaeneg gydag Astudiaethau Busnes) wedi llwyddo i sicrhau lleoliad gwaith gyda DEUTZ, y gwneuthurwyr peiriannau Almaeneg!

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Presenoldeb cryf gan Brifysgol Bangor yng Ngemau'r Gymanwlad 2018

Bydd staff, myfyrwyr ac alumni Prifysgol Bangor yn cynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 ar yr Arfordir Aur, Awstralia.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017

Prif Weithredwr Uwchgynghrair yr Alban yn ymweld â myfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn

Rhoddodd Neil Doncaster, Prif Weithredwr Uwchgynghrair yr Alban gipolwg ar y byd masnachol i fyfyrwyr Blynyddoedd 2 a 3 yn ystod ymweliad tridiau â Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2012

Prifysgol ar gau ddydd Gwener 2il Mawrth

O ganlyniad i’r rhybudd gan y Swyddfa Dywydd ar gyfer heno a bore yfory, a’r angen i gwtogi ar deithio sydd ddim yn angenrheidiol, bydd y Brifysgol ar gau yfory (dydd Gwener, 2 Mawrth).

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2018

Prifysgol Bangor a Chamre Cymru yn cyd-weithio i wneud gwahaniaeth

Mae myfyrwraig PhD o Brifysgol Bangor yn gweithio gyda Chamre Cymru i wneud yn siŵr fod pobl ifanc yn cael y gorau allan o'u teithiau.

Mae Samantha McElligott, sydd ar hyn o bryd yn byw yn Llandegfan, Ynys Môn, yn gweithio gyda Chamre Cymru o dan raglen tair blynedd KESS ym Mhrifysgol Bangor i fesur manteision alldeithiau tramor fel profiad datblygiadol cadarnhaol i bobl ifanc.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2012

Prifysgol Bangor ac Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru’n dod ynghyd i greu rhagor o gyfleoedd i chwarae

Diolch i gefnogaeth Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain a Chwaraeon Cymru, mae Prifysgol Bangor ac Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru yn lansio menter newydd gyffrous.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016

Prifysgol Bangor ar 10 rhestr fer am wobrau Whatuni Student Choice 2017

Bydd staff a myfyrwyr yn canfod heno os ydynt am ennill un o'r deg Gwobr y maent ar y rhest fer ar eu cyfer yn noson Wobrwyo WhatUni Student Choice 2017. Mae'r enwebiadau wedi eu seilio ar yr adolygiadau rhagorol a barn myfyrwyr y Brifysgol eu hunain.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2017

Prifysgol Bangor ar 8 rhestr fer am wobrau Whatuni Student Choice 2018

Mae Prifysgol Bangor ar y rhestr fer ar gyfer wyth o’r deuddeg gwobr yng ngwobrau WhatUni Student Choice 2018. Mae'r enwebiadau yn seiliedig ar yr adolygiadau rhagorol a barn myfyrwyr y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2018

Prifysgol Bangor ar eich ffôn symudol ...

Mae Prifysgol Bangor yn un o’r prifysgolion cyntaf yn y DU i lansio ‘gwefan symudol’ gyda’r bwriad o ddenu myfyrwyr newydd. Mae’r wefan yn manteisio ar y we symudol i roi mynediad at amrywiaeth o wasanaethau ar y we ar gyfer staff a myfyrwyr presennol hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2011

Prifysgol Bangor a Sboncen Cymru'n lansio partneriaeth arloesol newydd

Mae Prifysgol Bangor a Sboncen a Phêl Raced Cymru (Wales Squash & Racketball  - WSRB) yn dathlu lansio partneriaeth arloesol newydd i helpu'r chwaraewyr sboncen ifanc gorau i gael llwyddiant ar y cwrt ac oddi arno. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2016

Prifysgol Bangor i droi’n goch i gefnogi Tîm Cymru

Ar Fawrth 23, bydd Prif Adeilad Prifysgol Bangor yn troi’n goch i ddangos cefnogaeth i athletwyr Cymru sy’n cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia fis nesaf

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2018

Prifysgol Bangor: Sut i gadw myfyrwyr y Gyfraith yn hapus!

Mae’n swyddogol – mae Prifysgol Bangor â rhai o’r myfyrwyr mwyaf bodlon yn graddio yn y Gyfraith, nid yn unig yng Nghymru, ond hefyd ar draws y DU!

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr diweddaraf, enillodd Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor y safle gorau yng Nghymru a daeth yn gydradd 5ed yn y cyfan o’r DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr. Un agwedd y mae’r myfyrwyr yn arbennig o hapus yn ei chylch yw addysgu: yn y categori ‘staff yn esbonio pethau’n dda’, enillodd Bangor gyfradd foddhad ryfeddol o 100% gan ei fyfyrwyr LLB sydd ar y cwrs 3-blynedd, gan ei rhoi ar safle cyntaf yr Ysgolion Cyfraith ar draws y DU am hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Hydref 2014

Prifysgol Bangor yn agor cae 3G newydd ar safle Treborth

Gerbron staff Prifysgol Bangor, clybiau’r Undeb Athletau, cynrychiolwyr timau lleol a chyrff cenedlaethol, agorwyd cae chwarae newydd sy’n mabwysiadu’r dechnoleg 3G fodern yn ddiweddar (Hydref 16).

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2019

Prifysgol Bangor yn Cefnogi Pythefnos Masnach Deg 2016

Mae Prifysgol Bangor yn galw ar yr holl fyfyrwyr, staff a’r gymuned leol i ymuno yn y dathliadau ar gyfer Pythefnos Masnach Deg 2016, sy'n dechrau ar y 29ain Chwefror.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2016

Prifysgol Bangor yn cynnal diwrnod croesawu arbennig i fyfyrwyr lleol

Daeth oddeutu 100 o fyfyrwyr newydd o ogledd Cymru, sydd ar fin dechrau cwrs gradd ym Mhrifysgol Bangor, ac a fydd yn  teithio bob dydd i’r brifysgol, i’r Brifysgol ddoe (16 Medi) er mwyn cael cyfle arbennig i gwrdd â’i gilydd a dod i adnabod y brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2014

Prifysgol Bangor yn cynnig danteithion Masnach Deg

Mae Prifysgol Bangor yn dathlu Pythefnos Masnach Deg eto eleni. Yn wythfed ymysg prifysgolion y byd yn y Gynghrair Prifysgolion Gwyrddoherwydd ei hymrwymiad i gynaliadwyedd, mae’r brifysgol yn awyddus bob amser i annog staff a myfyrwyr i feddwl am sut i wella’n barhaus ymrwymiad y sefydliad i gynaliadwyedd. Dyna pam fod amrywiaeth o weithgareddau’n cael eu hybu i annog staff a myfyrwyr i gymryd rhan mewn Pythefnos Masnach Deg o heddiw tan 10 Mawrth.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2019

Prifysgol Bangor yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Cynnal Cymru

Mae Prifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau Cynnal Cymru 2016. Bydd gwobrau 2016 yn dod â dros 150 o arweinwyr busnes, arloeswyr, arloeswyr cymunedol, addysgwyr a’u timau at ei gilydd, ac maent yn agored i unrhyw fusnes, sefydliad neu unigolyn a all ddangos effaith ac ymagwedd gadarnhaol at ddatblygu cynaliadwy yn eu busnes neu gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2016

Prifysgol Bangor yn dal i fuddsoddi yn y profiad a gaiff myfyrwyr

Mae Prifysgol Bangor yn cyhoeddi ei bod yn creu 11 o swyddi newydd ar draws ei hystod o wasanaethau cefnogi myfyrwyr. Darperir staff ychwanegol mewn meysydd fel lles myfyrwyr a chefnogaeth llyfrgell, a gyllidir fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i fyfyrwyr dan nawdd ei chynllun ffioedd newydd.  Rhoddwyd ystyriaeth i roi’r manteision gorau posibl i fyfyrwyr ar draws pob disgyblaeth ac o bob cefndir.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2012

Prifysgol Bangor yn dawnsio i godi arian

Ar y 17eg o Dachwedd, cafodd noson arbennig ei chynnal gan y Gymdeithas Ddawns ym Mhrifysgol Bangor. Cynhaliwyd noson Strictly Come Dancing i godi arian at yr elusen Plant Mewn Angen.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2012

Prifysgol Bangor yn drech ym Marathon Eryri

Prifysgol Bangor a dra-arglwyddiaethodd ym Marathon Eryri, wrth i fyfyrwraig bresennol ennill categori’r Menywod ac i fyfyriwr graddedig lleol ennill categori’r Dynion.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2013

Prifysgol Bangor yn dyfarnu bwrsariaeth 'Merched mewn Gwyddoniaeth' cyntaf

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei bwrsariaeth arloesol 'Menywod mewn Gwyddoniaeth' gyntaf, gwerth £8,000 i Elizabeth McManus, 21, o Bolton, a raddiodd o Ysgol Seicoleg y Brifysgol ym mis Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2015

Prifysgol Bangor yn dyfarnu tair ysgoloriaeth "Merched mewn Gwyddoniaeth"

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ysgoloriaeth "Merched mewn Gwyddoniaeth" i dair myfyrwraig ragorol. Emily Louise Dunn, Emily O’Regan a Kathryn Howard. Roedd y tair yn israddedigion ym Mangor ac enillodd y tair radd anrhydedd dosbarth cyntaf ym mis Gorffennaf 2016. Mae'r ysgoloriaethau, sy'n cynnwys cost lawn y cwrs, yn galluogi'r myfyrwyr dawnus a brwdfrydig hyn i barhau â'u hastudiaethau ac maent yn awr wedi cofrestru ar gyrsiau ymchwil ôl-radd ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2017

Prifysgol Bangor yn dyfarnu Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Chwaraeon

Daeth  y goreuon o blith athletwyr a  chwaraewyr y Brifysgol a’r gymuned leol ynghyd yn ddiweddar i dderbyn gwobrwyon gan Brifysgol Bangor.

Mae’r Brifysgol yn dyfarnu Ysgoloriaethau  Chwaraeon i  fyfyrwyr sydd wedi dangos eu dawn yn eu maes chwaraeon dewisol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2010

Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Brydeinig

Mae Prifysgol Bangor wedi cael gwobr o bwys mewn digwyddiad yn Llundain yn ddiweddar, o ganlyniad uniongyrchol i adolygiadau gwych gan ei myfyrwyr. Derbyniodd y Brifysgol saith enwebiad allan o ddeg categori yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2016, gan gynnwys un am Brifysgol y Flwyddyn. Llwyddodd i gipio’r Wobr ar gyfer y Llety Myfyrwyr Gorau mewn unrhyw Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2016

Prifysgol Bangor yn Gwobrwyo Arweinwyr Cyfoed y Flwyddyn 2014

Mae Victoria Allen a Joe Barnett  wedi’u henwi’n enillwyr gwobr Arweinwyr Cyfoed y Flwyddyn 2014 ym Mhrifysgol Bangor, i gydnabod y gefnogaeth wych maent wedi’i rhoi i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2014

Prifysgol Bangor yn Gwobrwyo Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn 2012

Mae Rebecca Earnshaw wedi’i henwi’n enillydd gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn 2012 ym Mhrifysgol Bangor, i gydnabod y gefnogaeth wych mae wedi’i rhoi i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2012

Prifysgol Bangor yn Llongyfarch athletwyr Gemau’r Gymanwlad

Manteisiodd Prifysgol Bangor yn ddiweddar ar y cyfle i longyfarch yr aelodau hynny o garfan llwyddiannus Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad sydd â chysylltiad â Phrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2018

Prifysgol Bangor yn un o'r goreuon yn y DU o ran boddhad myfyrwyr

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae Prifysgol Bangor wedi ei rhestru yn y 10 uchaf o Brifysgolion anarbenigol y DU, yn ôl yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) diweddaraf.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2019

Prifysgol Bangor yn ymchwilio i iaith plant sy’n siarad Arabeg

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2020

Prifysgol yn cefnogi Pythefnos Masnach Deg 2015

Mae Prifysgol Bangor yn gwahodd staff, myfyrwyr a’r gymuned leol i ddathlu Pythefnos Masnach Deg 2015 ac i ddewis cynhyrchion sy'n newid bywydau.

Eleni, mae'r Brifysgol a Grŵp Masnach Deg Cymunedol Bangor wedi dod at ei gilydd i roi cyfres o ddigwyddiadau ymlaen yn ystod y pythefnos i atgoffa pawb o'r gwahaniaeth dramatig mae Masnach Deg yn gwneud o gwmpas y byd a'r effaith gadarnhaol mae’n ei gael.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2015

Prize Winning Student Graduates

A Bangor University prize-winning student will be celebrating her success during graduation week this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Prize winning student overcame a serious illness to graduate

A prize winning student overcame a serious illness to graduate at the top of her class at Bangor University this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Proffil Graddio – Alec Jukes

Mae Alec yn 23 ac o Forfa Nefyn. Mae'n derbyn gradd MSc mewn Bioleg Foleciwlaidd Feddygol gyda Geneteg (gyda Rhagoriaeth)

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2019

Proffil Graddio: Arddun Rhiannon Arwel - BA (Anrh) Cymraeg

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Proffil Graddio: Claire Golding

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2019

Proffil Graddio: Elin Lloyd Wallace - BA Ffrangeg a Sbaeneg

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Proffil Graddio: Gwenlli Thomas

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2019

Proffil Graddio: Lleucu Myrddin

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2019

Proffil Graddio: Osian Wyn Owen – BA Cymraeg

Mae Osian Wyn Owen, 21, o’r Felinheli wedi derbyn gradd BA Cymraeg dosbarth-cyntaf a hefyd wedi ennill Gwobr John Morris-Jones am y canlyniad gorau yn y drydedd flwyddyn. Mae hefyd wedi ennill gwobr Dr John Robert Jones sy’n cael ei dyfarnu’n flynyddol i'r myfyrwyr gorau ar draws pob disgyblaeth yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Proffil Graddio: Teleri Wyn Davies - Y Gyfraith LLB

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018

Proffil Unigolyn sy'n Graddio: Emma Watson

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2019

Profiadau dysgu creadigol ar y rhaglen LLM Cyfraith Ryngwladol

Un o'r dewisiadau sydd ar gael i fyfyrwyr ar y rhaglen LLM mewn Cyfraith Ryngwladol a'r LLM mewn Cyfraith Droseddol Ryngwladol a Chyfraith Ryngwladol Hawliau Dynol, yw Cyfraith Ryngwladol Hawliau Dynol, a ddysgir gan Yr Athro Suzannah Linton, Cadeirydd Cyfraith Ryngwladol Ysgol y Gyfraith Bangor.

Ychydig cyn gwyliau Nadolig 2012, bu i fyfyrwyr Hawliau Dynol Rhyngwladol gael cyfle i gymryd rhan mewn ymarfer grŵp a oedd yn dod â phopeth yr oeddent wedi'i ddysgu ynghyd mewn ffordd unigryw ac ystyrlon.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2013

Profiad gwaith yn magu gwreiddiau gyda Go Wales

Cafodd cyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor gyfle i fod yn rhan o’r cynllun gwerthfawr GO Wales yn ddiweddar gan fynd ar brofiad gwaith i Erddi Botaneg Treborth.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2012

Profiad newydd i fam leol

Mam ifanc a adawodd yr ysgol yn 16 oed yn dweud fod astudio ym Mhrifysgol Bangor wedi newid ei bywyd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Profi Diwylliannau’r Byd

Local and international students will be getting dressed up to perform or share activities that provide a glimpse of their native cultures at an international festival taking place at Bangor University on Saturday, 30 November.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2013

Project Dadansoddi Chwaraeon i ddod â thechnoleg dadansoddi chwaraeon i glybiau chwaraeon lleol

Mae grŵp o fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli wedi bod yn gorffen y gwaith paratoadol ar gyfer project newydd yn y gymuned sydd â'r bwriad o ddod â thechnoleg dadansoddi chwaraeon i glybiau chwaraeon lleol ar lawr gwlad ym Mangor a'r cyffiniau.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2014

Project myfyriwr yn dangos ei bod yn ddiogel bwyta mwyar duon ar ochrau ffyrdd

Mae’n adeg o’r flwyddyn pan fydd llawer o bobl yn hel ffrwythau, fel mwyar duon, ar ochrau ffyrdd.  Fodd bynnag, mae rhai'n pryderu y gall ffrwythau meddal sy'n tyfu ar ochrau ffyrdd gynnwys lefelau uchel o fetelau trwm o ganlyniad o ollyngiadau o gerbydau. 

Nod astudiaeth wyddonol a wnaed gan James Slack, myfyriwr o Sir Durham, fel rhan o'i radd BSc mewn Cadwraeth ac Ecosystemau Coedwig ym Mhrifysgol Bangor, oedd gweld a oedd hyn yn wir ai peidio.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2013

Prosbectws newydd 2013 ar gael

Mae “wynebau newydd” Prifysgol Bangor bellach i’w gweld yn y Prosbectws diweddaraf ar gyfer 2013.

Mae’r cyhoeddiad eisoes wedi cael ei rannu mewn Ffeiriau Addysg Uwch ar hyd y DU ac yn cynnwys manylion am gyrsiau i is-raddedigion .  Yn ogystal â manylion cyrsiau mae gwybodaeth ar gael am lety, bywyd myfyriwr, adnoddau chwaraeon a’r gefnogaeth i fyfyrwyr sydd ar gael ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2012

Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Modern: Diweddariad

 “Gan fod Cymru a Phrydain bellach yn wynebu dyfodol ansicr, nawr yn fwy nag erioed mae angen i bobl ifanc ddatblygu sgiliau iaith a fydd yn eu datblygu’n broffesiynol ac yn bersonol.”  Mae pedair o brifysgolion Cymru’n ymestyn eu rhaglen i fynd i’r afael â’r ‘dirywiad difrifol’ yn nifer y disgyblion sy’n dewis ieithoedd modern

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2016

Prosiect ‘Y Rhoi Mawr’ 2013

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd yn awyddus i effeithio faint o sbwriel sy’n cael ei greu gan y rheiny sy’n symud allan o neuaddau preswyl wedi bod a’u trwynau ar y maen yn ddiweddar. Mae’r Rhoi Mawr yn brosiect gwirfoddoli a gynhelir yn flynyddol gan Wirfoddoli Myfyrwyr Bangor ble mae gwirfoddolwyr yn gweithio gyda phreswylwyr yn neuaddau brifysgol i’w galluogi i roddi nwyddau nad ydyn eisiau mynd adref gyda nhw.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2013

Pwysigrwydd profion clinigol

Fel yr adroddwyd yn y Western Mail ar 5 Tachwedd mae Rhiannon Whitaker o Sefydliad Gogledd Cymru ar gyfer Hapbrofion mewn Iechyd (NWORTH) ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn tynnu sylw at y ffaith nad yw rhagor o ddata yn golygu o anghenraid bod y data’n well.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2012

Pysgodyn Anferth yn Dilyn Kate

A 70 pound grouper, fondly named Darth Vader, took a shine to a Bangor University student over the summer. Kate Cooper, 18, from Pembroke, Bermuda, volunteered at the Bermuda Aquarium during her summer vacation. The massive fish seemed to be very fond of Kate, following her around like a puppy as she cleaned the inside of the glass in the fish tanks

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2012

Pysgota am Lwyddiant

Mae Sw Môr Môn yn un o nifer o fusnesau sy’n manteisio ar GO Wales, menter sy’n darparu lleoliadau a chyfnodau blas ar waith i raddedigion o brifysgol mewn maes sy’n gysylltiedig â’u gradd.  Mae GO Wales yn cynnig cyfleoedd sy’n darparu sgiliau a phrofiad rhagorol i wella CV rhywun â gradd yn yr hinsawdd economaidd anodd yma.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ebrill 2011

‘Reservoirs, Trauma and Culture in Galicia'

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2019

Rhaglen Menter yr Ifanc

Mae’r tîm Byddwch Fentrus Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn gyffrous iawn o fod yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan yn y Rhaglen Menter yr Ifanc - cyfle i brofi sut mae creu a rhedeg busnes go iawn a datblygu’r holl sgiliau ac arbenigedd sy’n gysylltiedig â hynny. Bydd Prifysgol Bangor yn sefydlu 4 busnes newydd y gall myfyrwyr gymryd rhan i’w siapio. Bangor yw’r Brifysgol gyntaf yng Nghymru i gymryd rhan eleni, a bydd yn cystadlu yn erbyn prifysgolion ar draws Brydain.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2012

Rhagor o lwc dda i fyfyriwr PhD ysgrifennu creadigol

Mae un o awduron mwyaf poblogaidd yr India, sydd hefyd yn fyfyriwr PhD ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor, wedi rhyddhau ei lyfr ffeithiol cyntaf.

Mae 13 Steps to Bloody Good Luck yn dilyn ymgais Ashwin Sanghi i ganfod a yw lwc yn rhywbeth y mae rhai pobl wedi cael eu bendithio gydag ef, neu'n ddawn y gellir ei ddysgu.

Trwy straeon difyr llawn gwybodaeth, hanesion am brofiadau personol a doethineb syml, mae Ashwin yn cynnig golwg newydd ar sut y gall pobl weithio tuag at fod yn lwcus.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2014

Rhestr Fer Gwobr Student Nursing Times

Mae Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor yn hynod falch bod un o'n myfyrwyr bydwreigiaeth, Jonathan Cliffe, wedi cyrraedd rhestr fer rownd derfynol Gwobrau Student Nursing Times 2015. Mae Jonathan yn un o saith myfyriwr bydwreigiaeth o bob cwr o’r Deyrnas Unedig sydd yng nghategori Myfyriwr Bydwreigiaeth y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2015

Rhian a Choron Môn

Llongyfarchiadau mawr i Rhian Owen, myfyrwraig sy'n dilyn MA mewn Ysgrifennu Creadigol yn Ysgol y Gymraeg, am ennill Coron Eisteddfod Mon eleni. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2014

Rhodd o gymorth o Fangor i Japan

Mae myfyrwyr o Japan sy’n astudio ym Mhrifysgol Bangor wedi medru cyfrannu dros £7,500 tuag at Gymdeithas y Groes Goch Japan.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2011

Rhwyfwr yn ennill ysgoloriaeth ryngwladol a gwobr gan y brifysgol

Bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor sydd wedi ennill ysgoloriaeth rwyfo mewn cystadleuaeth fyd-eang i astudio yn UDA hefyd yn derbyn prif wobr chwaraeon y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2020

Rhyl Scoops yn cynnig profiad Parlwr Hufen Iâ traddodiadol

Ydych chi’n mwynhau’r tywydd braf? Os ydych chi yng nghyffiniau'r Rhyl, yna pam na wnewch alw heibio am hufen iâ bendigedig ym mharlwr hufen iâ Rhys Scoops, a fydd ar agor am wythnos yn unig rhwng 23-30 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2014

Rownd derfynol UBC Global Masters 2019-20

Llongyfarchiadau i Raja Asad a ddaeth yn chweched yn rownd derfynol y gystadleuaeth UBC Global Masters 2019-20 a gynhaliwyd fel digwyddiad rhithwir ddydd Iau 2 Ebrill 2020. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2020

Sam yn paratoi at gystadleuaeth quidditch yng Nghanada

Bydd myfyriwr o Fangor yn teithio i Ganada yn ystod yr haf er mwyn cymryd rhan mewn cystadleuaeth quidditch fyd-eang.

Mae Sam Davies, sydd yn fyfyriwr Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor, yn edrych ymlaen yn fawr at gael bod yn rhan o gamp sy’n gysylltiedig â nofelau a ffilmiau Harry Potter.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

Santander yn cefnogi ymchwil iaith

Diolch i un o Ysgoloriaethau Santander bu Robat Trefor, un o fyfyrwyr ymchwil PhD Ysgol y Gymraeg, ar ymweliad â Gwlad y Basg yn ddiweddar, ac roedd yr Athro Peredur Lynch, ei gyfarwyddwr ymchwil a Phennaeth yr Ysgol, yntau’n rhan o’r ddirprwyaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2012

Sarah yn ennill ras 10k

Sarah Caskey, 23, myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, oedd y ferch gyntaf i groesi'r llinell derfyn yn y ras 10k ‘Twin Piers’ yn Llandudno yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2013

Saran yn dathlu derbyn ei gradd yn y Gyfraith

Mae Saran Enfys Jones, 25, o Llanfair PG, Ynys Môn, wedi graddio o Brifysgol Bangor gyda 2:1 yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Sbarduno mentergarwch myfyrwyr gyda chymorth Santander

Mae myfyrwyr entrepreneuraidd Prifysgol Bangor bellach yn medru derbyn cefnogaeth estynedig gan Brifysgolion Santander, wrth i’r Brifysgol lansio rhaglen Sbarduno Menter Santander (SEA).

Mae SEA yn darparu cyfle unigryw i fyfyrwyr Prifysgol Bangor ac yn annog y rhai hynny sy’n arddel ysbryd o fentergarwch i ddefnyddio’u sgiliau a’u huchelgais i gychwyn busnesau yn y rhanbarth.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2019

Seminar ar lwyddiant gyrfa a gwella ymwybyddiaeth fasnachol myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Yn y gweithle cynyddol gystadleuol heddiw, mae gweithwyr proffesiynol a chyrff rheoliadol ym maes y gyfraith yn rhoi pwysau cynyddol ar raddedigion yn y gyfraith i fod yn 'ymwybodol yn fasnachol'. Ond beth yw ymwybyddiaeth fasnachol? Roedd y cwestiwn hwn yn ffocws gweithdy a gynhaliwyd i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf y gyfraith fis diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2016

SEMINARAU YMCHWIL – WEDI’I GANSLO

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2018

Seremoni Graddio Ysgol Busnes Bangor 2011

Bu dros 300 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn dathlu eu graddio mewn heulwen fendigedig ar Ddydd Sadwrn, 9fed o Orffennaf 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2011

Seremoni Raddio'r Gaeaf Prifysgol Bangor

Dyfarnwyd graddau i dros 400 o fyfyrwyr yn seremoni raddio gaeaf Prifysgol Bangor yn ddiweddar. Yn ystod y seremoni, llongyfarchodd Yr Athro John G Hughes yr holl raddedigion, a mynegodd ei ddiolch i’w rhieni, teuluoedd a chyfeillion am gefnogi'r myfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2017

Seremoni Raddio'r Gaeaf Prifysgol Bangor

Dyfarnwyd graddau i dros 400 o fyfyrwyr yn seremoni raddio gaeaf Prifysgol Bangor yn ddiweddar. Yn ystod y seremoni, llongyfarchodd Yr Athro John G Hughes yr holl raddedigion, a mynegodd ei ddiolch i’w rhieni, teuluoedd a chyfeillion am gefnogi'r myfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2017

Seremoni Raddio'r Gaeaf Prifysgol Bangor

Dyfarnwyd graddau i dros 500 o fyfyrwyr yn seremonïau graddio gaeaf Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2018

Sesiynau mentora gyda Ysgol Uwchradd Caergybi

Cafodd disgyblion Ysgol Uwchradd Caergybi brofiad unigryw yn ddiweddar gan i fyfyrwyr Bangor roi blas iddynt o fywyd prifysgol drwy gynnal sesiynau mentora.

Derbyniodd myfyrwyr a disgyblion Blwyddyn 7 dystysgrif mewn seremoni arbennig yn yr ysgol wedi iddynt gwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2013

Sialens y Gymanwlad i Olivia

Mae Olivia Orchart, myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, ar hyn o bryd ym Melbourne, Awstralia, yn cynrychioli Tîm Cymru ym Mhencampwriaethau Cleddyfaeth y Gymanwlad (CFC10).

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2010

Sioe Arddangos 2013 yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau

Cynhelir Sioe Arddangos yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ar 3 Mai o 7pm ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau. Hon fydd ail flwyddyn cynnal y sioe arbennig hon. Mae'n ddigwyddiad am ddim sy'n agored i'r cyhoedd ond mae angen tocyn i ddod i mewn, a gall unrhyw un a hoffai archebu tocyn gysylltu â Mikey Murray (m.murray@bangor.ac.uk).

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2013

Sioe Ddylunio Ysgol Addysg (05/06/13-07/06/13)

Bydd yr Ysgol Addysg yn cynnal arddangosfa gradd BSc ym Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013

Sioned yn ennill Tlws y Cerddor

Llongyfarchiadau mawr i’r cerddor Sioned Eleri Roberts, un o gyn-fyfyrwyr yr Ysgol Cerddoriaeth ar ennill cystadleuaeth Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2014

Sion Griffiths wedi ei ddewis ar gyfer Doc/Future,

Mae Sion Griffiths wedi ei ddewis ar gyfer Doc/Future, cynllun datblygiad proffesiynol gan y BFI a Skillset sydd wedi ei greu i ddatblygu cenhedlaeth newydd o gyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yn niwydiannau ffilm, cyfryngau digidol a rhaglenni dogfen Prydain.  http://sheffdocfest.com/view/doc_future

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2012

Staff a myfyrwyr Bangor yn ymddangos yn y Royal Academy of Music

Perfformiwyd gwaith yr Athro Andrew Lewis mewn cyngerdd yn yr academi ar 1 Gorffennaf, ynghyd â gwaith myfyiwr Bangor, Kimon Grigoriadis. Perfformiwyd y gwaith hwn gan fyfyriwr arall, Katherine Betteridge.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2013

Staff a Myfyrwyr Seicoleg yn rhedeg Marathon Rock n Roll Lerpwl

Llongyfarchiadau i staff a myfyrwyr o’r Ysgol Seicoleg a gymerodd rhan yn y Marathon Rock n Roll yn Lerpwl yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2019

Staff a myfyrwyr yn cael ras Dreigiau i godi arian i Hosbis Dewi Sant!

Cafodd yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ddiwrnod gwych pan gynhaliwyd yr Her Cychod Draig Hosbis Dewi Sant ar Lyn Padarn yn Llanberis. Roedd 22 o dimau yn cystadlu yn yr her a oedd yn cynnwys dau dîm o'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, sef un tîm staff ac un tîm myfyrwyr. 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2017

Staff 'SENRGy' yn cyflwyno hyfforddiant caffael gwybodaeth gan ddefnyddio'r feddalwedd a'r fethodoleg AKT5 (Pecyn Gwybodaeth Amaeth-ecolegol).

Ym mis Mai 2013 cynhaliodd ICRAF a Phrifysgol Bangor gwrs hyfforddi yn Lilongwe, Malawi, fel rhan o'r Rhaglen Amaethgoedwigaeth Diogelwch Bwyd (AFSP) a gyllidir gan Irish Aid. Roedd y rhai a gymerodd ran o swyddfa ICRAF-Malawi, Prifysgol Amaethyddiaeth ac Adnoddau Naturiol Lilongwe, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Copperbelt. Arweinydd y cwrs oedd Genevieve Lamond, Swyddog Cefnogi Project Ymchwil yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2013

Steffie'n dod draws sawl rhwystr i gael gradd dosbarth cyntaf

Mae Steffie Williams Roberts o Fangor wedi ennill gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn Y Gyfraith o Brifysgol Bangor er gwaethaf dod dros lawer o rwystrau yn ystod ei hastudiaethau. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2017

Stori’r dudalen flaen i Nicholas

Mae Nicholas Whitmore, myfyriwr Newyddiaduraeth a’r Cyfryngau yn ei drydedd flwyddyn, wedi cael erthygl wedi ei gyhoeddi ar dudalen flaen y Daily Post, Iau 11 Tachwedd 2010.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2010

Straeon Graddio 2012

I ddathlu wythnos graddio Prifysgol Bangor, darllenwch ein straeon llwyddiannau myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2012

Straeon Graddio 2013

I ddathlu wythnos graddio Prifysgol Bangor, darllenwch ein straeon llwyddiannau myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2013

Student work shorlisted for the Ffresh Award: Student Moving Image Festival Of Wales.

Second year SCSM documentary project has been shortlisted in the factual category at Ffresh, the Student Moving Image Festival Of  Wales. 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2012

Sut i ddechrau busnes am lai na £5,000

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr, graddedigion a staff y Brifysgol ddysgu sut i ddechrau busnes am lai na £5,000 mewn cyflwyniad ‘Start-Up Smart’ a drefnwyd gan broject Byddwch Fentrus y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd. Daeth dros drigain o bobl o amrywiaeth o gefndiroedd ac adrannau academaidd i'r digwyddiad.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011

Swydd Athro newydd yn ymgorffori’r gweithio ar y cyd sydd rhwng Prifysgol a Bwrdd Iechyd

Mae Debbie Roberts yn teimlo ei bod mewn sefyllfa dda i gael effaith ar addysg nyrsio, ac i ddylanwadu ar ofal cleifion, wedi iddi dderbyn Cadair Astudiaethau Nyrsio Sylfaenol (Foundation of Nursing Studies/ FoNS) mewn Dysgu Practis (Practice Learning), yn Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2017

Swydd cyfieithu i ferch o Fôn cyn graddio

Mae myfyrwraig o Ynys Môn wedi dechrau swydd llawn amser fel Cyfieithydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Ysbyty Gwynedd cyn iddi raddio!

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017

Swydd gyda’r Cyngor i Sian cyn iddi raddio

Graddiodd merch ifanc o Lŷn sydd wedi cael swydd lawn-amser gyda Chyngor Gwynedd cyn iddi ddarfod ei chwrs ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2014

Sylw i statws y Gymraeg yng Ngwlad y Basg

Treuliodd rhai o fyfyrwyr Prifysgol Bangor eu hwythnos ddarllen eleni yn cymharu sefyllfa ieithyddol Gwlad y Basg â Chymru wrth ymweld â’r ardal.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2013

Syniadau Mawr myfyrwyr Bangor

Mae chwe myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol sy’n hybu a dathlu mentergarwch ymhlith pobl ifanc, a hynny gydag amrywiaeth eang (iawn!) o syniadau busnes. Yn eu plith, busnes darparu clytiau o ddeunydd bambŵ ar gyfer babanod a menter gymdeithasol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar greu ‘gwestai’ bach i ddraenogod!

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2018

System gyfrifiadurol yn disodli’r hen bib ar gopa’r Wyddfa

Cyn i Hafod Eryri, y ganolfan gyffrous newydd i ymwelwyr ar gopa mynydd uchaf Cymru, agor ei drysau, arferai’r Gorsaf-feistr gyhoeddi bod y trên ar fin cychwyn drwy chwythu ei bib. Nid oedd hyn yn cyd-fynd rhywsut â’r datblygiad newydd gyda holl gyfleusterau’r unfed ganrif ar hugain, ac felly fe wnaeth cwmni Rheilffordd Yr Wyddfa droi at Brifysgol Bangor am gymorth.                        

Y canlyniad fu gosod system gyhoeddi newydd, gwbl awtomatig, ar gyfer Hafod Eryri. Mae’r system hon yn gweithio’n gyfan gwbl erbyn hyn ac wedi dod yn hanfodol ar gyfer rhedeg yr orsaf ar y copa o ddydd i ddydd.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2010

Tad a llys-ferch yn ennill gwobrau yn ŵyl ffilmiau Cymru.

Enillodd y ffilm fer Not, a gyfarwyddwyd gan John Bryan Evans, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor a cyn disgybl yn Ysgol Friars, wobr ffuglen orau a'r ffilm iaith Gymraeg orau yn Ffresh, gŵyl ddelwedd symudol myfyrwyr Cymru, gyda’i lysferch hefyd yn ennill y wobr Actores Orau.

Mae'n ffilm ddeuddeg munud am Nia, mam ifanc mewn perthynas dreisiol gyda’i dwy ferch ifanc yn tyfu i fyny yn gwylio eu mam yn cael ei churo a'i bwlio.  Adroddir y stori drwy lygaid y plant ac fe’i disgrifiwyd fel 'golwg diflewyn ar dafod ar ormes yn y cartref.'

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2013

Taith Hanes Hudolus

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig y cyfle ichi fynd ar daith hanes hudolus o amgylch Ynys Môn.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2018

Taith i’r Unol Daleithiau i sŵolegwyr Bangor

Mae grŵp o fyfyrwyr o ogledd Cymru wedi dychwelyd o daith ymchwil lle buont yn cerdded trwy gorsydd, yn canŵio trwy fangrofau ac yn nofio dros riffiau cwrel.

 

Fel rhan o’u graddau sŵoleg, treuliodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor wythnos yn y Bytholwerni yn Fflorida yn astudio bywyd gwyllt unigryw'r ardal.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2010

Taith maes i'r Hâg - Ionawr 2014

Gwahoddir myfyrwyr i ddod ar daith maes i'r Hâg yn yr Iseldiroedd i ymweld ag amryw o lysoedd a thribiwnlysoedd rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2013

Taith y Gymdeithas Gwyddorau Cymdeithas i Barcelona

Ar 26 Mawrth 2018 fe wnaeth y gymdeithas gwyddorau cymdeithas hedfan i Farcelona heulog am drip pum diwrnod.  Roedd y daith hon yn dilyn llwyddiant yr un i Berlin y llynedd ac roedd pawb yn teimlo'n gyffrous iawn, er gwaethaf gorfod cychwyn yn blygeiniol am faes awyr Manceinion!  

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2018

TED x

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2019

'Tîm Bangor' yn disgleirio ar y llwyfan codi pwysau yn Samoa

Mae staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi bod yn perfformio'n syfrdanol ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad yn Samoa.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2019

Tîm Bangor yw'r cyntaf erioed i gynrychioli Cymru yng Nghystadleuaeth Ffug Lys Telders

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo i fod y tîm cyntaf erioed i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ffug lys sy'n adnabyddus ledled y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2013

Tîm Dr Peter Holliman o Ysgol Cemeg Bangor yn bartneriaid technoleg gyda'r peilot teledu "Buildings as power stations".

Tîm Dr Peter Holliman o Ysgol Cemeg Bangor yn bartneriaid technoleg gyda'r peilot teledu "Buildings as power stations". 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2012

Tîm futsal Prifysgol Bangor yn cael eu dyrchafu i’r Brif Gynghrair

Capiwyd tîm Futsal Prifysgol Bangor flwyddyn hynod o Bêl-droed/Futsal wrth iddynt ddod yn dîm cyntaf o’r Brifysgol  i gael eu dyrchafu i brif gynghrair Prifysgolion Prydain er cof diweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2014

Tîm Menter yr Ifanc Bangor yn derbyn Gwobr yn Llundain

Llongyfarchiadau i'r tîm o fyfyrwyr o Brifysgol Bangor, ' University of Ales' ar ennill  'Best Investment Proposal/Company Report' un o bedwar categori a wobrwywyd yn rownd derfynol yr Young Enterprise Start Up Programme yn Canary Wharf, Llundain yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2013

Tîm Ysgol y Gyfraith yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth ryngwladol

Mae Tîm o fyfyrwyr y gyfraith o Brifysgol Bangor wedi curo cyn-bencampwyr wrth gyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth ‘ffug lys barn’ ryngwladol ar gyfer myfyrwyr y gyfraith.

Dyma oedd ymgais gyntaf y Brifysgol yng  nghystadleuaeth ‘Moot’ rhyngwladol y Llys Troseddol Rhyngwladol (ICC). Y ‘Moot’, sydd yn cael ei gynnal yn Yr Hâg a’i threfnu gan Ganolfan Astudiaethau Troseddol Rhyngwladol Grotius Prifysgol Leiden, gyda chefnogaeth y Llys Troseddol Rhyngwladol, yr ICC, yw un o’r prif gystadlaethau rhyngwladol o’i bath, lle mae myfyrwyr y gyfraith yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn  achos cyfreithiol ffug.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2016

Traffig yn ystod yr Wythnos Groeso

Gwybodaeth ynghylch llwybrau teithio ar gyger myfyrwyr newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2016

Tree Sparks yn mynd o nerth i nerth

Mae cwmni eco-ymwybyddiaeth a sefydlwyd gan fyfyrwraig yn dilyn cyfnod o waeledd wedi derbyn sêl bendith gan rwydwaith busnes dylanwadol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2018

Tri ar y brig

Llongyfarchiadau i dri o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg ar gipio tair o’r prif wobrau llenyddol yn yr Eisteddfod Ryng-golegol yn Abertawe yn ddiweddar.

Enillwyd y Gadair gan Gruffudd Antur gyda chywydd ar y testun ‘Pelydrau’. Graddiodd Gruffudd mewn ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth y llynedd, a dod i Fangor i wneud MA mewn Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg ym mis Medi 2013. Mae’r cywydd yn trafod ei deimladau wrth ymadael ag Aberystwyth wedi tair blynedd. Disgrifiwyd Gruffudd gan y beirniad, yr Athro Alan Llwyd, fel ‘un o’n cynganeddwyr cyfoes gorau’, sydd yn ‘feistr llwyr ar ei gyfrwng’ a’i ‘ganu yn gwefreiddio’.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

Tri i gystadlu ar ran y Brifysgol mewn cystadleuaeth entrepreneuriaeth

Mae tri myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i gynrychioli’r Brifysgol ar gyfer rownd ranbarthol cystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Yn dilyn cystadlu yn erbyn dros 30 o geisiadau eraill i gyrraedd y  rhestr fer o chwe phroject entrepreneuraidd, gwobrwywyd Ned Hartfiel, sydd newydd dderbyn gradd PhD, a myfyrwyr gradd Meistr mewn Seicoleg, Alex Bailey a Daniel Pascoe gyda siec gwerth £200 at eu ceisiadau. Byddant hefyd yn gymwys i dderbyn cefnogaeth busnes trwy raglen B-Fentrus Adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Tri yn ennill ‘Cyfieithydd Gorau’ mewn cystadleuaeth Ewropeaidd

Mae tri o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dod i’r brig mewn Cystadleuaeth  ‘Her Prifysgolion’ a gynhelir gan Veritas Language Solutions, ac sydd wedi ennyn cystadlu brwd gan brifysgolion ar draws  Ewrop.  Mae’r tri, sydd yn astudio yn Ysgol Ieithoedd Modern y Brifysgol i gyd wedi ennill ‘Cyfieithydd Gorau’ yn eu hadran berthnasol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2013

Tro Gerallt i dderbyn sylw

Mae ffotograffydd o fri, sydd yn gyn-gynghorydd sir yng Ngwynedd, yn hynod falch o fod yn graddio ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2016

Trydydd safle yng Nghystadleuaeth Cân i Gymru i Nia

Daeth Nia Davies Williams, myfyrwraig MA mewn cerddoriaeth yn Ysgol Cerddoriaeth y Brifysgol yn drydydd yng Nghystadleuaeth Cân i Gymru neithiwr (3.3.12)

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2012

UBC Global Masters 2019-20 - Raja Asad

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2020

UM Bangor yn Ennill Gwobr Cysylltiadau Cymunedol

Mae Undeb Myfyrwyr Bangor wedi ennill ‘Gwobr Cysylltiadau Cymunedol UCM Cymru’ yng Nghynhadledd UCM Cymru yng Ngregynog, gan guro pob cymdeithas arall yng Nghymru sy’n cynrychioli myfyrwyr wrth ennill y wobr, a hynny oherwydd y myrdd o weithgareddau a gynhelir gan UM Bangor ynghyd â’r gymuned leol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae UM Bangor wedi cynnal a chefnogi nifer o ddigwyddiadau fel Gwasanaeth Diwrnod AIDS y Byd yng Nghadeirlan Bangor, gorymdaith Adennill y Nos o gwmpas y ddinas ac wedi cefnogi Gŵyl Bwyd Conwy drwy annog ein cymdeithasau myfyrwyr i gymryd rhan mewn diwrnod thema canoloesol. Roedd Cymdeithas Ail-greu’r Canol Oesoedd yn hynod o boblogaidd yno ac maent wedi derbyn gwahoddiad i ddychwelyd yno flwyddyn nesaf. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ebrill 2012

Undeb Myfyrwyr Bangor â chyfle i ennill mwy o wobrau

Yn dilyn ennill tair gwobr amgylcheddol o bwys y llynedd, mae Undeb Myfyrwyr Bangor yn falch o fod wedi cyrraedd rowndiau terfynol Her Gyfathrebu’r Ecologist unwaith eto.  

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2012

Undeb Myfyrwyr Bangor yn mynd y filltir ychwanegol i dorri record byd am gadwyn o faneri

 

Mae cefnogwyr Masnach Deg yn Undeb Myfyrwyr Bangor yn dathlu yn dilyn cyfrannu at gadwyn o faneri Masnach Deg i dorri record byd.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2011

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ennill gwobr Amgylcheddol Genedlaethol

Gwobrwywyd Undeb Myfyrwyr Bangor yn ddiweddar yn Undeb y Flwyddyn (anfasnachol) yng Ngwobrau Effeithiau Gwyrdd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) ym Manceinion.


Mae’r gwobrau’n cydnabod gwaith amgylcheddol undebau myfyrwyr ar hyd a lled y wlad ac eleni cafwyd y nifer fwyaf erioed, sef 105 o undebau, yn cystadlu. Mae’r gwobrau yn rhan o fenter Effaith Gwyrdd UCM sy’n cynnig achrediad amgylcheddol i undebau myfyrwyr, ac yn helpu undebau i ddwyn sylw at eu harferion amgylcheddol rhagorol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Un o raddedigion Bangor yn cipio gwobr Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt Prydeinig

Mae cyn fyfyriwr Bioleg Forol Gymhwysol Prifysgol Bangor wedi ennill gwobr fawreddog ffotograffiaeth bywyd gwyllt. Cipiodd Richard Shucksmith o Ynys Shetland wobr gyntaf y British Wildlife Photography Awards 2011 am ei lun gwefreiddiol o slefren fôr.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2011

Un o Raddedigion SENRGY yn ennill gwobr ‘Peiriannydd Amgylcheddol Ifanc y Flwyddyn’ 2011

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2012

Victoria, mam i dri, yn cael marciau uchaf - ac ysgoloriaeth

Yr wythnos yma mae myfyriwr hŷn a lwyddodd i gael gradd ragorol yn y Gyfraith, cael babi a gofalu am ferch anabl, yn graddio o Brifysgol Bangor. Mae hefyd wedi ennill ysgoloriaeth £8,000 i hyfforddi i fod yn fargyfreithiwr.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2017

VINTAGE 2014

Ar noson olaf mis Ebrill daeth holl fyfyrwyr y drydedd flwyddyn, a darlithwyr Ysgol y Gymraeg, ynghyd mewn cinio ffarwel ym mwyty Dylan’s ym Mhorthaethwy.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2014

Wardeniaid yn herio’r Wyddfa

Dringodd wyth o wardeniaid neuaddau'r Brifysgol i fyny’r Wyddfa yn ystod y nos yn ddiweddar, gyda’r nod o gyrraedd y copa erbyn toriad gwawr.  
Y criw dewr a ddechreuodd ar y daith am dri o’r gloch y bore oedd: Stephen Clear (Ysgol y Gyfraith), Alexander Aldred (Ysgol Busnes), Caoimhe Martin (Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer), Chin Wei Ong (Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer),  Hayley French (Ysgol Ieithoedd Modern), Gwawr Parker (Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd), Lindsey Swift (Ysgol Ieithoedd Modern), a Max Davidson (Ysgol Seicoleg). Mae pob un ohonynt a wynebodd yr her yn wardeniaid y Brifysgol ar safle Ffriddoedd. Cawsant eu harwain ar hyd llwybr y mwynwyr o Lanberis gan eu harweinydd diogelwch Alexander, sydd hefyd yn gomisiynydd sgowtiaid chwilota ardal Gwynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2012

Wedi drysu dros eich hawliau cyfreithiol? Mae myfyrwyr y Gyfraith Bangor yma i helpu...

Mae myfyrwyr y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor yn cynnig cyflwyniadau am ddim i sefydliadau lleol i helpu i wella dealltwriaeth pobl o'u hawliau cyfreithiol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2011

Wedi ei hailsefydlu, Cymdeithas Ddrama Gymraeg yn cynnig dau gynhyrchiad

Yn dilyn ailsefydlu Cymdeithas y Ddrama Gymraeg, hen gymdeithas fyfyrwyr a sefydlwyd ym Mhrifysgol Bangor ym 1923, dan lywyddiaeth neb llai na’r bardd R. Williams Parry, mae’r Gymdeithas bellach yn barod i gyflwyno ei chynyrchiadau cyntaf.

Bydd y Gymdeithas yn perfformio 'Siwan' gan Saunders Lewis ar 6 Tachwedd a 'Bobi a Sami' gan Wil Sam ar 29 Tachwedd.

Bydd y ddau berfformiad yn digwydd yn Neuadd John Philips y Brifysgol ar Ffordd y Coleg am 7.00 o’r gloch. Pris y tocynnau fydd £5 a byddant ar gael wrth y drws.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2013

Wedi eu cysylltu drwy lwyddiant – mam a merch yn graddio

Bydd cyswllt un teulu o Garndolbenmaen â llwyfan Neuadd PJ yn parhau eleni, wrth i fam a merch raddio yn ystod yr wythnos a thrwy wneud hynny, ddilyn yn ôl troed y ferch a’r chwaer hynaf a raddiodd o’r Brifysgol yn 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2018

Wild Things o ogledd Cymru

Bydd cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor, y botanegwr Trevor Dines, yn ymddangos mewn cyfres newydd ar Channel 4, Wild Things, a gynhyrchir gan y cwmni lleol Cwmni Da. Mae sawl unigolyn o ogledd Cymru wedi bod yn rhan o'r gyfres hon, gan fod academyddion ac ymchwilwyr o Brifysgol Bangor wedi cyfrannu eu harbenigedd at y rhaglenni, sy'n edrych ar blanhigion gwyllt rhyfeddol gwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2013

Wobryo y Coleg Brenhinol - Gwobr Myfyriwr Nyrsio y flwyddyn yn mynd i Georgina Hobson o Fangor

Seremoni wobryo y Coleg Brenhinol - Gwobr Myfyriwr Nyrsio y flwyddyn yn mynd i Georgina Hobson o Fangor

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2012

Wythnos Am Wastraff #WAW18

Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd Prifysgol Bangor ei ail ‘Wythnos Am Wastraff ‘(WAW) erioed rhwng dydd Sadwrn 29ain Medi a dydd Gwener 5ed Hydref 2018. Lansiwyd yr ymgyrch i rannu syniadau a chodi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd defnyddio adnoddau yn effeithlon yn y Brifysgol ac yn Ninas Bangor, fel ein bod yn gallu lleihau ein heffeithiau amgylcheddol yn lleol ac yn genedlaethol ac i annogein myfyrwyr i fod yn ddinasyddion byd-eang cyfrifol.

Gweithiodd y Lab Cynaliadwyedd mewn partneriaeth â Champws BywNeuaddau PreswylTai Myfyrwyr, Arlwyo, y Swyddfa RyngwladolCyngor GwyneddSefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff(CIWM) a British Heart Foundation Cymru (BHF) i redeg ystod o weithgareddau a digwyddiadau cyffrous yn ystod yr wythnos WAW. Roedd y rhain yn cynnwys digwyddiad glanhau’r traeth, ymweliadau ymwybyddiaeth gwastraff mewn neuaddau myfyrwyr a lletyai preifat, sgyrsiau gyrfaoedd gwastraff, digwyddiad glanhau campws, diwrnod rhannu gwybodaeth, cwisiau ailgylchu, noson ddadlau, noson ffilm a noson crefftau eco, ynghyd a digwyddiadau eraill llai i rannu syniadau

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2018

Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Nawdd Nos

Mae'n Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Nawdd Nos ac mae'r gwirfoddolwyr yn rhannu te a chwtsh!

Bwriad yr Wythnos ydy hyrwyddo’r gwasanaeth gwrando gwerthfawr sydd ar gael am ddim ac yn cael ei redeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr.  Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos i atgoffa myfyrwyr sut gall Nawdd Nos helpu.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2012

Wythnos i’w chofio i Aelwyd JMJ yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018

Mae Aelwyd Urdd JMJ, sef aelwyd neuadd Gymraeg Prifysgol Bangor, wedi cael Eisteddfod yr Urdd nodedig eleni, gyda’r Gadair, y Goron a gwobrau yn y prif gystadlaethau corawl yn cael eu cipio gan yr aelwyd a’i haelodau.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2018

Wythnos o ddathlu llwyddiannau graddio myfyrwyr Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017

Wyth o fyfyrwyr Bangor yn rhan o garfanau Prifysgolion Cymru

Mae wyth o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi cael eu dewis ar gyfer carfanau Prifysgolion Cymru a fydd yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth y Cenhedloedd Cartref a gynhelir rhwng 16 - 18 Ebrill yng Nghaerdydd a Glasgow.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2019

Y bedwaredd fuddugoliaeth yn olynol i Fangor yn y Bencampwriaeth Ryng-golegol

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol mae Prifysgol Bangor wedi ennill y Bencampwriaeth Ryng-golegol - twrnamaint chwaraeon blynyddol yn erbyn Prifysgol Aberystwyth - gyda sgôr terfynol o 33-10 i Fangor.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2018

Y Brifysgol yn diolch i Arweinwyr Cyfoed yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg.

Mewn seremoni'n ddiweddar i Arweinwyr Cyfoed cyflwynwyd tystysgrifau i arweinwyr cyfoed israddedig yr Ysgol. Cydnabuwyd eu sgiliau a'u cyfraniad i fywyd y myfyrwyr ac i recriwtio myfyrwyr yn y Brifysgol.  Hoffai'r Ysgol eu llongyfarch a diolch iddynt am eu gwaith caled a’u hymroddiad a phopeth y gwnaethant ei gyflawni yn ystod y flwyddyn a aeth heibio!

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2013

Ychwanegu at rysáit unigryw JMJ!

Ar drothwy’r flwyddyn academaidd newydd, mae tîm Gwasanaethau Eiddo a’r Campws ym Mhrifysgol Bangor yn brysur yn sicrhau bod popeth yn ei le ar gyfer myfyrwyr newydd a’r rhai fydd yn dychwelyd i’r neuaddau preswyl.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2018

Y dewis gwyrdd

Mae nifer gynyddol o bobl ifanc yn awyddus i leihau eu hôl troed amgylcheddol, a gall y fyfyrwyr hynny sy’n chwilio am brifysgol werdd fod yn sicr eu bod yn astudio mewn prifysgol sydd ar y brig yn fyd eang yn ei hymrwymiad i ailgylchu a chynaladwyedd, drwy ddewis astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Prifysgol Bangor yn seithfed yn y byd am ailgylchu a chynaliadwyedd,  yn ôl llinyn mesur Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, ac mae’r coleg ar y bryn yn 10fed yn fyd eang am ei gwaith yn ôl y Green Metric World University Rankings.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2020

Ydych chi wedi ystyried astudio’n ôl-radd ym Mangor?

Ni ellwch gael gormod o gymwysterau ar gyfer cystadlu yn y farchnad swyddi ar hyn o bryd. Gall cymhwyster ôl-radd fod o gymorth i wneud i chi sefyll allan ymysg ymgeiswyr am swyddi, agor drysau i gyfleoedd newydd,  neu’ch helpu i symud ymlaen o’ch swydd bresennol neu newid cyfeiriad yn eich gyrfa.

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal Ffair Gyrsiau Ôl-radd ddydd Gwener 18 Chwefror rhwng 12.00 - 2.00.

Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr presennol, ac unrhyw raddedigion sy’n gweithio neu’n byw’n lleol ac sy’n awyddus i astudio ym Mangor, i ymweld â’r Brifysgol a chael gwybod o lygad y ffynnon pa ddewisiadau ar gyfer graddau uwch hyfforddedig ac ymchwil sydd ar gael yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2011

Y Goron i Guto

Llongyfarchiadau mawr i'r Prifardd Guto Dafydd, un o gyn-fyfyrwyr disglair Ysgol y Gymraeg Bangor, ar ennill y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni!

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2014

Y Gymdeithas Ddaearyddiaeth yn mynd i'r Gwobrau Cenedlaethol!

Mae'n wythnos falch i Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth gyda'r newyddion bod Cymdeithas Ddaearyddiaeth y myfyrwyr wedi cael ei henwebu ar gyfer 'Cymdeithas y Flwyddyn' yng Ngwobrau Cenedlaethol NUS Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2013

Ymchwil i ailgyflwyno'r Lyncs yn ennill gwobr myfyriwr y Deyrnas Unedig

Dyfarnwyd Gwobr Myfyriwr Meistr y Flwyddyn gyntaf y Deyrnas Unedig i fyfyriwr y mae ei ymchwil wedi gwneud newyddion cenedlaethol a rhyngwladol gan wefan FindAPhD.

Cynhaliodd Thomas Ovenden, sydd ar hyn o bryd yn fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Stirling, ei MSc mewn Coedwigaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor. Roedd ei broject ymchwil meistr ar botensial ailgyflwyno'r lyncs Ewrasiaidd, rhywogaeth sydd wedi diflannu ym Mhrydain ers dros 1,000 o flynyddoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2019

Ymchwil israddedig wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolyn gwyddonol

Mae James Edwards wedi gweld ei waith traethawd hir blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Bangor yn cael ei gyhoeddi yn Acupuncture in Medicine.

Fe wnaeth James, sydd bellach yn 23 ac yn astudio deintyddiaeth, ymchwilio i effeithiolrwydd aciwbigo ar gyfer poen nerfol yn y wyneb. Cymharodd ganlyniadau triniaeth ar gyfer aciwbigo gyda therapi cyffuriau a llawfeddygaeth. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2020

Ymchwil myfyrwyr ar ficroblastigau mewn dŵr croyw yn y newyddion

Mae ymchwil a gyflawnwyd gan fyfyrwyr ymchwil ym Mhrifysgol Bangor, ar y cyd â Chyfeillion y Ddaear (Friends of the Earth) wedi ennill sylw’r cyfryngau rhyngwladol.

Comisiynwyd Prifysgol Bangor gan y mudiad amgylcheddol i fesur faint o blastig a microblastig sydd yn afonydd a llynnoedd Prydain, a chafodd eu canfyddiadau eu hadrodd yn y cyfryngau print a darlledu ledled Prydain a thu hwnt.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2019

Ymchwilydd PhD yn ennill gwobr mewn Cynhadledd Ryngwladol

Dyfarnwyd gwobr mewn cynhadledd ryngwladol fawreddog i ymchwilydd PhD ym Mhrifysgol Bangor, Anita Weissflog, am y cyflwyniad poster gorau.

Mae Anita, sy'n ymchwilio i rôl ffyngau pridd yn aildyfiant coedwigoedd trofannol yn dilyn eu haflonyddu, yn astudio am radd ddoethuriaeth yn Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor. Mae'n cael ei hariannu gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol trwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Envision

Dyddiad cyhoeddi: 30 Awst 2019

Ymgeiswyr ar gyfer mynediad mis Medi 2013

Datganiad UCAS i Ddarparwyr Addysg

Neges UCAS i fyfyrwyr 

Myfyrwyr sy’n ymgeisio am le ar gyrsiau nyrsio a ariannir yng Nghymru (pob maes nyrsio, h.y. oedolion, anableddau iechyd, iechyd meddwl ac iechyd plant) a chyrsiau therapi galwedigaethol yng Ngogledd Cymru a chyrsiau ODP ledled Cymru fydd yn dechrau ym mis Medi 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2012

Ymgyrch Genedlaethol yn Cydnabod Cyfraniad Myfyriwr Nyrsio o Brifysgol Bangor i Wella Ansawdd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Mae Clare Woodcock, myfyriwr ail flwyddyn sy'n astudio am radd mewn Nyrsio, wedi ennill lle yn y Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd Diogelwch mewn Gofal Iechyd sydd i'w gynnal ym Mharis yn ddiweddarach eleni. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2014

Y modiwl Rheoli Chwaraeon Proffesiynol mor boblogaidd ag erioed

Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr yr ail flwyddyn sy’n dewis y modiwl Rheoli Chwaraeon Proffesiynol yn cymryd rhan mewn ymweliad astudio dau ddiwrnod â Norwich City FC fel y gallant weld sut mae defnyddio'r ddamcaniaeth a gyflwynir iddynt yn y darlithoedd mewn sefyllfaoedd go iawn.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2012

Ymweliad gan fyfyrwyr MA â Gwlad y Basg i weld cynllunio ieithyddol ar waith

Mae myfyrwyr ar gwrs gradd unigryw’r MA Polisi a Chynllunio Ieithyddol wedi cael golwg unigryw ar bwnc eu hastudiaethau yn sgil taith addysgol i Wlad y Basg yng Ngogledd Sbaen.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2012

Ymweliad Llundain

Yn ddiweddar, aeth grŵp o is-raddedigion o Flwyddyn 2, sy'n dilyn gwahanol gyrsiau yn Ysgol Busnes Bangor, i Lundain am 3 diwrnod fel rhan o fodiwl yr ‘Ymweliad Astudio â Llundain’.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012

Ymweliad Myfyrwyr â Berlin

Bu criw o fyfyrwyr Gwyddorau Cymdeithas ar daith gyffrous i Berlin yn ystod wythnos gyntaf gwyliau'r Pasg ym mis Ebrill. Aeth trideg o fyfyrwyr a thri aelod staff i brifddinas yr Almaen ar y daith dramor gyntaf  i'w threfnu ar y cyd rhwng yr Ysgol a'r Gymdeithas Gwyddorau Cymdeithas ers rhai blynyddoedd. Roedd y syniad i gynnal y daith yn gysylltiedig yn wreiddiol â dathliadau pen-blwydd yr Ysgol yn 50 y llynedd. Berlin oedd dewis cyntaf y myfyrwyr oherwydd ei hatyniadau hanesyddol, diwylliannol a chymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2017

Y myfyrwyr MSocSci cyntaf yn graddio o'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Ymysg y 3,062 o fyfyrwyr oedd yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos ddiwethaf oedd y garfan gyntaf i raddio mewn cymhwyster cwbl unigryw mewn gwyddorau cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2016

Yn benderfynol o wireddu’r freuddwyd – Jade yn graddio fel Bydwraig Dosbarth Cyntaf

Er mai bod yn fydwraig fu ei breuddwyd erioed, chwaraeodd amgylchiadau eu rhan a golygu y bu rhaid i Jade Parsons roi y freuddwyd honno o’r neilltu.

 hithau wedi adael yr ysgol yn un ar bymtheg oed heb unrhyw gymwysterau a dod yn feichiog yn fuan wedi hynny, golygodd bod yn rhaid i Jade, o Dreffynnon, neilltuo ei holl egni ac amser ar fagu ei theulu ifanc

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2019

Yn ôl adroddiad, gellid creu ffrydiau incwm newydd wrth dyfu'n fasnachol blanhigion gwyllt sydd dan fygythiad o’u gor-gasglu

Efallai bod dail palmwydd egsotig o goedwigoedd yn Belize, Canolbarth America,   sydd yn eich tusw Sul y Mamau eleni. Mae eu hallforio ar gyfer y diwydiant trefnu blodau yn bygwth parhad un planhigyn yn ei gynefin gwyllt ac mae'n enghraifft o un o lawer o fygythiadau o'r fath i glystyrau o blanhigion gwyllt.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2012

Yr Adran Gymraeg ym Mangor

Adran gyfeillgar a chroesawgar dros ben yw’r adran Gymraeg ym Mangor. Wedi’i llenwi gyda staff anhygoel, y maent yn gwneud ymdrech ardderchog i wneud yn siwr bod pawb yn teimlo’n gartrefol wrth iddyn nhw symud i Fangor. Y mae gan yr adran feysydd eang rhyngddynt yn ymestyn o Lenyddiaeth yr Oesoedd Canol hyd at Weithdai Cynganeddu – mae ‘na fodiwl ar gyfer pawb.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Yr haul yn disgleirio ar raddedigion ADNODD

Daeth haul ac awyr las i gyfarch graddedigion ADNODD eleni ddydd Mercher 18 Gorffennaf 2012 wrth iddynt fynd i'w seremoni raddio yn Neuadd Pritchard Jones.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012

Ysbrydolwyd gan 2001 Cystadleuaeth i Fyfyrwyr Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2018

Ysgol Busnes Bangor yn gwobrwyo ôl-raddedigion gorau'r flwyddyn

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr ôl-radd ac ymchwil a raddiodd o Ysgol Busnes Bangor heddiw!

Ar ôl y seremoni raddio, ymgasglodd y graddedigion a'u teuluoedd yn y Ganolfan Rheolaeth am dderbyniad bychan a seremoni cyflwyno gwobrau, lle cafodd yr ôl-raddedigion a berfformiodd orau eu cydnabod am eu llwyddiannau.  Cyflwynwyd y gwobrau gan Yr Athro John Thornton, Pennaeth yr Ysgol. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor – y gorau yng Nghymru!

Mae'n swyddogol: Prifysgol Bangor yw’r lle gorau yng Nghymru i astudio gradd mewn Cerddoriaeth. Mae canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2014, a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf, yn gosod Ysgol Cerddoriaeth Bangor ar y brig yng Nghymru, gyda chyfradd boddhad cyffredinol enfawr o 91%.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Ysgol Hanes Bangor yng nghynhadledd NAASWCH yn Harvard

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2016

Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Roedd yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg wedi ei gynrychioli’n dda yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor 2015 ar Mai 1.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2015

Ysgoloriaethau Chwaraeon yn cael eu gwbreuo i fyfyrwyr

Bob blwyddyn, mae'r Brifysgol yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy ddyfarnu nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer unrhyw radd.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i ennill Bwrsari Maes Glas, sy'n caniatáu mynediad am ddim i'r ystafelloedd hyfforddiant ym Maes Glas.

Mae'r Wobr Goffa Llew Rees hefyd yn cael ei gynnig yn flynyddol i'r chwaraewr mwyaf llwyddiannus yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2012

Ysgoloriaethau ôl-radd cyfrwng Cymraeg ar gael

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2012

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth yn gwobrwyo gorau Bangor

Mae rhai o fyfyrwyr disgleiriaf y flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth am eu llwyddiant academaidd yn eu Lefel A.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2010

Ysgoloriaethau Teithio y Cwmni Lifrai Cymraeg ym maes Cyfraith Eiddo Deallusol

On 8th May 2014, Bangor Law School welcomed members of the Welsh Livery Company. The Master of the Livery Company, Mr Windsor Coles, and Mr Andrew Richards were here to award Professor Eric Sunderland Scholarships to two of the Law School’s PhD candidates.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Ysgoloriaeth Awdur Newydd i Fyfyriwr Ysgol y Gymraeg

Llongyfarchiadau i Gareth Evans-Jones, un o fyfyrwyr PhD Ysgol y Gymraeg, ar ennill Ysgoloriaeth Awdur Newydd a ddyfernir gan Llenyddiaeth Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Ysgoloriaeth MPhil i fyfyrwraig ddisglair sydd newydd raddio mewn Astudiaethau Plentyndod

Mae Eleanor Morsman newydd ennill ysgoloriaeth i astudio ar gyfer MPhil ar ‘Y Model Pedagogiaeth Gorau ar gyfer Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yn y sector Addysg Gynradd'. Graddiodd Eleanor o Ysgol Addysg Prifysgol Bangor ym mis Gorffennaf gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn astudiaethau plentyndod a bu'n gyd-enillydd Gwobr Cronfa'r Normal a ddyfernir i'r myfyriwr gyda'r marciau uchaf mewn addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2014

Ysgoloriaeth PhD

Mae Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor yn rhan o gonsortiwm Astudiaethau Celtaidd gyda deuddeg adran academaidd arall mewn prifysgolion ledled Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2017

Ysgoloriaeth PhD Ysgol y Gymraeg

Drwy haelioni Ymddiriedolwyr Cronfa Park-Jones, cynigir ysgoloriaeth yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor i astudio ar gyfer PhD.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2017

Ysgoloriaeth Teithio Eric Sunderland ym maes Cyfraith Eiddo Deallusol

Mae'r Cwmni Lifrai Cymru (WLC)[Urdd Lifrai Cymru, gynt] wedi bod mor garedig â chynnig Ysgoloriaeth Teithio ym maes Cyfraith Eiddo Deallusol gwerth £1,000 i Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2016

Ysgol y Gwyddorau Meddygol sydd â Chynrychiolydd Cwrs gorau'r Flwyddyn

Yn y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr eleni, Adam Hawker, Uwch Gynrychiolydd Cwrs Gwyddorau Meddygol a enillodd Wobr Cynrychiolydd Cwrs o Ddewis y Myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2016

Ysgol y Gyfraith Bangor: ymysg y 10 o ddadleuwyr gorau yn Ewrop!

Yn dilyn eu perfformiad ysgubol mewn cystadleuaeth bwysig, mae myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor ymysg y 10 tîm uchaf yn Ewrop am gymryd rhan mewn ffug lysoedd barn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Ysgol y Gyfraith Bangor: ymysg y 10 o ddadleuwyr gorau yn Ewrop!

Yn dilyn eu perfformiad ysgubol mewn cystadleuaeth bwysig, mae myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor ymysg y 10 tîm uchaf yn Ewrop am gymryd rhan mewn ffug lysoedd barn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Ysgrifennu Traethodau Academaidd a Thraethodau Hir – gweithdai ar gyfer myfyrwyr MA Astudiaethau Addysg

Bydd yr Ysgol Addysg yn cynnal rhaglen o weithdai wedi eu teilwrio ar gyfer myfyrwyr ar y rhaglen MA Astudiaethau Addysg trwy fis Mawrth, a gynlluniwyd i gynnig cymorth ac arweiniad ar sut i ysgrifennu traethodau academaidd a thraethodau hir.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2013

Ysgrifennydd y Cabinet yn gweld arloesi ar waith ym Mhrifysgol Bangor

Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, â Phrifysgol Bangor ddydd Iau (16 Mawrth), gan fynychu Cynhadledd Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru yn ogystal ag ymweld ag Undeb y Myfyrwyr ac Arloesi Pontio Innovation (API) yn adeilad Pontio.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2017

Y wobr am y 'Chwedl' orau'n cael ei rhoi i Maisie sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor

Cafodd gwobr Uned Ryngwladol UK Higher Education am y 'Chwedl' orau ei rhoi i Maisie Prior sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2016

Zoology degree delight for Victoria

Victoria Ella Warren, 21, from Loughborough, is graduating from Bangor University with a first class BSc in Marine Vertebrate Zoology this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013