MBA yn dod a'r entrepreneur allan yn y Cyfarwyddwr Marchnata, Farah

Mae un o raddedigion Prifysgol Bangor wedi gwireddu ei breuddwyd entrepreneuraidd drwy sefydlu ei hasiantaeth farchnata greadigol ei hun.

Sefydlodd Farah Radford Digivita ym mis Mehefin 2014, ar ôl graddio o Ysgol Busnes Bangor gydag MBA mewn Marchnata. Mae'r asiantaeth, sydd wedi'i lleoli yn Essex, yn gweithio gyda 13 o gleientiaid ar hyn o bryd o bob rhan o'r Deyrnas Unedig, gan ddarparu cyngor ac atebion marchnata digidol wedi eu haddasu'n arbennig i gwmnïau o bob maint. Mae Farah, cyn-fyfyriwr Bangor, wedi sefydlu asiantaeth farchnata.Mae Farah, cyn-fyfyriwr Bangor, wedi sefydlu asiantaeth farchnata.

I Farah, yn wreiddiol o Fangladesh, nid ynghylch helpu cwmnïau i dyfu'n unig yw rhedeg Digivita: y mae hefyd yn gwireddu breuddwyd plentyndod.

“Rydw i wedi bod eisiau meithrin fy ysbryd entrepreneuraidd erioed”, eglurodd 26 Farah, sy'n 26 mlwydd oed. “Roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau cychwyn fy musnes fy hun ers fy mod yn ifanc iawn, ac mi weithiais i'n galed iawn i wneud i hynny ddigwydd.”

Dechreuodd taith Farah gyda gradd gyntaf mewn Gweinyddu Busnes, a ysgogodd ei brwdfrydedd dros farchnata. Ar ôl graddio, cymerodd swydd gwasanaeth cwsmeriaid yn Telecom Norway (sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Grameenphone) yn Bangladesh. Roedd yn gweithio i 'British American Tobacco Bangladesh' pan wnaeth gais i astudio'r MBA Marchnata (sef yr MBA Marchnata Rhyngwladol yn awr) ym Mangor, a chynigiodd y Brifysgol ysgoloriaeth gwerth £5,000 iddi. 

“MBA oedd yr union beth roeddwn ei angen i ryddhau'r syniadau oedd gen i”, meddai. “Roeddwn i wrth fy modd gydag awyrgylch rhyngweithiol y dosbarth, a her yr aseiniadau, fel creu ymgyrchoedd hysbysebu. Gadewais Fangor gyda nid yn unig cyfoeth o wybodaeth am farchnata, ond hefyd cyllid, gweithrediadau, rheolaeth, busnes rhyngwladol ac Adnoddau Dynol.”

Yn fuan ar ôl graddio, aeth ymlaen i weithio fel Swyddog Gweithredol Marchnata yn Maldon, Essex, ond roedd yn dal i gael ei hysgogi gan y dyhead i fod yn bennaeth arni ei hun. Roedd gwneud i'r uchelgais hon ddigwydd yn gofyn am ymroddiad gwirioneddol. “Treuliais fy nosweithiau a phenwythnosau'n cynllunio”, meddai. “Mi wnes i gynllunio, cynllunio a chynllunio, ac yn y diwedd mynd amdani. Wrth gwrs, roedd y flwyddyn gyntaf yn anodd. Symudais i fflat llai, a thorri i lawr ar lawer o gostau ychwanegol gan nad oeddwn i eisiau gorfod poeni am dalu'r biliau. Ond dyna oedd y penderfyniad doethaf i mi erioed ei wneud."

Efallai iddi wireddu ei breuddwyd o agor ei busnes ei hun, ond nid yw uchelgeisiau Farah yn gorffen yn y fan honno. “Rydw i'n gobeithio tyfu Digivita'n sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf a chael tîm mwy i weithio gyda nhw”, meddai. “Rydw i hefyd yn bwriadu cael stiwdio fach yng nghanol Llundain.” Mae ganddi hefyd gynlluniau i fynd â Digivita y tu allan i'r Deyrnas Unedig: “Hoffwn i ehangu i Ffrainc, gan fod fy ngŵr yn rhedeg ysgol sgïo yno. Byddai gweithredu yn Ffrainc y fy ngalluogi i gael mwy o amser teulu. Rydw i'n credu bod y ddau nod hyn yn bosib diolch i'r rhyddid, yr hyblygrwydd a'r annibyniaeth sydd gen i wrth fod yn bennaeth arnaf fy hun, ynghyd â phopeth a ddysgais yn ystod fy amser ym Mangor.”

Nid gwybodaeth ddamcaniaethol yn unig a ddysgodd ar ei chwrs. "Fe roddodd yr MBA i mi’r hyder ynof fi fy hun. Dysgais bethau oedd y tu hwnt i'm harbenigedd: nawr, gallaf gynllunio cyllid fy musnes fy hun, heb fod angen help ychwanegol, a gallaf gael cyfarfod â Chyfarwyddwr Cyllid neu Gyfarwyddwr Marchnata cwmni 'Fortune 500' a bod yn gyfforddus ac yn hyderus ynof fi fy hun.”

Ychwanega: “Ni fydd yr un swydd yn rhoi'r amrywiaeth o brofiad a gewch yn y cymhwyster MBA blwyddyn hwnnw. Mae MBA Bangor yn dysgu llawer o bethau i chi, heb helyntion a chamgymeriadau dysgu'r ffordd anodd.”

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2014