Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr arobryn yn graddio

Alex SpichaleAlex SpichaleYr wythnos hon, graddiodd myfyriwr o Brifysgol Bangor sy’n teimlo’n angerddol dros yr amgylchedd ac sydd â’i fryd ar ddyfalbarhau i ganfod ffyrdd newydd o greu datblygiad sy’n dderbyniol yn gymdeithasol, yn garedig i’r amgylchedd ac yn gynaliadwy yn economaidd.

Enillodd Alex Spichale, 47, o Gyffordd Llandudno, Conwy MBA mewn Rheolaeth Amgylcheddol gyda rhagoriaeth o Ysgol Busnes Bangor, ynghyd â Gwobr Magnox, werth £200, am y myfyriwr gorau ar y cwrs trwyddo draw.

Treuliodd Alex fwy na 17 flynedd fel peiriannydd strwythurol, yn gweithio i beiriannydd ymgynghorol ar brojectau megis Parc Eirias ym Mae Colwyn a Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Prifysgol Bangor. Yn ystod y dirwasgiad diwethaf, roedd rhaid i’r cwmni gau’r swyddfa ranbarthol yn Llandudno, felly, er mwyn cystadlu mewn gweithle sy’n newid yn barhaus, penderfynodd Alex astudio ar gyfer BSc (Anrh) mewn Rheoli Adeiladu ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam, lle cafodd anrhydedd Dosbarth Cyntaf gyda rhagoriaeth.

Ynglŷn â’i benderfyniad i astudio, ac am ei gyfnod ym Mhrifysgol Bangor, dywedodd Alex:

“Mae gan Brifysgol Bangor enw rhagorol, yn enwedig o ran perfformiad academaidd ei hysgolion Amgylchedd a Busnes. Mae’r MBA mewn Rheolaeth Amgylcheddol yn cyfuno nodweddion gorau’r ddwy Ysgol hyn ac yn rhoi profiad dysgu cytbwys sy’n gweddu i’r dim i ddiwydiant modern.

“Pan ddechreuais ar yr MBA, roeddwn yn fyfyriwr llawn-amser ym Mhrifysgol Glyndŵr ac yn gweithio yno fel Llysgennad Myfyrwyr. Roedd fy mlwyddyn is-radd olaf yn gorgyffwrdd â’r MBA, ac fe wnes i’r ddwy radd gyda’i gilydd. Yn anffodus, roedd yn rhaid i mi roi’r gorau i weithio, gan fod angen imi ganolbwyntio ar fy astudiaethau i gael marciau da.

“Prif uchafbwynt fy nghyfnod ym Mangor oedd ennill ysgoloriaeth, a alluogodd fi i ddod i Fangor yn y lle cyntaf. Mae Bangor yn lle gwych i astudio; mae pawb yn gefnogol iawn ac fe wnes i fwynhau fy amser yma.

“Yn 2011, cafwyd bod fy mam yn dioddef o glefyd Alzheimer, a hithau heb wneud unrhyw ddarpariaeth gyfreithiol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae fy chwaer a minnau wedi bod yn mynd drwy’r broses o gael gwarcheidwaeth yn y llysoedd ac mae hyn wedi mynd â llawer o fy amser sbâr. Ar ben hynny, cafodd fy ngwraig lawdriniaeth fawr eleni, ac yr oedd hi wir angen fy help a’m cefnogaeth. Mae’n debyg fod taflu fy hun i mewn i’r astudiaethau ôl-radd wedi fy helpu i ynysu fy hun rhag y gwaethaf o’r problemau hyn.

Am y diwrnod graddio a’i ddyfodol, dywedodd Alex:

“Mae’n deimlad hollol wych ac yn gymysgwch o ryddhad a rhywfaint o dristwch fod y cyfnod hwn ar ben. Rwyf wedi gweithio’n galed tuag at y diwrnod hwn. Collais y seremoni raddio adeg fy ngradd gyntaf, felly rwyf wedi mynd ati’n unswydd i fwynhau graddio y tro hwn.

“Os gallaf godi’r arian neu ddod o hyd i noddwr mewn diwydiant, byddwn wrth fy modd yn dychwelyd i Fangor yn y dyfodol i wneud doethuriaeth. Byddai’n braf aros yn y byd academaidd – mae’n waith wirioneddol galed ond yn rhoi cyfle i rywun feddwl yn glir. Hoffwn hefyd wneud cwrs TAR a dod yn athro neu’n ddarlithydd prifysgol.

“Ers cwblhau'r MBA, rwyf wedi derbyn cynigion diddorol iawn gan gwmnïau lleol, felly bydd yn rhaid i ni aros i weld ...”

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015