Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Llwyddiant ein sgwenwyr

Llongyfarchiadau mawr i dri o fyfyrwyr ôl-radd Ysgol y Gymraeg ar eu llwyddiant mewn cystadlaethau ysgrifennu creadigol yn ddiweddar. Daeth Ruth Richards, sydd wrthi’n cwblhau MA mewn Ysgrifennu Creadigol, i’r brig yng Nghystadleuaeth Allen Raine am ysgrifennu stori fer hyd at 7,500 gair, gyda’r wobr yn cael ei rhoi gan Wasg Gareth a Cefin yn dilyn y seremoni wobrwyo yn Eisteddfod Dyffryn OgwenGareth a Cefin yn dilyn y seremoni wobrwyo yn Eisteddfod Dyffryn OgwenGomer a Parthian Books.

Cyhoeddwyd enwau’r enillwyr (Cymraeg a Saesneg) mewn seremoni arbennig yng Nghastellnewydd Emlyn ym mis Tachwedd 2013.

Dau o fyfyrwyr yr Ysgol a ddaeth i’r brig hefyd ym mhrif gystadlaethau llenyddol Eisteddfod Dyffryn Ogwen 2013. Enillwyd y Gadair gan Cefin Roberts, myfyriwr PhD yn yr Ysgol, am gerdd mewn cynghanedd gyflawn ar y testun ‘Trobwynt’. Yn ei feirniadaeth ar y gystadleuaeth dywedodd Llion Jones i’r gwaith ‘godi i’r brig o’r darlleniad cyntaf’. Canmolodd ‘gyffyrddiad ysgafn y cynganeddu’ a’r ‘ddawn i hoelio sylw ar y manion arwyddocaol’, ac mewn cystadleuaeth dda, ef oedd ‘seren y gêm’. Ar wahân i ennill cadair Ysgol Farddol Caerfyrddin yn 2009, dyma'r tro cyntaf i Cefin gystadlu am Gadair gyda cherdd gynganeddol. ‘Wedi bustachu i drio meistroli'r cynganeddion yn yr ysgolion barddol roedd yn braf derbyn y newyddion da,’ meddai.

Yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen hefyd fe enillwyd y Fedal Ryddiaith gan Gareth Evans-Jones am ddarn o ryddiaith heb fod dros 2000 o eiriau. Cyflwynodd Gareth stori fer wedi’i llunio ar ffurf cyfres o olygfeydd byr mewn arddull a ymylai ar y telegramatig, a’r digwydd i gyd rhwng y llinellau. Fe’i canmolwyd gan y beirniad am ei ‘ddawn i saernïo stori a chreu awyrgylch’, a hefyd i ‘ymdeimlo â rhin geiriau, deall grym cystrawen a dulliau rhethreg, ac yn fwy na dim gwybod gwerth cynildeb.’

Mae Gareth wedi cael cryn lwyddiant mewn cystadlaethau eraill yn ogystal. Enillodd y brif wobr lenyddol dan 25 oed yn Eisteddfod Bro Aled, a’r Fedal Lenyddol dan 25 yn Eisteddfod Gwaun Gynfi, Deiniolen, gan ennyn clod arbennig y beirniad, Rhys Iorwerth.

‘Mae cystadlu mewn eisteddfodau lleol yn bwysig iawn i mi,’ meddai Gareth. ‘Mae’n ysgogiad i ysgrifennu darnau newydd, yn ogystal â bod yn gyfle i gyflwyno gwaith dan ffugenw a chael beirniadaeth gwbl wrthrychol. Mae’r holl ddarnau a ddaeth i’r brig yn yr eisteddfodau yma’n rhai a luniwyd fel rhan o’m cwrs MA Ysgrifennu Creadigol, felly mae’n braf cael sylwadau cadarnhaol gan eraill yn ogystal â thiwtor personol.’

 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2013